Tłumaczenia na język słowacki:

  • Hodnotenie pozície produktu po uvedení na trh   

Przykładowe zdania z "Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli przedmiotem zgłoszenia patentowego w kraju będącym Członkiem, na podstawie ustępu ‧a) jest produkt, wyłączne prawa marketingu przyznane, niezależnie od postanowień Części ‧ powyżej, na okres pięciu lat od uzyskania zgody na wprowadzenie na rynek w tym kraju będącym Członkiem lub do czasu udzielenia patentu na produkt bądź odmowy jego udzielenia w kraju będącym Członkiem, zależnie od tego, który okres jest krótszy, pod warunkiem że po wejściu w życie Porozumienia WTO zgłoszenie patentowe zostało dokonane i patent został udzielony dla tego produktu w innym kraju będącym Członkiem i zgoda na wprowadzenie na rynek została uzyskana w takim innym kraju będącym CzłonkiemV prípadoch, keď je u člena predmetom prihlášky patentu výrobok v súlade s odsekom ‧ a), budú bez ohľadu na ustanovenia časti ‧ udelené výlučné obchodné práva na obdobie piatich rokov po získaní súhlasu na možnosť obchodovania u tohto člena alebo kým sa neudelil alebo neodmietol patent na výrobok u tohto člena, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie, za predpokladu, že po nadobudnutí platnosti Dohody WTO sa podala prihláška o udelenie patentu a patent pre tento výrobok sa udelil inému členovi a získal sa súhlas na obchodovanie u tohto iného člena
W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ żąda jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynekVo zvlášť citlivých prípadoch príslušný orgán podmieni vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ żąda jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynekVo zvlášť citlivých prípadoch musí príslušný orgán podmieniť vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ może zażądać jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynekVo zvlášť citlivých prípadoch môže príslušný orgán podmieniť vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy Ramowej o wzajemnym uznawaniu, Strony zapewnią ciągłą dostępność informacji o nazwach ich odpowiednich organów notyfikowanych lub organów oceny zgodności, i regularnie będą dostarczać szczegółowych informacji o wydanych certyfikatach w celu ułatwienia nadzoru po wprowadzeniu produktu na rynekV súlade s príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody o vzájomnom uznávaní zabezpečia zmluvné strany nepretržitú dostupnosť názvov svojich príslušných notifikovaných orgánov alebo orgánov posudzovania zhody a budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o osvedčovaní vydaných na účely uľahčenia po umiestnení na trh
Dlatego też zbieranie danych i ocena ryzyka po wprowadzeniu produktu na rynek są niezbędne dla oszacowania i opisania stopnia zagrożenia oraz podjęcia przemyślanych decyzji w celu jego zmniejszeniaZbieranie údajov o bezpečnosti liekov po ich predaji a posúdenie rizika založené na pozorovacích údajoch je preto veľmi dôležité pre hodnotenie a charakterizovanie rizikového profilu liekov a pre prijímanie uvážených rozhodnutí v oblasti minimalizácie rizík
zakaz wprowadzania produktów objętych umową na rynek lub prowadzenie wobec nich polityki aktywnej sprzedaży na tych terytoriach w ramach wspólnego rynku, które są zastrzeżone dla innych stron, po upływie ‧ lat od chwili wprowadzenia produktów objętych umową na wspólny rynek po raz pierwszyzákaz uviesť zmluvné výrobky na trh alebo vykonávať aktívnu politiku ich predaja na územiach v rámci spoločného trhu, ktoré sú vyhradené pre ostatné strany, po ukončení obdobia siedmich rokov od momentu, keď boli zmluvné výrobky prvýkrát uvedené na trh v rámci spoločného trhu
produkt wykorzystujący energię lub PWE oznacza produkt, który po wprowadzeniu na rynek i/lub do użytkowania, jest uzależniony od poboru energii (elektryczność, paliwa kopalne i odnawialne źródła energii) dla działania zgodnego z przeznaczeniem lub produkt do wytwarzania, przesyłania i pomiaru wspomnianej energii, łącznie z częściami uzależnionymi od poboru energii, które mają zostać włączone do PWE objętych niniejszą dyrektywą, które są wprowadzane na rynek i/lub do użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych, a których ekologiczność może być oceniana osobnovýrobok využívajúci energiu znamená výrobok, ktorý je po uvedení na trh a/alebo uvedení do prevádzky závislý od prísunu energie (elektrickej energie, fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energie), aby fungoval podľa plánovaného použitia, alebo výrobok určený na tvorbu, prenos a meranie takejto energie, vrátane dielov závislých od prísunu energie a určených na začlenenie do výrobku využívajúceho energiu, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, a uvedených na trh a/alebo uvádzaných do prevádzky ako samostatné diely pre koncových užívateľov, ktorých environmentálne vlastnosti možno samostatne ohodnotiť
Po pierwsze, współpraca między przedsiębiorstwami, które konkurują na rynkach blisko związanych z rynkiem, którego bezpośrednio dotyczy współpraca, nie może być definiowana jako ograniczająca konkurencję, jeśli współpraca jest jedynym możliwym do uzasadnienia pod względem gospodarczym sposobem na wejście na nowy rynek, wprowadzenie do obrotu nowego produktu lub usługi, lub realizację określonego projektuPo prvé spolupráca medzi firmami, ktoré sú si konkurentmi na trhoch úzko súvisiacich s trhom, ktorého sa spolupráca priamo dotýka, nemôže byť definovaná ako obmedzenie súťaže, ak je spolupráca jediným komerčne opodstatneným možným spôsobom vstupu na nový trh, zavedenia nového produktu alebo služby alebo uskutočnenia špecifického projektu
Podmioty wprowadzające po raz pierwszy drewno i produkty z drewna na rynek wewnętrzny powinny postępować z należytą starannością, stosując system środków i procedur (system zasad należytej staranności) w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia na rynek wewnętrzny nielegalnie pozyskanego drewna i produktów pochodzących z takiego drewnaAk hospodárske subjekty uvádzajú na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva prvýkrát, mali by vynaložiť náležitú starostlivosť prostredníctvom systému opatrení a postupov (systém náležitej starostlivosti), aby minimalizovali riziko, že na vnútorný trh uvedú nelegálne vyťažené drevo a výrobky vyrobené z takéhoto dreva
W przypadku faktycznego testowania nowego produktu na ograniczonym terytorium lub wśród ograniczonej grupy klientów oraz w przypadku stopniowego wprowadzania nowego produktu dystrybutorzy wyznaczeni do sprzedaży nowego produktu na rynku próbnym lub do uczestniczenia w pierwszym etapie (pierwszych etapach) stopniowego wprowadzania produktu na rynek mogą być ograniczeni, jeżeli chodzi o aktywną sprzedaż poza rynkiem próbnym lub rynkiem (rynkami), na którym (których) produkt wprowadza się w pierwszej kolejności przez okres niezbędny do przetestowania lub wprowadzenia produktu na rynek, a takie ograniczenie nie wchodzi w zakres stosowania art. ‧ ustV prípade skutočného testovania nového výrobku na obmedzenom území alebo vo vzťahu k obmedzenej skupine zákazníkov a v prípade, že ide o výrobok uvádzaný na trh postupne, distribútori schválení pre predaj nového výrobku na testovacom trhu alebo na účasť v prvých etapách postupného uvádzania výrobku na trh môžu byť obmedzení v aktívnom predaji mimo testovacieho trhu alebo trhov v prípade, že sa na výrobok pri jeho prvom uvádzaní na trh nevzťahuje článok ‧ ods. ‧ počas obdobia nevyhnutého na testovanie alebo uvedenie výrobku na trh
uwzględniając powyższe informacje i ocenę ryzyka dla środowiska, wniosek proponujący strategię właściwego zarządzania ryzykiem, która zawiera, jeśli właściwe dla GMO i przedmiotowy produkt, plan monitorowania rynku po wprowadzeniu do obrotu i identyfikacje wszelkich specjalnych danych szczegółowych, które muszą pojawić się w podsumowaniu właściwości produktu, przy etykietowaniu i na ulotce dołączonej do opakowaniaberúc do úvahy vyššie uvedené informácie a správu o vyhodnotení environmentálneho rizika, záver s návrhom vhodnej stratégie na reguláciu rizika, ktorá zahŕňa, v súvislosti s predmetným GMO a výrobkom, plán monitoringu po zavedení do predaja a určenie všetkých špecifických údajov, ktoré sa majú objaviť v súhrnnej charakteristike výrobku, na etikete a v príbalovom letáku
mając na uwadze, że tylko dostateczny popyt na technologie środowiskowe przyspieszy proces wprowadzania na rynek innowacji (obejmujący badania naukowe, opracowanie produktu, produkcję, uruchomienie, aż po wprowadzenie na ryneknakoľko iba dostatočný dopyt po environmentálnych technológiách urýchli proces postupu inovácií na trhu (od výskumu, vývoja výrobku, výroby, uvedenia na trh
Podmiot posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi dopilnować, by system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jak opisano w wersji ‧. ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. przedstawionej w module ‧. ‧. ‧. wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, był wdrożony i funkcjonował przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu produktu na rynekDržiteľ povolenia na uvedenie lieku na trh musí zabezpečiť uplatnenie systému dohľadu nad liekmi, ako je opísané vo verzii ‧. ‧ z ‧. apríla ‧ predloženej v rámci modulu ‧. ‧. ‧. žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie lieku na trh, ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a v čase, keď už je na trhu
Wiele produktów z drewna poddawanych jest licznym procesom przed ich wprowadzeniem po raz pierwszy na rynek lub po ich wprowadzeniuMnohé výrobky z dreva prechádzajú viacerými procesmi predtým a potom, ako sa prvýkrát uvedú na trh
W większości państw rozwiniętych wprowadzono instrumenty ustawodawcze i wykonawcze zapobiegające przywozowi, w niektórych okolicznościach, produktów farmaceutycznych, jednak w przypadku sprzedaży znacznych ilości produktów farmaceutycznych po znacznie obniżonych cenach na rynki najuboższych krajów rozwijających się zachodzi obawa, iż instrumenty te są niewystarczające, a w związku z tym w znaczący sposób może wzrosnąć zainteresowanie rynku przekierowaniem handlu tymi produktami na rynki, na których ustalono wysokie ceny za te produktyv najrozvinutejších krajinách sa nachádzajú legislatívne a regulačné nástroje, ktoré za určitých okolností slúžia na zabránenie dovozu farmaceutických výrobkov, ale hrozí riziko, že sa tieto nástroje stanú neúčinnými, ak sa na trhoch najchudobnejších rozvojových krajín začnú predávať väčšie množstvá liekov za podstatne znížené ceny a tým môže značne narásť ekonomický záujem o obchodnú diverziu na trhoch s vysokými cenami
Datą, z którą zatwierdzenie produktu weszło w życie na podstawie dyrektywy ‧/EWG jest data, z którą wprowadzonona rynek po raz pierwszy, o ile powiadamiający nie przedstawi możliwego do zweryfikowania dowodu, że dany produkt wprowadzono na rynek po raz pierwszy z późniejszą datąZa dátum, kedy povolenie výrobku nadobudlo účinnosť podľa smernice ‧/EHS, sa považuje dátum, kedy bol výrobok prvýkrát umiestnený na trh, pokiaľ oznamovateľ neposkytne overiteľný dôkaz o tom, že výrobok bol prvýkrát umiestnený na trh k neskoršiemu dátumu
Datą, z którą zatwierdzenie produktu weszło w życie na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧ jest data, z którą wprowadzonona rynek po raz pierwszy, o ile powiadamiający nie przedstawi możliwego do zweryfikowania dowodu, że dany produkt wprowadzono na rynek po raz pierwszy z późniejszą datąZa dátum, kedy povolenie výrobku nadobudlo účinnosť podľa nariadenia (ES) č. ‧, sa pokladá dátum, kedy bol výrobok prvýkrát umiestnený na trh, ak oznamovateľ neposkytne overiteľný dôkaz o tom, že výrobok bol prvýkrát umiestnený na trh k neskoršiemu dátumu
Datą, z którą zatwierdzenie produktu weszło w życie na podstawie dyrektywy ‧/EWG jest data, z którą wprowadzonona rynek po raz pierwszy, o ile powiadamiający nie przedstawi możliwego do zweryfikowania dowodu, że dany produkt wprowadzono na rynek po raz pierwszy z późniejszą datąZa dátum, kedy povolenie výrobku nadobudlo účinnosť podľa smernice ‧/EHS, sa pokladá dátum, kedy bol výrobok prvýkrát umiestnený na trh, ak ohlasovateľ neposkytne overiteľný dôkaz o tom, že výrobok bol prvýkrát umiestnený na trh k neskoršiemu dátumu
Datą opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji o wydaniu zgody na podstawie dyrektywy ‧/EWG, lub dyrektywy ‧/WE, jest data, z którą produkt wprowadzono na rynek po raz pierwszy, o ile powiadamiający nie przedstawi możliwego do zweryfikowania dowodu, że dany produkt wprowadzono na rynek po raz pierwszy z późniejszą datąDátum uverejnenia rozhodnutia na udelenie súhlasu podľa smernice ‧/EHS alebo smernice ‧/ES v Úradnom vestníku Európskej únie sa pokladá za dátum, kedy bol výrobok prvýkrát umiestnený na trh, ak oznamovateľ neposkytne overiteľný dôkaz o tom, že výrobok bol prvýkrát umiestnený na trh k neskoršiemu dátumu
Artykuł ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ stanowi, że przy pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione przez państwa członkowskie instytucje bądź osoby, które są odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek po raz pierwszy produktów rybołówstwa przedkładają kartę sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium następuje pierwsze wprowadzenie do obrotuV článku ‧ nariadenia Rady (EHS) č. ‧/‧ sa uvádza, že aukčné strediská alebo iné orgány, alebo osoby oprávnené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj produktov rybolovu, musia po prvom predaji predložiť doklad o predaji príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju
Przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu produktu na rynek podmiot odpowiedzialny za dopuszczenie do obrotu musi upewnić się, że na danym terenie istnieje i funkcjonuje system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zgodny z opisem przedstawionym w module ‧. ‧. ‧. wersji ‧. ‧ Wniosku o dopuszczenie do obrotuDržiteľ rozhodnutia o registrácii musí zaručiť, aby bol pred uvedením aj po uvedení lieku na trh zavedený a funkčný systém farmakovigilancie v súlade s popisom vo verzii ‧. ‧ uvedenej v module ‧. ‧. ‧. žiadosti o registráciu
Artykuł ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ stanowi, że przy pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione przez państwa członkowskie instytucje bądź osoby, które są odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek po raz pierwszy produktów rybołówstwa, przedkładają kartę sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium następuje pierwsze wprowadzenie do obrotuV článku ‧ nariadenia (EHS) č. ‧/‧ sa uvádza, že aukčné strediská alebo iné orgány alebo osoby oprávnené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj produktov rybolovu, musia po prvom predaji predložiť doklad o predaji príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju
Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń skarżący wniósł o wprowadzenie specjalnych środków uniemożliwiających obejście ceł, mając na uwadze fakt, że przedmiotowy rynek to globalny rynek towarów, na którym zamienne produkty wprowadzane są do obrotu za pośrednictwem różnych kanałów sprzedażyPo zverejnení konečných zistení požiadal navrhovateľ o uloženie osobitných opatrení s cieľom zabrániť možnému obchádzaniu týchto opatrení vzhľadom na skutočnosť, že príslušný trh je globálnym komoditným trhom so zameniteľným výrobkom, s ktorým sa obchoduje prostredníctvom rôznych predajných kanálov
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1172453 zdań frazy Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek.Znalezione w 249,658 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.