Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając milenijne cele rozwoju ONZ z ‧ r., a w szczególności wyeliminowanie ubóstwa i głodu (cel pierwszy), zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (cel drugi) i równości mężczyzn i kobiet (cel trzeci) oraz ochronę środowiska (cel siódmyso zreteľom na rozvojové ciele milénia OSN z roku ‧, najmä odstránenie chudoby a hladu (prvý cieľ), dosiahnutie celosvetového základného vzdelania (druhý cieľ), rovnaké príležitosti pre mužov a ženy (tretí cieľ) a ochranu životného prostredia (siedmy cieľ
Kwestią o istotnym dla nas znaczeniu było znalezienie równowagi pomiędzy odnośnymi celami ochrony i ochroną zdrowia, celami rynku wewnętrznego i, oczywiście, celami ochrony środowiska naturalnego, ale osiągnięty został również wyważony kompromis, jeśli chodzi o konkretne cele ochrony.Pre nás bolo dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi predmetnými cieľmi ochrany a ochranou zdravia, cieľmi vnútorného trhu a samozrejme aj ochranou životného prostredia, ale dosiahli sme aj vyvážený výsledok medzi konkrétnymi ochrannými cieľmi.
Jednakże musimy poruszać się szybko, z tego względu w trakcie głosowania w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego głosowaliśmy za tym, aby cel został osiągnięty w 2012 r., przy wiążących celach pośrednich począwszy od 2009 r., aby w 2012 r. w pełni osiągnąć cel w odniesieniu do wszystkich pojazdów.Musíme konať svižne, a preto podporujeme vo Výbore pre životné prostredie hlasovanie za dosiahnutie cieľa v roku 2012 so záväznými krokmi od roku 2009, aby do roku 2012 bol tento cieľ splnený pre všetky vozidlá.
popiera żądanie Komisji odnośnie określenia celów dotyczących zwalczania tych negatywnych trendów; jako średniookresowy cel należy uwypuklić poruszone w konstytucji europejskiej żądanie trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego; z tego nadrzędnego celu należy wywodzić konkretne cele pośredniepodporuje Komisiu v jej požiadavke stanoviť ciele v boji proti negatívnym trendom; ako strednodobý cieľ by mala byť v Zmluve o Ústave pre Európu zahrnutá požiadavka dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v Európe na základe vyváženého hospodárskeho rastu a cenovej stability, vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ktorého cieľom je plná zamestnanosť a sociálny pokrok, ako aj vysoká miera ochrany a zlepšenie kvality životného prostredia; z tohto vyššieho cieľa je potrebné vyvodiť konkrétne ciele
Cele i zasady wspólnotowej polityki ochrony środowiska, określone w programach działania na rzecz środowiska, w szczególności w piątym programie działań w dziedzinie ochrony środowiska[‧] na podstawie zasad zawartych w art. ‧r Traktatu, mają na celu w szczególności zapewnienie skutecznej ochrony wszystkich ludzi przed rozpoznanym ryzykiem spowodowanym emisją ditlenku siarki oraz ochronę środowiska poprzez zapobieganie wytrącaniu siarki w ilościach przekraczających ładunki i poziomy krytycznekeďže ciele a zásady environmentálnej politiky spoločenstva stanovené v akčných programoch pre životné prostredie, a najmä v Piatom environmentálnom akčnom programe [‧] na základe zásad definovaných v článku ‧r zmluvy, majú zabezpečiť predovšetkým efektívnu ochranu všetkých ľudí pred známymi rizikami emisií oxidu siričitého a chrániť životné prostredie zabránením ukladaniu síry nad rámec kritických záťaží a úrovní
ponownie stwierdza, że cel, jakim jest wprowadzenie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, musi również pozwolić na osiągnięcie poziomu jakości produktów, który przyniósłby znaczącą konkurencyjną korzyść producentom rolnym; stwierdza, że rolnicy muszą mieć możliwość pokrycia kosztów wynikających z wymogów UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego; uważa, że w przypadkach, gdy przewaga konkurencyjna rolników jest niewystarczająca dla pokrycia kosztów powstałych wskutek wymogów UE, wspólna polityka rolna powinna odegrać istotną rolę w tym zakresie, i że musi być stosowana przez europejskich rolników w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego w rolnictwieopätovne potvrdzuje, že cieľ zavedenia maximálnej úrovne potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia musí tiež umožňovať dosahovať vysokú úroveň kvality výrobkov, ktorá vytvára významnú konkurenčnú výhodu pre poľnohospodárskych výrobcov; konštatuje, že poľnohospodári musia mať dostatočné príjmy, aby pokryli náklady vzniknuté v dôsledku požiadaviek EÚ týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti, ochrany zvierat a ochrany životného prostredia; zastáva názor, že pokiaľ nebude konkurenčná výhoda poľnohospodárskych výrobcov postačovať na to, aby dokázali kryť tieto náklady, mali by v tejto súvislosti významnú úlohu zohrávať finančné prostriedky SPP, ktoré by poľnohospodári v Európe mali využívať na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia v oblasti poľnohospodárstva
Polska dowodzi także, że część pomocy przyznanej przed ‧ r. została rzeczywiście wykorzystana na BiR, ochronę środowiska oraz cele szkoleniowe i została wydana na deklarowany celPoľsko ďalej tvrdí, že časť pomoci poskytnutej pred rokom ‧ sa skutočne použila na VaV, ochranu životného prostredia a odbornú prípravu a bola vynaložená na účely, na ktoré bola určená
Choć znaczna część funduszy przeznaczona jest na zalesianie, nie istnieje jasny cel operacyjny dotyczący ich rozlokowania w ramach strategii leśnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę cele związane z ochroną środowiska naturalnegoAj keď sa značná časť prostriedkov používa na zalesňovanie, neboli stanovené žiadne jasné funkčné ciele, ako sa majú tieto zalesňovacie opatrenia, predovšetkým ohľadom ich ekologických cieľov, vykonávať
Cel Lizbony jest o tyle wyważony, że łączy w odpowiedni i interaktywny sposób cele gospodarcze dotyczące konkurencyjności z wymogami socjalnymi (zatrudnienie, szkolenie zawodowe, spójność społeczna, warunki życia i pracy) oraz, jak to podkreślano na szczycie w Göteborgu, z wymogami ochrony środowiska naturalnegoLisabonský cieľ je vyrovnaný, pričom dáva do súladu ekonomický cieľ konkurencieschopnosti so sociálnymi požiadavkami (zamestnanosť, odborná príprava, sociálna súdržnosť, životné a pracovné podmienky) a ako bolo zdôraznené na summite v Göteborgu, environmentálnymi požiadavkami, a to úmerným a interaktívnym spôsobom
Muszę raz jeszcze podkreślić, że cel w zakresie ochrony środowiska polegający na obniżeniu emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o 20% do 2020 roku zostanie osiągnięty przy pomocy tego pakietu, a decyzja oczywiście pomoże osiągnąć nasz cel.Opäť musím zdôrazniť, že environmentálny cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého v Európskej únii o 20 % do roku 2020 sa pomocou balíka dosiahne, a toto rozhodnutie, samozrejme, pomôže dosiahnuť náš cieľ.
W tym celu konieczne jest również włączenie odniesienia do ochrony środowiska w dyrektywie ‧/‧/WE, ograniczając jednocześnie ten cel do rodzaju maszyn oraz do zagrożeń podlegających szczególnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiskaNa tento účel je tiež nevyhnutné zaradiť odkaz na ochranu životného prostredia do smernice ‧/‧/ES, pričom je potrebné obmedziť tento cieľ na kategóriu strojových zariadení a na riziká, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám na ochranu životného prostredia
przypomina potrzebę zagwarantowania, że przestrzeganie celów wspólnotowych w zakresie kontroli klimatu w połączeniu z pomocą państwa na rzecz ochrony środowiska w różnych krajach i sektorach, jest zgodne z celami w zakresie konkurencji; wzywa Komisję do zajęcia się tą kwestią w ramach zbliżającego się przeglądu wyłączenia zbiorowego w zakresie pomocy państwa na cele ochrony środowiskapripomína, že je potrebné zaručiť, aby dodržiavanie cieľov Spoločenstva v oblasti zmeny klímy v spojení so štátnou pomocou v oblasti životného prostredia bolo v rôznych krajinách a odvetviach v súlade s cieľmi hospodárskej súťaže; vyzýva Komisiu, aby sa tejto otázke venovala v nadchádzajúcej revízii skupinovej výnimky pre štátnu pomoc v oblasti životného prostredia
Piąty program działań w dziedzinie ochrony środowiska: W Stronę Zrównoważonego Rozwoju-Program Polityki i Działań Wspólnoty Europejskiej w Odniesieniu do Środowiska Naturalnego i Stałego Rozwoju, uzupełniony decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie rewizji wspólnotowego programu polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i stałego rozwoju „Ku trwałemu rozwojowi”, ustala jako cel, że krytyczne ładunki oraz poziomy niektórych zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu (NOX), ditlenek siarki (SO‧), metale ciężkie i dioksyny nie powinny być przekraczane, podczas gdy w zakresie jakości powietrza celem jest, aby wszystkie osoby powinny być skutecznie chronione przed rozpoznanymi zagrożeniami dla zdrowia wynikających z zanieczyszczenia powietrzaPiaty akčný program pre životné prostredie: Za trvalú udržateľnosť-program Európskeho spoločenstva pre stratégiu a činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju, doplnený rozhodnutím č. ‧/ES o jeho posudzovaní ([‧]), stanovuje za cieľ neprekračovať kritické záťaže a úrovne určitých znečisťujúcich látok ako sú oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO‧), ťažké kovy a dioxíny, kým, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, cieľom je efektívne chrániť všetkých ľudí pred známymi zdravotnými rizikami vyplývajúcimi zo znečisťovania ovzdušia
Wymagane są nieustające wysiłki, aby wypełnić cele ochrony środowiska oraz cele już ustalone przez Wspólnotę i istnieje potrzeba ustanowienia szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnegoNa splnenie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov, ktoré už spoločenstvo stanovilo, je potrebné vynakladať nepretržité úsilie a je potrebný šiesty environmentálny akčný program (ďalej len
cele i zasady polityki w zakresie środowiska naturalnego przyjętej przez Wspólnotę zgodnie z ustaleniami art. ‧ r ust.‧ i ‧ Traktatu oraz wyszczególnione w programie działań Wspólnoty Europejskiej dotyczącym spraw ochrony środowiska obejmują przede wszystkim ochronę i zachowanie jakości środowiska naturalnego, jak również ochronę zdrowia ludzkiego poprzez działania zapobiegawczekeďže zámery a princípy politiky spoločenstva v oblasti životného prostredia, ako stanovuje článok ‧r ods. ‧ a ods. ‧ zmluvy a podrobne v programoch činnosti Európskeho spoločenstva v oblasti životného prostredia, ktoré sú zamerané konkrétne na udržovanie a ochranu kvality životného prostredia a ochranu ľudského zdravia pomocou preventívnych činností
zwraca uwagę, w szczególności na cel ustanowienia społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do zapewnienia pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (art. ‧ ust. ‧ TUE), a tym samym ustanowienia związku pomiędzy celem ustanowienia rynku wewnętrznego i innymi celamiberie na vedomie predovšetkým cieľ dosiahnuť sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality (článok ‧ ods. ‧ Zmluvy o EÚ), v ktorom sa spája dokončenie vnútorného trhu s ďalšími cieľmi
wzywa Komisję i państwa członkowskie do silniejszego i spójniejszego wspierania włączania polityki środowiskowej w całość procesu tworzenia polityki UE; w celu wdrożenia głoszonego przez Unię Europejską podejścia zdrowie we wszystkich dziedzinach polityki wzywa do włączania aspektów ochrony środowiska i zdrowia do głównego nurtu wszystkich dziedzin polityki, a także do włączenia w te działania regionów i miast; ubolewa nad niewłączeniem tych aspektów zarówno w różne ramy prawne dotyczące środowiska oraz w przygotowania do tworzenia nowych przepisów, jak i do przepisów, których główne cele nie dotyczą ochrony środowiskavyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili dôraznejšiu a súrodejšiu integráciu environmentálnej politiky do tvorby politík EÚ; žiada, aby sa s cieľom realizácie prístupu zdravie do všetkých politík, ktorý je proklamovaný v EÚ, dostala ochrana životného prostredia a zdravia do všetkých politík a aby sa do tohto postupu zapojili aj regióny a mestá; ľutuje nedostatočný rozsah integrácie týchto otázok do rôznych environmentálnych právnych rámcov a do prípravy nových právnych predpisov a tiež nedostatočný rozsah integrácie do právnych predpisov s inými primárnymi cieľmi ako je ochrana životného prostredia
Porozumienia dotyczące ochrony środowiska [‧] są takimi porozumieniami, na mocy których strony zobowiązują się doprowadzić do ograniczenia zanieczyszczenia, zgodnie z prawem o ochronie środowiska lub celami polityki ochrony środowiska, zwłaszcza z celami wymienionymi w art. ‧ TraktatuEnvironmentálnymi dohodami [‧] sa zmluvné strany zaväzujú dosiahnuť zníženie objemu znečistenia podľa definícií v zákonoch o životnom prostredí alebo environmentálne ciele, najmä tie, ktoré sú stanovené v článku ‧ zmluvy
nadrzędny interes publiczny oznacza względy określone jako takie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i obejmuje: porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, ochronę publiczną, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochronę konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualną, ochronę narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego, cele polityki społecznej i kulturalnejzávažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu sú dôvody uznané ako také v judikatúre Súdneho dvora a zahŕňajú tieto dôvody: verejný poriadok, verejnú bezpečnosť, ochranu verejnosti, verejné zdravie, zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochranu spotrebiteľa, príjemcov služieb a pracovníkov, poctivosť obchodných transakcií, boj proti podvodom, ochranu životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochranu národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a ciele politiky v oblasti kultúry
nadrzędny interes publiczny oznacza, bez uszczerbku dla art. ‧ Porozumienia o EOG, względy określone jako takie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej i obejmuje: porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, ochronę publiczną, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochronę konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualną, ochronę narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego, cele polityki społecznej i kulturalnejzávažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu sú bez toho, aby bol dotknutý článok ‧ Dohody o EHP, dôvody uznané ako také v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a zahŕňajú tieto dôvody: verejný poriadok; verejnú bezpečnosť, ochranu verejnosti; verejné zdravie; zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia; ochranu spotrebiteľov; príjemcov služieb a pracovníkov; poctivosť obchodných transakcií; boj proti podvodom; ochranu životného prostredia a mestského životného prostredia; zdravie zvierat; duševné vlastníctvo; ochranu národného historického a umeleckého dedičstva; ciele sociálnej politiky a ciele politiky v oblasti kultúry
Jednolity dokument programowy, cel ‧, lata ‧-‧- środek ‧.‧ Pomoc dla MŚP przemysłowych i rzemieślniczych na inwestycje produkcyjne i inwestycje w zakresie ochrony środowiska, środek ‧.‧.‧ Pomoc dla MŚP przemysłowych na inwestycje produkcyjne. działanie b‧, art. ‧ ustawy nr ‧/‧, środki wspierające inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne i ochronę środowiska, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i handlowe, jak również bezpieczeństwo w miejscu pracyJednotný programový dokument (JPD) cieľ ‧ ‧ – ‧ – Opatrenie ‧.‧ Pomoc malým a stredným priemyselným a remeselným podnikom na investície do výroby a životného prostredia, podopatrenie ‧.‧.‧ Pomoc malým a stredným priemyselným podnikom na investície do výroby, podporné opatrenie b‧, zákon ‧/‧ článok ‧ – podpora investíciám určeným na technologickú inováciu a ochranu životného prostredia, inovácie v oblasti organizačnej štruktúry, obchodu a bezpečnosti na pracovisku
Jednolity dokument programowy, cel ‧, lata ‧-‧- środek ‧.‧ Pomoc dla MŚP przemysłowych i rzemieślniczych na inwestycje produkcyjne i inwestycje w zakresie ochrony środowiska, środek ‧.‧.‧ Pomoc dla MŚP przemysłowych na inwestycje produkcyjne. działanie b‧, art. ‧ ustawy nr ‧/‧, środki wspierające inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne i ochronę środowiska, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i handlowe, jak również bezpieczeństwo w miejscu pracyJednotný programový dokument (JPD) cieľ ‧ ‧-‧ – Opatrenie ‧.‧ Pomoc malým a stredným priemyselným a remeselným podnikom na investície do výroby a životného prostredia, podopatrenie ‧.‧.‧ Pomoc malým a stredným priemyselným podnikom na investície do výroby, podporné opatrenie b‧, zákon ‧/‧ článok ‧ – podpora investíciám určeným na technologickú inováciu a ochranu životného prostredia, inovácie v oblasti organizačnej štruktúry, obchodu a bezpečnosti na pracovisku
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiskaRozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES z ‧. júla ‧, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva obsahuje cieľ dosiahnuť také úrovne kvality vôd, ktoré nespôsobujú negatívne dopady a riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335460 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 46,989 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.