Tłumaczenia na język rumuński:

  • Aeroportul Internațional Chicago O’Hare   

Przykładowe zdania z "Port lotniczy Chicago-O’Hare", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy zezwolić portom lotniczym na pobieranie opłat w celu osiągania rozsądnej wysokości zysków, tak by mogły reinwestować w infrastrukturę i inne urządzeniaAr trebui ca aeroporturilor să li se permită să impună taxe din care să obțină suficient profit pentru a putea reinvesti în infrastructură și în alte instalații
„Zrównoważone podejście” oznacza podejście, zgodnie z którym Państwa Członkowskie rozważają dostępne środki rozwiązania problemu hałasu w porcie lotniczym na swoim terytorium, a mianowicie przewidywalne skutki zmniejszenia hałasu samolotów u źródła, planowanie przestrzenne i zarządzanie, operacyjne procedury osłabiania hałasu oraz ograniczenia działalności„abordare echilibrată” înseamnă o abordare conform căreia statele membre analizează măsurile disponibile în vederea rezolvării problemei zgomotului pe un aeroport situat pe teritoriul lor, respectiv efectul previzibil al reducerii zgomotului aeronavei la sursă, măsurile de amenajare și gestionare a terenului, procedurile operaționale de reducere a zgomotului, precum și restricțiile de exploatare
wyraża ubolewanie z powodu faktu, że kraje europejskie rezygnują z kontroli nad swoją przestrzenią powietrzną i portami lotniczymi przymykając oko lub przyjmując loty obsługiwane przez CIA, które w pewnych przypadkach były wykorzystywane do wydania w trybie nadzwyczajnym lub niezgodnego z prawem przewożenia zatrzymanych; przypomina też wyraźny obowiązek wynikający z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wyrażony również przez Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo (komisję weneckąregretă faptul că unele ţări europene au renunţat la controlul pe care ar trebui să îl exercite asupra spaţiului lor aerian şi pe aeroporturile lor, făcându-se că nu observă zborurile operate de CIA sau acceptându-le, zboruri care, în anumite cazuri au fost folosite pentru predări extraordinare sau pentru transportarea ilegală de deţinuţi şi le reaminteşte obligaţiile pozitive care decurg din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, aşa cum a reamintit Comisia pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia
Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do znajdujących się we Wspólnocie portów lotniczych powyżej określonej wielkości, ponieważ zarządzanie małymi portami lotniczymi i finansowanie ich działalności nie wymaga stosowania ram wspólnotowychPrezenta directivă ar trebui să se aplice aeroporturilor situate în Comunitate care depășesc o dimensiune minimă, deoarece administrarea și finanțarea aeroporturilor mici nu necesită aplicarea unui cadru comunitar
Państwo członkowskie po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, w tym z zainteresowanymi przewoźnikami lotniczymi i portami lotniczymi, może dokonać, bez dyskryminacji w odniesieniu do różnych punktów docelowych wewnątrz Wspólnoty lub z powodu przynależności państwowej albo tożsamości przewoźników lotniczych, podziału ruchu lotniczego między porty lotnicze z poszanowaniem poniższych zasadÎn urma consultării cu părțile interesate, inclusiv cu transportatorii aerieni și aeroporturile în cauză, un stat membru poate reglementa, fără discriminare între destinațiile situate în interiorul Comunității sau pe criterii de naționalitate sau identitate a transportatorului aerian, repartizarea traficului aerian între aeroporturi care satisfac următoarele condiții
Komisja sprawdziła skuteczność początkowych zobowiązań zaproponowanych przez Strony, przeprowadzając nieformalny test rynku, podczas którego poprosiła o udzielenie informacji jedenaście osób trzecich tj. dziesięciu innych przewoźników lotniczych i koordynatora udostępniania przedziałów czasowych w porcie lotniczym London HeathrowAceasta a transmis solicitări de informații către ‧ părți interesate, mai precis zece alți transportatori aerieni și coordonatorul sloturilor orare de la aeroportul Heathrow din Londra
wspólną obsługę rejsowego połączenia lotniczego na trasie nowej albo o niskim natężeniu ruchu między portami lotniczymi Wspólnotyoperarea în comun a unui serviciu aerian regulat pentru o rută aeriană nouă sau mai puțin densă între aeroporturile Comunității
W tym celu obywatele podróżujący na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego powinni być w pełni świadomi- w szczególności poprzez informacje dostarczane w międzynarodowych terminalach autobusowych, na dworcach kolejowych, w portach i portach lotniczych oraz informacje zamieszczane w książkach telefonicznych, w automatach telefonicznych, w materiałach abonenckich i rozliczeniach usług- że numer ‧ mogą wykorzystywać jako jednolity numer alarmowy w całej WspólnocieÎn acest scop, cetățenii ar trebui să fie pe deplin informați atunci când călătoresc în orice stat membru, în special prin intermediul informațiilor oferite în terminalele internaționale de autocare, în gări, porturi sau aeroporturi și prin informațiile din cărțile de telefon, cabinele telefonice, documentele de abonare și facturare, că numărul ‧ poate fi folosit ca număr de urgență unic în întreaga Comunitate
To umożliwiłoby powrót do kraju pasażerów pozostawionych bez pomocy w obcych portach lotniczych.Aceasta ar permite repatrierea pasagerilor părăsiţi în aeroporturi străine.
Wniosek taki powinien być poprzedzony kompleksową oceną skutków zawierającą analizę jego ewentualnego wpływu na konkurencję i konsumentów i powinien być złożony jedynie wtedy, gdy stanowi on część wniosku dotyczącego ogólnego przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, w celu rozwiązania kwestii obecnego braku efektywności w zakresie przyznawania czasu na start lub lądowanie i w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania ograniczonej przepustowości na zatłoczonych lotniskachO astfel de propunere ar trebui precedată de un studiu de impact complet care să evalueze eventualele efecte ale acesteia asupra concurenței și a consumatorilor și ar trebui făcută numai dacă este inclusă într-o propunere de revizuire generală a Regulamentului (CEE) nr. ‧/‧ al Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare pentru a rezolva deficiențele de alocare a sloturilor orare din prezent și pentru a asigura utilizarea în mod optim a capacității reduse a aeroporturilor supraaglomerate
Ogólne obowiązki organów zarządzających portami lotniczymiObligații generale ale organismelor de gestionare a aeroporturilor
wszystkich lotów wykonanych w okresie objętym sprawozdaniem mieszących się w zakresie działalności lotniczej wymienionej w załączniku I, którą prowadzi on jako operator statku powietrznego, i które rozpoczęły się w porcie lotniczym zlokalizowanym na terytorium państwa członkowskiego oraz skończyły się w porcie lotniczym zlokalizowanym na terytorium tego samego państwa członkowskiegotoate zborurile efectuate în perioada care face obiectul raportului, ce se încadrează în categoria activităţilor din sectorul aviaţiei enumerate în anexa I pentru care a fost desemnat ca operator de aeronave, care au avut ca punct de plecare un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, iar ca punct de sosire un aeroport situat pe teritoriul aceluiaşi stat membru
W rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ nałożono natomiast wymóg, aby metody, w tym technologie wykrywania płynnych materiałów wybuchowych, zostały wprowadzone w portach lotniczych na obszarze całej UE jak najszybciej, a w każdym razie najpóźniej do dnia ‧ kwietnia ‧ rÎn schimb, Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ prevede introducerea în toate aeroporturile Uniunii Europene, în cel mai scurt timp, dar până la ‧ aprilie ‧, a unor metode și tehnologii pentru detectarea explozibililor lichizi
Poprawek tych nie uwzględniono we wspólnym stanowisku ze względu na konieczność zachowania spójności z ogólnym podejściem do kwestii sieci, które zakłada niedyskryminowanie sieci między państwami członkowskimi, eliminowanie niepotrzebnej biurokracji w małych portach lotniczych, oraz ze względu na to, że w praktyce takie rozwiązanie nie jest potrzebne, ponieważ zdaniem Rady nie występuje ryzyko subsydiowania skrośnegoPoziția comună nu a acceptat aceste amendamente pentru motive de coerență cu întreaga abordare privind rețelele, în special nediscriminarea rețelelor între statele membre, eliminarea birocrației inutile la nivelul aeroporturilor mici și lipsa de necesitate practică, întrucât Consiliul consideră că riscul de subvenționare încrucișată este nefondat
Jeśli daną osobę zatrzymano w rejonie przygranicznym (w tym w portach lotniczych) państwa składającego wniosek po tym, jak nielegalnie przekroczyła granicę, przybywając bezpośrednio z terytorium państwa rozpatrującego wniosek, państwo składające wniosek może złożyć wniosek o readmisję w ciągu ‧ dni od chwili zatrzymania tej osoby (procedura przyspieszonaÎn cazul în care o persoană a fost reținută în zona de frontieră (inclusiv aeroporturi) a statului solicitant după ce a trecut ilegal frontiera venind direct de pe teritoriul statului solicitat, statul solicitant poate prezenta o cerere de readmisie în termen de ‧ zile de la reținerea persoanei respective (procedură accelerată
Port lotniczy Ponta Delgada/Port Lotniczy João PauloAeroportul Ponta Delgada/Aeroportul João Paulo
Państwa Członkowskie stosują zrównoważone podejście do rozwiązywania problemu hałasu w portach lotniczych na ich terytoriumÎn tratarea problemelor legate de zgomot pe aeroporturile situate pe teritoriul lor, statele membre adoptă o abordare echilibrată
Stosowanie przepisów rozdziału ‧ niniejszego rozporządzenia do portu lotniczego w Gibraltarze następuje bez uszczerbku dla odpowiednich stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do sporów dotyczących suwerenności terytorium, na którym położony jest port lotniczyAplicarea dispoziţiilor capitolului ‧ din prezentul regulament aeroportului din Gibraltar nu aduce atingere niciuneia dintre poziţiile juridice respective ale Regatului Spaniei şi ale Regatului Unit cu privire la diferendul acestora referitor la suveranitatea asupra teritoriului pe care se află aeroportul în cauză
w pierwszym porcie lotniczym przylotu, który musi być międzynarodowym portem lotniczym Wspólnoty, dla lotów przybywających z portu lotniczego poza Wspólnotą, w przypadku gdy statek powietrzny, po przerwie w podróży, kontynuuje lot do innego portu lotniczego Wspólnotyîn primul aeroport de sosire, care trebuie să fie un aeroport comunitar cu caracter internațional, pentru zborurile care vin dinspre un aeroport din afara teritoriului comunitar, în cazul în care aeronava urmează să efectueze, după escală, un zbor spre un alt aeroport comunitar
Uregulowania w zakresie opłat lotniskowych wprowadzone w przypadku Terminala ‧ różnią się od uregulowań dotyczących opłat pobieranych przez Finavia na pozostałych podległych jej fińskich portach lotniczychPentru Terminalul ‧ a fost introdusă o politică tarifară diferită față de cea aplicabilă în general tuturor aeroporturilor din Finlanda
Niniejsze rozporządzenie nie narusza prawa Państwa Członkowskiego do regulowania, bez dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, rozdzielania ruchu lotniczego między portami lotniczymi w ramach systemu portów lotniczychPrezentul regulament nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a reglementa, fără discriminări pe criteriul naționalității, repartiția traficului între aeroporturi în cadrul unui sistem aeroportuar
Port lotniczy Pula (PUYAeroportul din Pula (PUY
Budzisz się w kolejnym porcie lotniczymTe trezesti la Air Harbor International
STREFY WYDZIELONE W PORTACH LOTNICZYCHZONELE DEMARCATE ALE AEROPORTURILOR
port lotniczy oznacza każdy obszar w państwie członkowskim, dostępny dla handlowej eksploatacji transportu lotniczegoaeroport înseamnă orice zonă dintr-un stat membru care este deschisă activităţilor comerciale de transport aerian
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18161 zdań frazy Port lotniczy Chicago-O’Hare.Znalezione w 12,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.