Tłumaczenia na język rumuński:

  • Agent Internet   

Przykładowe zdania z "Agent internetowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rejestr publikuje informacje dotyczące agentów ds. legalizacji na swojej stronie internetowejRegistrul publică informații privind agenții de validare pe situl său web
przez agenta rozrachunkowego lub agentów rozrachunkowych działających w imieniu prowadzącego aukcje i oferenta lub jego następcy prawnego, którzy zwracają się do agenta rozrachunkowego bezpośrednio lub poprzez członków agenta rozrachunkowego działających jako pośrednicy pomiędzy swoimi klientami a agentem rozrachunkowymunul sau mai mulți agenți de decontare care acționează în numele unui adjudecător și al unui ofertant sau al succesorului acestuia în drepturi, care au acces la agentul de decontare direct sau indirect prin membrii agentului de decontare ce acționează ca intermediari între clienții lor și agentul de decontare
Czy ma znaczenie okoliczność, że kwestionowana strona internetowa zgodnie z zamiarem prowadzącego rozmyślnie skierowana była (również) do korzystających z Internetu w państwie sądu, czy wystarczy, że dostępne na tej stronie internetowej informacje wykazują obiektywny związek z państwem sądu w tym rozumieniu, iż kolizja przeciwstawnych interesów- interesu skarżącego w ochronie jego dóbr osobistych oraz interesu utrzymującego stronę w możliwości kształtowania swojej strony internetowej oraz przekazywania informacji- w okolicznościach konkretnego przypadku, w szczególności ze względu na treści zaskarżonej strony internetowej rzeczywiście mogła lub może wystąpić w państwie sądu?Este necesar ca, în conformitate cu destinația dată de gestionar, site-ul internet contestat să se adreseze într-un scop precis (și) utilizatorilor de internet din statul forului sau este suficient ca informațiile care pot fi consultate pe site-ul internet să prezinte în mod obiectiv o legătură cu statul forului în sensul că, potrivit împrejurărilor din speță, este posibil ca în statul forului să se fi produs efectiv sau să se producă un conflict între interese divergente- interesul reclamantului de a-i fi respectate drepturile referitoare la personalitate și interesul gestionarului de a-și concepe site-ul internet și de informare- în special din cauza conținutului site-ului internet contestat?
W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby będącej właścicielem znaku towarowego bez zgody właściciela, właściciel ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec używania jego znaku przez jego agenta lub przedstawiciela, jeżeli nie wyraził na to zgody, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanieAtunci când o marcă comunitară este înregistrată în numele agentului sau reprezentantului titularului acestei mărci, fără autorizația titularului, acesta are dreptul de a se opune utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său, dacă nu a autorizat această utilizare, în afară de cazul în care agentul sau reprezentantul își justifică acțiunile
uważa, że agenci zawodników powinni uczestniczyć we wzmocnionym dialogu społecznym w dziedzinie sportu, który w połączeniu z lepszymi uregulowaniami i europejskim systemem udzielania licencji dla agentów zapobiegałby również przypadkom nierzetelnych działań ze strony agentówconsideră că agenții jucătorilor ar trebui să aibă un rol în cadrul unui dialog social consolidat în domeniul sportului, fapt ce ar împiedica, împreună cu o mai bună reglementare și un sistem european de acordare a licențelor pentru agenți, acțiunile necorespunzătoare ale agenților
rozrachunek oznacza zapłatę przez zwycięskiego oferenta lub jego następcę prawnego, lub przez kontrahenta centralnego, lub agenta rozrachunkowego kwoty należnej z tytułu uprawnień, które mają być dostarczone temu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu, oraz dostawę tych uprawnień zwycięskiemu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemudecontare înseamnă plata, de către un ofertant câștigător sau de succesorul în drepturi al acestuia sau de către o contrapartidă centrală sau un agent de decontare, a sumei datorate pentru ca certificatele de emisii să fie livrate ofertantului sau succesorului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare și livrarea certificatelor de emisii ofertantului câștigător sau succesorului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare
Agent Steadman, agent Ricci, agent Provano... z FBI, wydział PZSint agentul Steadman.Agentul Ricci si Provano... Biroul Federal delnvestigatii, de la DCO
W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby będącej właścicielem znaku towarowego bez zgody właściciela, właściciel ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec używania jego znaku przez jego agenta lub przedstawiciela, jeżeli nie wyraził na to zgody, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanieDacă o marcă comunitară a fost înregistrată în numele agentului sau reprezentantului titularului acestei mărci, fără autorizația titularului, acesta are dreptul de a se opune utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său, dacă nu a autorizat această utilizare, în afară de cazul în care agentul sau reprezentantul își justifică acțiunile
W szczególności mogą one zawierać postanowienie uniemożliwiające dającemu zlecenie wyznaczenie innych agentów w odniesieniu do danego rodzaju transakcji, klientów lub terytorium (postanowienia o wyłącznym przedstawicielstwie) lub postanowienie uniemożliwiające agentowi działanie w charakterze agenta lub dystrybutora przedsiębiorstw konkurujących z dającym zlecenie (postanowienia o jednomarkowościÎn special, acestea pot să conțină o dispoziție care interzice comitentului să desemneze alți agenți pentru un anumit tip de tranzacție, de clienți sau de teritoriu (clauza de exclusivitate) și/sau o dispoziție care interzice agentului să acționeze în calitate de agent sau distribuitor al unor întreprinderi concurente cu comitentul (clauze de impunere a unei mărci unice
agenci, podwójni agenci i pseudo podwójni agenciSunt agenţi.Mai sunt agenţi dubIi şi pseudo agenţi dubIi
Agent Steadman, agent Ricci, agent Provano... z FBl, wydzial PZSuntem agentii Steadman, Ricci si Provano,...... de la FBl, DM
Wśród transakcji internetowych 66 % stanowiły bezpośrednie zakupy dokonywane na stronach internetowych linii lotniczych, biur podróży lub na specjalistycznych stronach internetowych oferujących imprezy typu "last minute”.66 % dintre achiziţiile on-line sunt cumpărări directe prin intermediul site-urilor web ale operatorilor aerieni, ale agenţiilor de voiaj sau ale site-urilor web specializate care prezintă oferte turistice de ultim minut.
W przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystywania stron internetowych spółek lub innych stron internetowych do celów publikacji projektów warunków połączeń lub podziałów oraz innych dokumentów, które w trakcie tej operacji należy udostępnić akcjonariuszom i wierzycielom, należy zagwarantować bezpieczeństwo stron internetowych i autentyczność dokumentówÎn cazul în care există posibilitatea de a utiliza paginile de internet ale societăților comerciale sau alte pagini de internet pentru publicarea proiectelor de fuziune sau divizare și a altor documente care trebuie să fie puse la dispoziția acționarilor și a creditorilor cu ocazia acestor operațiuni, ar trebui să fie respectate o serie de garanții referitoare la securitatea paginii de internet și la autenticitatea documentelor
Projekt koncentrowałby się na wiktymizacji dzieci w środowisku internetowym i obejmowałby: określenie grup dzieci najbardziej narażonych na wykorzystanie w środowisku internetowym, określenie psychospołecznych skutków, jakie wiktymizacja internetowa wywiera na dzieci, począwszy od dostępu do szkodliwych materiałów (np. o charakterze seksualnym lub brutalnym), a skończywszy na przypadkach wykorzystaniaProiectul poate viza abuzurile săvârșite online asupra copiilor: identificarea celor mai vulnerabile grupuri care sunt ținta abuzurilor online, impactul psihosocial asupra copiilor care au fost victime ale unor acțiuni online, de la accesarea unui conținut potențial dăunător online (cum ar fi conținuturile sexuale și/sau violente) până la abuz
W skardze podnosi się, że operatorzy internetowych zakładów w wyścigach konnych, mający siedzibę w Stanami Zjednoczonymi, oraz niemający siedziby w Stanami Zjednoczonymi operatorzy internetowych gier losowych są podobnymi usługodawcami lub świadczą podobne usługi, a Stanami Zjednoczonymi naruszają art. XVII, traktując mniej korzystnie operatorów internetowych gier losowych niemających siedziby w Stanami ZjednoczonymiReclamația arată că operatorii de pariuri pe internet pentru cursele de cai, care au sediul în SUA; și operatorii de jocuri de noroc pe internet care nu au sediul în SUA sunt furnizori de servicii similari sau de servicii similare, precum și că SUA încalcă articolul ‧ prin aplicarea unui tratament mai puțin favorabil operatorilor de jocuri de noroc pe internet care nu au sediul în SUA
Komisja pod swoim centralnym adresem internetowym tworzy wspólnotową stronę internetową zawierającą linki do stron internetowych państw członkowskich i dba o jej aktualizacjęComisia creează și menține un site web comunitar în cadrul portalului său de internet, care include linkuri către site-urile web ale statelor membre
podkreśla znaczenie umożliwienia użytkownikom Internetu zwiększenia ich prawa do nieodwracalnego usunięcie ich danych osobowych umieszczonych na stronach internetowych lub jakichkolwiek nośnikach danych osób trzecich; zaleca zagwarantowanie, że dostawcy usług internetowych, dostawcy usług e-handlu oraz usług społeczeństwa informacyjnego uszanują decyzje użytkowników; zaleca, aby państwa członkowskie zagwarantowały skuteczne egzekwowanie prawa obywateli do dostępu do ich danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, do wykreślenia takich danych lub ich usunięcia ze stron internetowychsă sublinieze importanța posibilității utilizatorilor internetului de a-și extinde dreptul de a obține ștergerea definitivă a datelor lor personale aflate pe site-urile de internet sau pe orice alt suport de stocare a datelor; să se asigure că o astfel de decizie a utilizatorilor este respectată de furnizorii de servicii internet, întreprinderile de comerț electronic și furnizorii de servicii specifice societății informaționale; să se asigure că statele membre prevăd exercitarea concretă a dreptului cetățenilor de acces la propriile date personale, inclusiv, dacă este cazul, ștergerea acestor date sau eliminarea lor de pe site-urile internet
Wyniki te publikowane również są na stronach internetowych przedsiębiorstw kolejowych, na stronach internetowych właściwych organów oraz na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej, gdzie są przedstawione w przejrzysty sposób, co umożliwia porównanie wyników osiągniętych przez poszczególne przedsiębiorstwa kolejoweAceste rezultate sunt de asemenea publicate pe site-ul întreprinderilor feroviare şi pe site-ul autorităţilor competente şi pe site-ul Agenţiei Europene a Căilor Ferate, unde sunt prezentate într-un mod accesibil, oferind posibilitatea de a compara rezultatele întreprinderilor feroviare
EKES podkreśla pozytywne aspekty związane z rozwojem sieci internetowych, szczególnie ich wkład w zapewnianie prawa do swobody wypowiedzi w określonych kontekstach politycznych i korzystania z niego, tworzenie i rozwijanie społeczności internetowych, spotkania lub ponowne odnajdywanie znajomych i członków rodziny, zapobieganie sytuacjom ryzyka dla osób niepełnoletnich oraz możliwość uzyskania przez nich pomocy poprzez społeczności internetowe, a także dzielenia się informacjami w dziedzinie zdrowiaCESE subliniază aspectele pozitive asociate cu dezvoltarea RSO, şi anume contribuţia acestora la garantarea şi la exercitarea libertăţii de exprimare în anumite contexte politice, crearea şi gruparea unor comunităţi online, (re)întâlniri între prieteni şi rude, prevenirea situaţiilor de risc pentru minori şi posibilitatea ca aceşti minori să ceară ajutor prin intermediul reţelelor de socializare, precum şi schimbul de informaţii din domeniul sănătăţii
Komisja wspomaga państwa członkowskie w przekazywaniu takich informacji do wiadomości publicznej, udostępniając w tym celu adres internetowy swoich stron internetowych, na których zamieszczone będą krajowe łącza do internetowych stron informacyjnychComisia ajută statele membre să pună aceste informații la dispoziția publicului, comunicând adresa electronică a site-ului său web, care conține linkuri naționale către paginile de internet informative
jurysdykcja sądów państwa członkowskiego, w którym utrzymujący stronę internetową nie ma siedziby, wymaga szczególnego powiązania, wychodzącego poza techniczną dostępność strony internetowej, pomiędzy kwestionowanymi treściami lub stroną internetową a państwem sądu (powiązania z tym państwem)?competența instanțelor unui stat membru în care nu este stabilit gestionarul site-ului internet presupune existența unei legături specifice, ce depășește posibilitatea tehnică de consultare, între conținutul atacat sau site-ul internet și statul forului (legătura cu statul respectiv?
Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w tym zakresie, zwłaszcza poprzez istniejący portal internetowy w serwisie internetowym EUROPA, który zawiera adresy krajowych serwisów internetowych dotyczących delegowania pracownikówComisia va continua să sprijine statele membre în acest domeniu, în special prin intermediul portalului existent de pe site-ul internet EUROPA care propune legături cu site-urile internet naționale referitoare la lucrătorii detașați
We wniosku przewidziano dwie możliwości blokowania z obszaru Unii dostępu do stron internetowych, co do których ustalono, że zawierają pornografię dziecięcą lub służą do jej rozpowszechniania: mechanizmy ułatwiające blokowanie na podstawie nakazu właściwych organów sądowych lub organów policji, lub dobrowolne działania podejmowane przez dostawców usług internetowych w celu zablokowania stron internetowych w oparciu o kodeksy postępowania lub wytycznePropunerea prevede două alternative de blocare a accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini internet identificate ca diseminând sau conținând pornografie infantilă: prin mecanisme de facilitare a blocării prin ordin al autorităților judiciare sau polițienești competente sau prin acțiuni voluntare întreprinse de furnizorii de servicii internet pentru a bloca paginile internet pa baza codurilor de conduită sau a orientărilor
jest zdania, że niedociągnięcia regulacyjne internetowego rynku UE utrudniają rozwój stabilnego i silnego europejskiego, internetowego środowiska przemysłowego i handlowego, czego wynikiem jest niezadowalający udział europejskich konsumentów w unijnych i międzynarodowych transakcjach handlowych i co utrudnia kreatywność i innowacyjność w działalności handlowej; żałuje, że liczba przedsiębiorstw z siedzibą w UE świadczących wyłącznie usługi internetowe jest bardzo małaconsideră că deficiențele din cadrul de reglementare al pieței on-line a UE împiedică dezvoltarea, pe baze stabile și solide, a unui mediu industrial și comercial european, având drept efect niveluri insuficiente ale participării consumatorilor europeni la tranzacțiile comerciale internaționale și frânează creativitatea și inovarea în domeniul comerțului; regretă faptul că numărul societăților cu sediul în UE care furnizează doar servicii on-line este extrem de scăzut
należy wezwać wszystkich dostawców usług internetowych do zaangażowania się w trwający proces tworzenia internetowej karty praw, który opiera się na istniejących prawach podstawowych, wspiera ich egzekwowanie i pomaga rozpoznać kształtujące się zasady; w związku z tym dynamiczna koalicja wokół internetowej karty praw powinna odgrywać rolę przewodniąsă îndemne toți actorii prezenți pe internet să se angajeze în procesul în curs al cartei drepturilor pe internet, care consolidează drepturile fundamentale existente, promovează aplicarea acestora și încurajează recunoașterea principiilor în curs de apariție; în această privință, un rol de prim rang revine dinamicei coaliții a cartei drepturilor pe internet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6779 zdań frazy Agent internetowy.Znalezione w 7,366 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.