Tłumaczenia na język szwedzki:

  • inkomst av investering   

Przykładowe zdania z "dochód z inwestycji kapitałowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hof van beroep te Antwerpen (Belgia)- Ustawodawstwo krajowe w dziedzinie podatku dochodowego- Obliczenie wysokości dodatkowego podatku komunalnego na podstawie kwoty podatku dochodowego- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych ze skutkiem zwalniającym- Odmienne traktowanie w zależności od miejsca inwestycji lub oszczędzania- Zgodność z art. ‧ ust. ‧ WEBegäran om förhandsavgörande- Hof van beroep te Antwerpen (Belgien)- Nationell lagstiftning om inkomstskatt- Kommunal tilläggskatt som beräknas på inkomstskattebeloppet- Förskottsvis uttagen skatt med befriande verkan- i behandling beroende på var investeringen eller placeringen sker- Förenlighet med artikel ‧.‧ EG
W sprawozdaniu wskazano szereg stosownych i bardzo aktualnych, mianowicie: - nadanie "najwyższego priorytetu walce z rajami podatkowymi i korupcją”; - "trudności napotykane przez kraje rozwijające się ze zwiększaniem dochodów krajowych, gdyż udziela się wiele zwolnień dużym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w celu przyciągnięcia inwestycji”; - "podatek od transakcji finansowych” na szczeblu międzynarodowym wprowadzony "jako pierwszy etap na szczeblu UE”; - "kraje o niskich dochodach muszą mieć możliwość prowadzenia skutecznych negocjacji z przedsiębiorstwami wielonarodowymi”, aby wprowadzić "kontrolę kapitałową” i w pełni korzystać ze swojej suwerenności.skriftlig. - (PT) I betänkandet fastställs ett antal frågor som är relevanta och mycket aktuella: Att ge ”kampen mot skatteparadis och korruption högsta prioritet på dagordningen”, ”Utvecklingsländernas svårigheter med att generera inhemska inkomster ..., många undantag beviljas för stora nationella och utländska företag i syfte att locka till sig investeringar”, ”Skatten på finansiella transaktioner” på internationell nivå bör ”införas på EU-nivå som ett första steg”, ”Låginkomstländerna behöver kapacitet för att effektivt kunna förhandla med multinationella företag” för att ”införa kapitalkontroller” och fullt ut utöva sin suveränitet.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Finanzgericht Münster- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ traktatu WE- Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapitału- Dochody pośrednie mające charakter inwestycji kapitałowej w zagraniczne przedsiębiorstwo podatnika podlegającego w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu- Przepisy krajowe przewidujące zaliczenie podatków zapłaconych od zagranicznych dochodów na rzecz podatku krajowego, sprzecznie z przepisami konwencji zmierzającej do unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Belgią, przewidującej stosowanie metody zwolnienia z podatkuBegäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Münster (Tyskland) – Tolkning av artiklarna ‧ EG, ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – CFC inkomster med karaktären av investerat kapital som härrör från en i Tyskland obegränsat skattskyldig persons driftsställe i utlandet – Nationell bestämmelse i vilken den utländska skatten på inkomster som härrör från utlandet avräknas från den inhemska skatten, vilket strider mot dubbelbeskattningsavtalet med Belgien, enligt vilket dubbelbeskattning skall undvikas genom undantagandemetoden
Wobec tego niewyspecjalizowane instytucje inwestycyjne znajdują się w mniej korzystnej sytuacji, ponieważ ponoszą większe obciążenia z tytułu podatku zastępczego i potrąconego o nieobniżonych stawkach, w odniesieniu do ich zysków kapitałowych, w tym także dochodów z tytułu inwestycji w spółkach o małej i średniej kapitalizacjiIcke-specialiserade investeringsinstrument drabbas därför av en nackdel då deras kapitalinkomster, även från små och medelstora företag, bär en tyngre skattebörda i form av alternativskatt och källskatt utan nedsättning
W okresie tym inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (czyli takie jak [...]) przyniosły straty kapitałowe, dały bowiem dochody niższe od dochodów wynikających z porozumieniaUnder perioden från ‧ till halvårsskiftet ‧ steg räntorna, och alternativa investeringsstrategier som bygger på fast avkastning, som den som tillämpas av [...], gav kapitalförluster och genererade en avkastning som var lägre än den som angavs i överenskommelsen
Podstawowa różnica polega na tym, że EBC nie wymaga podziału dochodu kapitałowego od inwestycji bezpośrednich na zyski rozdzielone i nierozdzieloneDen största skillnaden är att ECB inte kräver att avkastning från direkta investeringar i aktier delas upp i utdelad och icke utdelad vinst
Usuwa się drugie zdanie trzeciego ustępu podsekcji ‧.‧ (Podstawowa różnica polega na tym, że EBC nie wymaga podziału dochodu kapitałowego od inwestycji bezpośrednich na zyski rozdzielone i nierozdzieloneI det tredje stycket i avsnitt ‧.‧ skall den andra meningen (Den största skillnaden är att ECB inte kräver att avkastning från direkta investeringar i aktier delas upp i utdelad och icke utdelade vinst) strykas
We wcześniejszych okresach sprawozdawczych jednostka przejmująca mogła ująć zmiany wartości godziwej posiadanych udziałów kapitałowych w jednostce przejmowanej w innych całkowitych dochodach (na przykład dlatego, że inwestycja została zaklasyfikowana jako dostępna do sprzedażyUnder tidigare rapportperioder kan förvärvaren ha redovisat förändringar i värdet på sin egetkapitalandel i det förvärvade företaget i övrigt totalresultat (exempelvis på grund av att investeringen var klassificerad som att den kunde säljas
Inne transfery kapitałowe obejmują transfery inne niż dotacje do inwestycji i podatki kapitałowe, które same nie przyczyniają się do podziału dochodu, ale przyczyniają się do podziału oszczędności lub bogactwa pomiędzy różnymi sektorami lub podsektorami gospodarki lub reszty świata (ESAAndra kapitaltransfereringar omfattar andra transfereringar än investeringsbidrag och kapitalskatter, som inte i sig omfördelar inkomster utan omfördelar sparande och förmögenhet mellan ekonomins olika sektorer eller delsektorer samt utlandet (se ENS
W przypadku gdy możliwe jest ich odrębne wydzielenie, zyski i straty kapitałowe są sklasyfikowane nie jako dochody od inwestycji, lecz jako zmiany wartości inwestycji spowodowane zmianami cen rynkowychOm det är möjligt att särskilja värdestegringar och värdeförluster på (finansiella) tillgångar skall dessa inte klassas som avkastning på kapital utan som förändringar i investeringens värde på grund av marknadsprisförändringar
w stosowanych modelach w należyty sposób uwzględnia się wszystkie istotne ryzyka związane z dochodami kapitałowymi, w tym zarówno ogólne ryzyko rynkowe jak i szczególne ryzyko związane z portfelem kapitałowym instytucji kredytowejDe tillämpade modellerna skall på lämpligt sätt beakta alla betydande risker i samband med aktieavkastning, inbegripet både kreditinstitutets aktieportföljs allmänna marknadsrisk och dess specifika riskexponering
Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych utworzonych w Gibraltarze jest bardzo mała (firmy te zwykle prowadzi jedna osoba i zajmują one niewielkie siedziby) i zajmuje się działalnością związaną z zarządzaniem aktywami, tak więc jedyne generowane przez nich dochody związane są z zyskami kapitałowymi pochodzącymi z aktywów, którymi firmy te zarządzająDe allra flesta av de företag som är etablerade i Gibraltar är mycket små (drivs normalt av en enda person och har små lokaler) och är verksamma på området för kapitalförvaltning, vilket innebär att deras enda inkomster består av realisationsvinster från de tillgångar de förvaltar
Spółki inwestycyjne poprzez zwolnienie z podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych i objęcie jedynie obniżonym podatkiem kapitałowym od aktywów własnych, uzyskały korzyść w stosunku do innych przedsiębiorstw, w szczególności w stosunku do kierownictw funduszy inwestycyjnych, które podlegały zwykłemu opodatkowaniu w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczejGenom att inte vara skyldig att betala inkomstskatt eller kupongskatt och endast en nedsatt kapitalskatt på sina egna tillgångar fick investmentbolag en fördel i förhållande till övriga företag, särskilt i förhållande till förvaltningsbolaget för investeringsfonder som omfattades av normal beskattning på inkomster från sin affärsverksamhet
% dla ekspozycji w papierach pozagiełdowych, gdzie dochody z lokat kapitałowych opierają się na regularnych i okresowych przepływach środków pieniężnych, niepochodzących z zysków kapitałowych% för exponeringar i ej börsnoterade aktier, om avkastningen på placeringen är baserad på regelbundna och återkommande kassaflöden som inte härrör från realisationsvinster
W przeszłości transakcje, w których opcje na akcje dla kierownictwa i pracowników nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, były udostępniane w informacji dodatkowej niemającej wpływu na sprawozdanie z dochodów na rynki kapitałoweTidigare har transaktioner som avser aktieoptioner till anställda inte redovisats i företagens resultaträkningar utan i noterna till bokslutet, utan att påverka resultatrapporteringen till kapitalmarknaderna
Normy te uwzględniają cykle koniunkturalne i podobne czynniki systematycznej zmienności dochodów z tytułu udziałów kapitałowychDessa normer skall beakta konjunkturvariationer och liknande systematiska variationer vad gäller aktieavkastningar
Planuje się, że docelowa wartość redukcji deficytu wynosząca ‧ punkt procentowy PKB w ‧ roku będzie wynikała w ‧,‧ ze wzrostu dochodów (mianowicie dochodów pozapodatkowych), a w ‧,‧ – ze spadku wydatków (mianowicie wydatków kapitałowychMålet att minska underskottet med ‧ procentenhet av BNP år ‧ ska till ‧,‧ uppnås genom ökade intäkter (andra inkomster än skatter) och till ‧,‧ genom sänkta utgifter (kapitalkostnader
art. ‧ dekretu z mocą ustawy z dnia ‧ kwietnia ‧ r. nr ‧ dotyczącego klasyfikacji fiskalnej dochodów kapitałowych funduszy emerytalnychArtikel ‧ i lagdekret nr ‧ av den ‧ april ‧ om beskattning av kapitalinkomster för pensionsfonder
Wprawdzie niepewność dotyczy zarówno strony dochodów, jak i wydatków, jednak prawdopodobnie jest wyższa po stronie dochodów, uwzględniając zanotowaną w ostatnim czasie niestabilność niektórych składników dochodów, w szczególności wpływów z podatków od dochodów kapitałowychPå utgiftssidan gäller osäkerheten vilka effekter de nyligen genomförda reformerna av sjukförsäkrings- och arbetslöshetsersättningssystemen får på de offentliga utgifterna
Aby osiągnąć poziomy docelowe, rząd przewiduje dalsze określone ilościowo działania konsolidacyjne w odniesieniu do bieżących wydatków i dochodów budżetowych w połączeniu z zamrożeniem poziomu wydatków kapitałowych (po ich zmniejszeniu w ‧ rFör att nå målen planerar regeringen ytterligare, kvantifierade konsolideringsåtgärder rörande budgetens löpande utgifter i kombination med en frysning av kapitalutgifterna (efter minskningen
Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Banki prowizje gwarancyjne dostosowuje się do warunków przeważających na rynku kapitałowym i oblicza w taki sposób , aby dochód uzyskany z tych od setek i prowizji umożliwił Bankowi wywiązanie się z jego zobowiązań , pokrycie kosztów i stworzenie funduszu rezerw , przewidzianego w artykule 24 .Räntesatserna för bankens lån samt garantiprovisionerna skall anpassas till gällande villkor på kapitalmarknaden och skall beräknas så att intäkterna här avgör det möjligt för banken att uppfylla sina förpliktelser , täcka sina kostnader och bilda en reservfond enligt artikel 24 .
Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Bank i prowizje gwarancyjne dostosowuje się do warunków przeważających na rynku kapitałowym i oblicza w taki sposób, aby dochód uzyskany z tych odsetek i prowizji umożliwił Bankowi wywiązanie się z jego zobowiązań, pokrycie kosztów i stworzenie funduszu rezerw, przewidzianego w artykuleRäntesatserna för bankens lån samt garantiprovisionerna skall anpassas till gällande villkor på kapitalmarknaden och skall beräknas så att intäkterna härav gör det möjligt för banken att uppfylla sina förpliktelser, täcka sina kostnader och bilda en reservfond enligt artikel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 997001 zdań frazy dochód z inwestycji kapitałowych.Znalezione w 82,983 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.