Tłumaczenia na język rumuński:

  • produse fitosanitare   

Przykładowe zdania z "środki ochrony roślin", pamięć tłumaczeniowa

add example
takie potwierdzenie jest konieczne w celu przeprowadzenia szczegółowego badania dokumentacji, jak również w celu otwarcia Państwom Członkowskim możliwości udzielenia tymczasowego zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną, z należytym przestrzeganiem warunków ustanowionych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy, w szczególności warunku dokonania szczegółowej oceny substancji czynnej oraz środka ochrony roślin pod względem wymogów dyrektywyîntrucât această confirmare este necesară pentru ca examinarea detaliată a dosarului să poată continua și pentru ca statele membre să aibă posibilitatea de a acorda o omologare provizorie pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă, în conformitate cu condițiile enunțate la articolul ‧ alineatul din directivă, în special cu condiția referitoare la evaluarea detaliată a substanței active și a produsului fitosanitar în raport cu cerințele directivei
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym substancje czynne środków ochrony roślin oraz wyznaczającym Państwo Członkowskie sprawozdawcę w celu wykonania rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ [‧], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧ [‧]În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. ‧ al Comisiei din ‧ aprilie ‧ de stabilire a listei substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. ‧ al Comisiei, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. ‧, Regatul Unit a fost desemnat stat membru raportor
W celu zapewnienia, aby reklamy nie wprowadzały w błąd użytkowników środków ochrony roślin lub ogółu społeczeństwa, należy określić zasady dotyczące reklamowania takich środkówPentru a se asigura că nici utilizatorii de produse fitosanitare, nici publicul nu sunt induși în eroare de mesajele publicitare, este oportun să se elaboreze norme privind publicitatea pentru aceste produse
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODRezoluția legislativă a Parlamentului European din ‧ martie ‧ referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ października ‧ r.- Sumitomo Chemical Agro Europe i Philagro France przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin- Substancja czynna procymidon- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Skarga o stwierdzenie nieważności- Skarga na bezczynność- Umorzenie postępowania- Skarga odszkodowawcza- Niedopuszczalność- Oczywista bezpodstawność skargiCauza T-‧/‧: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din ‧ octombrie ‧- Sumitomo Chemical Agro Europe și Philagro France/Comisia Comunităților Europene (Produse de uz fitosanitar- Substanță activă procymidone- Directiva ‧/‧/CEE- Acțiune în anulare- Acțiune în constatarea abținerii de a acționa- Lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei- Acțiune în despăgubiri- Inadmisibilitate- Acțiune vădit neîntemeiată
począwszy od daty niniejszej decyzji, nie były udzielane żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające cyhalotrynę ani zezwolenia takie nie były odnawiane na mocy odstępstwa przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGîncepând cu data prezentei decizii, nici o omologare pentru produse fitosanitare care conțin cihalotrin nu se acordă sau reînnoiește în temeiul derogării prevăzute la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/CEE
rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧, zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, ustanawia substancje czynne środków ochrony roślin i wyznacza Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia (EWG) nrîntrucât Regulamentul (CE) nr. ‧ al Comisiei, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. ‧, stabilește lista de substanțe active din produsele fitosanitare și desemnează statele membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ akapit czwartyavând în vedere Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, în special articolul ‧ alineatul al patrulea paragraf
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające triflumizol zostały wycofane do dnia ‧ marca ‧ rautorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triflumizol sunt retrase până la ‧ martie
Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające olej kostny zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz, aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produktyAr trebui luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin ulei Dippel sunt retrase într-o perioadă determinată și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru produse de acest tip
w związku z powyższym należy ustanowić system wzajemnego przekazywania informacji oraz przyjąć zasadę, że Państwa Członkowskie, na wniosek, udostępniają sobie nawzajem szczegółowe dane i dokumentację naukową, przedkładane wraz z wnioskami o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotuîntrucât, prin urmare, este indicat să se instituie un sistem de informații reciproce și ca statele membre să-și comunice reciproc, la cerere, recomandările și dosarele științifice prezentate în legătură cu cererile de omologare a produselor de uz fitosanitar
z uwagi na zagrożenia, w większości Państw Członkowskich obowiązują zasady wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotuîntrucât, având în vedere pericolele, în majoritatea statelor membre există reglementări care impun autorizarea produselor fitosanitare
Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające fluopikolid lub pinoksaden na okres nieprzekraczający ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzjiStatele membre pot extinde autorizațiile provizorii acordate produselor de protecție a plantelor care conțin fluopicolid sau pinoxaden cu o perioadă care să nu depășească ‧ de luni de la data adoptării prezentei decizii
uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy, określonego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ lit. bavând în vedere Regulamentul (CEE) nr. ‧ al Comisiei din ‧ decembrie ‧ de stabilire a normelor de aplicare a primei etape a programului de lucru prevăzut la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/CEE privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. ‧, în special articolul ‧ alineatul (‧a) litera (b), întrucât
Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające karbaryl zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz aby nie udzielano nowych zezwoleń na te produktyAr trebui luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin carbaril sunt retrase într-o perioadă de timp precizată și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse
Ponieważ dotychczasowa ocena nie dała jak na razie żadnego powodu do bezpośrednich obaw, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie na okres ‧ miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomnianą substancję czynną, zgodnie z przepisami art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, aby umożliwić tym samym dalsze prowadzenie badania dokumentacjiÎntrucât, până în prezent, evaluarea nu a evidențiat niciun motiv de preocupare imediată, ar trebui să li se acorde statelor membre posibilitatea de a prelungi cu o perioadă de ‧ de luni autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă în cauză, în conformitate cu dispozițiile articolului ‧ din Directiva ‧/‧/CEE, pentru ca evaluarea dosarului să poată fi continuată
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. przedłużające okres wskazany w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG i dotyczące niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancjeRegulamentul (CE) nr. ‧ al Comisiei din ‧ noiembrie ‧ de prelungire a perioadei menționate la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/CEE a Consiliului și privind neincluderea anumitor substanțe active în anexa I la respectiva directivă, precum și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin aceste substanțe
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin[‧], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE[‧]având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CE a Comisiei, în special articolul ‧ alineatul, întrucât
By ułatwić wprowadzanie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny stosować krajowe plany działania mające na celu ustalenie celów ilościowych, środków, miar, harmonogramów i wskaźników zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz zachęcanie do opracowania i stosowania integrowanej ochrony roślin i alternatywnych podejść lub technik mających na celu zmniejszenie zależności od stosowania pestycydówPentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să utilizeze planuri naționale de acțiune, menite să stabilească obiective cantitative, măsuri, calendare și indicatori în vederea reducerii riscurilor și efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și asupra mediului și în vederea încurajării dezvoltării și introducerii unei gestionări integrate a dăunătorilor, precum și a unor tehnici sau abordări alternative, pentru a reduce dependența de utilizarea pesticidelor
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ września ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nrREGULAMENTUL (CE) nr. ‧ AL COMISIEI din ‧ septembrie ‧ de modificare a Regulamentului (CE) nr. ‧ de stabilire a listei substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające nikotynę zostały wycofane do dnia ‧ czerwca ‧ rautorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin nicotină sunt retrase până la ‧ iunie
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające tricyklazol zostały wycofane do dnia ‧ marca ‧ rautorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triciclazol sunt retrase până la ‧ martie
Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dane substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) oraz art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniach kontrolnychÎn urma diferitelor examinări, s-a constatat că produsele fitosanitare care conțin substanțele active în cauză întrunesc, în general, cerințele prevăzute la articolul ‧ alineatul literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/CEE, în special cele referitoare la utilizările supuse examinării și prezentate în rapoartele de revizie ale Comisiei
Dyrektywa ‧/‧/EWG przewiduje ustalenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślinDirectiva ‧/‧/CEE prevede elaborarea unei liste comunitare de substanțe active a căror utilizare în produsele de protecție a plantelor este autorizată
Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dane substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) oraz art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu kontrolnymDiferitele analize efectuate au arătat că produsele fitosanitare care conțin substanțele active în cauză pot îndeplini în general cerințele prevăzute la articolul ‧ alineatul literele (a) și (b) și la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/CEE, în special în ce privește utilizările analizate și precizate în rapoartele de analiză ale Comisiei
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179029 zdań frazy środki ochrony roślin.Znalezione w 26,005 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.