Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
System sprawozdawczości powinien być jak najprostszy i jak najbardziej przejrzysty, aby dostarczał porównywalnych informacji na temat funkcjonowania systemów kontroli i tego, czy realizowany jest cel poprawy zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiskaMal by sa vytvoriť čo najjednoduchší a najjasnejší systém podávania správ, aby sa v rámci neho poskytli porovnateľné informácie o tom, ako fungujú inšpekčné systémy a či dosahujú ciele zlepšenia súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia
uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiegoaby všeobecným cieľom EÚ bolo trvalo udržateľné využívanie morí a zachovanie morských ekosystémov vrátane silnej politiky EÚ na ochranu morského prostredia, ktorá zabráni ďalšej strate biologickej rozmanitosti a zhoršovaniu morského prostredia
Proces selekcji powinien prowadzić do wyboru beneficjentów, którzy mogą osiągnąć cel w zakresie ochrony środowiska przy najmniejszej kwocie pomocy lub w sposób najbardziej efektywny pod względem kosztówVýberový postup by mal viesť k výberu príjemcov, ktorí môžu dosiahnuť environmentálny cieľ s využitím najnižšej výšky pomoci alebo najúčinnejšie z hľadiska nákladov
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiskaRozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES z ‧. júla ‧, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva obsahuje cieľ dosiahnuť také úrovne kvality vôd, ktoré nespôsobujú negatívne dopady a riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie
Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony , z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w ró żnych regionach Unii .Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany , pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie .
Naruszenie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli z tego względu, że zaskarżony akt narusza cel ustanowiony w art. ‧ omawianej dyrektywy tzn. ochronę środowiska jako całośćPorušenie článku ‧ smernice ‧/‧/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v rozsahu, v akom napadnutý akt porušuje cieľ uvedený v článku ‧ uvedenej smernice, ktorý spočíva v ochrane životného prostredia ako celku
Popieram zatem cel UE polegający na wywieraniu nacisku w ramach organizacji międzynarodowych, w szczególności Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), oraz udzielania wsparcia na rzecz stworzenia nowej organizacji ochrony środowiska w celu wspierania sprawiedliwego handlu.Preto súhlasím so zámerom EÚ vyvíjať tlak v medzinárodných organizáciách, najmä vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a v Medzinárodnej organizácii práce (MOP), a presadiť zriadenie novej organizácie pre životné prostredie, ktorá bude podporovať spravodlivý obchod.
Proponowana dyrektywa realizuje cel polegający na zagwarantowaniu wspólnego poziomu ochrony środowiska, jednocześnie unikając niespoistych ram legislacyjnych na szczeblu wspólnotowym, co groziłoby wygórowanymi kosztami dla przedsiębiorstw, które zamierzają prowadzić działalność poza granicami swojego kraju.Navrhnutá smernica spĺňa svoj cieľ, t. j. zabezpečuje spoločnú úroveň ochrany životného prostredia a zároveň zabraňuje rozdrobenosti právneho rámca v Spoločenstve, ktorá by mohla spôsobovať vysoké náklady pre podniky hodlajúce obchodovať za hranicami.
Cel drugorzędny: ochrona i rozwój środowiska naturalnegoSekundárny cieľ: ochrana a zlepšenie prírodného prostredia
EKES popiera cel strategii tematycznej w sprawie zachowania i ochrony środowiska morskiegoEHSV podporuje cieľ tematickej stratégie na ochranu a zachovanie morského prostredia
Odwołanie — Pomoc państwa — Formalne postępowanie wyjaśniające — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego — Prawo zainteresowanych — Wezwanie do przedstawienia uwag — Artykuł 88 ust . 2 WE — Rozporządzenie ( WE ) nr 659 / 1999 — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Cel środowiskowy inwestycji„ Odvolanie — Štátna pomoc — Konanie vo veci formálneho zisťovania — Pravidlá Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia — Právo dotknutých osôb — Výzva na predloženie pripomienok — Článok 88 ods . 2 ES — Nariadenie ( ES ) č . 659 / 1999 — Legitímna dôvera — Právna istota — Environmentálny účel investície “
Dwa lata przed datą określoną w lit. c), w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego, Rada ponownie rozpatruje powyższy cel na podstawie sprawozdania Komisji na temat praktycznego doświadczenia zdobytego przez Państwa Członkowskie w związku z osiąganiem celów ustanowionych w lit. a) i b) oraz, stosownie, w świetle wniosku o potwierdzenie lub zmianę tego celuDva roky pred dátumom uvedeným v písm. c) Rada opätovne prehodnotí vyššie uvedený cieľ na základe správy od Komisie o praktických skúsenostiach získaných členskými štátmi pri dosahovaní cieľov ustanovených v písmenách a) a b), ktorá bude v prípade potreby doplnená návrhom na potvrdenie alebo zmenu tohto cieľa s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia
Panie przewodniczący! Popieram przedmiotowy środek oraz cel propagowania najlepszych dostępnych technik na potrzeby ochrony środowiska, lecz muszę wyrazić swoje obawy co do metodyki przyjętej przez Parlament Europejski w tym zakresie.Vážený pán predsedajúci, podporujem toto opatrenie a jeho cieľ presadzovať najlepšie dostupné techniky na ochranu životného prostredia, ale mám obavy, pokiaľ ide o príslušnú metodiku Parlamentu.
Pomoc na projekty dotyczące ochrony środowiska będzie kumulowana z każdą inną pomocą publiczną, której przedmiot i cel są takie same, pod warunkiem że całkowita suma nie będzie przekraczała granic określonych w ust. ‧.‧. lit. b) Zasad kumulacji określonych w ZarządzeniuPomoc určená na projekty na ochranu životného prostredia bude kumulovateľná s akoukoľvek inou verejnou pomocou s rovnakým cieľom a účelom, pokiaľ kumulovaná suma nepresiahne limity uvedené pod odsekom ‧.‧ písm. b) podkladov pre výpočty zo španielskeho vládneho nariadenia
Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach UniiPolitika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie
Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiemKomisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
Po lityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony , z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii .Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany , pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie .
cel długoterminowy oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie- z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków- w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiskadlhodobý cieľ je úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami, s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia
wzywa do przyjęcia zintegrowanego podejścia do turystyki w strefach przybrzeżnych w kontekście unijnych polityk: spójności, morskiej, rybołówstwa, ochrony środowiska, społecznej i zdrowotnej, aby stworzyć między nimi synergię i uniknąć niespójnych działań; zaleca, by Komisja zastosowała takie zintegrowane podejście w dążeniu do zrównoważonego wzrostu turystyki w regionach przybrzeżnych, w szczególności w połączeniu z polityka morską UE, jako strategiczny cel w swoim programie prac na lata ‧-‧, jak również w kontekście śródokresowego przeglądu ram finansowych na latažiada integrovaný prístup k pobrežnému cestovnému ruchu v súlade s politikou EÚ v oblasti súdržnosti, námornou politikou, politikou rybolovu, environmentálnou, dopravnou, energetickou, sociálnou a zdravotnou politikou tak, aby sa vytvoril synergický efekt a zabránilo sa protichodným opatreniam; odporúča Komisii, aby v rámci tejto komplexnej koncepcie prijala takýto integrovaný prístup pre trvalo udržateľný rast cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, najmä v spojitosti s námornou politikou EÚ, ako strategický cieľ svojho pracovného programu na roky ‧ – ‧ a v súvislosti s hodnotením finančného rámca na roky ‧ – ‧ v polovici obdobia
Moim zdaniem ten cel jest niezwykle ambitny z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również osiągalny dla mającego ogromne sukcesy przemysłu europejskiego, zatrudniającego setki tysięcy pracowników, a naszym zadaniem jest zapewnienie, że pozostanie on jednym z prosperujących przemysłów europejskich.Ide o cieľ, ktorý je, podľa môjho názoru, z ekologického hľadiska neobyčajne ambiciózny a zároveň dosiahnuteľný. Európsky automobilový priemysel zamestnáva státisíce ľudí a my musíme zaistiť, aby takýto úspešný zostal aj naďalej.
O ile Komisja stwierdzi , że cel nie został osiągnięty w sposób trwały , Rada stanowiąc zgodnie z artykułem 75 Traktatu WE może , w ramach Wspólnoty , podjąć środki , które zapewnią ochronę środowiska na równoważnym poziomie , a w szczególności 60 % redukcję zanieczyszczenia .Ak Komisia dospeje k záveru , že cie nie je splnený na udržate nom základe , môže Rada v súlade s lánkom 75 Zmluvy o ES prija opatrenia v rámci Spolo enstva , ktoré zabezpe ia ekvivalentnú ochranu životného prostredia , najmä 60 % zníženie zne istenia .
wzywa Komisję, aby dostosowała swój projekt instrumentu finansowego dla środowiska naturalnego LIFE+, włączając do jego postanowień cel w zakresie różnorodności biologicznej, w celu zapewnienia finansowania zarządzania obszarami objętym programem Natura ‧ w sposób komplementarny do funduszy na rozwój obszarów wiejskich, funduszy strukturalnych i rybołówstwa oraz do funduszy udostępnionych przez Państwa Członkowskie, w tym inwestycji na ochronę przyrody oraz na odpowiednie projekty, przypadki nagłe, badania naukowe, edukację i działania uświadamiające oraz współpracę transgraniczną z krajami trzecimi dotyczącą projektów ochrony przyrodyvyzýva Komisiu, aby upravila svoj návrh finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ tak, aby sa do tohto fondu začlenil špecializovaný cieľ biodiverzity na financovanie riadenia oblastí zahrnutých do programu Natura ‧, ktoré by bolo doplnkom k fondom rozvoja vidieka, štrukturálnym fondom a fondu pre rybné hospodárstvo, ako aj k finančným prostriedkom, ktoré poskytujú členské štáty, vrátane osobitných investícií, projektov a núdzových opatrení v oblasti ochrany prírody; na výskum ochrany prírody, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia; a na cezhraničnú spoluprácu s tretími krajinami pri projektoch na ochranu prírody
W swojej decyzji APS z 2005 r . , dobrze przyjętej przez Parlament Europejski i Radę , Komisja podkreśliła , że główny cel jej polityki stanowi wzrost gospodarczy , jak również wysiłki na rzecz poprawy konkurencyjności modelu gospodarki europejskiej przy jednoczesnym utrzymaniu dobrobytu , poziomu zatrudnienia , spójności i ochrony środowiska .V rozhodnutí o RSP na rok 2005 , ktoré uvítali Európsky parlament a Rada , Komisia vyzdvihla vzostup rastu ako hlavný cieľ politiky v spojení s úsilím zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho modelu pri súčasnom zachovaní prosperity , zamestnanosti , súdržnosti a ochrany životného prostredia .
W dyrektywie tej uwzględnia się zdecydowanie jako cel ochronę środowiska naturalnego (patrz zwłaszcza: motywy ‧, ‧, ‧ iTáto smernica výslovne zohľadňuje cieľ ochrany životného prostredia (najmä odôvodnenia ‧, ‧, ‧ a
Cel ten jest zgodny z ogólną strategią rozwoju terytorium , która zakłada zwiększenie wartości jego przewagi komparatywnej dzięki rozwojowi gospodarczemu połączonemu z ochroną środowiska .Je to v súlade s celkovou stratégiou rozvoja územia , ktorá sa zameriava na pridanie hodnoty jeho porovnateľným výhodám prostredníctvom „ mäkkého “ ekonomického rozvoja v spojení s ochranou životného prostredia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 360804 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 44,191 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.