Tłumaczenia na język rumuński:

  • obiceiuri alimentare   

Przykładowe zdania z "nawyki żywieniowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: zakłóceń na rynku pracy z powodu złych nawyków żywieniowychSubiect: Perturbări ale pieţei muncii din cauza deprinderilor alimentare greşite
przeanalizowanie unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowanie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku szkolnymexaminarea schemelor comunitare din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special consumul de fructe și legume în școli
mając na uwadze, że przedmiotowa zielona księga wpisuje się w ruch o zasięgu globalnym rozpoczęty na poziomie UE i mający na celu walkę z czynnikami najbardziej szkodliwymi dla zdrowia, w tym ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, które to czynniki, w połączeniu z paleniem tytoniu i nadmiernym spożywaniem alkoholu są źródłem chorób układu krążenia (stanowiących pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej), niektórych typów raka, chorób układu oddechowego, osteoporozy oraz cukrzycy typu ‧, które powodują wzrost obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnejîntrucât Cartea verde analizată face parte din iniţiativa cuprinzătoare a UE menită să combată factorii care dăunează cel mai mult sănătăţii (inclusiv obiceiurile nesănătoase de alimentaţie şi lipsa de activitate fizică) şi care- combinate cu un consum excesiv de alcool şi ţigări- reprezintă cauza principală a bolilor cardio-vasculare (care reprezintă cauzele principale de deces la bărbaţii şi femeile din Uniunea Europeană), a anumitor tipuri de cancer, a bolilor respiratorii, a osteoporozei şi a diabetului de tip ‧, ceea ce creşte cererea în sistemele naţionale de sănătate
Oznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.Asta înseamnă că firme private pot să realizeze "dosare” similare, pot să-mi creeze un profil care să conţină lucrurile în care cred, obiceiurile mele alimentare şi chiar starea mea de sănătate.
zwraca uwagę na szybko zmieniające się nawyki żywieniowe konsumentów, zwłaszcza w krajach wschodzących, w których obserwowany jest wzrost spożycia mięsa i białka wymagający większej ilości ziarna; odnotowuje również z zadowoleniem wzrost realnego dochodu w takich krajach jak Chiny i Indie, który będzie czynnikiem stymulującym popyt na produkty rolne i produkty przetwórstwa żywnościatrage atenția asupra obiceiurilor alimentare ale consumatorilor, aflate în continuă schimbare, în special în țările în curs de dezvoltare, unde se observă o trecere la un consum mai ridicat de carne și proteine care determină creșterea cererii de cereale; ia act, de asemenea, de creșterea binevenită a venitului real în țări ca China și India, de care vor depinde în continuare cererea de produse agricole și alimente procesate
Oliver , który otrzymał regionalne wsparcie finansowe dla filii Fifteen w Kornwalii , jest także kluczowym partnerem brytyjskiej kampanii promującej zdrowe nawyki żywieniowe w szkołach .Oliver , care a primit fonduri regionale pentru Fifteen în Cornwell , este şi unul dintre actorii-cheie din spatele campaniei pentru mâncatul sănătos în şcoli în Marea Britanie .
Obecność w placówkach oświatowych programów promujących spożycie owoców i mleka jest szczególnie ważna, ponieważ prawidłowo ukształtowane nawyki żywieniowe wpłyną pozytywnie na stan zdrowia młodych Europejczyków i tym samym ograniczą późniejsze wydatki w sferze zdrowotnej i socjalnej.Este foarte important ca programele care promovează consumul de fructe şi lapte să fie implementate în instituţii de învăţământ, pentru că deprinderea obiceiurilor alimentare corecte va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii tinerilor europeni, reducând astfel cheltuielile sociale şi medicale în viitor.
Coraz większe uprawy roślin przeznaczonych na biopaliwa, spekulacje finansowe, producenci szybko zmieniający profil na uprawy przynoszące większe zyski i w końcu zmiana nawyków żywieniowych obywateli w wielu państwach to też nowe tematy, które są ściśle związane z przedmiotem dzisiejszego sprawozdania.Sporirea culturilor de biodiesel, speculațiile financiare, reorientarea extrem de rapidă a producătorilor către culturi agricole mai rentabile, nu în ultimul rând, schimbarea obiceiurilor alimentare ale cetățenilor multor state sunt, de asemenea, teme noi, legate strâns de subiectul raportului de astăzi.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę, gdyż może ona stanowić zachętę do kultywowania zdrowych nawyków żywieniowych w całej UE.Comisia salută această iniţiativă, deoarece poate contribui la încurajarea obiceiurilor de alimentaţie sănătoase în întreaga UE.
Oba środki powinny zachęcić do kształtowania lepszych nawyków żywieniowych .Ambele măsuri ar trebui să promoveze adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase .
wzywa do organizowania kampanii informacyjnych w celu podnoszenia świadomości kobiet w ciąży odnośnie do znaczenia zrównoważonej i zdrowej diety stanowiącej optymalne źródło niektórych składników odżywczych w ciąży oraz uświadamianie kobietom i ich partnerom znaczenia karmienia piersią; przypomina, że karmienie piersią, odstawienie od piersi dopiero po osiągnięciu przez dziecko wieku sześciu miesięcy, karmienie zdrową żywnością oraz kontrolowanie wielkości porcji może tylko pomóc uniknąć nadwagi lub otyłości u dzieci; podkreśla jednak, że karmienie piersią nie jest jedynym sposobem zwalczania otyłości oraz że zrównoważone nawyki żywieniowe nabywane są w długim okresie; podkreśla, że podczas kampanii uświadamiających należy przypominać, że karmienie piersią jest sprawa osobistą i powinno się odbywać z poszanowaniem wolnej woli i wyboru kobietysolicită realizarea de campanii de informare pentru a sensibiliza femeile însărcinate cu privire la importanța unui regim echilibrat, cu un aport optim de substanțe nutritive, și pentru a le sensibiliza, împreună cu partenerii lor, cu privire la importanța alăptării; reamintește faptul că alăptarea până la șase luni a bebelușilor, introducerea produselor sănătoase în alimentația copiilor și controlul mărimii porțiilor pot contribui la prevenirea excesului de greutate și a obezității în rândul copiilor; subliniază totuși că alăptarea maternă nu reprezintă singura modalitate de a lupta împotriva obezității și că obiceiurile alimentare echilibrate se stabilesc într-un termen lung; subliniază că astfel de campanii de sensibilizare trebuie să ia în considerare faptul că aspectele legate de alăptare aparțin vieții private și să păstreze liberul arbitru și posibilitatea de opțiune a mamei
Panie i panowie! Zgodnie ze strategią przedstawioną w białej księdze Komisja popiera wszelkie wnioski i wszelkie procesy zmierzające do upowszechnienia zdrowych nawyków żywieniowych.membru al Comisiei. - (CS) Doamnelor şi domnilor, pe baza strategiei stabilite în Cartea Albă, Comisia susţine toate propunerile şi toate procesele care încurajează obiceiuri alimentare sănătoase.
wzywa Komisję oraz wszystkie odpowiednie podmioty do postawienia sobie za nadrzędny cel przeciwdziałania otyłości od wczesnych lat życia, pamiętając, że nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często utrzymują się w kolejnych latachinvită Comisia și toți actorii implicați să acorde prioritate combaterii obezității din primele etape ale vieții, ținând seama de faptul că obiceiurile alimentare deprinse în copilărie persistă adesea timp îndelungat
W sprawozdaniu należy w szczególności skoncentrować się na zakresie, w jakim program promował ustanowienie dobrze funkcjonujących programów Owoce w szkole w państwach członkowskich oraz na wpływie programu na poprawę nawyków żywieniowych dzieciRaportul examinează, în special, măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în școli și impactul programului asupra îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale copiilor
Im wcześniej zostaną zwalczone zagrożenia, jakimi są dla zdrowia nadwaga, złe nawyki żywieniowe i niewłaściwy tryb życia, tym lepsze perspektywyCu cât mai devreme vor fi abordate aspectele ce prezintă riscuri pentru sănătate, precum supraponderabilitatea, obişnuinţele alimentare sau stilul de viaţă, cu atât mai bune vor fi perspectivele
Zmiana naszych nawyków żywieniowych może zmniejszyć ogromny wpływ , jaki chów zwierząt gospodarskich wywiera na różnorodność biologiczną , twierdzi Westhoek .Schimbarea obiceiurilor no astre alimentare ar reduce impactul masiv pe care îl are sectorul creşterii animalelor asupra biodiversităţii , a spus Westhoek .
Opracowanie innowacyjnych rozwią zań w celu poprawy nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej we wszystkich grupach populacji ( 2003 ) .„ Elaborarea de măsuri inovatoare în vederea îmbunătăţirii obiceiurilor alimentare și a obiceiurilor privind activitatea fizică în toate grupurile de populaţie . ” ( 2003 )
przedyskutowaniu unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowaniu spożycia owoców i warzyw wśród dzieci szkolnychdiscutarea programelor UE din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special fructe și legume pentru copii de vârstă școlară
Aby wziąć pod uwagę zróżnicowane nawyki żywieniowe we Wspólnocie, Państwa Członkowskie powinny brać pod uwagę możliwość włączenia niektórych przetworów niskotłuszczowych i niektórych serówPentru a ține seama de diferitele obiceiuri de consum din cadrul Comunității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include anumite produse lactate cu un conținut redus de grăsimi și anumite brânzeturi
Wskazane jest, by zaradzić problemowi niskiego spożycia owoców i warzyw przez dzieci dzięki trwałemu zwiększeniu udziału owoców i warzyw w żywieniu dzieci na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywienioweEste de dorit să se abordeze consumul scăzut de fructe și legume în rândul copiilor prin creșterea durabilă a proporției de fructe și legume în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare
przypomina, że szkoła jest miejscem, gdzie dzieci spędzają najwięcej czasu i że, wobec tego, jest niezwykle istotne, by środowisko szkolne, a zwłaszcza stołówki szkolne dysponujące podstawowymi umiejętnościami kucharskimi i wiedzą o żywności, sprzyjały rozwijaniu u dziecka świadomości smaku i promowania regularnego uprawiania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, w szczególności aby przeciwdziałać poświęcaniu coraz mniejszej ilości czasu na wychowanie fizyczne w szkołach w UE; w związku z tym wzywa Komisję do rozwijania mechanizmów promowania najlepszych praktyk w szkołach, w których zostaną uwzględnione najskuteczniejsze inicjatywy edukacji dzieci na temat nawyku zdrowego odżywiania się i zapewniające wysokiej jakości żywność o najwyższych standardach żywieniowychsubliniază faptul că şcoala este locul unde copiii îşi petrec cea mai mare parte a timpului şi că mediul şcolar, şi în special cantinele şcolare, trebuie să încurajeze copiii să-şi dezvolte gusturile, promovând dezvoltarea unor cunoştinţe de bază privind alimentele şi prepararea acestora, şi să promoveze activităţi fizice periodice şi un mod de viaţă sănătos, în special pentru a contracara perioada scurtă alocată educaţiei fizice în şcolile din UE; prin urmare, invită Comisia să dezvolte mecanisme de promovare a celor mai bune practici în şcolile care ţin seama de cele mai eficiente iniţiative care transmit copiilor obiceiuri de alimentaţie sănătoasă şi care furnizează alimente de calitate în conformitate cu standarde alimentare înalte
Jako posłowie do EP wiecie państwo, że biała księga zatytułowana "Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, która została przyjęta przez Komisję Europejską 30 maja 2007 r., stanowi połączenie wszystkich polityk Wspólnoty mogących przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych i zapobiegania otyłości.Ca deputaţi europeni, ştiţi că acea Cartă Albă intitulată "O strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate”, care a fost adoptată de Comisia Europeană la 30 mai 2007, a reunit toate politicile comunitare care pot contribui la îmbunătăţirea obiceiurilor de alimentaţie şi la prevenirea obezităţii.
uważa, że polityka oparta na zapobieganiu i kontroli otyłości musi wpisywać się w egzystencję człowieka od okresu płodowego do starości; uważa ponadto, że szczególną uwagę należy przywiązywać do wieku dziecięcego, jako że jest to etap życia, na którym nabiera się większości nawyków żywieniowychconsideră că orice politică menită să prevină şi să controleze obezitatea trebuie să facă parte din viaţa oamenilor, dinaintea naşterii şi până la vârste înaintate; consideră, de asemenea, că trebuie acordată o atenţie specială perioadei copilăriei- etapa din viaţă în care se deprind multe obiceiuri alimentare
Istotne jest także rozwijanie odpowiedzialnej konsumpcji globalnej i zdrowych nawyków żywieniowych: dieta bogata w produkty warzywne pozwoliłaby ludzkości zaspokoić swoje potrzeby żywnościowe przy dużo niższym zużyciu energii, niż dieta bogata w białka zwierzęceEste de asemenea importantă introducerea la nivel global a unor deprinderi de consum responsabile și a unor obiceiuri alimentare sănătoase: un regim bogat în produse vegetale va permite umanității să își satisfacă nevoile alimentare cu un consum energetic mult mai mic decât în cazul unui regim bogat în proteine animale
Uwzględniając odmienne nawyki żywieniowe w odniesieniu do mleka i niektórych przetworów mlecznych we Wspólnocie oraz odpowiadając na istniejące tendencje zdrowotne i żywieniowe, należy rozszerzyć i uprościć wykaz kwalifikujących się produktów, zostawiając państwom członkowskim możliwość określenia własnego zakresu produktów zgodnych z tym wykazemPentru a ține seama de obiceiurile diferite de consum al laptelui și al anumitor produse lactate în Comunitate și pentru a răspunde tendințelor actuale privind sănătatea și nutriția, lista produselor eligibile ar trebui extinsă și simplificată, lăsând, în același timp, statelor membre posibilitatea de a determina propria lor gamă de produse, conformă cu respectiva listă
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 765 zdań frazy nawyki żywieniowe.Znalezione w 1,178 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.