Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiskaRozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES z ‧. júla ‧, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva obsahuje cieľ dosiahnuť také úrovne kvality vôd, ktoré nespôsobujú negatívne dopady a riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie
W przypadku gdy określenie zasadniczych wymagań nie jest możliwe lub jest nieodpowiednie, przewiduje się – uwzględniając cel, jakim jest zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska lub inne kwestie dotyczące ochrony interesów publicznych – możliwość określenia w odpowiednim wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym szczegółowych specyfikacji technicznychAk so zreteľom na cieľ zabezpečenia primeranej ochrany spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia alebo iné otázky ochrany verejného záujmu nie je možné alebo primerané využiť základné požiadavky, je možné v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva stanoviť podrobné špecifikácie
Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony , z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w ró żnych regionach Unii .Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany , pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie .
wspiera ustanowiony przez Radę Europejską w marcu ‧ r., cel zmniejszenia o połowę do ‧ r. emisji gazów cieplarnianych, oraz ponownie wzywa do znaczącego zmniejszenia tych emisji w ramach polityki morskiej, między innymi poprzez włączenie transportu morskiego do systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wzmocnienie wysiłków w zakresie badań, zarówno nad wykorzystaniem morza jako odnawialnego źródła energii, jak i w celu rozwoju czystszych technologii napędzania statków; wyraża przekonanie, że przewodnia rola Europy w walce ze zmianami klimatu mogłaby wzmocnić i zwiększyć jej wpływ na technologie na rzecz ochrony środowiska oraz badania naukowepodporuje ciele Európskej rady z marca ‧ znížiť do roku ‧ emisie skleníkových plynov na polovicu a potvrdzuje svoju požiadavku, aby námorná politika výraznou mierou prispievala k znižovaniu týchto emisií, okrem iného začlenením lodnej dopravy do systému obchodovania s emisiami a posilnením výskumného úsilia vedúceho k využívaniu morí ako obnoviteľného zdroja energie a so zreteľom na rozvoj ekologickejších nových technológií pohonu lodí; je presvedčený, že vedúca úloha Európy v boji proti zmene klímy by mohla posilniť a rozšíriť jej vedúcu úlohu aj v oblasti technológií a výskumu súvisiacich so životným prostredím
Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi ze stosowaniem pestycydów, nie może być osiągnięty w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie i w związku z tym, można go lepiej osiągnąć na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ TraktatuKeďže cieľ tejto smernice, a to chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred možnými rizikami spojenými s používaním pesticídov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego musi stawiać sobie za cel wysoki poziom ochronyPodľa článku ‧ ods. ‧ zmluvy sa politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany
Zważywszy, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ TraktatuKeďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie ochrany životného prostredia pri preprave odpadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
Odwołanie — Pomoc państwa — Formalne postępowanie wyjaśniające — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego — Prawo zainteresowanych — Wezwanie do przedstawienia uwag — Artykuł 88 ust . 2 WE — Rozporządzenie ( WE ) nr 659 / 1999 — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa — Cel środowiskowy inwestycji„ Odvolanie — Štátna pomoc — Konanie vo veci formálneho zisťovania — Pravidlá Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia — Právo dotknutých osôb — Výzva na predloženie pripomienok — Článok 88 ods . 2 ES — Nariadenie ( ES ) č . 659 / 1999 — Legitímna dôvera — Právna istota — Environmentálny účel investície “
Pomimo że pożądane jest wszechstronne podejście do ekologiczności produktów, to jednak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zwiększonej efektywności energetycznej powinno być traktowane jako najważniejszy cel ochrony środowiska do czasu przyjęcia planu pracNapriek tomu, že je žiadúce mať komplexný prístup k environmentálnym vlastnostiam, zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zvýšenej energetickej účinnosti by sa malo do prijatia pracovného plánu považovať za prvoradý environmentálny cieľ
Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w poszczególnych regionach WspólnotyPolitika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
Przyjęcie punktu widzenia Włoch, zgodnie z którym Komisja powinna przyjąć projekt skierowany na realizację celów w zakresie ochrony środowiska, oznaczałoby pominięcie faktu, iż to co najbardziej jest istotne w zakresie postanowień dotyczących konkurencji to sposób w jaki osiąga się celPrijať uhol pohľadu Talianska, podľa ktorého by Komisia mala schváliť projekt, keďže smeruje k dosiahnutiu cieľov ochrany životného prostredia by znamenalo zanedbať skutočnosť, že to, čo je pre smernice v oblasti hospodárskej súťaže dôležitejšie je spôsob, akým sa ciele dosahujú
jeśli środek, na mocy którego udziela się pomocy, obejmuje stosunkowo dużą liczbę potencjalnych beneficjentów, obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa na rynku właściwym i nie wyklucza przedsiębiorstw, które mogłyby zrealizować ten sam cel związany z ochroną środowiska, jest mniej prawdopodobne, że pomoc przyczyni się do utrzymania na rynku nierentownych przedsiębiorstwak sa opatrenie, na základe ktorého sa pomoc poskytla, týka relatívne vysokého počtu potenciálnych príjemcov, ak sa týka všetkých podnikov na príslušnom trhu a ak nevylučuje podniky, ktoré by mohli riešiť rovnaký environmentálny cieľ, je menej pravdepodobné, že pomoc udrží na trhu neefektívne firmy
Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiemKomisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
W planie działań dotyczącym porozumień w sprawie ochrony środowiska naturalnego przedstawionym przez Komisję w lipcu ‧ r., na którego temat Komitet się wypowiedział, wytyczono cel polegający na uproszczeniu środowiska regulacyjnego poprzez nowe skoordynowane działania, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Radę Europejską w Lizbonie i potwierdzonymi w Sztokholmie, Laeken i Barcelonie, w celu zagwarantowania pewności prawnej i ułatwienia aktywności podmiotów gospodarczychV akčnom plánu o environmentálnych dohodách, ktorý Komisia predložila v júli ‧ a ku ktorému svojho času výbor zaujal stanovisko, je ako hlavný cieľ uvedené zjednodušovanie právneho rámca novými koordinovanými opatreniami v súlade s poverením, ktoré Komisii udelila Európska rada v Lisabone a potvrdila v Štokholme, Laekene a Barcelone, s cieľom zabezpečiť právnu istotu a hospodárskym subjektom umožniť väčšiu dynamiku
Na wniosek tej drugiej Strony przedkłada się jej niezwłocznie pisemne sprawozdanie zawierające powody wprowadzenia ograniczenia działalności, cel z zakresu ochrony środowiska uzgodniony dla portu lotniczego oraz opis środków, które mają służyć osiągnięciu tego celuNa žiadosť tejto druhej strany sa jej bezodkladne poskytne správa vysvetľujúca dôvody zavedenia prevádzkových obmedzení, s uvedením environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a opatrení, ktoré sa zvažovali na dosiahnutie tohto cieľa
Na przykład, cel polegający na powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 nie może być osiągnięty, a strategie mające na celu ochronę środowiska morskiego nie przyniosą konkretnych rezultatów do roku 2012.Cieľ zastavenia úbytku biodiverzity do roku 2010 sa napríklad nedá dosiahnuť a stratégie navrhované s cieľom ochrany morského prostredia a pôdy neprinesú do roku 2012 žiadne konkrétne výsledky.
Po lityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony , z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii .Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany , pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie .
Czy środek pomocy jest przeznaczony na jasno określony cel będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (np. wzrost gospodarczy, zatrudnienie, spójność, ochrona środowiska, bezpieczeństwo energetyczne)?Je opatrenie pomoci zamerané na jasne vymedzený cieľ spoločného záujmu (napríklad: na rast, zamestnanosť, súdržnosť, životné prostredie, energetickú bezpečnosť)?
W dyrektywie tej uwzględnia się zdecydowanie jako cel ochronę środowiska naturalnego (patrz zwłaszcza: motywy ‧, ‧, ‧ iTáto smernica výslovne zohľadňuje cieľ ochrany životného prostredia (najmä odôvodnenia ‧, ‧, ‧ a
Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie przyjęcie norm jakości środowiska dla wód, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie i w celu utrzymania tego samego poziomu ochrony wód powierzchniowych może zostać lepiej zrealizowany na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ TraktatuKeďže cieľ tejto smernice, najmä prijatie EQS pre vodu, nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť a tieto ciele sa teda z dôvodu potreby udržania rovnakej úrovne ochrany povrchovej vody v celom Spoločenstve môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity tak, ako to stanovuje článok ‧ zmluvy
O ile Komisja stwierdzi , że cel nie został osiągnięty w sposób trwały , Rada stanowiąc zgodnie z artykułem 75 Traktatu WE może , w ramach Wspólnoty , podjąć środki , które zapewnią ochronę środowiska na równoważnym poziomie , a w szczególności 60 % redukcję zanieczyszczenia .Ak Komisia dospeje k záveru , že cie nie je splnený na udržate nom základe , môže Rada v súlade s lánkom 75 Zmluvy o ES prija opatrenia v rámci Spolo enstva , ktoré zabezpe ia ekvivalentnú ochranu životného prostredia , najmä 60 % zníženie zne istenia .
Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach WspólnotyPolitika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
W swojej decyzji APS z 2005 r . , dobrze przyjętej przez Parlament Europejski i Radę , Komisja podkreśliła , że główny cel jej polityki stanowi wzrost gospodarczy , jak również wysiłki na rzecz poprawy konkurencyjności modelu gospodarki europejskiej przy jednoczesnym utrzymaniu dobrobytu , poziomu zatrudnienia , spójności i ochrony środowiska .V rozhodnutí o RSP na rok 2005 , ktoré uvítali Európsky parlament a Rada , Komisia vyzdvihla vzostup rastu ako hlavný cieľ politiky v spojení s úsilím zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho modelu pri súčasnom zachovaní prosperity , zamestnanosti , súdržnosti a ochrany životného prostredia .
uwzględniając milenijne cele rozwoju ONZ z ‧ r., a w szczególności wyeliminowanie ubóstwa i głodu (cel pierwszy), zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (cel drugi) i równości mężczyzn i kobiet (cel trzeci) oraz ochronę środowiska (cel siódmyso zreteľom na rozvojové ciele milénia OSN z roku ‧, najmä odstránenie chudoby a hladu (prvý cieľ), dosiahnutie celosvetového základného vzdelania (druhý cieľ), rovnaké príležitosti pre mužov a ženy (tretí cieľ) a ochranu životného prostredia (siedmy cieľ
Czy odpowiednie przepisy prawa krajowego przyjęte w Rumunii (dekret nadzwyczajny nr ‧/‧), ustanawiające podatek od zanieczyszczeń w okresie od dnia ‧ lipca ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r. są zgodne z zasadami unii celnej i zakazem podwójnego opodatkowania ustanowionymi w art. ‧ WE, ‧ WE i ‧ WE, czy też, te przepisy traktatu zezwalają na wprowadzenie podatku od zanieczyszczeń w celu określonym przez ustawodawcę rumuńskiego w preambule dekretu nadzwyczajnego nr ‧/‧, który to cel przewidziany został również w art. ‧ WE i następnych, jakim jest zagwarantowanie ochrony środowiska naturalnego poprzez realizację programów i projektów mających zapewnić poprawę jakości powietrza atmosferycznego i osiągnięcie dopuszczalnych wartości przewidzianych w przepisach wspólnotowych w tej dziedzinieMôže sa zavedenie dane za znečistenie v období od ‧. júla ‧ do ‧. decembra ‧ ako relevantnej vnútroštátnej právnej úpravy prijatej v Rumunsku (naliehavým dekrétom č. ‧/‧) považovať za opatrenie, ktoré v prvom rade spĺňa zásady colnej únie a zákaz dvojitého zdanenia, upravené v článkoch ‧, ‧ a ‧ ES, čiže umožňujú tieto ustanovenia Zmluvy zavedenie dane za znečistenie na účely upravené rumunským zákonodarcom v preambule naliehavého dekrétu č. ‧/‧, pričom tieto ciele sú upravené aj v článku ‧ a nasledujúcich ES, tzn.: zaručiť ochranu životného prostredia prostredníctvom realizácie programov a projektov na zlepšenie kvality ovzdušia a na návrat k hraničným hodnotám ustanoveným príslušnou právnou úpravou Spoločenstva?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 360804 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 78,034 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.