Tłumaczenia na język słowacki:

  • Hodnotenie pozície produktu po uvedení na trh   

Przykładowe zdania z "Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ może zażądać jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynekVo zvlášť citlivých prípadoch môže príslušný orgán podmieniť vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
Dlatego też zbieranie danych i ocena ryzyka po wprowadzeniu produktu na rynek są niezbędne dla oszacowania i opisania stopnia zagrożenia oraz podjęcia przemyślanych decyzji w celu jego zmniejszeniaZbieranie údajov o bezpečnosti liekov po ich predaji a posúdenie rizika založené na pozorovacích údajoch je preto veľmi dôležité pre hodnotenie a charakterizovanie rizikového profilu liekov a pre prijímanie uvážených rozhodnutí v oblasti minimalizácie rizík
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy Ramowej o wzajemnym uznawaniu, Strony zapewnią ciągłą dostępność informacji o nazwach ich odpowiednich organów notyfikowanych lub organów oceny zgodności, i regularnie będą dostarczać szczegółowych informacji o wydanych certyfikatach w celu ułatwienia nadzoru po wprowadzeniu produktu na rynekV súlade s príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody o vzájomnom uznávaní zabezpečia zmluvné strany nepretržitú dostupnosť názvov svojich príslušných notifikovaných orgánov alebo orgánov posudzovania zhody a budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o osvedčovaní vydaných na účely uľahčenia po umiestnení na trh
W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ żąda jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynekVo zvlášť citlivých prípadoch príslušný orgán podmieni vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ żąda jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynekVo zvlášť citlivých prípadoch musí príslušný orgán podmieniť vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
uwzględniając powyższe informacje i ocenę ryzyka dla środowiska, wniosek proponujący strategię właściwego zarządzania ryzykiem, która zawiera, jeśli właściwe dla GMO i przedmiotowy produkt, plan monitorowania rynku po wprowadzeniu do obrotu i identyfikacje wszelkich specjalnych danych szczegółowych, które muszą pojawić się w podsumowaniu właściwości produktu, przy etykietowaniu i na ulotce dołączonej do opakowaniaberúc do úvahy vyššie uvedené informácie a správu o vyhodnotení environmentálneho rizika, záver s návrhom vhodnej stratégie na reguláciu rizika, ktorá zahŕňa, v súvislosti s predmetným GMO a výrobkom, plán monitoringu po zavedení do predaja a určenie všetkých špecifických údajov, ktoré sa majú objaviť v súhrnnej charakteristike výrobku, na etikete a v príbalovom letáku
Mam nadzieję, że wprowadzenie do przedmiotowych przepisów wspólnych definicji i narzędzi oceny nowych ram prawnych dotyczących wprowadzania produktów na rynek znacząco poprawi istniejącą sytuację.Dúfam, že zavedenie spoločných definícií a nástrojov posudzovania nového legislatívneho rámca pre uvádzanie výrobkov na trh do tohto právneho predpisu situáciu značne zlepší.
Każde wprowadzenie do środowiska lub na rynek organizmu zmodyfikowanego genetycznie lub produktu składającego się z organizmów zmodyfikowanych genetycznie bądź je zawier ającego ( np. kukurydza , rzepak lub mikroorganizmy ) poprzedzone jest wydaniem zgody opartej na przeprowadzanej odrębnie dla każdego przypadku ocenie ryzyka dla zdrowia człowieka i środowiska .Nový právny rámec a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka zdôrazňuje nevyhnutnosť podnecovania rastu a tvo rby pracovných miest v týchto oblastiach , aby sa zlepšil udržateľný rozvoj v súlade s lisabonskou stratégi ou a zasadaním Európskej rady v Gothenburgu .
Na podstawie tych dokumentów i bez dalszej oceny Health Canada zaakceptuje certyfikację jako dowód zgodności z wymaganiami w odniesieniu do fazy przed wprowadzeniem produktów na rynek, zawartymi w kanadyjskich przepisach dotyczących urządzeń medycznychNa základe týchto dokladov a bez akéhokoľvek ďalšieho opätovného posudzovania akceptuje Ministerstvo zdravotníctva Kanady (Health Canada) toto osvedčenie ako dôkaz o zhode s požiadavkami kanadských predpisov o uvádzaní zdravotníckych pomôcok na trh
Producenci powinni podjąć się oceny ryzyka swoich produktów przed wprowadzeniem ich na rynekOd výrobcov sa očakáva, že pred uvedením výrobkov na trh a do obehu vykonajú vyhodnotenie rizík
Odpowiedzialne władze we Wspólnocie Europejskiej, bez dalszej oceny, zaakceptują certyfikaty jako dowody zgodności z wymaganiami w odniesieniu do fazy przez wprowadzeniem produktów na rynek zawartymi w odpowiednich dyrektywach europejskichZodpovedné orgány v Európskom spoločenstve budú bez ďalšieho opätovného posudzovania akceptovať toto osvedčenie ako dôkaz o zhode s požiadavkami príslušných európskych smerníc týkajúcimi sa uvádzania na trh
W celu ochrony zdrowia ludzkiego, stosowanie dodatków, enzymów i środków aromatyzujących w produktach spożywanych przez ludzi powinno być poddane ocenie nieszkodliwości przed wprowadzeniem ich na rynek WspólnotyV záujme ochrany ľudského zdravia musí byť používanie prísad, enzýmov a aróm v ľudskej výžive podriadené posudzovaniu ich neškodnosti pred tým, ako sa uvedú na trh Spoločenstva
W ocenie EBC wprowadzenie zaleceń Bazylea ‧ stworzyło unikalną możliwość dokonania przeglądu wymogów kapitałowych UE w sposób zgodny z powyższymi propozycjami – możliwość ta jednak nie została wykorzystana. EBC przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ projektowanej dyrektywy bankowej Komisja uzyska w ramach procedury komitologii, o której mowa w art. ‧ projektowanej dyrektywy bankowej, uprawnienia do przyjmowania zmian przepisów załączników V i ‧ uwzględniających rozwój sytuacji na rynkach finansowych, w szczególności w zakresie nowych produktów finansowych, a także standardów lub wymogów dotyczących rachunkowości określanych przez prawodawstwo wspólnotoweImplementácia Bazileja ‧ ponúkla podľa názoru ECB jedinečnú príležitosť na revíziu kapitálových požiadaviek EÚ v tomto duchu, ktorá nebola využitá. ECB berie na vedomie, že podľa článku ‧ ods. ‧ navrhovanej bankovej smernice bude mať Komisia v súlade s postupom prejednávania vo výboroch, ktorý je uvedený v článku ‧ navrhovanej bankovej smernice, právomoc prijať úpravu (úpravy) ustanovení príloh V až XII, aby sa prihliadlo na vývoj na finančných trhoch, najmä na nové finančné produkty, na vývoj účtovných štandardov alebo na požiadavky stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva
Dnia ‧ stycznia ‧ r., zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ akapit trzeci i art. ‧ ust. ‧ tiret drugie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG, Komisja otrzymała wniosek o pozwolenie na wprowadzenie na rynek produktu wytworzonego na bazie genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT‧ – MON-‧-‧) wraz ze sprawozdaniem z pozytywnej oceny sporządzonym przez właściwe organy Królestwa NiderlandówV súlade s ustanoveniami článku ‧ ods. ‧ tretia zarážka a článku ‧ ods. ‧ druhá zarážka smernice Európskeho parlamentu a Rady ‧/‧/ES z ‧. marca ‧ o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady ‧/‧/EHS prijala Komisia ‧. januára ‧ žiadosť o povolenie uviesť na trh výrobok na báze geneticky modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L., GT‧ línia – MON-‧-‧), ku ktorej je priložená priaznivá hodnotiaca správa vydaná príslušným orgánom Holandského kráľovstva
W stosownych przypadkach i opierając się na wynikach oceny bezpieczeństwa, należy wprowadzić wymogi dotyczące monitorowania stosowania nowej żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu na rynekV príslušných prípadoch a na základe záverov posúdenia bezpečnosti by sa mali zaviesť požiadavky na monitorovanie použitia nových potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh
Ponadto, niniejszy Załącznik wzywa do rozwoju infrastruktury bieżącej komunikacji/konsultacji między władzami wykonawczymi i/lub organami wyznaczającymi a organami oceny zgodności obu Stron w celu umożliwiania organom nadzorującym ustalenia i utrzymania równoważności ich możliwości oceny zgodności urządzeń medycznych i rozwoju podejścia polegającego na współpracy w zakresie zachowania czujności po wprowadzeniu urządzeń na rynekĎalej táto príloha vyzýva na rozvíjanie infraštruktúry pre nepretržitú komunikáciu a konzultácie medzi regulačnými alebo menovacími orgánmi a orgánmi posudzovania zhody každej zmluvnej strany, aby mohli regulátori vymedziť a zachovávať rovnocennosť svojej spôsobilosti pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a rozvíjať kooperatívny prístup k dohľadu po uvedení na trh
w zależności od wyniku oceny, warunki specyficzne lub ograniczenia odnośnie do sposobu postępowania, wymagania dotyczące użycia i monitorowania rynku następujące po wprowadzeniu na rynek, włącznie z gatunkami i kategoriami zwierząt, dla których ma być stosowany dodatekv závislosti od výsledku hodnotenia osobitné podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa zaobchádzania, požiadaviek na monitorovanie doplnkovej látky po umiestnení na trhu a používania, vrátane druhov zvierat a kategórií druhov zvierat, pre ktoré sa doplnková látka má používať
Zgodnie z ramami określonymi dla oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ zezwolenie na wprowadzenie na rynek tych substancji powinno być wydane dopiero po przeprowadzeniu, możliwie najbardziej wnikliwej, naukowej oceny ryzyka, jakie stanowią one dla zdrowia ludzkiegoV súlade s rámcom na hodnotenie rizík v záležitostiach bezpečnosti potravín ustanoveným v nariadení (ES) č. ‧/‧, povoleniu uvedenia látok na trh musí predchádzať vedecké hodnotenie rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie, a to na čo najvyššej úrovni
Zgodnie z ramami określonymi dla oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ zezwolenie na wprowadzenie na rynek tych substancji powinno być wydane dopiero po przeprowadzeniu, możliwie najbardziej wnikliwej, niezależnej naukowej oceny ryzyka, jakie stanowią one dla zdrowia ludzkiegoV súlade s rámcom na hodnotenie rizík v záležitostiach bezpečnosti potravín ustanoveným v nariadení (ES) č. ‧/‧, povoleniu uvedenia látok na trh musí predchádzať nezávislé vedecké hodnotenie rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie, a to na čo najvyššej úrovni
Po wprowadzeniu na rynek lub do użytkowania danego PWE objętego środkami wykonawczymi, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel będą przechowywać odpowiednie dokumenty, związane z przeprowadzoną oceną zgodności, oraz wydane deklaracje zgodności z możliwością udostępnienia ich Państwom Członkowskim w celu kontroli przez okres ‧ lat od wyprodukowania ostatniego PWE tego typuPo uvedení výrobku využívajúceho energiu, na ktorý sa vzťahujú vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho uvedení do prevádzky uchováva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca príslušné dokumenty týkajúce sa vykonaného posúdenia zhody a vydané vyhlásenia o zhode k dispozícii na kontrolu zo strany členských štátov, a to ‧ rokov od vyrobenia posledného takého výrobku využívajúceho energiu
Po wprowadzeniu na rynek lub do użytkowania danego PWE objętego środkami wykonawczymi, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel będą przechowywać odpowiednie dokumenty, związane z przeprowadzoną oceną zgodności, oraz wydane deklaracje zgodności z możliwością udostępnienia ich Państwom Członkowskim w celu kontroli przez okres ‧ lat od wyprodukowania ostatniego PWE tego typuPo uvedení výrobku využívajúceho energiu, na ktorý sa vzťahujú vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho uvedení do prevádzky, uchováva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca príslušné dokumenty týkajúce sa vykonaného posúdenia zhody a vydané vyhlásenia o zhode k dispozícii na kontrolu zo strany členských štátov, a to ‧ rokov od vyrobenia posledného takého výrobku využívajúceho energiu
Zaktualizowane dane pochodzące z badań klinicznych oraz dane z okresu po zarejestrowaniu i dopuszczeniu preparatu na rynek nie stanowią podstaw do zmiany oceny lub do zalecenia wprowadzenia poprawek do informacji dotyczących stosowania tej dawkiAktuálne informácie z klinických skúšaní a údaje získané po uvedení lieku na trh neposkytujú podklady na zmenu tohto hodnotenia alebo na odporučenie konkrétnych zmien a doplnkov k informácii pre predpisovanie na túto dávkovaciu úroveň
zakaz wprowadzania produktów objętych umową na rynek lub prowadzenie wobec nich polityki aktywnej sprzedaży na tych terytoriach w ramach wspólnego rynku, które są zastrzeżone dla innych stron, po upływie ‧ lat od chwili wprowadzenia produktów objętych umową na wspólny rynek po raz pierwszyzákaz uviesť zmluvné výrobky na trh alebo vykonávať aktívnu politiku ich predaja na územiach v rámci spoločného trhu, ktoré sú vyhradené pre ostatné strany, po ukončení obdobia siedmich rokov od momentu, keď boli zmluvné výrobky prvýkrát uvedené na trh v rámci spoločného trhu
Informacje ogólne dotyczące zgłoszeń (obowiązek monitorowania produktów po wprowadzeniu ich na rynekPodklad oznámenia (povinnosť monitorovania po uvedení na trh
Od czasu wprowadzenia entakaponu na rynek, zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia NMS, szczególnie po nagłym zmniejszeniu dawki lub przerwaniu podawania entakaponu i innych dopaminergicznych produktów leczniczych podawanych równocześnieOd uvedenia entakaponu na trh boli hlásené izolované prípady NMS, zvlášť po náhlom znížení alebo vysadení entkaponu alebo iných súčasne podávaných dopaminergných liekov
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1254319 zdań frazy Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek.Znalezione w 159,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.