Tłumaczenia na język szwedzki:

  • inkomst av investering   

Przykładowe zdania z "dochód z inwestycji kapitałowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
W sprawozdaniu wskazano szereg stosownych i bardzo aktualnych, mianowicie: - nadanie "najwyższego priorytetu walce z rajami podatkowymi i korupcją”; - "trudności napotykane przez kraje rozwijające się ze zwiększaniem dochodów krajowych, gdyż udziela się wiele zwolnień dużym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w celu przyciągnięcia inwestycji”; - "podatek od transakcji finansowych” na szczeblu międzynarodowym wprowadzony "jako pierwszy etap na szczeblu UE”; - "kraje o niskich dochodach muszą mieć możliwość prowadzenia skutecznych negocjacji z przedsiębiorstwami wielonarodowymi”, aby wprowadzić "kontrolę kapitałową” i w pełni korzystać ze swojej suwerenności.skriftlig. - (PT) I betänkandet fastställs ett antal frågor som är relevanta och mycket aktuella: Att ge ”kampen mot skatteparadis och korruption högsta prioritet på dagordningen”, ”Utvecklingsländernas svårigheter med att generera inhemska inkomster ..., många undantag beviljas för stora nationella och utländska företag i syfte att locka till sig investeringar”, ”Skatten på finansiella transaktioner” på internationell nivå bör ”införas på EU-nivå som ett första steg”, ”Låginkomstländerna behöver kapacitet för att effektivt kunna förhandla med multinationella företag” för att ”införa kapitalkontroller” och fullt ut utöva sin suveränitet.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Finanzgericht Münster- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ traktatu WE- Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapitału- Dochody pośrednie mające charakter inwestycji kapitałowej w zagraniczne przedsiębiorstwo podatnika podlegającego w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu- Przepisy krajowe przewidujące zaliczenie podatków zapłaconych od zagranicznych dochodów na rzecz podatku krajowego, sprzecznie z przepisami konwencji zmierzającej do unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Belgią, przewidującej stosowanie metody zwolnienia z podatkuBegäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Münster (Tyskland) – Tolkning av artiklarna ‧ EG, ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – CFC inkomster med karaktären av investerat kapital som härrör från en i Tyskland obegränsat skattskyldig persons driftsställe i utlandet – Nationell bestämmelse i vilken den utländska skatten på inkomster som härrör från utlandet avräknas från den inhemska skatten, vilket strider mot dubbelbeskattningsavtalet med Belgien, enligt vilket dubbelbeskattning skall undvikas genom undantagandemetoden
W okresie tym inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (czyli takie jak [...]) przyniosły straty kapitałowe, dały bowiem dochody niższe od dochodów wynikających z porozumieniaUnder perioden från ‧ till halvårsskiftet ‧ steg räntorna, och alternativa investeringsstrategier som bygger på fast avkastning, som den som tillämpas av [...], gav kapitalförluster och genererade en avkastning som var lägre än den som angavs i överenskommelsen
Wobec tego niewyspecjalizowane instytucje inwestycyjne znajdują się w mniej korzystnej sytuacji, ponieważ ponoszą większe obciążenia z tytułu podatku zastępczego i potrąconego o nieobniżonych stawkach, w odniesieniu do ich zysków kapitałowych, w tym także dochodów z tytułu inwestycji w spółkach o małej i średniej kapitalizacjiIcke-specialiserade investeringsinstrument drabbas därför av en nackdel då deras kapitalinkomster, även från små och medelstora företag, bär en tyngre skattebörda i form av alternativskatt och källskatt utan nedsättning
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hof van beroep te Antwerpen (Belgia)- Ustawodawstwo krajowe w dziedzinie podatku dochodowego- Obliczenie wysokości dodatkowego podatku komunalnego na podstawie kwoty podatku dochodowego- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych ze skutkiem zwalniającym- Odmienne traktowanie w zależności od miejsca inwestycji lub oszczędzania- Zgodność z art. ‧ ust. ‧ WEBegäran om förhandsavgörande- Hof van beroep te Antwerpen (Belgien)- Nationell lagstiftning om inkomstskatt- Kommunal tilläggskatt som beräknas på inkomstskattebeloppet- Förskottsvis uttagen skatt med befriande verkan- i behandling beroende på var investeringen eller placeringen sker- Förenlighet med artikel ‧.‧ EG
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- BrakMål C-‧/‧: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den ‧ december ‧ (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Liège) – État belge – SPF Finances mot Truck Center SA (Etableringsfrihet – Artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) och artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG) – Fri rölighet för kapital – Artiklarna ‧ b och ‧ d i EG-fördraget (nu artiklarna ‧ EG och ‧ EG) – Beskattning av juridiska personer – Inkomst av kapital och av lös egendom – Innehållande av källskatt – Förskottsskatt på utdelningar och räntor – Påförande av förskottsskatt på ränta som betalats till bolag som saknar hemvist i landet – Inget påförande av förskottsskatt på ränta som betalats till bolag med hemvist i landet – Avtal för undvikande av dubbelbeskattning – Restriktion – Föreligger inte
Dochody z inwestycji bezpośrednich są ujmowane netto, zarówno w przypadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich, jak i w gospodarce sprawozdającej (tj. przychody z tytułu dochodów z kapitału i dochodów z wierzytelności, pomniejszone o rozchody z tytułu dochodów z kapitału i dochodów z wierzytelności dla obuAvkastning på direktinvesteringar redovisas netto för både direktinvesteringar i utlandet och i den rapporterande ekonomin (dvs. i båda fall erhållen avkastning på eget kapital och ränteinkomster minus utbetalningar avseende avkastning på eget kapital och ränteinkomster
Dochody z inwestycji bezpośrednich, tzn. dochody z kapitału i dochody z wierzytelności, obejmują dochody uzyskiwane przez bezpośredniego inwestora, będącego rezydentem w jednej gospodarce z tytułu inwestycji bezpośredniej w przedsięwzięcie w innej gospodarceAvkastning på direktinvesteringar, dvs. avkastning på eget kapital och skulder, omfattar avkastning som tillfaller en direktinvesterare med hemvist i en ekonomi från direktinvesteringskapital i ett företag i en annan ekonomi
Wydatki publiczne na projekty generujące dochód, stosowane do celów obliczania wkładu Wspólnoty zgodnie z art. ‧, stanowią równowartość zdyskontowanej wartości kosztu inwestycji proponowanego projektu, pomniejszoną o zdyskontowaną wartość dochodu netto z inwestycji, obliczoną poprzez odjęcie kosztów operacyjnych od całkowitego dochodu z inwestycji w danym okresie referencyjnym, zależnie od finansowych aspektów danego projektuDe offentliga utgifter för inkomstgenererande projekt som ligger till grund för beräkningen av gemenskapens bidrag i enlighet med artikel ‧ skall vara lika stora som det diskonterade värdet av investeringskostnaden för det föreslagna projektet minus det diskonterade värdet av nettointäkten, som beräknas genom att dra driftskostnaderna från den sammanlagda intäkten från investeringen under den relevanta referensperioden, beroende på projektets finansiella särdrag
Dochody kapitałowe [‧A.‧] to transfery kapitałowe otrzymane (D.‧) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.‧ oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe do zapłaty przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.‧ minus transfery kapitałowe do zapłaty z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [‧B.‧]Inkomster från kapital [‧A.‧] är lika med erhållna kapitaltransfereringar (D.‧) som tagits upp som förändringar av skulder och nettoförmögenhet i S.‧ och som tagits upp under kapitaltransfereringar som skall betalas av alla sektorer utom S.‧, minus kapitaltransfereringar som skall betalas från EU:s budget till offentliga sektorn [‧B.‧]
Dochody kapitałowe [‧A.‧] to transfery kapitałowe otrzymane (D.‧) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.‧ oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe do zapłaty przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.‧ minus transfery kapitałowe do zapłaty z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [‧B.‧]Inkomster från kapital [‧A.‧] är lika med erhållna kapitaltransfereringar (D.‧) som tagits upp som förändringar av skulder och nettoförmögenhet i S.‧ och som tagits upp under kapitaltransfereringar som ska betalas av alla sektorer utom S.‧, minus kapitaltransfereringar som ska betalas från EU:s budget till offentliga sektorn [‧B.‧]
Dwoma przykładami instrumentów finansowych, z którymi związane jest ryzyko ceny instrumentów o charakterze kapitałowym, są inwestycje kapitałowe w innej jednostce oraz inwestycje w fundusz powierniczy inwestujący w instrumenty kapitałoweTvå exempel på finansiella instrument som ger upphov till aktiekursrisker är (a) innehav av aktier i ett annat företag, och (b) en investering i en förvaltningsfond, som i sin tur innehar investeringar i egetkapitalinstrument
Dwoma przykładami instrumentów finansowych, z którymi związane jest ryzyko ceny instrumentów o charakterze kapitałowym, są inwestycje kapitałowe w innej jednostce oraz inwestycje w fundusz powierniczy inwestujący w instrumenty kapitałoweTvå exempel på finansiella instrument som ger upphov till aktiekursrisker är innehav av aktier i ett annat företag, och en investering i en förvaltningsfond, som i sin tur innehar investeringar i egetkapitalinstrument
Dochód z aktywów rezerwowych rejestrowany jest w pozycji pozostałe inwestycje rachunku dochodów z inwestycji, wraz z dochodami odsetkowymi z tytułu dłużnych papierów wartościowych zaliczanych do rezerw, zgodnie z zasadą memoriałową, przynajmniej raz na kwartałAvkastning på valutareserven, inklusive ränteintäkter från reservinnehav av räntebärande värdepapper, redovisas på upplupen basis minst kvartalsvis utan åtskillnad under posten avkastning på övriga investeringar
Pozostałe dochody obejmują wszystkie pozostałe dochody funduszy emerytalnych, z wyłączeniem składek emerytalnych i dochodów z inwestycji uzyskanych przez fundusze emerytalne, takich jak dochody z tytułu prowizji i inne dochodyÖvriga inkomster skall omfatta pensionsfonders övriga inkomster med undantag för pensionsinsatser och pensionsfonders inkomster från investeringar, såsom inkomster från provisioner och andra inkomster
Inne transfery kapitałowe obejmują transfery inne niż dotacje do inwestycji i podatki kapitałowe, które same nie przyczyniają się do podziału dochodu, ale przyczyniają się do podziału oszczędności lub bogactwa pomiędzy różnymi sektorami lub podsektorami gospodarki lub reszty świata (ESAAndra kapitaltransfereringar omfattar andra transfereringar än investeringsbidrag och kapitalskatter, som inte i sig omfördelar inkomster utan omfördelar sparande och förmögenhet mellan ekonomins olika sektorer eller delsektorer samt utlandet (se ENS
W następującej ocenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku Komisja bierze pod uwagę w szczególności rentowność inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, rozwój inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym w Zjednoczonym Królestwie w ciągu kilku ostatnich lat oraz podział inwestycji na kategorie według inwestowanych kwot związanych z podanym zakresem nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynkuI den följande bedömningen av marknadsmisslyckandet beaktar kommissionen särskilt kapitalinvesteringarnas lönsamhet, investeringarnas utveckling i Förenade kungariket under de senaste åren och investeringarnas fördelning per investeringskategori i samband med det marknadsmisslyckande som avser de investeringsbelopp som nämnts
[Całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (‧ ‧)-Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧)]/[Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧) x (Dochody z inwestycji (‧ ‧)-Reaktualizacja wartości inwestycji (‧ ‧)-Zyski z realizacji inwestycji (‧ ‧)-Dochody z partycypacji (‧ ‧)][(Totala tekniska avsättningar, brutto (‧ ‧)-Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧))/Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧)] x Intäkter (inkomster från investeringar (‧ ‧)-Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (‧ ‧)-Vinst från realisering av investeringar (‧ ‧)-Intäkter från ägarintressen
W przypadku gdy możliwe jest ich odrębne wydzielenie, zyski i straty kapitałowe są sklasyfikowane nie jako dochody od inwestycji, lecz jako zmiany wartości inwestycji spowodowane zmianami cen rynkowychOm det är möjligt att särskilja värdestegringar och värdeförluster på (finansiella) tillgångar skall dessa inte klassas som avkastning på kapital utan som förändringar i investeringens värde på grund av marknadsprisförändringar
W odniesieniu do transakcji na rachunku kapitałowym bilansu płatniczego, zgodnie z prawem państwa przyjmującego, Strony nie nakładają żadnych ograniczeń na swobodny przepływ kapitału związanego z inwestycjami bezpośrednimi realizowanymi w przedsiębiorstwach powstałych zgodnie z prawem państwa przyjmującego, oraz inwestycji realizowanych zgodnie z niniejszą Umową, ani na likwidację lub przeniesienie tych inwestycji oraz wszelkie zyski z nich uzyskaneNär det gäller kapitalbalanstransaktioner förbinder parterna sig att inte införa restriktioner för den fria rörligheten för kapital i samband med direktinvesteringar i företag som bildats i enlighet med värdlandets lagstiftning eller investeringar som görs i överensstämmelse med detta avtal, inte heller för kapital i anslutning till avveckling eller hemtagning av dessa investeringar eller för eventuella vinster som investeringarna givit upphov till
[Całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (‧ ‧)-Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧)]/[Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧) x (Dochody z inwestycji (‧ ‧)-Reaktualizacja wartości inwestycji (‧ ‧)-Zyski na realizacji inwestycji (‧ ‧)-Dochody z partycypacji (‧ ‧)][(Totala tekniska avsättningar, brutto (‧ ‧)-Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧))/Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧)] x Intäkter [inkomster från investeringar (‧ ‧)-Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (‧ ‧)-Vinst från realisering av investeringar (‧ ‧)-Intäkter från ägarintressen (‧ ‧)]
Wprawdzie niepewność dotyczy zarówno strony dochodów, jak i wydatków, jednak prawdopodobnie jest wyższa po stronie dochodów, uwzględniając zanotowaną w ostatnim czasie niestabilność niektórych składników dochodów, w szczególności wpływów z podatków od dochodów kapitałowychPå utgiftssidan gäller osäkerheten vilka effekter de nyligen genomförda reformerna av sjukförsäkrings- och arbetslöshetsersättningssystemen får på de offentliga utgifterna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927820 zdań frazy dochód z inwestycji kapitałowych.Znalezione w 183,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.