Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Visa tid som   

Przykładowe zdania z "Pokaż czas jako", pamięć tłumaczeniowa

add example
Utrzymywała, że rok ten był rokiem wyjątkowo dobrym dla przemysłu wspólnotowego ze względu na bardzo duży popyt, podczas gdy wybór roku ‧ jako punktu rozpoczynającego pokazałby, że sytuacja przemysłu wspólnotowego w czasie OD była na tym samym poziomie co w ‧ roku i dlatego nie poniósł on szkodyParten gjorde gällande att det året var ett exceptionellt bra år för gemenskapsindustrin på grund av den höga efterfrågan, medan det, om år ‧ hade använts som startpunkt, skulle ha framgått att gemenskapsindustrins situation under undersökningsperioden var densamma som ‧ och att gemenskapsindustrin därför inte led någon skada
Jeśli my jako Unia Europejska chcemy przyzwoitych stosunków z USA opartych na wzajemnym poszanowaniu, to czas pokazać charakter obstając przy naszych stanowiskach.Om vi i Europeiska unionen vill ha en korrekt förbindelse med USA, då är det dags att vi visar lite gåpåaranda och står för våra ståndpunkter.
Pokaż & czas jako& Visa tid som
Narzędzie służy do wykreślania wysokości dowolnego obiektu w funkcji czasu, o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Górna sekcja jest graficznym przedstawieniem kąta wysokości na osi rzędnych i czasu na osi odciętych. Czas jest pokazany zarówno jako standardowy czas lokalny na dole, jak i czas gwiezdny na górze. Dolna połowa wykresu jest zacieniowana na zielono, co oznacza, że punkty w tym rejonie są poniżej linii horyzontuDet här verktyget ritar upp elevationen för ett objekt som funktion av tiden, för godtyckligt datum och godtycklig plats på jorden. Överdelen är ett diagram med elevationsvinkel längs den vertikala axeln, och tid längs den horisontella. Tiden visas både som vanlig lokal tid längs underkanten, och siderisk tid längs överkanten. Underdelen av diagrammet är grönskuggad för att ange att punkter i det här området är under horisonten
Musimy nie tylko dobrze realizować nasze cele, ale i pokazać, że rezultaty wysokiej jakości pracy mogą posłużyć jako najlepszy kontrargument, najlepsze narzędzie przeciwstawiania się eurosceptycyzmowi w Europie i duchom przeszłości, które zawsze ujawniają się w ciężkich czasach: protekcjonizmowi, rasizmowi, ksenofobii oraz wielu innym zjawiskom, o których Państwo wspomnieli.Vi ska inte bara prestera väl för att uppfylla våra mål, utan vi måste visa att med högkvalitativt arbete kan vi utnyttja resultatet som det bästa motargumentet och bästa instrumentet för att hantera euroskepticism i EU och andarna från det förflutna, som alltid dyker upp när vi går in i hårda tider: protektionism, rasism, främlingsfientlighet och många av de företeelser som ni just har beskrivit här.
Podczas trwania zdarzenia, stan może być pokazany jako zajęty lub wolny. Wybierz odpowiednią opcję z listy Pokaż czas jakoHändelsens tidsintervall kan visas som upptagen eller ledig i schemat. Välj detta från menyn Visa tid som
Pokaż czas jakoVisa tid som
Nadszedł czas, by Europa objęła przywództwo i określiła, w jaki sposób konferencja w Cancún może doprowadzić do określenia kolejnych ważnych kroków naprzód, a także by przedstawiła istotne zobowiązania, jak na przykład szybka pomoc finansowa i przede wszystkim, by wyraźnie pokazała, że nadal dajemy przykład innym.EU måste nu ta initiativet genom att förklara hur vi kan göra en rad viktiga framsteg i Cancún och åstadkomma resultat när det gäller snabbstartsfinansiering och andra viktiga åtaganden. Framför allt måste vi markera att vi fortsätter att föregå med gott exempel.
Od czasu wejścia w życie rozporządzenia UE pokazała wartość dodaną, jaką wnosi w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości związanej z substancjami niebezpiecznymi.Alltsedan förordningen Reach trädde i kraft har EU demonstrerat dess mervärde vad det gäller säker och öppen hantering av farliga ämnen.
Moim zdaniem pokazała również, że dla przemysłu samochodowego - podobnie jak dla Opla - może istnieć tylko europejskie rozwiązanie i że niemożliwością jest znalezienie przez pojedyncze kraje długotrwałego rozwiązania, które wytrzyma próbę czasu pod względem gospodarczym i społecznym.Jag anser att det även har framgått tydligt att den enda lösningen för bilindustrin - precis som för Opel - är en lösning på EU-nivå och att det är omöjligt att finna en långsiktig lösning inom enskilda länder som klarar tidstestet i ekonomiska och sociala termer.
Specyfikacji umów PPA, jak pokazano w motywie ‧, zwłaszcza długiego czasu obowiązywania i istnienia minimalnej gwarantowanej wielkości poboru, nie można jednak uzasadnić na płaszczyźnie handlowej nawet w odniesieniu do świadczenia usług bilansującychSåsom framgår av skäl ‧ kan energiköpsavtalens villkor, i synnerhet deras långa löptid och förekomsten av ett garanterat minimiköp, emellertid inte berättigas på affärsmässiga grunder, inte ens för tillhandahållandet av balanstjänster
Tolerancje prędkości (± ‧ km/h) oraz czasu (± ‧,‧ s) są powiązane geometrycznie dla każdego punktu, jak pokazano w okienkuhastighets- (± ‧ km/h) och tidstoleranser (± ‧,‧ s) kombineras geometriskt för varje punkt som visas i infällningen
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Utrzymujący się kryzys gospodarczy i strukturalny pokazał, w jaki sposób społeczność międzynarodowa może szybko uruchomić ogromne kwoty, aby poradzić sobie z trudną sytuacją, nawet jeżeli metody wykorzystywane przez nią do tego są czasami wątpliwe.(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Den ekonomiska och strukturella kris som fortfarande pågår har visat hur världssamfundet snabbt kan tillhandahålla stora belopp för att bryta udden av en desperat situation, även om det sätt som detta görs på ibland är tvivelaktigt.
Pokażę ci, jak zadawaliśmy ból za moich czasówLåt mig visa hur vi gav dem smärta förr i tiden
Jak pokazały prace nad połączeniem rejestrów karnych w sieć, rola ta może czasem wymagać działań o charakterze prawnymDenna funktion kan ibland kräva arbete av juridisk art, vilket framgår av det arbete som utförts för sammankopplingen av kriminalregister
Chciałbym dodać, że najwyższy czas, aby sam Parlament Europejski pokazał zaufanie zarówno do swoich instytucji, jak i do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.Jag skulle vilja tillägga att det är hög tid för parlamentet självt att visa förtroende för både sina institutioner och för Europeiska ombudsmannen.
(RO) Obecny kryzys gospodarczy i finansowy jest ważnym testem dla Europy, która teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musi pokazać jedność w podejmowaniu działań wspomagających naprawę gospodarki w jak najszybszym czasie.(RO) Den ekonomiska och finansiella krisen är ett viktigt test för Europa som måste visa sig mer enat än någonsin i åtgärderna för att underlätta en snabb ekonomisk återhämtning.
Czas, bym pokazał twojej mamie jak się tańczyNu ska jag visa mamma hur man dansar
Ważne jest umiejętne wyjście z sytuacji, w której Unia powinna pokazać swoją dezaprobatę poprzez konkretne działania jak np. sankcje czy restrykcje wizowe, ale w tym samym czasie nie można odizolować Białorusi od reszty Europy gdyż ucierpi na tym społeczeństwo, a nie potępiane przez Unię władze.Det är viktigt att hitta en lämplig väg ut ur denna situation, där unionen bör visa sitt ogillande genom särskilda åtgärder som t.ex. sanktioner eller visumrestriktioner. Samtidigt bör vi emellertid inte isolera Vitryssland från övriga EU, då hela det vitryska samhället i så fall skulle drabbas, och inte de myndigheter som unionen fördömt.
Wraz z każdym rozszerzeniem obszaru Schengen powiększamy obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jestem przekonana, że - podobnie jak w przeszłości - czas pokaże możliwości rozwoju gospodarczego i innego.Genom varje utvidgande av Schengenområdet utvidgar vi området med frihet, säkerhet och rättvisa. Jag är säker på att tiden liksom många gånger förr kommer att utvisa möjligheter till ekonomisk utveckling och andra former av utveckling.
Pokazaliśmy już w skrócie, jak dodawać konta w sekcji Rozpoczęcie pracy. Aby w późniejszym czasie zmienić ustawienia konta, otwórz okno dialogowe Konfiguracja & kopete; w menu Ustawienia Konfiguracja & kopete;. Okno, podobnie jak Centrum sterowania & kde; jest podzielone na sekcje. Ikony znajdujące się po lewej stronie pozwalają przełączać się między sekcjamiVi visade kortfattat hur man lägger till ett konto i Komma igång. För att senare ändra ett kontos inställningar, öppna dialogrutan Anpassa & kopete; med Inställningar Anpassa & kopete;. På liknande sätt som Inställningscentralen är inställningarna uppdelade i sidor. Ikonerna till vänster i dialogrutan byter mellan sidorna
Ale jest to czas na przypomnienie, że ostatnie tygodnie i miesiące ponownie pokazały, jak bardzo Europa potrzebuje traktatu lizbońskiego.Men det är rätt tid att påminna om att det under de senaste veckorna och månaderna åter har visat sig i vilken utsträckning EU behöver Lissabonfördraget.
Nadszedł czas, aby Nepal pokazał, że jego demokracja funkcjonuje zarówno wewnątrz kraju, jak i na forum międzynarodowym, tak by oddane głosy mogły zostać do 15 kwietnia przekazane centralnej komisji wyborczej i zliczone.Det är nu dags för Nepal att visa att dess demokrati fungerar, både inom landet och internationellt, i synnerhet så att de lagda rösterna kan skickas till Centrala valkommissionen senast den 15 april för godkännande.
Jak powiadają, czas pokaże!Man vet inte vad något går för förrän man har prövat det, som ordspråket säger!
Tolerancje prędkości (± ‧ km/h) oraz czasu (± ‧,‧ s) są powiązane geometrycznie dla każdego punktu, jak pokazano w okienkuhastighets- (±‧ km/h) och tidstoleranser (± ‧,‧ s) kombineras geometriskt för varje punkt som visas i infällningen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 288171 zdań frazy Pokaż czas jako.Znalezione w 42,563 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.