Tłumaczenia na język słowacki:

  • slon ázijský   

Przykładowe zdania z "słoń azjatycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stanowią one podstawę rezolucji Parlamentu w sprawie niedźwiedzi polarnych, słoni, tygrysów, wielkich kotów azjatyckich i rekinów.Na tých je postavené uznesenie Parlamentu týkajúce sa ľadových medveďov, slonov, tigrov, veľkých ázijských mačkovitých šeliem a žralokov.
Bardzo panu dziękuję. Powiedział pan wszystko to, co możemy powiedzieć o bardzo wielu zwierzętach: słoniach, tygrysach azjatyckich, koralowcach.Povedali ste všetko. Môžeme rozprávať o veľkom počte zvierat.
Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję zapewnienia, które uzyskaliśmy dzisiaj wieczorem, że UE nie poprze żadnych propozycji, które mogłyby prowadzić do wzrostu kłusownictwa słoni w celu pozyskania kości słoniowej, ale z niepokojem przyjmuję wiadomość, że Komisja wciąż powtarza, że wszelkie propozycje dotyczące przeniesienia słonia afrykańskiego z wykazu załącznika I do wykazu załącznika II do konwencji CITES powinny być poddawane obiektywnej ocenie pod kątem zasady określonych w konwencji CITES.Vážený pán predsedajúci, vítam záruky, ktoré nám boli dnes večer poskytnuté v súvislosti s tým, že EÚ nepodporí žiadne návrhy, ktoré by viedli k väčšiemu rozšíreniu nezákonného pytliactva zameraného na slonovinu. Zaskočilo ma však, že Komisia následne ďalej tvrdí, že akékoľvek návrhy s cieľom preradiť slona afrického z prílohy I dohovoru CITES do prílohy II musia byť posúdené objektívne a na základe pravidiel stanovených v rámci dohovoru CITES.
Parlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.Nebolo by tiež vhodné, aby sa Parlament miešal do diskusie a správal sa ako slon v porceláne.
przyjmuje z zadowoleniem propozycję Kenii, popartą między innymi przez ‧ państw Afryki Środkowej i Zachodniej, na których obszarze występują rezerwaty słonia afrykańskiego, ustanowienia dwudziestoletniego moratorium na handel kością słoniową, które pozwoliłoby społeczności międzynarodowej przenieść punkt ciężkości dyskusji z kwestii handlu kością słoniową na kwestie związane z realnymi zagrożeniami dla słoni oraz ich siedlisk, a także dla życia ludzi; wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do wsparcia powyższych propozycjivíta návrh Kene zaviesť ‧ ročné moratórium na akékoľvek obchodovanie so slonovinou, podporovaný medzi inými aj ‧ krajinami strednej a západnej Afriky s rezerváciami voľne žijúcich slonov, ktorý by umožnil medzinárodnému spoločenstvu zmeniť predmet diskusie z obchodovania so slonovinou na skutočné ohrozenia slonov, ich biotopov a živobytia národov; nalieha na Komisiu a členské štáty, aby podporili tieto návrhy
Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.Verím, že európske inštitúcie nevstúpia do tejto záležitosti ako slon do porcelánu.
poprawki do adnotacji do list populacji słoni w Botswanie w załączniku ‧ do konwencji CITES, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów eksportowych w handlu surową kością słoniową, w obrocie handlowym żywymi zwierzętami, wyrobami skórzanymi i skórami oraz w obrocie niehandlowym trofeami łowieckimizmenu a doplnenie anotácie k zapísaniu populácie slonov v Botswane do prílohy ‧ k dohovoru CITES, čo by umožnilo stanovenie ročných vývozných kvót pre obchod so surovou slonovinou, obchod so živými zvieratami na komerčné účely, obchod s koženými výrobkami na komerčné účely, obchod s kožušinami na komerčné účely a pre obchod s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely
kły słoni afrykańskich i ich pocięte części, które mierzą powyżej ‧ cm i ważą ‧ kgnespracované kly slona afrického a ich častí, ktoré sú dlhšie ako ‧ cm a ťažšie ako ‧ kg
W rzeczywistości wystarczy tylko przejrzeć Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), by zdać sobie sprawę, że być może jest ona opracowana pod kątem słoni i niedźwiedzi polarnych, ale nie jest oczywiście dostosowana do potrzeb gatunków objętych rybołówstwem komercyjnym.V skutočnosti si stačí zbežne prelistovať Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), aby sme si uvedomili, že je možno zameraný na slony a ľadové medvede, ale určite nie na druhy podliehajúce komerčnému rybolovu.
surowe kły słoni afrykańskich oraz ich pocięte kawałki o długości ‧ cm lub większej oraz o masie ‧ kg lub więcejnespracované kly slona afrického a ich časti, ktoré sú dlhšie ako ‧ cm a vážia viac ako ‧ kg
Ochronę słoni należy wzmocnić, a Komisja nie będzie wspierać rozwiązań, które stwarzają niebezpieczeństwo wzrostu kłusownictwa.Je potrebné posilniť ochranu slonov a Komisia nebude podporovať riešenia, ktoré by znamenali riziko rozšírenia pytliactva.
Uważamy również, że propozycje dotyczące zmian konwencji CITES, polegających na wykreśleniu niektórych populacji słoni z załącznika I do tej konwencji i przeniesienie ich do załącznika II, należy ocenić w kategoriach obiektywnych w oparciu o zasady uzgodnione w ramach tej konwencji.Domnievame sa tiež, že návrhy predložené v rámci dohovoru CITES s cieľom preradiť niektoré populácie slonov z prílohy I dohovoru CITES do prílohy II je potrebné posúdiť objektívne na základe pravidiel dohodnutých v rámci dohovoru CITES.
Druga propozycja dotyczy słoni i handlu kością słoniową.Druhý návrh sa týka slonov a obchodu so slonovinou.
Grupa zwierząt znanych jako płetwonogie obejmuje łącznie ‧ gatunki fok, lwów morskich, uchatkowatych, słoni morskich i morsówSkupina zvierat nazývaných plutvonožce zahŕňa spolu ‧ rôznych druhov tuleňov a mrožov
Nie jest to zatem przypadek, że organizacje ochrony przyrody ze zdziwieniem stwierdzają, iż ludzie w Europie często są bardziej skłonni angażować się na rzecz ratowania słoni czy ochrony tygrysa syberyjskiego niż chronić rodzimego chomika europejskiegoPreto potom nie je prekvapujúce, že organizácie pre ochranu životného prostredia s prekvapením konštatujú, že ľudia v Európe sú často skôr ochotní angažovať sa pre záchranu slonov alebo ochranu sibírskeho tigra, než hraboša poľného v Európe
propozycji zastąpienia wszystkich znajdujących się w załączniku ‧ do konwencji CITES adnotacji do list populacji słoni w Botswanie, Namibii, RPA i Zimbabwe, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów eksportowych w handlu surową kością słoniowąnahradenie všetkých jestvujúcich anotácií k zapísaniu populácií slonov v Botswane, Namíbii, Juhoafrickej republike a Zimbabwe do zoznamu v prílohe ‧ k dohovoru CITES, ktoré by umožnilo stanovenie ročných vývozných kvót pre obchod so surovou slonovinou
Wszelkie dyskusje na temat złagodzenia zasad ochrony słoni na mocy konwencji CITES będą zielonym światłem dla kłusowników, którzy zaczną liczyć na pojawienie się wkrótce rynku na ich towary zdobyte w sposób niezgodny z prawem i okrutny.Akákoľvek diskusia o zmiernení ochrany slonov podľa dohovoru CITES vyšle pytliakom zelenú a nádej, že čoskoro vznikne trh pre ich nezákonný a kruto nadobudnutý tovar.
Rzeczywiste fakty dowodzą naszej racji, zważywszy że Ankara jak słoń w składzie porcelany zachwiała wątłą równowagę Iraku, gdzie nasi żołnierze każdego dnia ryzykują własne życie i walczą o wolność tamtejszej ludności.Teraz nám fakty dokazujú, že sme mali pravdu, pokiaľ vezmeme do úvahy, že Ankara vpadla ako slon do jemnej rovnováhy Iraku, kde naše vojská každý deň riskujú svoje životy a bojujú za slobodu obyvateľov.
Doprowadziło to do zwiększenia liczby narodzin wśród słoni.Výsledkom bola explózia počtu slonov.
Zdecydowanie nie należy traktować tygrysów, niedźwiedzi polarnych, słoni i tuńczyków na równorzędnych warunkach.Je veľmi nesprávne posudzovať situáciu tigrov, ľadových medveďov, slonov a tuniaka na rovnakom základe.
Komisja jest bardzo zaniepokojona wysokim poziomem kłusownictwa słoni i nielegalnego handlu kością słoniową, zaobserwowanym w ostatnim czasie.Komisia má veľké obavy v súvislosti s vysokou mierou pytliactva na slony a nezákonného obchodu so slonovinou, ktorú v poslednom období zaznamenala.
Porównałbym tę radę do cmentarza słoni, z którego wyłania się kilka "żywych trupów”, pozostającego pod zdalną kontrolą polityczną ze strony upadającej dyktatury, nakładającego niszczące kary finansowe za programy, w których pozwala się opozycyjnym partiom głosić niektóre prawdy.Spomínanú radu by som prirovnal k cintorínu slonov, z ktorého vychádza niekoľko živých mŕtvol, ktoré na diaľku riadi upadajúca diktatúra. Táto diktatúra ukladá ochromujúce finančné pokuty tým programom, v ktorých majú opozičné strany možnosť vysloviť určité pravdivé informácie.
Brzmi dokładnie jak słońTo znelo ako slon
Co do pytania pani poseł Bearder w sprawie słoni: to prawda, że istnieją proceduralne niedociągnięcia w związku z wnioskami Tanzanii i Zambii, ale w naszej ocenie prawnej nie mogą one stanowić wystarczającego uzasadnienia dla odrzucenia ex ante tych wniosków z przyczyn proceduralnych.Pokiaľ ide o otázku pani Bearderovej o slonoch, návrhy Tanzánie a Zambie majú procedurálne nedostatky, ale v našom právnom posúdení nemôžu byť tieto pochybenia dostatočným dôvodom na formálne zamietnutie uvedených návrhov ex ante.
Po pierwsze, słoń afrykański.Prvým je slon africký.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 479 zdań frazy słoń azjatycki.Znalezione w 0,382 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.