wymowa: IPA: ˈmarta

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • Marta   
  (Proper noun  )
   
  imię żeńskie;
 • Martha   
   
  imię żeńskie;
 • Märta   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha av Sverige   
   
  Marta (księżniczka Szwecji)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Marta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strona skarżąca: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo y Bartolomé Valera HueteKlagande: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete
Wygląda na to, że Jęcząca Marta zalała łazienkęDet ser ut som om Missnöjda Myrtle har översvämmat toaletterna
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation, Francja)- Laszlo Hadadi (Hadady) przeciwko Csilla Marta Mesko, żona Hadadi (HadadyDomstolens dom (första avdelningen) av den ‧ juli ‧ (begäran om förhandsavgörande från Cour de Cassation, Frankrike)- Iaszlo Hadadi (Hadady) mot Csilla Marta Mesko, gift Hadadi (Hadady
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía SalarialBegäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den ‧ juli ‧ – Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete mot dödsboet efter Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila och Fondo de Garantía Salarial
W następstwie szeregu wniosków o przedłużenie terminu przedstawiania uwag, które zostały zaakceptowane przez Komisję, uwagi osób trzecich zostały zarejestrowane przez Komisję, jak następuje: uwagi przedstawione przez MVM – w dniu ‧ stycznia ‧ r.; uwagi osoby trzeciej, która zwróciła się z wnioskiem o nieujawnianie jej tożsamości, – w dniu ‧ stycznia ‧ r.; uwagi elektrowni Marta – w dniach ‧ stycznia i ‧ marca ‧ r.; uwagi banku [...] – dnia ‧ lutego ‧ r.; uwagi elektrowni AES-Tisza – w dniach ‧ i ‧ lutego ‧ r.; uwagi banku [...] – w dniu ‧ lutego ‧ r.; uwagi elektrowni Electrabel SA i jej spółki zależnej elektrowni Dunament – w dniu ‧ lutego ‧ r.; uwagi elektrowni Budapeszt – w dniu ‧ lutego ‧ r.; oraz uwagi elektrowni Csepel – w dniu ‧ lutego ‧ rEfter ytterligare förfrågningar om förlängning av tidsfristen att lämna synpunkter, vilka kommissionen godkände, registrerades synpunkter från berörda parter av kommissionen enligt följande: synpunkter från MVM den ‧ januari ‧, från en tredje part som begärde att få vara anonym den ‧ januari ‧, från Marta kraftverk den ‧ januari och den ‧ mars ‧, från banken [...] den ‧ februari ‧, från AES-Tisza kraftverk den ‧ och ‧ februari ‧, från banken [...] den ‧ februari ‧, från Electrabel SA och dess dotterbolag Dunament kraftverk den ‧ februari ‧, från Budapest kraftverk den ‧ februari ‧ och från Csepel kraftverk den ‧ februari
Tak, to jest Marta SantoJa, det är Marta Santo
Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORSStefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner, niezrzeszony, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel Barroso, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides, Rolandas Paksas, Frank Vanhecke, Werner Langen, Hannes Swoboda i Ramon Tremosa I BalcellsTalare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel Barroso, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides, Rolandas Paksas, Frank Vanhecke, Werner Langen, Hannes Swoboda och Ramon Tremosa i Balcells
Marta HIRSCH-ZIEMBIrSKA Gúówny doradca ds. prawnych Tel . + 33 3 88 17 27 46Sabina BalažiÏ Juridisk handläggare ( från 1.10.2005 ) Tel . : + 33 3 88 17 35 72
Głos zabrali: Manolis Mavrommatis, Pál Schmitt, Antolín Sánchez Presedo, Kyriacos Triantaphyllides, Urszula Krupa, Georgios Karatzaferis, Zsolt László Becsey, Georgios Papastamkos, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Jules Maaten, Mieczysław Edmund Janowski, Marta Vincenzi, Tunne Kelam, Koenraad Dillen, Ryszard Czarnecki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Badia I Cutchet, Pedro Guerreiro, Csaba Sándor Tabajdi, Giusto Catania, Bogdan Golik i Bairbre de Brún (która na początku swojego wystąpienia zabrała głos w języku irlandzkim, Przewodniczący zasygnalizował, że wypowiedzi w tym języku nie są tłumaczone na pozostałe języki podczas sesji plenarnej), Siiri Oviir i Dariusz Maciej GrabowskiTalare: Manolis Mavrommatis, Pál Schmitt, Antolín Sánchez Presedo, Kyriacos Triantaphyllides, Urszula Krupa, Georgios Karatzaferis, Zsolt László Becsey, Georgios Papastamkos, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Jules Maaten, Mieczysław Edmund Janowski, Marta Vincenzi, Tunne Kelam, Koenraad Dillen, Ryszard Czarnecki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Badia I Cutchet, Pedro Guerreiro, Csaba Sándor Tabajdi, Giusto Catania, Bogdan Golik och Bairbre de Brún (som yttrade sig på iriska i början av sitt inlägg, varpå talmannen påpekade att detta språk inte tolkades i kammaren), Siiri Oviir och Dariusz Maciej Grabowski
Marta i Cleaves wrócą za kilka dniMartha och Cleaves är tillbaka om nagra dagar
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nrMarta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr
Maria Fernanda Gil do Nascimento, Armando Massimiliano Sirolla, Sandra Cristina Leão Pingo Barata, Luís António Vera Pedro, Sérgio Cláudio Fontes, Célia Maria Florindo Mestre, Regina Maria Coutinho Martins, Pedro Jorge do Nascimento Neves, Joel Filipe Rodrigues Paula i Marta Sofia Teixeira dos Santos oraz Komisja Wspólnot Europejskich ponoszą własne kosztyMaria Fernanda Gil do Nascimento, Sirolla, Leão Pingo Barata, Vera Pedro, Fontes, Florindo Mestre, Coutinho Martins, do Nascimento Neves, Rodrigues Paula, Teixeira dos Santos och Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sina egna rättegångskostander
Marta i kobiety zostały zesłane dla Kacpra z niebaÌàðòòà è æåíùèíû áûëè äëÿ Êàñïåðà ïîäàðêîì ñ íåáåñ
Marta GAJĘCKA Wiceprezes Finansowanie operacji w Polsce i Czechach , na Węgrzech i Słowacji , w Słowenii i Bułgarii Transeuropejskie sieci transportowe i energetyczne Korporacyjna odpowiedzialność społeczna Wicegubernator EBOR7 Marta GAJĘCKA Vicepresident ➾ Finansieringsverksamhet i Polen , Tjeckien , Ungern , Slovakien , Slovenien och Bulgarien ➾ Transeuropeiska transport- och energinät ➾ Företagets sociala ansvar ➾ Viceledamot i EBRD
Strona pozwana: Csilla Marta Mesko (po mężu Hadadi (HadadyMotpart: Csilla Marta Mesko, gift Hadadi (Hadady
Postanowieniem z dnia ‧ czerwca ‧ r. prezes czwartej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-‧/‧ Marta Andreasen przeciwko Komisji Wspólnot EuropejskichGenom beslut av den ‧ juni ‧ har ordföranden på fjärde avdelningen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av mål T-‧/‧, Marta Andreasen mot Europeiska gemenskapernas kommission
Głos zabrali: Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, niezrzeszony, Corien Wortmann-Kool, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Edit Bauer, Marta Vincenzi, Thomas Mann, Teresa Riera Madurell, Tadeusz Zwiefka, Emine Bozkurt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Katerina Batzeli, Bernadette Vergnaud, Pia Elda Locatelli, Marianne Mikko i Franco FrattiniTalare: Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Edit Bauer, Marta Vincenzi, Thomas Mann, Teresa Riera Madurell, Tadeusz Zwiefka, Emine Bozkurt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Katerina Batzeli, Bernadette Vergnaud, Pia Elda Locatelli, Marianne Mikko och Franco Frattini
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy Marta.Znalezione w 0,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.