Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiskaRozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES z ‧. júla ‧, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva obsahuje cieľ dosiahnuť také úrovne kvality vôd, ktoré nespôsobujú negatívne dopady a riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie
W przypadku gdy określenie zasadniczych wymagań nie jest możliwe lub jest nieodpowiednie, przewiduje się – uwzględniając cel, jakim jest zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska lub inne kwestie dotyczące ochrony interesów publicznych – możliwość określenia w odpowiednim wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym szczegółowych specyfikacji technicznychAk so zreteľom na cieľ zabezpečenia primeranej ochrany spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia alebo iné otázky ochrany verejného záujmu nie je možné alebo primerané využiť základné požiadavky, je možné v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva stanoviť podrobné špecifikácie
wspiera ustanowiony przez Radę Europejską w marcu ‧ r., cel zmniejszenia o połowę do ‧ r. emisji gazów cieplarnianych, oraz ponownie wzywa do znaczącego zmniejszenia tych emisji w ramach polityki morskiej, między innymi poprzez włączenie transportu morskiego do systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wzmocnienie wysiłków w zakresie badań, zarówno nad wykorzystaniem morza jako odnawialnego źródła energii, jak i w celu rozwoju czystszych technologii napędzania statków; wyraża przekonanie, że przewodnia rola Europy w walce ze zmianami klimatu mogłaby wzmocnić i zwiększyć jej wpływ na technologie na rzecz ochrony środowiska oraz badania naukowepodporuje ciele Európskej rady z marca ‧ znížiť do roku ‧ emisie skleníkových plynov na polovicu a potvrdzuje svoju požiadavku, aby námorná politika výraznou mierou prispievala k znižovaniu týchto emisií, okrem iného začlenením lodnej dopravy do systému obchodovania s emisiami a posilnením výskumného úsilia vedúceho k využívaniu morí ako obnoviteľného zdroja energie a so zreteľom na rozvoj ekologickejších nových technológií pohonu lodí; je presvedčený, že vedúca úloha Európy v boji proti zmene klímy by mohla posilniť a rozšíriť jej vedúcu úlohu aj v oblasti technológií a výskumu súvisiacich so životným prostredím
Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi ze stosowaniem pestycydów, nie może być osiągnięty w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie i w związku z tym, można go lepiej osiągnąć na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ TraktatuKeďže cieľ tejto smernice, a to chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred možnými rizikami spojenými s používaním pesticídov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego musi stawiać sobie za cel wysoki poziom ochronyPodľa článku ‧ ods. ‧ zmluvy sa politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany
Zważywszy, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ TraktatuKeďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie ochrany životného prostredia pri preprave odpadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
Pomimo że pożądane jest wszechstronne podejście do ekologiczności produktów, to jednak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zwiększonej efektywności energetycznej powinno być traktowane jako najważniejszy cel ochrony środowiska do czasu przyjęcia planu pracNapriek tomu, že je žiadúce mať komplexný prístup k environmentálnym vlastnostiam, zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zvýšenej energetickej účinnosti by sa malo do prijatia pracovného plánu považovať za prvoradý environmentálny cieľ
Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w poszczególnych regionach WspólnotyPolitika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
Przyjęcie punktu widzenia Włoch, zgodnie z którym Komisja powinna przyjąć projekt skierowany na realizację celów w zakresie ochrony środowiska, oznaczałoby pominięcie faktu, iż to co najbardziej jest istotne w zakresie postanowień dotyczących konkurencji to sposób w jaki osiąga się celPrijať uhol pohľadu Talianska, podľa ktorého by Komisia mala schváliť projekt, keďže smeruje k dosiahnutiu cieľov ochrany životného prostredia by znamenalo zanedbať skutočnosť, že to, čo je pre smernice v oblasti hospodárskej súťaže dôležitejšie je spôsob, akým sa ciele dosahujú
jeśli środek, na mocy którego udziela się pomocy, obejmuje stosunkowo dużą liczbę potencjalnych beneficjentów, obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa na rynku właściwym i nie wyklucza przedsiębiorstw, które mogłyby zrealizować ten sam cel związany z ochroną środowiska, jest mniej prawdopodobne, że pomoc przyczyni się do utrzymania na rynku nierentownych przedsiębiorstwak sa opatrenie, na základe ktorého sa pomoc poskytla, týka relatívne vysokého počtu potenciálnych príjemcov, ak sa týka všetkých podnikov na príslušnom trhu a ak nevylučuje podniky, ktoré by mohli riešiť rovnaký environmentálny cieľ, je menej pravdepodobné, že pomoc udrží na trhu neefektívne firmy
Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiemKomisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
W planie działań dotyczącym porozumień w sprawie ochrony środowiska naturalnego przedstawionym przez Komisję w lipcu ‧ r., na którego temat Komitet się wypowiedział, wytyczono cel polegający na uproszczeniu środowiska regulacyjnego poprzez nowe skoordynowane działania, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Radę Europejską w Lizbonie i potwierdzonymi w Sztokholmie, Laeken i Barcelonie, w celu zagwarantowania pewności prawnej i ułatwienia aktywności podmiotów gospodarczychV akčnom plánu o environmentálnych dohodách, ktorý Komisia predložila v júli ‧ a ku ktorému svojho času výbor zaujal stanovisko, je ako hlavný cieľ uvedené zjednodušovanie právneho rámca novými koordinovanými opatreniami v súlade s poverením, ktoré Komisii udelila Európska rada v Lisabone a potvrdila v Štokholme, Laekene a Barcelone, s cieľom zabezpečiť právnu istotu a hospodárskym subjektom umožniť väčšiu dynamiku
Na wniosek tej drugiej Strony przedkłada się jej niezwłocznie pisemne sprawozdanie zawierające powody wprowadzenia ograniczenia działalności, cel z zakresu ochrony środowiska uzgodniony dla portu lotniczego oraz opis środków, które mają służyć osiągnięciu tego celuNa žiadosť tejto druhej strany sa jej bezodkladne poskytne správa vysvetľujúca dôvody zavedenia prevádzkových obmedzení, s uvedením environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a opatrení, ktoré sa zvažovali na dosiahnutie tohto cieľa
Na przykład, cel polegający na powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 nie może być osiągnięty, a strategie mające na celu ochronę środowiska morskiego nie przyniosą konkretnych rezultatów do roku 2012.Cieľ zastavenia úbytku biodiverzity do roku 2010 sa napríklad nedá dosiahnuť a stratégie navrhované s cieľom ochrany morského prostredia a pôdy neprinesú do roku 2012 žiadne konkrétne výsledky.
Czy środek pomocy jest przeznaczony na jasno określony cel będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (np. wzrost gospodarczy, zatrudnienie, spójność, ochrona środowiska, bezpieczeństwo energetyczne)?Je opatrenie pomoci zamerané na jasne vymedzený cieľ spoločného záujmu (napríklad: na rast, zamestnanosť, súdržnosť, životné prostredie, energetickú bezpečnosť)?
W dyrektywie tej uwzględnia się zdecydowanie jako cel ochronę środowiska naturalnego (patrz zwłaszcza: motywy ‧, ‧, ‧ iTáto smernica výslovne zohľadňuje cieľ ochrany životného prostredia (najmä odôvodnenia ‧, ‧, ‧ a
Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie przyjęcie norm jakości środowiska dla wód, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie i w celu utrzymania tego samego poziomu ochrony wód powierzchniowych może zostać lepiej zrealizowany na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ TraktatuKeďže cieľ tejto smernice, najmä prijatie EQS pre vodu, nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť a tieto ciele sa teda z dôvodu potreby udržania rovnakej úrovne ochrany povrchovej vody v celom Spoločenstve môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity tak, ako to stanovuje článok ‧ zmluvy
Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach WspólnotyPolitika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
uwzględniając milenijne cele rozwoju ONZ z ‧ r., a w szczególności wyeliminowanie ubóstwa i głodu (cel pierwszy), zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (cel drugi) i równości mężczyzn i kobiet (cel trzeci) oraz ochronę środowiska (cel siódmyso zreteľom na rozvojové ciele milénia OSN z roku ‧, najmä odstránenie chudoby a hladu (prvý cieľ), dosiahnutie celosvetového základného vzdelania (druhý cieľ), rovnaké príležitosti pre mužov a ženy (tretí cieľ) a ochranu životného prostredia (siedmy cieľ
Czy odpowiednie przepisy prawa krajowego przyjęte w Rumunii (dekret nadzwyczajny nr ‧/‧), ustanawiające podatek od zanieczyszczeń w okresie od dnia ‧ lipca ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r. są zgodne z zasadami unii celnej i zakazem podwójnego opodatkowania ustanowionymi w art. ‧ WE, ‧ WE i ‧ WE, czy też, te przepisy traktatu zezwalają na wprowadzenie podatku od zanieczyszczeń w celu określonym przez ustawodawcę rumuńskiego w preambule dekretu nadzwyczajnego nr ‧/‧, który to cel przewidziany został również w art. ‧ WE i następnych, jakim jest zagwarantowanie ochrony środowiska naturalnego poprzez realizację programów i projektów mających zapewnić poprawę jakości powietrza atmosferycznego i osiągnięcie dopuszczalnych wartości przewidzianych w przepisach wspólnotowych w tej dziedzinieMôže sa zavedenie dane za znečistenie v období od ‧. júla ‧ do ‧. decembra ‧ ako relevantnej vnútroštátnej právnej úpravy prijatej v Rumunsku (naliehavým dekrétom č. ‧/‧) považovať za opatrenie, ktoré v prvom rade spĺňa zásady colnej únie a zákaz dvojitého zdanenia, upravené v článkoch ‧, ‧ a ‧ ES, čiže umožňujú tieto ustanovenia Zmluvy zavedenie dane za znečistenie na účely upravené rumunským zákonodarcom v preambule naliehavého dekrétu č. ‧/‧, pričom tieto ciele sú upravené aj v článku ‧ a nasledujúcich ES, tzn.: zaručiť ochranu životného prostredia prostredníctvom realizácie programov a projektov na zlepšenie kvality ovzdušia a na návrat k hraničným hodnotám ustanoveným príslušnou právnou úpravou Spoločenstva?
wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych środków promujących transfer wiedzy specjalistycznej i technologii, tak aby ułatwić zakładom demontażu w Azji Południowej przestrzeganie międzynarodowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska; jest zdania, że cel ten należy również wziąć pod uwagę w szerszych ramach unijnej polityki wspierania rozwoju, prowadzonej wobec tych krajów; w związku z tym uznaje, że niezbędne jest skorzystanie z ewentualnej wiedzy fachowej związków zawodowych i organizacji pozarządowychvyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na podporu prenosu know-how a technológií a aby tak pomohla demontážnym zariadeniam v južnej Ázii dodržiavať medzinárodné bezpečnostné a ekologické požiadavky; domnieva sa, že tento cieľ by sa mal zohľadniť aj v širšom rámci politiky rozvojovej pomoci EÚ vo vzťahu k týmto krajinám; domnieva sa, že pritom sa musia využívať aj dostupné odborné poznatky odborových organizácií mimovládnych organizácií
popiera żądanie Komisji odnośnie określenia celów dotyczących zwalczania tych negatywnych trendów; jako średniookresowy cel należy uwypuklić poruszone w konstytucji europejskiej żądanie trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego; z tego nadrzędnego celu należy wywodzić konkretne cele pośredniepodporuje Komisiu v jej požiadavke stanoviť ciele v boji proti negatívnym trendom; ako strednodobý cieľ by mala byť v Zmluve o Ústave pre Európu zahrnutá požiadavka dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v Európe na základe vyváženého hospodárskeho rastu a cenovej stability, vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ktorého cieľom je plná zamestnanosť a sociálny pokrok, ako aj vysoká miera ochrany a zlepšenie kvality životného prostredia; z tohto vyššieho cieľa je potrebné vyvodiť konkrétne ciele
Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie będzie ukierunkowany, z wyjątkiem najmniej rozwiniętych regionów, na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów oraz zatrudnienia poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych, w tym zmian związanych z uruchamianiem handlu, poprzez podwyższenie i poprawę jakości inwestowania w kapitał ludzki, innowacje oraz promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przedsiębiorczość, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę dostępności i możliwości dostosowania pracowników i przedsiębiorstw, a także rozwój integracyjnego rynku pracyCieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa okrem najmenej rozvinutých regiónov zameria na posilnenie konkurencieschopnosti, atraktívnosti, ako aj zamestnanosti regiónov prípravou na hospodárske a sociálne zmeny vrátane zmien prepojených s otvorením trhu prostredníctvom zvyšovania kvality investícií do materiálneho a ľudského kapitálu, inovácií a podpory vedomostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia, zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvoja inkluzívnych trhov práce
W zgłoszeniu władze duńskie wskazują na cel ochrony środowiska, w szczególności zaś wskazują na potrzebę realizacji, przy pomocy wszelkich możliwych środków, celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczonego w decyzji ‧/‧/WEDánske orgány sa vo svojom oznámení odvolávajú na cieľ súvisiaci s ochranou životného prostredia, a najmä na potrebu všetkými dostupnými prostriedkami dosiahnuť cieľ súvisiaci so znížením emisií skleníkových plynov, ako sa ustanovuje v rozhodnutí ‧/‧/ES
Jest to przy tym cel dwojakiego rodzaju: z jednej strony (EFRR) dzięki regionalnym planom rozwoju będzie się wspomagać restrukturyzację obszarów przemysłowych, miejskich i wiejskich, szczególnie dotkniętych zmianami strukturalnymi poprzez wspieranie innowacji, społeczeństwa wiedzy, przedsiębiorczości i ochrony środowiskaJeho dva hlavné zámery sú na strane jednej, podporovať prispôsobovanie sa priemyselných, mestských a vidieckych oblastí, ktoré sú obzvlášť postihnuté štrukturálnymi zmenami prostredníctvom regionálnych rozvojových plánov (EFRD), ktoré budú podporovať inováciu, spoločnosť založenú na vedomostiach, podnikateľov a ochranu životného prostredia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335460 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 56,12 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.