wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

  • программа     
    (Noun  f) (noun   )
  • план     
    (Noun  m) (noun   )
  • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
stacja telewizyjna
 
inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (90)

administrator programu Exchangeадминистратор Exchange
Administrowanie usługami programu Accessадминистрирование служб Access
Asystent zgodności programówпомощник по совместимости программ
Automatycznie pobierz ustawienia opcji Poza biurem z programu Outlookавтоматически получать настройки оповещения об отсутствии на работе из Outlook
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePointбаза данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePointбаза данных параметров PerformancePoint
Centralna administracja usług programu Performance Pointцентр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Office Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Office Outlook
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excelнадстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPointнадстройка PowerPoint
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Servicesмобильный доступ для служб Windows SharePoint Services
element programu Outlookэлемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnychвеб-форма InfoPath для мобильных устройств
funkcja synchronizacji w programie Outlookсинхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excelфункции Excel для работы с аналитическими кубами
grupa programu SharePointгруппа SharePoint
Integracja z programem Outlookинтеграция с Outlook
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpituНастройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola zarządzania programu Exchangeконсоль управления Exchange
krajowy program ochronyнациональная программа сохранения окружающей среды
lista najczęściej używanych programówсписок часто используемых приложений
magazyn programu Exchangeхранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера планирования PerfromancePoint
Menedżer obsługi programu SharePointдиспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie kalendarza programu Grooveсредство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Grooveсредство работы со встречами Groove
Obsługa żądań w programie Duetобработчик запросов Duet
plik danych programu Microsoft Accessфайл данных Microsoft Access
plik reguł programu makeфайл makefile
Podgląd plików programu PowerPointсредство предварительного просмотра PowerPoint
Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Servicesсредство просмотра панели мониторинга для служб SharePoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpituподключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicatorзвонок с помощью Comminicator
profil programu Outlookпрофиль Outlook
program adaptacji strukturalnejпрограмма структурной перестройки
program analitycznyпрограмма анализа
program BizTalk ServerBizTalk Server
Program do udostępniania plikówпрограмма обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemiпрограмма вывода земель из оборота
program ekologicznyэкологическая программа
Program GeminiДжемини
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowaniaсредство увязки программ в пакеты
program komputerowyкомпьютерные программы; компьютерная программа; программа
Program logo Windowsпрограмма Windows Logo
program lojalnościowyпрограмма лояльности; программа лояльности клиентов
Program MercuryМеркурий
program mieszkaniowyпрограмма жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuПрограмма развития ООН
program pełnoekranowyполноэкранная программа
program pierwszoplanowyприложение переднего плана
program pomiaruпрограмма измерений
program poprawy stosunków w sąsiedztwieпрограмма обустройства городского района
program radiowyрадиовещательная программа
program rozpoznawania nazwсопоставитель
Program SalutСалют
program szkoleńучебные программы
program szukający rdzeniпарадигматический модуль
program terminalowyтерминальная программа
program typu rootkitпакет программ rootkit
program udoskonalania Pomocyпрограмма улучшения справки
program umocnieniaпрограмма укрупнения
Program użytkowania w domuпрограмма использования ПО на домашних компьютерах
program Works bez reklamWorks без рекламы
program wsadowyкомандный файл
program wybierający numery telefoniczneнабиратель номера
program wykradający hasłaпрограмма для кражи паролей
program z podwyższonym poziomem uprawnieńпрограмма с повышенными привилегиями
Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePointконструктор панели мониторинга PerformancePoint
schemat programu Duetсхема Duet
serwer obliczeniowy programu Excelсервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePointсервер планирования PerformancePoint
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Managerсервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Managerсервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Worksсопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programówсинхронизация папок и параметров программ
Światowy program wyżywieniaвпп
Technologie i produkty programu SharePointпродукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNoteзапустить Microsoft Office OneNote
usługa planowania programu PerformancePointслужба планирования PerformancePoint
Usługa programu PerformancePointPerformancePoint Service
usługa sieci Web programu PowerPivotвеб-служба PowerPivot
Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePointвеб-служба сервера мониторинга PerformancePoint
Usługi programu Accessслужбы Access
Usługi programu Excelслужбы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint ServerPerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
Visual Studio Industry Partner Programпрограмма Visual Studio Industry Partner
Zarządzanie połączeniami programów RemoteApp i pulpituуправление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
Program do rysowania i obróbki obrazkówNameРастровые изображенияName
Mimo zamknięcia głównego okna, JuK będzie działał w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, żeby zamknąć program całkowicieПосле закрытия главного окна JuK останется запущен в панели задач. Чтобы закрыть программу, используйте команду Выход из меню Файл
Komendy kontrolujące wykonanie programu podświetlone są na ciemnozielony kolor oraz mają pogrubioną czcionkę. Nawiasy kwadratowe używane są głównie z komendami kontrolującymi wykonanie i są podświetlone na jasno zielonoУправляющие операторы выделяются тёмно-зелёным цветом и жирным начертанием шрифта. Квадратные скобки, используемые вместе с ними, выделяются светло-зелёным
DZIAŁANIA PROGRAMUДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Programy, które mogą otwierać na raz więcej, niż jedno okno, będą wypisane jako & lt; programgt;-PIDПриложения, которые могут открывать несколько окон, будут перечислены как & lt; applicationgt;-PID
Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w Twoim systemie znajdował się interesujący Cię plik lub katalog, to użyj przycisku paska narzędzi Znajdź plik... lub polecenia menu Narzędzia Znajdź plik.... Spowoduje to uruchomienie programu & kfind;, służącego do wyszukiwania plików i katalogów w oknie & konqueror-dopelniacz;. Zajrzyj do podręcznika & kfind;, aby uzyskać pomoc, jak używać tego programuЕсли вы забыли, где находится нужный вам файл, нажмите кнопку Поиск файла на панели инструментов или выберите пункт меню Сервис Поиск файла.... В окне & konqueror; появится окошко программы & kfind;. Подробнее об этом можно прочитать в руководстве по программе & kfind
Wybrałeś opcję kodowania nazw załączników, zawierających znaki narodowe tak, by mogły być odczytane Outlook(tm) i inne programy pocztowe nie obsługujące standardów kodowania nazw załączników. Uwaga: oznacza to, że KMail będzie tworzył wiadomości niezgodne ze standardem, które mogą sprawić problemy programom pocztowym zgodnym ze standardami. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, lepiej nie włączać tej opcjiВы включили кодирование имён вложенных файлов в нестандартным формате, понятном Outlook(TM) и Outlook Express(TM). Такое сообщение может быть не распознано почтовыми клиентами, совместимыми со стандартами. Поэтому используйте этот параметр, только если у вас нет выбора
Tu można podać listę programów, które nie będą zapisywane w sesjach, a w związku z tym nie będą przywracane przy następnym zalogowaniu. Kolejne programy należy oddzielić dwukropkiem, np ' xterm: xconsole 'Здесь вы можете ввести разделённый запятыми список приложений, которые не должны сохраняться в сеансе и поэтому не будут запускаться при восстановлении сеанса. Например: « xterm, xconsole »
Inna kopia programu % ‧ jest już uruchomiona. Czy chcesz uruchomić drugą kopię programu, czy kontynuować w już uruchomionej? Uwaga: w drugim edytorze nie będzie można modyfikować zakładekЭкземпляр % ‧ уже запущен. Вы дествительно хотите открыть другой экземпляр или продолжите работать в уже имеющемся? Имейте в виду, что дублирующие просмотры работают в режиме только чтения
Można wyłączyć opcję Pokaż ikony programów i wyświetlić sam tekst. Przydaje się to, na przykład, aby zaoszczędzić miejsce na pasku zadańМожно не показывать пиктограммы приложений, а показывать только их названия. Так, например, вы можете сохранить место на панели задач
W module tym można skonfigurować komponenty KDE. Komponenty to programy wykonujące podstawowe zadania, takie jak emulacja terminala, edytor tekstu czy klient poczty. Różne programy KDE wymagają czasem uruchomienia terminala, wysłania listu lub edycji jakiegoś tekstu. Żeby ułatwić pracę, programy te mogą zawsze korzystać z takich samych komponentów-komponenty te można wybrać tutajВ этом диалоге вы можете сменить программу-компонент. Компонентами являются программы, которые выполняют основные задачи, такие как эмулятор терминала, текстовый редактор или почтовый клиент. Различным приложениям KDE иногда необходимо вызвать эмулятор терминала, отправить почту или отобразить какой-либо текст. Здесь вы можете выбрать, какие программы являются этими компонентами
Program korzystający z Qt Standardowe opcje biblioteki QtQt приложение Qt Generic Options
W polu Różne możesz wybrać z listy rozwijalnej menedżera uruchamiania systemu. Dzięki temu w oknie " Wyłącz system ", przy restartowaniu komputera, będziesz mógł wybrać opcje jego ponownego uruchomienia, zaczerpnięte z menu startowego odpowiedniego programu ładującego (bootloaderaКогда переключатель Показать опции загрузки включён, & kdm; в меню перезагрузки опции Lilo. Вам необходимо будет указать каталоги команд lilo и каталог map-файла lilo
Dodatkowo, jeśli klikniesz przycisk Konfiguracja..., zostanie wyświetlone okno, które pozwoli Ci wybrać, które komponenty z listy mają być aktywne. Zaznaczenie pola obok komponentu, wybiera ten komponent do wyświetlania w panelu bocznym i oknie podsumowania programu. Komponent zostaje wczytany, a jego główny widok, po kliknięciu odpowiedniej ikony z panelu bocznego, pokazywany jest w głównym oknie programu. Po odznaczeniu komponentu jest on usuwany z panelu bocznego oraz widoku podsumowania. Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj lub OKКроме того, нажав кнопку Настроить..., вы можете вызвать диалог, которые позволит вам выбрать в списке компоненты и активировать их. Включение флажка какого-либо элемента добавляет его на боковую панель и основной вид. При щелчке на его пиктограмме, компонент будет загружен и его основное окно будет отображено в главном виде. При выключении флажка, соответствующий компонент будет удалён из боковой панели, главного вида и дайджеста. Изменения, сделанные в этом диалоге, вступят в силу при нажатии кнопки Применить либо ОК
Jeśli nie ustawione, & kde; używa ~root/. kde jako katalogu dla danych prywatnych użytkownika root. Zostało wprowadzone, żeby zabezpieczyć & kde; przed przypadkowym nadpisaniem danych użytkownika z prawami roota, kiedy użytkownik uruchamia program & kde; po przełączeniu się poleceniem su na użytkownika rootЕсли значение не указано, & kde; использует ~root/. kde для хранения персональных данных пользователя root. Была введена, чтобы предотвратить случайное затирание данных пользователем после выполнения программы от имени root (su
Możesz tutaj określić, jaki rodzaj transportu pocztowego chciałbyś wykorzystać. Możesz użyć albo & kmail;, albo programu & Sendmail; (który musi być wcześniej zainstalowany na Twoim komputerzeЗдесь вы можете выбрать почтовый клиент. Это может быть & kmail;, & Sendmail; или другая программа
Po przeciągnięciu wiadomości z panela nagłówków & kmail; do ikony Listy zadań & korganizer-dopelniacz; (), program utworzy nowe zadanie z Tematem wiadomości w tytule i Nadawcą Od: Odbiorcą Do: Tematem Temat: jako składnikami (gdzie tekst oznaczony w ten sposób jest informacją z samej wiadomości), oraz wiadomością e-mail w formie załącznikaПеренос письма из списка писем & kmail; на значок списка задач & korganizer; () создаёт новую задачу с заголовком Письмо: Тема и содержимым От: Отправитель Кому: Получатель Тема: Тема письма (текст подставляется из содержимого письма). Кроме того, само письмо добавляется в новую задачу в виде вложения
Można otworzyć dowolny edytowany plik za pomocą innego programu uruchamiając go bezpośrednio z Kate. Wybierz Plik-gt; Otwórz za pomocą aby wyświetlić listę programów skojarzonych z typem edytowanego dokumentu. Jest także możliwość uruchomienia innego programu obsługującego plik opcją menu InneВы можете открыть текущий редактируемый файл в другом приложении. Выберите Файл-gt; Открыть в и в появившемся списке выберите приложение, которое связано с этим типом файлов. Также вы можете выбрать Другое... для ручного указания имени программы
Program formatujący dyskietkiNameФорматирование дискетName
W programie wystąpił błąd, może powodować problemyNameВ программе произошла ошибка, которая может вызвать проблемыName
Wyszukiwarka programów odnajduje dodatkowe programy spoza KDE w Twoim systemie i dodaje je do menu KDE. Kliknij ' Znajdź ', by wyszukać programy, wybierz te, które chcesz dodać i kliknij ' Zastosuj 'Программа поиска приложений ищет приложения на вашем компьютере и добавляет их в меню KDE. Нажмите ' Искать ' для начала поиска, затем выберите добавляемые приложения и нажмите на кнопку ' Применить '
Wtyczki konwersacji to moduły programu logowania, które pobierają od użytkownika dane logowania. Obecnie domyślnie w & kde; jest dostępna tylko wtyczka classic, która pokazuje dobrze znane okno z pytaniem o nazwę użytkownika i hasłoФункция модулей состоит в получении данных, авторизирующих пользователя (имени и пароля). С & kde; поставляется только один модуль--classic; его внешний вид (форма для ввода имени пользователя и пароля) вам, скорее всего, хорошо известен
Program upiększający KDEНабор аплетов для рабочего стола KDE
Synchronizuj komentarz z komentarzem programu %Синхронизировать дату предоставленную %
Główne okno programu & kcronглавное окно & kcron
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2524 zdań frazy program.Znalezione w 3,007 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.