Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Visa tid som   

Przykładowe zdania z "Pokaż czas jako", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pokaż czas jakoVisa tid som
Podczas trwania zdarzenia, stan może być pokazany jako zajęty lub wolny. Wybierz odpowiednią opcję z listy Pokaż czas jakoHändelsens tidsintervall kan visas som upptagen eller ledig i schemat. Välj detta från menyn Visa tid som
Pokaż & czas jako& Visa tid som
Musimy nie tylko dobrze realizować nasze cele, ale i pokazać, że rezultaty wysokiej jakości pracy mogą posłużyć jako najlepszy kontrargument, najlepsze narzędzie przeciwstawiania się eurosceptycyzmowi w Europie i duchom przeszłości, które zawsze ujawniają się w ciężkich czasach: protekcjonizmowi, rasizmowi, ksenofobii oraz wielu innym zjawiskom, o których Państwo wspomnieli.Vi ska inte bara prestera väl för att uppfylla våra mål, utan vi måste visa att med högkvalitativt arbete kan vi utnyttja resultatet som det bästa motargumentet och bästa instrumentet för att hantera euroskepticism i EU och andarna från det förflutna, som alltid dyker upp när vi går in i hårda tider: protektionism, rasism, främlingsfientlighet och många av de företeelser som ni just har beskrivit här.
Utrzymywała, że rok ten był rokiem wyjątkowo dobrym dla przemysłu wspólnotowego ze względu na bardzo duży popyt, podczas gdy wybór roku ‧ jako punktu rozpoczynającego pokazałby, że sytuacja przemysłu wspólnotowego w czasie OD była na tym samym poziomie co w ‧ roku i dlatego nie poniósł on szkodyParten gjorde gällande att det året var ett exceptionellt bra år för gemenskapsindustrin på grund av den höga efterfrågan, medan det, om år ‧ hade använts som startpunkt, skulle ha framgått att gemenskapsindustrins situation under undersökningsperioden var densamma som ‧ och att gemenskapsindustrin därför inte led någon skada
Narzędzie służy do wykreślania wysokości dowolnego obiektu w funkcji czasu, o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Górna sekcja jest graficznym przedstawieniem kąta wysokości na osi rzędnych i czasu na osi odciętych. Czas jest pokazany zarówno jako standardowy czas lokalny na dole, jak i czas gwiezdny na górze. Dolna połowa wykresu jest zacieniowana na zielono, co oznacza, że punkty w tym rejonie są poniżej linii horyzontuDet här verktyget ritar upp elevationen för ett objekt som funktion av tiden, för godtyckligt datum och godtycklig plats på jorden. Överdelen är ett diagram med elevationsvinkel längs den vertikala axeln, och tid längs den horisontella. Tiden visas både som vanlig lokal tid längs underkanten, och siderisk tid längs överkanten. Underdelen av diagrammet är grönskuggad för att ange att punkter i det här området är under horisonten
Jeśli my jako Unia Europejska chcemy przyzwoitych stosunków z USA opartych na wzajemnym poszanowaniu, to czas pokazać charakter obstając przy naszych stanowiskach.Om vi i Europeiska unionen vill ha en korrekt förbindelse med USA, då är det dags att vi visar lite gåpåaranda och står för våra ståndpunkter.
Nadszedł czas, by Europa objęła przywództwo i określiła, w jaki sposób konferencja w Cancún może doprowadzić do określenia kolejnych ważnych kroków naprzód, a także by przedstawiła istotne zobowiązania, jak na przykład szybka pomoc finansowa i przede wszystkim, by wyraźnie pokazała, że nadal dajemy przykład innym.EU måste nu ta initiativet genom att förklara hur vi kan göra en rad viktiga framsteg i Cancún och åstadkomma resultat när det gäller snabbstartsfinansiering och andra viktiga åtaganden. Framför allt måste vi markera att vi fortsätter att föregå med gott exempel.
Ważne jest umiejętne wyjście z sytuacji, w której Unia powinna pokazać swoją dezaprobatę poprzez konkretne działania jak np. sankcje czy restrykcje wizowe, ale w tym samym czasie nie można odizolować Białorusi od reszty Europy gdyż ucierpi na tym społeczeństwo, a nie potępiane przez Unię władze.Det är viktigt att hitta en lämplig väg ut ur denna situation, där unionen bör visa sitt ogillande genom särskilda åtgärder som t.ex. sanktioner eller visumrestriktioner. Samtidigt bör vi emellertid inte isolera Vitryssland från övriga EU, då hela det vitryska samhället i så fall skulle drabbas, och inte de myndigheter som unionen fördömt.
Zamierzamy przyjąć te przepisy w rekordowym czasie. Pokażemy, że uchwalanie prawodawstwa europejskiego jest szybkie jak TGV.Vi kommer också att anta denna lagstiftning rekordsnabbt, vilket visar att EU-lagstiftningen kan vara lika snabb som höghastighetståg.
Czas, bym pokazał twojej mamie jak się tańczyNu ska jag visa mamma hur man dansar
Ale jest to czas na przypomnienie, że ostatnie tygodnie i miesiące ponownie pokazały, jak bardzo Europa potrzebuje traktatu lizbońskiego.Men det är rätt tid att påminna om att det under de senaste veckorna och månaderna åter har visat sig i vilken utsträckning EU behöver Lissabonfördraget.
Potrzebny jest wspólny podręcznik historii tego czasu, który by pokazał, w jaki sposób Europa się jednoczyła, tak, aby nasze dzieci w szkołach mogły sięgać do tej prawdy i do tej wiedzy.Vi behöver en gemensam historiebok om dessa tider, som visar hur Europa enades, så att våra skolbarn får tillgång till den sanningen och den kunskapen.
Jak powiadają, czas pokaże!Man vet inte vad något går för förrän man har prövat det, som ordspråket säger!
Tak, potrzebujemy go w czasach, kiedy prywatne banki, podobnie jak i przemysł, pokazały, że działają wbrew interesowi ogółu, że już nie wywiązują się ze swojego zadania zapewniania społeczeństwu finansowania.Vi behöver den i en tid då privata banker, precis som industrin, har visat att de arbetar mot allmänhetens intresse och att de inte längre sköter sitt uppdrag att tillhandahålla krediter till samhället.
Od czasu wejścia w życie rozporządzenia UE pokazała wartość dodaną, jaką wnosi w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości związanej z substancjami niebezpiecznymi.Alltsedan förordningen Reach trädde i kraft har EU demonstrerat dess mervärde vad det gäller säker och öppen hantering av farliga ämnen.
Jest teraz doskonały czas ku temu, by na nowo odkryć znaczenie tego rodzaju działalności, kiedy to kryzys w wytwórstwie pokazał, jak chwiejnych jest wielu tradycyjnych graczy gospodarczych, jak marna jest ich kondycja i jak bardzo bezwzględni potrafią być.Nu är det rätt tid att återupptäcka betydelsen av dessa företag, eftersom nuvarande kris inom tillverkningen har visat att många traditionella ekonomiska aktörer är väldigt sköra, svaga och ibland föga nogräknade.
Moim zdaniem pokazała również, że dla przemysłu samochodowego - podobnie jak dla Opla - może istnieć tylko europejskie rozwiązanie i że niemożliwością jest znalezienie przez pojedyncze kraje długotrwałego rozwiązania, które wytrzyma próbę czasu pod względem gospodarczym i społecznym.Jag anser att det även har framgått tydligt att den enda lösningen för bilindustrin - precis som för Opel - är en lösning på EU-nivå och att det är omöjligt att finna en långsiktig lösning inom enskilda länder som klarar tidstestet i ekonomiska och sociala termer.
Tolerancje prędkości (± ‧ km/h) oraz czasu (± ‧,‧ s) są powiązane geometrycznie dla każdego punktu, jak pokazano w okienkuhastighets- (± ‧ km/h) och tidstoleranser (± ‧,‧ s) kombineras geometriskt för varje punkt som visas i infällningen
(RO) Obecny kryzys gospodarczy i finansowy jest ważnym testem dla Europy, która teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musi pokazać jedność w podejmowaniu działań wspomagających naprawę gospodarki w jak najszybszym czasie.(RO) Den ekonomiska och finansiella krisen är ett viktigt test för Europa som måste visa sig mer enat än någonsin i åtgärderna för att underlätta en snabb ekonomisk återhämtning.
Niestety, aktualna perspektywa finansowa pokazała swe ograniczenia w najgorszym momencie, w czasie kryzysu, kiedy budżet wspólnotowy powinien zadziałać jak strażnik Unii Europejskiej w walce z kryzysem gospodarczym i bezrobociem.Beklagligt nog har den nuvarande budgetramen visat sina begränsningar vid den minst lämpliga tidpunkten, just i den kristid då gemenskapsbudgeten borde ha fungerat som en spjutspets för Europeiska unionen i kampen mot den ekonomiska krisen och arbetslösheten.
Pokazaliśmy już w skrócie, jak dodawać konta w sekcji Rozpoczęcie pracy. Aby w późniejszym czasie zmienić ustawienia konta, otwórz okno dialogowe Konfiguracja & kopete; w menu Ustawienia Konfiguracja & kopete;. Okno, podobnie jak Centrum sterowania & kde; jest podzielone na sekcje. Ikony znajdujące się po lewej stronie pozwalają przełączać się między sekcjamiVi visade kortfattat hur man lägger till ett konto i Komma igång. För att senare ändra ett kontos inställningar, öppna dialogrutan Anpassa & kopete; med Inställningar Anpassa & kopete;. På liknande sätt som Inställningscentralen är inställningarna uppdelade i sidor. Ikonerna till vänster i dialogrutan byter mellan sidorna
Tolerancje prędkości (± ‧ km/h) oraz czasu (± ‧,‧ s) są powiązane geometrycznie dla każdego punktu, jak pokazano w okienkuhastighets- (±‧ km/h) och tidstoleranser (± ‧,‧ s) kombineras geometriskt för varje punkt som visas i infällningen
Pokażę ci, jak zadawaliśmy ból za moich czasówLåt mig visa hur vi gav dem smärta förr i tiden
Nadszedł czas, aby Nepal pokazał, że jego demokracja funkcjonuje zarówno wewnątrz kraju, jak i na forum międzynarodowym, tak by oddane głosy mogły zostać do 15 kwietnia przekazane centralnej komisji wyborczej i zliczone.Det är nu dags för Nepal att visa att dess demokrati fungerar, både inom landet och internationellt, i synnerhet så att de lagda rösterna kan skickas till Centrala valkommissionen senast den 15 april för godkännande.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 308656 zdań frazy Pokaż czas jako.Znalezione w 67,32 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.