wymowa: IPA: ʥ̑ɛˈlɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • division   
    (Noun  c) [matematik]
  • uppdelning     

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy
 
mat. matematyka, matematyczny działanie arytmetyczne, odwrotne do mnożenia;

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (8)

dziel i rządźsöndra och härska
dzielenie na stronysidnumrering
dzielenie przez zerodivision med noll
dzielenie wyrazówordseparering; avstavning
dzielićsegmentera; fördela; söndra; dela; splittra; skilja
formularz dzielonydelat formulär
gest dzieleniadelningsgest
nie dziel skóry na niedźwiedziusälj inte skinnet innan björnen är skjuten; ta inte ut segern i förskott

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dzielenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Najważniejszy jest fakt, że Europejczycy pracują wspólnie i dzielą obowiązki z Europejskim Bankiem Centralnym.Huvudsaken är att man inom EU samarbetar och tar sitt ansvar parallellt med Europeiska centralbanken.
Nie wolno dzielić lub kruszyć tabletekDela eller krossa inte tabletterna
Powinniśmy przyjąć to stanowisko jutro i dzielić się satysfakcją z rezultatu z Radą, Komisją i sprawozdawcą.Vi borde anta den ståndpunkten i morgon och liksom rådet, kommissionen och föredraganden vara nöjda över resultatet.
Konta dzielą się na konta ogólne i budżetoweRäkenskaperna skall delas in i allmänna räkenskaper och budgeträkenskaper
Nie myślałem, że mam czym się dzielićJag trodde inte att jag hade nåt att ge
Niniejsza opinia sugeruje też, jakie ramy polityczne mogłyby pomóc poszczególnym instytucjom UE oraz szerokiemu zakresowi inicjatyw etycznego handlu zadawać te same pytania o zapewnianie i wykazywanie rezultatów oraz dzielić się umiejętnością odpowiadania na nieI yttrandet föreslås också en politisk ram som kan hjälpa EU:s olika organ och en lång rad initiativ för etisk handel att ställa samma frågor om hur man säkerställer och påvisar resultat och dela med sig av sin kunskap om hur man bör besvara frågorna
Od europejskich wyborów dzieli nas zaledwie kilka miesięcy.Valet till Europaparlamentet äger rum om bara några få månader.
Dzielenie całkowiteHeltalsdivision
Zarzut ten dzieli się z kolei na dwa podzarzutyDenna grund kan delas upp i två delgrunder
Uwzględniając rezultaty działań wykonanych w ramach planu prac Rady na rzecz kultury ‧–‧, a w szczególności określenie dobrych praktyk przez grupy robocze utworzone przez państwa członkowskie i dzielenie się takimi praktykami, a także zalecenia grup roboczychsom noterar resultatet av det arbete som utförts inom ramen för rådets handlingsplan för kultur ‧–‧, särskilt identifiering av och utbyte av bästa praxis mellan de arbetsgrupper som medlemsstaterna inrättat samt av rekommendationerna från dessa grupper
„zakład pośredni kategorii ‧” oznacza zakład, w którym nieprzetworzony surowiec kategorii ‧ sortuje się i/lub dzieli i/lub zamraża lub poddaje głębokiemu zamrożeniu w blokach i/lub czasowo przechowuje w celu przewiezienia go dalej do ostatecznego miejsca przeznaczeniahanteringsställe för kategori ‧-material: en anläggning för sortering och/eller styckning och/eller kylning eller djupfrysning till block och/eller tillfällig lagring av obearbetat kategori ‧-material innan detta transporteras vidare till slutdestinationen
wymogi w zakresie dzielenia się wiedzą zgodnie z artKraven rörande kunskapsutbyte enligt artikel
wspólne działania edukacyjne w celu polepszeniu współpracy, dzielenia się know-how i rozwojem wiedzy w branży logistycznejÅtgärder för gemensamt lärande som syftar till bättre samarbete och delad sakkunskap liksom kunskapsutveckling inom logistiksektorn
Kobiety i mężczyźni muszą dzielić się obowiązkami rodzinnymi, a wypełnianie obowiązków rodzicielskich nie powinno iść w parze z gorszą emeryturąMän och kvinnor bör dela på ansvaret för familjen och föräldraansvar får inte innebära sämre pensionsvillkor
przewodniczący Komisji - Panie Przewodniczący! Dziś zebraliśmy się tu, aby omawiać sprawy migracji i ruchu transgranicznego obywateli Europy, ale pragnę na początku przypomnieć nam wszystkim, że wczoraj upłynęła 61. rocznica Deklaracji Schumanna, która stała się fundamentem Unii Europejskiej i że tamtego dnia rozpoczął się proces, w trakcie którego Europejczycy stali się gotowi połączyć swe siły i odłożyć na bok dzielące ich różnice, by zbudować kontynent europejski bez granic, po którym nasi obywatele będą mogli swobodnie poruszać się pomiędzy krajami.kommissionens ordförande. - (EN) Herr talman! I dag är vi här för att debattera migration och EU-medborgarnas rörlighet över gränserna, men låt mig börja med att påminna oss alla om att det i går var 61-årsdagen av Schumandeklarationen, som lade grunden för EU, och som från den dagen inledde en process där EU:s medborgare har varit beredda att gå samman och lägga skillnader åt sidan för att bygga upp en europeisk kontinent utan gränser, där våra medborgare kan röra sig fritt mellan länderna.
Od chwili wybuchu kryzysu droga Europy nie może już się rozdwajać, ani nawet dzielić na równoległe ścieżki. Nie można dopuścić do powstania dwóch prędkości.Under den här krisen får EU inte gå åt olika håll igen, inte ens i flera parallella stigar - det går inte att ha två hastigheter.
Dzieląc odpowiedzi przez średnią odpowiedź kontrolną w celu uzyskania procentu inhibicji, wprowadza się dodatkowy błąd spowodowany błędem średniej kontrolnejOm man delar responsvärdena med medelvärdet för kontrollernas responser för att få fram den procentuella tillväxthämningen, inför man samtidigt ett nytt fel på grund av det fel som är kopplat till medelvärdet för kontrollerna
Do celów badania rozdrobnienia i badania właściwości mechanicznych szyby przednie ze szkła hartowanego są dzielone na dwie grupy, mianowicieVindrutor av härdat glas anses tillhöra en av två grupper för provningarna av splittring och mekaniska egenskaper, dvs
Zgodnie z upoważnieniem CEPT opracowała nowy plan częstotliwości i rozkładu kanałów umożliwiający dzielenie pasma przez sześć typów preferowanych zastosowań do celów różnych potrzeb polityki WspólnotyI enlighet med uppdraget har CEPT utarbetat en ny frekvensplan och en kanalfördelning som gör det möjligt att låta sex typer av utvalda tillämpningar dela på bandet i syfte att tillgodose flera gemenskapspolitiska behov
Członkowie Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM-WE mogą przedstawiać Stronom pisemne lub ustne zalecenia dotyczące upowszechniania i dzielenia się najlepszymi praktykami związanymi z kwestiami objętymi niniejszym rozdziałemLedamöterna i den rådgivande Cariforum-EG-kommittén kan lämna in muntliga eller skriftliga rekommendationer till parterna för spridning och utbyte av goda lösningar i de frågor som omfattas av detta kapitel
W tabeli operacje dzielą się na następujące grupy :För nedanstående tabell kommer insatserna att omfattas av grupper på följande sätt :
Dzielcie się miłościąDen kärlek dessa två delar
Zwykle ryzyko walutowe jest dzielone równoGenomsnittligt sett skall valutarisken delas lika
prowadzenie skutecznych działań mających na celu optymalne upowszechnianie i wykorzystanie wyników badań, m.in. przez wspólne wzorce w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania nimi i dzielenia się tymi prawamieffektiva åtgärder för att säkerställa en optimal spridning och användning av forskningsresultat, bland annat genom gemensamma metoder för att skydda, förvalta och gemensamt utnyttja immateriell äganderätt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3003 zdań frazy dzielenie.Znalezione w 1,895 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.