Tłumaczenia na język rumuński:

  • obiceiuri alimentare   

Przykładowe zdania z "nawyki żywieniowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że przedmiotowa zielona księga wpisuje się w ruch o zasięgu globalnym rozpoczęty na poziomie UE i mający na celu walkę z czynnikami najbardziej szkodliwymi dla zdrowia, w tym ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, które to czynniki, w połączeniu z paleniem tytoniu i nadmiernym spożywaniem alkoholu są źródłem chorób układu krążenia (stanowiących pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej), niektórych typów raka, chorób układu oddechowego, osteoporozy oraz cukrzycy typu ‧, które powodują wzrost obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnejîntrucât Cartea verde analizată face parte din iniţiativa cuprinzătoare a UE menită să combată factorii care dăunează cel mai mult sănătăţii (inclusiv obiceiurile nesănătoase de alimentaţie şi lipsa de activitate fizică) şi care- combinate cu un consum excesiv de alcool şi ţigări- reprezintă cauza principală a bolilor cardio-vasculare (care reprezintă cauzele principale de deces la bărbaţii şi femeile din Uniunea Europeană), a anumitor tipuri de cancer, a bolilor respiratorii, a osteoporozei şi a diabetului de tip ‧, ceea ce creşte cererea în sistemele naţionale de sănătate
Aby wziąć pod uwagę zróżnicowane nawyki żywieniowe we Wspólnocie, Państwa Członkowskie powinny brać pod uwagę możliwość włączenia niektórych przetworów niskotłuszczowych i niektórych serówPentru a ține seama de diferitele obiceiuri de consum din cadrul Comunității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include anumite produse lactate cu un conținut redus de grăsimi și anumite brânzeturi
wzywa do organizowania kampanii informacyjnych w celu podnoszenia świadomości kobiet w ciąży odnośnie do znaczenia zrównoważonej i zdrowej diety stanowiącej optymalne źródło niektórych składników odżywczych w ciąży oraz uświadamianie kobietom i ich partnerom znaczenia karmienia piersią; przypomina, że karmienie piersią, odstawienie od piersi dopiero po osiągnięciu przez dziecko wieku sześciu miesięcy, karmienie zdrową żywnością oraz kontrolowanie wielkości porcji może tylko pomóc uniknąć nadwagi lub otyłości u dzieci; podkreśla jednak, że karmienie piersią nie jest jedynym sposobem zwalczania otyłości oraz że zrównoważone nawyki żywieniowe nabywane są w długim okresie; podkreśla, że podczas kampanii uświadamiających należy przypominać, że karmienie piersią jest sprawa osobistą i powinno się odbywać z poszanowaniem wolnej woli i wyboru kobietysolicită realizarea de campanii de informare pentru a sensibiliza femeile însărcinate cu privire la importanța unui regim echilibrat, cu un aport optim de substanțe nutritive, și pentru a le sensibiliza, împreună cu partenerii lor, cu privire la importanța alăptării; reamintește faptul că alăptarea până la șase luni a bebelușilor, introducerea produselor sănătoase în alimentația copiilor și controlul mărimii porțiilor pot contribui la prevenirea excesului de greutate și a obezității în rândul copiilor; subliniază totuși că alăptarea maternă nu reprezintă singura modalitate de a lupta împotriva obezității și că obiceiurile alimentare echilibrate se stabilesc într-un termen lung; subliniază că astfel de campanii de sensibilizare trebuie să ia în considerare faptul că aspectele legate de alăptare aparțin vieții private și să păstreze liberul arbitru și posibilitatea de opțiune a mamei
Nie może jednak popierać wąsko zdefiniowanego zestawu nawyków żywieniowych, ponieważ pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i poszczególnymi regionami zachodzą istotne różnice, podobnie jak, na przykład, pomiędzy poszczególnymi krajami śródziemnomorskimi.Cu toate acestea, aceasta nu poate susţine doar un set de obiceiuri de alimentaţie definit într-un mod restrâns, întrucât există diferenţe semnificative între statele membre individuale şi între regiunile individuale, precum şi diferenţe între, de exemplu, ţările individuale mediteraneene.
Tę grupę wiekową wybrano ze względów budżetowych, lecz także dlatego, że nawyki żywieniowe kształtują się w młodym wiekuAcest grup de vârstă a fost ales din motive bugetare, dar și din cauză că obiceiurile alimentare se formează la o vârstă tânără
Oznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.Asta înseamnă că firme private pot să realizeze "dosare” similare, pot să-mi creeze un profil care să conţină lucrurile în care cred, obiceiurile mele alimentare şi chiar starea mea de sănătate.
Oliver , który otrzymał regionalne wsparcie finansowe dla filii Fifteen w Kornwalii , jest także kluczowym partnerem brytyjskiej kampanii promującej zdrowe nawyki żywieniowe w szkołach .Oliver , care a primit fonduri regionale pentru Fifteen în Cornwell , este şi unul dintre actorii-cheie din spatele campaniei pentru mâncatul sănătos în şcoli în Marea Britanie .
Panie i panowie! Zgodnie ze strategią przedstawioną w białej księdze Komisja popiera wszelkie wnioski i wszelkie procesy zmierzające do upowszechnienia zdrowych nawyków żywieniowych.membru al Comisiei. - (CS) Doamnelor şi domnilor, pe baza strategiei stabilite în Cartea Albă, Comisia susţine toate propunerile şi toate procesele care încurajează obiceiuri alimentare sănătoase.
uważa, że polityka oparta na zapobieganiu i kontroli otyłości musi wpisywać się w egzystencję człowieka od okresu płodowego do starości; uważa ponadto, że szczególną uwagę należy przywiązywać do wieku dziecięcego, jako że jest to etap życia, na którym nabiera się większości nawyków żywieniowychconsideră că orice politică menită să prevină şi să controleze obezitatea trebuie să facă parte din viaţa oamenilor, dinaintea naşterii şi până la vârste înaintate; consideră, de asemenea, că trebuie acordată o atenţie specială perioadei copilăriei- etapa din viaţă în care se deprind multe obiceiuri alimentare
Oba środki powinny zachęcić do kształtowania lepszych nawyków żywieniowych .Ambele măsuri ar trebui să promoveze adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase .
Dotyczy: zakłóceń na rynku pracy z powodu złych nawyków żywieniowychSubiect: Perturbări ale pieţei muncii din cauza deprinderilor alimentare greşite
przedyskutowaniu unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowaniu spożycia owoców i warzyw wśród dzieci szkolnychdiscutarea programelor UE din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special fructe și legume pentru copii de vârstă școlară
Uwzględniając odmienne nawyki żywieniowe w odniesieniu do mleka i niektórych przetworów mlecznych we Wspólnocie oraz odpowiadając na istniejące tendencje zdrowotne i żywieniowe, należy rozszerzyć i uprościć wykaz kwalifikujących się produktów, zostawiając państwom członkowskim możliwość określenia własnego zakresu produktów zgodnych z tym wykazemPentru a ține seama de obiceiurile diferite de consum al laptelui și al anumitor produse lactate în Comunitate și pentru a răspunde tendințelor actuale privind sănătatea și nutriția, lista produselor eligibile ar trebui extinsă și simplificată, lăsând, în același timp, statelor membre posibilitatea de a determina propria lor gamă de produse, conformă cu respectiva listă
Aby Dania mogła przedstawić takie dane, będzie musiała monitorować sytuację w szczególności w odniesieniu do kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi, oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskichPentru a putea transmite aceste date, Danemarca va trebui să monitorizeze situația în special în ceea ce privește controlul botulismului, procentajul de produse din carne reglementate de limita de ‧ mg/kg în consumul total de produse din carne în Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc legați de obiceiurile alimentare tipice, dacă este cazul, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
Zebrane dane powinny dotyczyć w szczególności kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskichDatele culese ar trebui să se axeze în special pe controlul botulismului, procentajul de produse din carne reglementate de limita de ‧ mg/kg în consumul global de produse din carne din Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc legați de obiceiurile alimentare tipice, dacă este cazul, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
wzywa Komisję oraz wszystkie odpowiednie podmioty do postawienia sobie za nadrzędny cel przeciwdziałania otyłości od wczesnych lat życia, pamiętając, że nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często utrzymują się w kolejnych latachinvită Comisia și toți actorii implicați să acorde prioritate combaterii obezității din primele etape ale vieții, ținând seama de faptul că obiceiurile alimentare deprinse în copilărie persistă adesea timp îndelungat
potępia częstotliwość i intensywność kampanii telewizyjnych reklamujących i promujących produkty żywnościowe przeznaczone wyłącznie dla dzieci, podkreślając, że takie praktyki handlowe nie sprzyjają nabywaniu zdrowych nawyków żywieniowych i że należy kierować takimi praktykami handlowymi na poziomie UE poprzez rewizję dyrektywy o telewizji bez granic; uważa ponadto, że istnieją oczywiste dowody na to, że reklamy telewizyjne wpływają na krótkotrwałe wzory zachowań konsumpcyjnych dzieci pomiędzy ‧ a ‧ rokiem życia; uważa jednocześnie, że pomimo wszystko to rodzice ponoszą ostatecznie indywidualną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o zakupie; zauważa jednak, że badania wykazują, że większość rodziców opowiada się za wyraźnym ograniczeniem skierowanych do dzieci reklam niezdrowej żywnościcondamnă frecvenţa şi intensitatea campaniilor publicitare menite să facă reclamă sau să promoveze articole alimentare destinate exclusiv copiilor şi subliniază că aceste practici comerciale nu încurajează obiceiurile alimentare sănătoase şi, prin urmare, trebuie gestionate la nivelul UE prin revizuirea Directivei Televiziune fără frontiere; subliniază, în continuare, faptul că aceasta este o dovadă clară că reclamele TV influenţează modelele de consum pe termen scurt ale copiilor cu vârste cuprinse între ‧ şi ‧ ani, dar, în acelaşi timp, consideră că responsabilitatea individuală a părinţilor joacă un rol important, din moment ce decizia finală de cumpărare le revine acestora; observă, totuşi, că studiile indică faptul că majoritatea părinţilor doresc restricţii clare privind promovarea alimentelor nesănătoase pentru copii
Coraz większe uprawy roślin przeznaczonych na biopaliwa, spekulacje finansowe, producenci szybko zmieniający profil na uprawy przynoszące większe zyski i w końcu zmiana nawyków żywieniowych obywateli w wielu państwach to też nowe tematy, które są ściśle związane z przedmiotem dzisiejszego sprawozdania.Sporirea culturilor de biodiesel, speculațiile financiare, reorientarea extrem de rapidă a producătorilor către culturi agricole mai rentabile, nu în ultimul rând, schimbarea obiceiurilor alimentare ale cetățenilor multor state sunt, de asemenea, teme noi, legate strâns de subiectul raportului de astăzi.
Dotyczy to w szczególności uczenia zdrowego stylu życia od dzieciństwa, na przykład poprzez wyrabianie dobrych nawyków żywieniowych i przyzwyczajanie do regularnego wysiłku fizycznego, co w dużej mierze odpowiada za zdrowie fizyczne i psychiczne.În special, dezvoltarea în primii ani de viață a unor stiluri de viață sănătoase, precum obiceiuri alimentare bune și exerciții fizice regulate, sunt factori determinanți esențiali ai sănătății fizice și mentale.
Zmiana naszych nawyków żywieniowych może zmniejszyć ogromny wpływ , jaki chów zwierząt gospodarskich wywiera na różnorodność biologiczną , twierdzi Westhoek .Schimbarea obiceiurilor no astre alimentare ar reduce impactul masiv pe care îl are sectorul creşterii animalelor asupra biodiversităţii , a spus Westhoek .
Opracowanie innowacyjnych rozwią zań w celu poprawy nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej we wszystkich grupach populacji ( 2003 ) .„ Elaborarea de măsuri inovatoare în vederea îmbunătăţirii obiceiurilor alimentare și a obiceiurilor privind activitatea fizică în toate grupurile de populaţie . ” ( 2003 )
W sprawozdaniu należy w szczególności skoncentrować się na zakresie, w jakim program promował ustanowienie dobrze funkcjonujących programów Owoce w szkole w państwach członkowskich oraz na wpływie programu na poprawę nawyków żywieniowych dzieciRaportul examinează, în special, măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în școli și impactul programului asupra îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale copiilor
Jako posłowie do EP wiecie państwo, że biała księga zatytułowana "Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, która została przyjęta przez Komisję Europejską 30 maja 2007 r., stanowi połączenie wszystkich polityk Wspólnoty mogących przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych i zapobiegania otyłości.Ca deputaţi europeni, ştiţi că acea Cartă Albă intitulată "O strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate”, care a fost adoptată de Comisia Europeană la 30 mai 2007, a reunit toate politicile comunitare care pot contribui la îmbunătăţirea obiceiurilor de alimentaţie şi la prevenirea obezităţii.
przeanalizowanie unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowanie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku szkolnymexaminarea schemelor comunitare din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special consumul de fructe și legume în școli
Środki te mogą być ukierunkowane na wzbogacanie wiedzy grupy docelowej o sektorze warzyw i owoców lub zdrowych nawyków żywieniowych, za pośrednictwem specjalnych stron internetowych lub zorganizowanych wycieczek do gospodarstw rolnych lub pracy w ogrodzieMăsurile respective se pot concentra asupra îmbunătățirii cunoștințelor grupului țintă despre sectorul fructelor și al legumelor sau despre obiceiurile alimentare sănătoase, de exemplu prin crearea de site-uri web sau organizarea de vizite la ferme sau de sesiuni de grădinărit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 765 zdań frazy nawyki żywieniowe.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.