Tłumaczenia na język rumuński:

  • Agent Internet   

Przykładowe zdania z "Agent internetowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rejestr publikuje informacje dotyczące agentów ds. legalizacji na swojej stronie internetowejRegistrul publică informații privind agenții de validare pe situl său web
I tożsamości sowieckich agentów w waszym kraju... przekazujących informacje do MoskwySi numele agentilor K. G. B. din tara voastră, care au penetrat pentru statia din Moscova
Wnioskodawca wnosił, że cena eksportowa dla sprzedaży prowadzonej przez powiązane przedsiębiorstwo ze Stanów Zjednoczonych nie powinna była być dostosowana o zakładaną prowizję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. i) rozporządzenia podstawowego, ponieważ przedsiębiorstwo to rzekomo pełniło funkcje identyczne jak w przypadku w pełni zintegrowanego oddziału sprzedaży eksportowej, a zatem nie powinno być traktowane jako agent wynagradzany prowizyjnieSolicitantul a afirmat că prețul de export nu ar fi trebuit ajustat cu un comision teoretic în conformitate cu articolul ‧ alineatul litera (i) din regulamentul de bază pentru vânzări efectuate prin intermediul societății sale afiliate din SUA, întrucât această societate ar fi îndeplinit funcții identice cu cele ale unui serviciu de vânzări la export în totalitate integrat și, prin urmare, nu ar trebui să fie considerat ca agent care lucrează pe bază de comision
Czy według ciebie, agent Mulder próbuje wykorzystywać Biuro do celów prywatnych?După opinia ta problemele personale ale agentului Mulder i- au umbrit judecata profesională?
Po co atakował agentów CBI?De ce să atace BIC astăzi?
w odniesieniu do bagażu kabinowego- również czas, w którym pasażer znajduje się na dworcu morskim, na stacji, na nabrzeżu lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu portowym, jeżeli bagaż ten został przejęty przez przewoźnika lub jego pracownika albo agenta i nie został przekazany pasażerowireferitor la bagajele de cabină, şi perioada în care pasagerul se află într-o gară sau terminal maritim, pe chei sau pe altă instalaţie portuară, în cazul în care bagajele respective au fost preluate de operatorul de transport, de prepusul sau agentul acestuia şi nu au fost predate pasagerului
Próba zakazu działania partii w Niemczech upadła w Trybunale Konstytucyjnym tylko z powodu ujawnienia, że doszło do sfabrykowania dowodów przez agentów państwowych.O încercare de a interzice un partid din Germania a eșuat în curtea constituțională, dar doar pentru că a fost dezvăluit faptul că dovada a fost fabricată de agenții de stat.
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli i inspekcji, szczególnie wśród załadowców, spedytorów frachtowych, armatorów Wspólnoty i ich agentówsă facă toate verificările și inspecțiile necesare, în special în rândul navlositorilor, expeditorilor de marfă, armatorilor din Comunitate și agenților acestora
Podwójny agent!Lucra sub acoperire
Tak naprawdę to jestem agentem brytyjskiego wywiaduDe fapt, fac parte din Serviciile Secrete Britanice
Agent nieruchomości pytał, czy mógłbyś dzisiaj przynieść resztę zaliczkiAgentul imobiliar întreba dacă aduci astăzi restul garanţiei
Nie przepadam za miejscami publicznymi, Agencie MulderNu- mi plac intalnirile astea in public, agent Mulder
Agencie Bauer, śmigłowiec czekaAgent Bauer, vă aşteaptă elicopterul
upoważniony podmiot gospodarczy może złożyć przywozowe lub wywozowe deklaracje skrócone podlegające ograniczonym wymogom w odniesieniu do zawartych w nich danych, o których mowa w załączniku ‧a rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny; jeżeli jednak upoważniony podmiot gospodarczy jest przewoźnikiem, spedytorem lub agentem celnym, jest on objęty tymi ograniczonymi wymogami, tylko jeśli zajmuje się przywozem lub wywozem towarów na rzecz upoważnionego podmiotu gospodarczegooperatorul economic autorizat poate să depună declarații sumare de intrare sau de ieșire supuse unor cerințe reduse în ceea ce privește datele care trebuie indicate, menționate în anexa ‧a la Regulamentul (CEE) nr. ‧/‧ al Comisiei din ‧ iulie ‧ de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. ‧/‧ al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar; cu toate acestea, atunci când operatorul economic autorizat este un transportator, un agent de expediții sau un comisionar în vamă, acesta nu beneficiază de aceste cerințe reduse decât dacă este implicat în importul sau exportul de mărfuri în contul unui operator economic autorizat
Możesz mieć rację, co do Dixona, ale nie możesz go prosić o to, aby został podwójnym agentemEste posibil să ai dreptate în privinţa lui Dixon, dar nu poţi să îi impui cuiva să fie agent dublu, dacă el nu vrea
Zastrzel mnie, agencie Doggett, jeśli myślisz, że tym razem coś to daImpusca- ma, agent Doggett, daca crezi ca de data asta va fi diferit
MANUEL NORIEGA, AGENT CIA I PREZYDENT PANAMYSUA instaurează dictătura sahului
jeżeli odpowiedzialność wynikająca z jakiegoś wypadku zostaje ostatecznie i nieodwołalnie nałożona na administrację przez sąd powszechny lub jako część rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania arbitrażowego, łącznie z wymogiem wypłacenia odszkodowań stronom poszkodowanym z tytułu straty lub uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała czy śmierci, które, jak udowodnił to sąd zostały spowodowane umyślnie lub przez zaniechanie bądź rażące niedbalstwo uznanej organizacji, jej organów, pracowników, agentów lub inne osoby, które działają w imieniu uznanej organizacji, administracja będzie miała prawo do finansowej rekompensaty od uznanej organizacji w stopniu, w jakim taka strata, uszkodzenie, zranienie czy śmierć, według decyzji sądu zostały spowodowane przez uznaną organizacjęîn cazul în care autoritatea este declarată în final răspunzătoare pentru un accident maritim, printro hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj şi trebuie să despăgubească părţile vătămate pentru un prejudiciu sau o daună materială sau pentru o vătămare corporală sau deces, dovedite, în faţa instanţei respective, a fi rezultatul unui act sau al unei omisiuni efectuate cu intenţie sau al unei neglijenţe grave a organizaţiei recunoscute, a organelor, angajaţilor, agenţilor sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, autoritatea este îndreptăţită să primească o despăgubire financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care prejudiciul, dauna, vătămarea sau decesul menţionate mai sus sunt cauzate, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută
Likwidatorzy mogą, w takim zakresie w jakim uznają to za konieczne, korzystać z usług przedstawicieli, agentów lub pracowników do przechowywania i prowadzenia ksiąg, rejestrów i archiwów spółki akcyjnej LEHMAN BROTHERS (Luxembourg) S.A. i do utrzymywania w dobrym stanie i sprzedaży aktywów, oraz do podejmowania wszelkich innych środków, które uznają za leżące w interesie likwidacjiÎn măsura în care vor considera necesar, lichidatorii vor putea recurge la serviciile mandatarilor, agenților sau colaboratorilor în vederea păstrării și ținerii documentelor, registrelor și arhivelor societății pe acțiuni LEHMAN BROTHERS (Luxembourg) S.A. și în vederea păstrării și vinderii bunurilor și luării tuturor măsurilor în interesul lichidării
Dobra robota, agencieBuna treaba, agent
towarzystwo żeglugowe lub jego agent informuje właściwe władze w danym porcie w państwie Schengen o wjeździe marynarzy podlegających wymogowi posiadania wiz, mających zakończyć służbę i wyjechać z terytorium Schengen przez inny port w państwie Schengen― armatorul sau agentul său maritim informează autoritățile competente ale portului Schengen în cauză asupra sosirii marinarilor care au obligația de a deține viză și care părăsesc serviciul și părăsesc teritoriul Schengen printr-un alt port Schengen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6779 zdań frazy Agent internetowy.Znalezione w 4,413 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.