Tłumaczenia na język rumuński:

  • produse fitosanitare   

Przykładowe zdania z "środki ochrony roślin", pamięć tłumaczeniowa

add example
„ 5 ) Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się , że można oczekiwać , iż środki ochrony roślin zawierające etofumesat zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art . 5 ust . 1 lit. a ) i b ) dyrektywy 91 / 414 / EWG , w szczególności w odniesieniu do zastosowań , które zostały zbadane przez Komisję i sprecyzowane w jej sprawozdaniu kontrolnym .„ ( 5 ) Diferitele analize efectuate au arătat că produsele fitosanitare care conțin etofumesat pot respecta în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul ( 1 ) literele ( a ) și ( b ) din Directiva 91 / 414 / CEE , în special în ceea ce privește utilizările analizate și precizate în raportul de analiză al Comisi ei .
Po włączeniu, należy przyznać Państwom Członkowskim rozsądny termin przeznaczony na wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających molinat, tiuram i ziram oraz w szczególności, dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń, aby zapewnić, że spełnione są warunki dotyczące tych substancji czynnych, określone w załączniku I do dyrektywy ‧/EWGDupă includere, este necesar să se acorde statelor membre un termen rezonabil pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din Directiva ‧/CEE în ceea ce privește produsele fitosanotare care conțin una dintre substanțele active următoare: molinat, tiram sau ziram, în special în vederea revizuirii autorizațiilor existente, pentru a garanta respectarea condițiilor aplicabile acestor substanțe active, stabilite de anexa I la Directiva ‧/CEE
Państwa członkowskie postanowiły jako środek przejściowy przywrócić tymczasowe zezwolenia, ponieważ obawiały się, że nastąpią opóźnienia w wydawaniu zezwoleń na środki ochrony roślinStatele membre au decis să reintroducă autorizațiile provizorii ca o măsură de tranziție, temându-se de întârzieri în autorizarea produselor fitosanitare
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy, określonego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧ [‧]Regulamentul (CEE) nr. ‧ al Comisiei din ‧ decembrie ‧ de stabilire a normelor de punere în aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul ‧ alineatul din Directiva Consiliului ‧/CEE privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. ‧, cuprinde lista substanțelor active din produsele fitosanitare ce urmează a fi examinate în vederea includerii în anexa I la Directiva ‧/CEE
Dotyczy: proponowanego rozporządzenia dotyczącego środków ochrony roślinSubiect: Propunere de regulament privind produsele fitosanitare
EKES z zadowoleniem przyjmuje rozporządzenie w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin jako narzędzie umożliwiające ocenę postępów państw członkowskich w realizacji celów dyrektywy ramowej dotyczącej zrównoważonego stosowania pestycydówCESE întâmpină cu satisfacție regulamentul privind statisticile privind produsele de uz fitosanitar, acesta fiind un instrument ce permite aprecierea progreselor statelor membre în îndeplinirea obiectivelor directivei-cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin[‧], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE[‧]având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, modificată ultima dată de Directiva ‧/CE a Comisiei, în special articolul ‧ alineatul al patrulea paragraf
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające cyjanamid nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzjiautorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin cianamidă nu se mai acordă sau reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii
uwzględniając stanowisko z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślinavând în vedere poziția sa din ‧ octombrie ‧ referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare
takie potwierdzenie jest konieczne w celu przeprowadzenia szczegółowego badania dokumentacji, jak również w celu otwarcia Państwom Członkowskim możliwości udzielenia tymczasowego zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną, z należytym przestrzeganiem warunków ustanowionych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy, w szczególności warunku dokonania szczegółowej oceny substancji czynnej oraz środka ochrony roślin pod względem wymogów dyrektywyîntrucât această confirmare este necesară pentru a continua examinarea detaliată a dosarului, precum și pentru a oferi statelor membre posibilitatea de a acorda autorizație provizorie pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă, în conformitate cu condițiile stabilite în articolul ‧ alineatul din directivă, în special condiția de a se face o evaluare detaliată a substanțelor active și a produselor fitosanitare în raport cu cerințele prevăzute de directivă
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE‧, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ lit. favând în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CE a Comisiei, în special articolul ‧ alineatul litera (f), întrucât
Decyzja Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotycząca niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr CDecizia Comisiei din ‧ aprilie ‧ de neincludere a substanțelor azociclotin, cihexatin și tidiazuron în anexa I la Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului și de retragere a autorizației pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active [notificată cu numărul C ‧]
Państwa członkowskie udostępniają publicznie w formie elektronicznej informacje na temat środków ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie lub zostały wycofane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zawierające co najmniejStatele membre pun la dispoziția publicului, prin mijloace electronice, informații referitoare la produsele fitosanitare autorizate sau interzise în conformitate cu prezentul regulament cuprinzând cel puțin
Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji nr ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącej niewłączenia difenyloaminy do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz.U. L ‧, s. ‧ (JO L ‧, p. ‧), do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawieCerere de suspendare a executării Deciziei ‧/‧/CE a Comisiei din ‧ noiembrie ‧ privind neînscrierea difenilaminei în anexa I la Directiva ‧/‧/CE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de uz fitosanitar care conțin această substanță (JO L ‧, p. ‧), până la pronunțarea hotărârii privind acțiunea principală
Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II (głosowanieIntroducerea pe piață a produselor fitosanitare ***II (vot
Fluoroacetamid i pentachlorofenol oraz jego sole i estry nie są wymienione jako substancje czynne w załączniku I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, ani w załączniku I, IA lub IB do dyrektywy ‧/‧/WE, zatem stosowanie ich jako pestycydów jest zakazaneFluoroacetamida și pentaclorfenolul, precum și sărurile și esterii acestora nu sunt incluse ca substanțe active în anexa I la Directiva ‧/‧/CE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar și nici în anexa I, IA sau IB la Directiva ‧/‧/CE; în consecință, utilizarea respectivelor substanțe active ca pesticide este interzisă
Należy zatem włączyć te substancje czynne do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywyPrin urmare, aceste substanțe active ar trebui incluse în anexa I, pentru a se asigura că, în toate statele membre, autorizațiile privind produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active pot fi acordate în conformitate cu dispozițiile directivei respective
Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie wspólnych ram systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, a zatem możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ TraktatuDeoarece obiectivele prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la introducerea pe piață și utilizarea produselor fitosanitare nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul ‧ din tratat
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [‧], a w szczególności jej art. ‧ ustavând în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și, în special, articolul ‧ alineatul, întrucât
regulacja handlu oraz przywozu i wywozu zwierząt, części zwierząt, roślin, części roślin oraz obiektów archeologicznych które pochodzą z obszarów chronionych i które podlegają środkom ochronyreglementarea comerțului, a importurilor și exporturilor de animale sau părți de animale, de plante sau părți de plante și de obiecte arheologice care provin din arii protejate și sunt supuse măsurilor de protecție
Po włączeniu powinno się przyznać Państwom Członkowskim rozsądny okres czasu na wdrożenie przepisów dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających Pseudomonas chlororaphis oraz w szczególności w celu przejrzenia istniejących zezwoleń tymczasowych i, najpóźniej do końca tego okresu, przekształcić je w pełne zezwolenia, zmienić je lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/EWGDupă includere, ar fi necesar să se acorde un termen rezonabil pentru a permite statelor membre să pună în aplicare dispozițiile Directivei ‧/CEE cu privire la produsele fitosanitare care conțin Pseudomonas chlororaphis, în special pentru revizuirea autorizațiilor temporare existente și, înainte de expirarea acestora, pentru transformarea acestora în autorizații definitive, pentru modificarea sau retragerea lor în conformitate cu dispozițiile din Directiva ‧/CEE
Dlatego właściwe jest włączenie tych substancji czynnych do załącznika I, w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających te substancje czynne we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami tej dyrektywyAșadar, este oportună includerea substanțelor în anexa I pentru a garanta că în toate statele membre autorizațiile pentru produsele fitosanitare ce conțin substanțele active menționate mai sus se acordă în conformitate cu dispozițiile din directivă
Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających bifentrynę powinien być ograniczony do ‧ miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, tak by rolnicy mieli dostęp do środków ochrony roślin zawierających bifentrynę przez ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzjiOrice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin bifentrin nu ar trebui să depășească ‧ luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente la o singură perioadă de vegetație suplimentară, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin bifentrin rămân la dispoziția fermierilor pentru o perioadă de ‧ luni de la adoptarea prezentei decizii
pestycydy stosowane jako środki ochrony roślin, objęte dyrektywą Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [‧]pesticide utilizate ca produse fitosanitare, reglementate de Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare; (b
Aby uniknąć powielania prac, zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przemysłu i państw członkowskich oraz zapewnić bardziej zharmonizowaną dostępność środków ochrony roślin, zezwolenia udzielone przez jedno państwo członkowskie powinny być akceptowane przez inne państwa członkowskie, w których warunki rolnictwa, zdrowia roślin oraz środowiska (w tym warunki klimatyczne) są porównywalnePentru a evita repetarea anumitor operații, a reduce sarcinile administrative pentru industrie și pentru statele membre și pentru a asigura o disponibilitate mai armonizată a produselor fitosanitare, autorizațiile acordate de către un stat membru ar trebui să fie acceptate de celelalte state membre în care există condiții agricole, fitosanitare și de mediu (inclusiv climatice) comparabile
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191087 zdań frazy środki ochrony roślin.Znalezione w 126,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.