Tłumaczenia na język rumuński:

  • Aeroportul Internațional Chicago O’Hare   

Przykładowe zdania z "Port lotniczy Chicago-O’Hare", pamięć tłumaczeniowa

add example
Punkt 7 załącznika I do dyrektywy 85 / 337 precyzuje bowiem pojęcie „ port lotniczy ” odsyłając do definicji zawartej w załączniku 14 do Konwencji z Chicago z dnia 7 grudnia 1944 r. dotyczącej m iędzynarodowego lotnictwa cywilnego .Întradevăr , punctul 7 din anexa I la Directiva 85 / 337 definește noțiunea „ aeroport ” făcând trimitere la definiția cuprinsă în anexa 14 la Convenția de la Chicago din 7 decembrie 1944 privind aviația civilă internațională .
W przypisie 2 , dotyczącym pkt 7 załącznika I , wskazano , że „ [ d ] o celów niniejszej dyrektywy » port lotniczy « oznacza port lotniczy zgodnie z definicją zawartą w Kon wencji z Chicago 1944 ustanawiającej Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ( załącznik 14 ) ” .Nota de subsol [ 2 ] , referitoare la punctul 7 , precizează că „ [ î ] n sensul prezentei directive , noțiunea de « aeroport » corespunde definiției date în Convenția de la Chicago din 1944 , care stabilește Organizarea Internațională a Aviației Civile [ a se citi « prin care se înființează Organizația Aviației Civile Internaționale » ] ( anexa 14 ) ” .
Uważa, że należy zapewnić sprawiedliwe warunki konkurencji pomiędzy portami lotniczymi, wprowadzając wspólne zasady kalkulowania i ustalania opłat lotniskowycheste de părere că trebuie asigurată o concurență echitabilă între aeroporturi, prin stabilirea unor reguli comune pentru calcularea și stabilirea taxelor de aeroport
Państwo członkowskie po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, w tym z zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi i portami lotniczymi, może dokonać, bez dyskryminacji w odniesieniu do różnych punktów docelowych wewnątrz Wspólnoty lub z powodu przynależności państwowej lub tożsamości przewoźników lotniczych, podziału ruchu lotniczego między porty lotnicze z poszanowaniem poniższych zasadÎn urma consultării cu părțile interesate, inclusiv cu transportatorii aerieni și aeroporturile în cauză, un stat membru poate reglementa, fără discriminare între destinațiile situate în interiorul Comunității sau pe criterii de naționalitate sau identitate a transportatorului aerian, repartizarea traficului aerian între aeroporturi care satisfac următoarele condiții
Taka analiza, oparta na ogólnie uznawanych metodach, ustala wszelkie braki w przepustowości, uwzględniając ograniczenia środowiskowe w danym porcie lotniczymAnaliza menționată, care se bazează pe metode general recunoscute, stabilește orice deficit de capacitate, ținând seama de constrângerile de mediu existente pe aeroportul în cauză
Przedstawię państwu przykład - port lotniczy Birmingham w moim okręgu wyborczym.Să vă dau un exemplu: aeroportul Birmingham din circumscripţia mea.
Treść tego motywu to wynik wyważonego kompromisu między dążeniem państw członkowskich do ścisłego powiązania opłat lotniskowych z wysokością kosztów świadczenia usług w porcie lotniczym (zgodnie z zaleceniami wydanymi przez ICAO w ramach polityki w sprawie opłat lotniskowych) a koniecznością zapewnienia odpowiedniego stopnia elastyczności innym państwom członkowskim, łącznie z tymi, które uważają, że powyższe rozwiązanie mogłoby wpływać na funkcjonowanie sieci portów lotniczych, ponieważ dzięki elastycznemu podejściu będą one mogły wykorzystywać przychody z działalności handlowej w całej sieci portów lotniczychAcest considerent reflectă un compromis echilibrat între dorința statelor membre ca tarifele de aeroport să fie strict legate de nivelul costului aferent furnizării de servicii aeroportuare (in conformitate cu recomandările politicii ICAO privind tarifele de aeroport) și un nivel adecvat de flexibilitate acordat altor state membre, inclusiv acelora care consideră că acest fapt ar putea avea implicații asupra funcționării rețelelor de aeroporturi deoarece anumite state membre au nevoie de flexibilitate în ceea ce privește utilizarea veniturilor de natură comercială în cadrul rețelei de aeroporturi
Systemy kontroli odlotów oraz systemy odpraw biletowo-bagażowych w portach lotniczych są kontrolowane w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób niepowołanychSistemele de control al plecărilor și sistemele de înregistrare din aeroporturi trebuie să fie controlate, pentru prevenirea accesului neautorizat
W odniesieniu do nakładania nowych obowiązkowych ograniczeń działalności spowodowanych poziomem hałasu w portach lotniczych, w których w każdym roku kalendarzowym dokonuje się więcej niż ‧ operacji cywilnymi poddźwiękowymi samolotami odrzutowymi, zastosowanie mają następujące postanowieniaUrmătoarele dispoziții se aplică în cazul impunerii de noi restricții obligatorii de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile cu mai mult de ‧ de mișcări de aeronave civile subsonice cu reacție pe an calendaristic
Czy pojęcie ograniczenie działalności, o którym mowa w art. ‧ lit. e) dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono zasady określające dopuszczalne poziomy hałasu mierzonego na ziemi, które należy zachować przy przelotach nad obszarami położonymi w pobliżu lotniska, poza którymi podmiot przekraczający te poziomy może podlegać sankcji, przy czym statki powietrzne są zobowiązane do przestrzegania tras i zachowywania procedur lądowania i startu ustalonych przez inne organy administracyjne bez uwzględnienia tych dopuszczalnych poziomów hałasu?Noțiunea restricții de exploatare, menționată la articolul ‧ litera (e) din Directiva ‧/‧/CE privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare trebuie interpretată ca incluzând norme de stabilire a unor limite ale nivelului sonor măsurat la sol care trebuie respectate cu ocazia survolării teritoriilor aflate în apropierea aeroportului și în cazul depășirii cărora, autorul depășirii poate face obiectul unei sancțiuni, dat fiind faptul că aeronavele au obligația de a respecta traiectoriile și de a se conforma procedurilor de aterizare și de decolare stabilite de alte autorități administrative fără a ține seama de respectarea acestor limite sonore?
▐ Od dnia ‧ stycznia ‧ r. obejmuje ona wszystkie loty, które kończą się lub rozpoczynają w porcie lotniczym zlokalizowanym na terytorium państwa członkowskiego, do którego zastosowanie mają postanowienia Traktatu, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji lotów między regionami najbardziej oddalonymi a kontynentalną strefą europejską▐ De la ‧ ianuarie ‧, sunt incluse toate zborurile care sosesc sau pleacă dintr-un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatul, ţinându-se seama de situaţia specială a zborurilor dintre regiunile ultraperiferice şi zona europeană continentală
zarządzający portem lotniczym oznacza podmiot, który w powiązaniu z inną działalnością lub ewentualnie niezależnie od niej, ma za zadanie – zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub umowami – administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego lub sieci portów lotniczych oraz koordynowanie i kontrolowanie działalności różnych operatorów w danym porcie lotniczym lub w danej sieci portów lotniczychorgan de administrare a aeroportului înseamnă un organ care, pe lângă alte activități sau nu, după caz, are ca obiectiv, în temeiul legislației sau reglementărilor naționale sau al unor contracte, administrarea și gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei rețele de aeroporturi, precum și coordonarea și controlul activităților diferiților operatori prezenți în aeroporturile sau în rețeaua de aeroporturi în cauză
ograniczenia emisji CO‧ dzięki nowym metodom zarządzania portami lotniczymiReducerea emisiilor de CO‧ din aeroporturi prin noi metode de administrare a aeroporturilor
wykonywany jest tak, aby obsługiwać ruch lotniczy między co najmniej dwoma tymi samymi portami lotniczymiserviciul este operat în așa fel încât să deservească traficul dintre aceleași două sau mai multe aeroporturi, fie
wspólną obsługę rejsowego połączenia lotniczego na trasie nowej albo o niskim natężeniu ruchu między portami lotniczymi Wspólnotyoperarea în comun a unui serviciu aerian regulat pentru o rută aeriană nouă sau mai puțin densă între aeroporturile Comunității
Saloniki (port lotniczySalonic (aeroport
nie mniej niż po sześciu następnych miesiącach, każdy operator może otrzymać wymóg zmniejszenia liczby operacji jego samolotów marginalnie zgodnych obsługujących dany port lotniczy o nie więcej, niż ‧ % rocznie w stosunku do początkowej łącznej liczby tych operacjinu mai devreme de șase luni de la acea dată, fiecărui operator i se poate solicita să reducă numărul mișcărilor aeronavelor cu o marjă mică de conformitate care operează pe acel aeroport, cu o rată nu mai mare de ‧% din numărul total inițial al acestor mișcări
zostały zakupione w porcie lotniczym w jednym z państw trzecich wymienionym w dodatku ‧-D, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich ‧ godzindacă au fost obținute pe un aeroport situat într-o țară terță, menționată în apendicele ‧-D, cu condiția ca lichidul, aerosolul sau gelul să se afle într-o pungă prevăzută cu elemente de probare a integrității, în interiorul căreia să se prezinte dovezi suficiente care să ateste achiziționarea în zona de operațiuni aeriene a respectivului aeroport cu cel mult ‧ de ore înainte
Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie przedmiotowych przewozów lotniczych oraz kosztów ponoszonych w portach lotniczych Helsinki-Vantaa, Varkaus i Savonlinna w związku z wykonywaniem przewozów lotniczych na przedmiotowych trasachAceastă compensaţie nu poate acoperi decât serviciile şi costurile reale suportate în aeroporturile Helsinki-Vantaan, Varkaus şi Savonlinna, aferente prestării serviciului de transport aerian efectuat numai pe aceste rute
Według przedsiębiorstwa Ryanair tacy potencjalni konkurenci nie muszą mieć bazy w porcie lotniczym w Dublinie, by wywierać skuteczny nacisk konkurencyjny na podmiot powstały z połączenia, natomiast mogliby wejść na odnośne trasy z istniejących baz w docelowych portach lotniczych poza Irlandią lub nawet bez żadnej bazy na którymkolwiek końcu trasyPotrivit Ryanair, acești concurenți potențiali nu trebuie să aibă baza pe aeroportul Dublin pentru a constitui o restricție eficientă asupra entității fuzionate, ci ar putea intra pe rutele relevante fie de pe baza lor existentă de la aeroportul de destinație din afara Irlandei, fie chiar și fără nicio bază la vreun capăt al rutei
DYREKTYWA RADY ‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych WspólnotyDIRECTIVA ‧/CE A CONSILIULUI din ‧ octombrie ‧ privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
Aby wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów LuftSiG, port lotniczy powołał własny departament bezpieczeństwaÎn scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea privind securitatea aviației, aeroportul are propriul departament de securitate
Jeżeli tanie linie lotnicze uparcie nie chcą płacić portowi lotniczemu, utrudnia to pokrywanie kosztów zapewnienia zgodności z przepisami, bezpieczeństwa itp. w porcie lotniczym!Cheltuielile legate de punerea în conformitate, securitatea, etc. ale aeroportului vor fi greu de acoperit dacă unii transportatori care prestează servicii aeriene la prețuri mici sunt recalcitranți și nu acceptă să plătească nici o taxă de aeroport
Wiedeń-Schwechat (port lotniczyViena – Schwechat (aeroport
z przedstawionego przez DHL porównania opłat lotniskowych wynika, że opłaty pobierane przez port lotniczy w Lipsku w wysokości [...] % oraz [...] % są wyższe, niż opłaty pobierane przez konkurencyjne lotniska towarowe w Europieastfel cum se poate observa din compararea taxelor de aeroport prezentată de DHL, taxele de aeroport percepute de Aeroportul Leipzig sunt cu [...] până la [...] procente mai mari decât pe alte aeroporturi de marfă concurente din Europa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18815 zdań frazy Port lotniczy Chicago-O’Hare.Znalezione w 4,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.