Tłumaczenia na język portugalski:

  • quando em Roma, faça como os romanos   
    (Proverb  )

Przykładowe zdania z "kiedy wpadłeś między wrony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i oneAndar com bananas, é preciso pensar como eles
Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.(EN) Senhor Presidente, naturalmente, podem dizer que eu sou céptico, pelo facto de não me vestir como um espantalho.
Kracze jak stara wronaÉ o refrão de um amargurado
Podobnie musimy wyciągnąć z kryzysu wnioski na przyszłość, pracując nad poprawą spójności finansowej i monetarnej, zwłaszcza w strefie euro, co nawiasem mówiąc pomoże rozstrzygnąć nieporozumienia między Francją a Niemcami, dając nam pole manewru, które bardzo się przyda w czasie recesji, kiedy - mam nadzieję - najszybciej jak to możliwe powróci wzrost, oraz przywracając centralną rolę Komisji, ponieważ bez względu na okoliczności nie może ona odstępować od prawa inicjatywy.Por outro lado, temos de tirar partido dos ensinamentos retirados desta crise para o futuro, trabalhando para uma melhor coerência financeira e monetária, em especial na zona euro, o que, colateralmente, ajudará a resolver mal-entendidos entre a França e a Alemanha, permitindo-nos alguma margem de manobra que será útil em período de recessão, quando o crescimento, assim o espero, regressar muito rapidamente, e recuperando o papel central da Comissão, que não pode, em circunstância alguma, abandonar o seu direito de iniciativa.
Jak to się mówi?Jeśli wejdziesz między wronySerá tudo ou nada
Musimy poinformować naszych obywateli, co to znaczy i jak mogą wykorzystać narzędzia, które udostępniamy im za pomocą omawianej dyrektywy, aby nie wpadli w pułapkę zakupu sfałszowanych leków.Temos de informar os cidadãos sobre o que ele significa e sobre como poderão utilizar os instrumentos que lhes estamos a proporcionar com esta directiva, para que não caiam na armadilha de comprarem medicamentos falsificados.
Nie wlazłem między wrony, DougNão estou em Roma, Doug
Nie wolno nam wpaść w pułapkę zastawioną na nas przez ekstremistów i terrorystów: musimy stawić opór działaniom zmierzającym do wykorzystania religii jako źródła podziałów.Não devemos cair na armadilha que os extremistas e os terroristas nos montaram: devemos resistir à manipulação da religião como fonte de divisão.
zwraca uwagę na znaczenie opracowania przez Afrykę jej własnej strategii dotyczącej stosunków z Chinami; zauważa, że taka strategia ma olbrzymie znaczenie dla wzmacniania dwustronnego charakteru stosunków handlowych między Chinami a Afryką; podkreśla, że strategia musi koncentrować się na większym udziale afrykańskich pracowników w chińskich przedsięwzięciach w Afryce, na większej gotowości Chin do udostępniania technologii oraz na lepszym dostępie do chińskich rynków tradycyjnych afrykańskich towarów eksportowych, jak kawa, kakao i wyroby skórzaneSalienta a importância para África de desenvolver uma estratégia própria em relação à China; observa que tal estratégia se reveste de grande importância no reforço da reciprocidade das relações comerciais entre a China e a África; realça que esta estratégia tem de assentar numa maior participação de trabalhadores africanos nos projectos chineses em África, numa disponibilidade crescente da China para transferir tecnologia e num melhor acesso aos mercados chineses para os produtos de exportação tipicamente africanos, como o café, o cacau e as marroquinarias
Jednakże w tej sprawie otwarto debatę na temat pomocy publicznej i musimy uwzględnić niektóre nowe okoliczności, o których już wspomniano, jak również niektóre działania podejmowane umyślnie bądź nie, ze względu na istniejący często brak zrozumienia między podmiotami publicznymi i prywatnymi.No entanto, abriu-se o dossier do debate sobre os auxílios estatais e nós devemos ter em conta certas novas circunstâncias, como V. Exa. estipulou, e certas acções que estão a ser empreendidas, com ou sem conhecimento de causa, devido à confusão que muitas vezes existe entre agências públicas e privadas.
Po drugie, dialog polityczny między Bankiem Światowym a jego partnerami musi uwzględniać kwestię sprawowania rządów w zakresie gospodarczym i politycznym, zarówno w zainteresowanym kraju, jak i w odniesieniu do wierzyciela.Em segundo lugar, o diálogo político entre o Banco Mundial e o seu parceiro deve ter em conta a governação política e económica, tanto no país em causa como em relação ao mutuante.
Przyszła polityka spójności musi mieć odpowiedni budżet, tak by mogła być skutecznym narzędziem rozwiązywania nowych wyzwań, wspierać wszystkie regiony Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem, jak zwykle, regionów borykających się z największą liczbą problemów rozwojowych, w tym celów tematycznych, a jednocześnie pewnej dozy elastyczności, opierać się na uproszczonych zasadach, ujednoliconych w maksymalnym stopniu między poszczególnymi funduszami i zapewniać, by wszyscy obywatele Unii mogli czerpać korzyści z niej, nawet jeżeli mieszkają w najbardziej oddalonych częściach Unii Europejskiej, na wyspach i na terenach górskich.A futura política de coesão tem de ter um orçamento adequado, para poder ir eficazmente ao encontro dos novos desafios, para apoiar todas as regiões da União Europeia, com particular ênfase, como sempre, para as regiões com maiores problemas de desenvolvimento, para incluir objectivos temáticos e, ao mesmo tempo, um nível de flexibilidade, para se basear em normas simplificadas que tenham sido o mais possível unificadas entre os seus fundos e para garantir que todos os cidadãos da União possam usufruir dos seus benefícios, mesmo que vivam nas zonas mais remotas da União Europeia, em ilhas e em regiões montanhosas.
Naszym zdaniem na pierwszym planie znalazł się w nich pacjent oraz jego prawo do informacji i dostępu do informacji naukowych, który obecnie poprawił się zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym, przy czym musi być on monitorowany, poczynając od precyzyjniejszego i wyraźniejszego rozróżnienia między informacją naukową a reklamą.Em nossa opinião, no seu cerne está o paciente e o seu direito a ser informado e a ter acesso à informação científica, que agora se tornou qualitativa e quantitativamente melhor e deve ser monitorizada, partindo de uma distinção mais precisa e exacta entre informação científica e publicidade.
Musimy ustanowić wytyczne do działania, przez co rozumiem, że przedsiębiorstwa nie mogą zwalniać ludzi w momencie, gdy otrzymują pomoc, że pomoc musi być powiązana z innowacjami, jak stanowi pakiet zmian klimatycznych i rozporządzenie Sacconiego, oraz że należy położyć kres relokacji i konkurencji między państwami członkowskimi UE.Precisamos de definir linhas de orientação para se actuar na prática. Quero com isto dizer que as empresas não podem despedir pessoas quando estão a receber ajudas, que as ajudas têm de estar ligadas à inovação, tal como estabelecido no pacote relativo às alterações climáticas e no regulamento Sacconi, e que as deslocações e a concorrência entre Estados-Membros da UE têm de parar.
Jednakże oba artykuły dotyczą potencjalnej ingerencji w jednostkowe prawa obywateli i osób prawnych, i właśnie z tego względu Rada i Komisja muszą wyjaśnić, jaki jest związek między tymi dwoma przepisami i dlaczego nie włącza się Parlamentu w szczególnym przypadku art. 215.No entanto, ambos os artigos dizem respeito a eventuais limitações dos direitos individuais de cidadãos ou de pessoas colectivas, razão por que o Conselho e a Comissão devem explicar como se conjugam estas duas normas e os motivos do não envolvimento do Parlamento, em especial no que se refere ao artigo 215.o.
Powyższe instrumenty powinny pozostać odmienne, musi natomiast istnieć koordynacja między podejmowanymi w ich ramach działaniami jak i działaniami finansowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz inne wspólnotowe instrumenty finansowe i międzynarodowe instytucje finansoweConsiderando que, embora respeitando a especificidade de cada um desses instrumentos, é necessário assegurar a coordenação das suas intervenções e destas com as do Banco Europeu de Investimento, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, dos outros instrumentos financeiros comunitários e das outras instituições financeiras internacionais
Chociaż w związku z tym musimy dopilnować, abyśmy nie ratowali środowiska naturalnego naszej planety jedynie po to, by następnie zobaczyć, jak jej ludność umiera z głodu i dlatego właśnie apel komisji o odpowiednią równowagę między produkcją energii i żywności jest wyrazem właściwej postawy.Embora, relativamente a esta questão, tenhamos de garantir que faremos o necessário para salvar o planeta do ponto de vista ambiental sem, depois, deixar a sua população morrer à fome, razão por que o apelo da comissão para que se consiga um equilíbrio entre a produção de alimentos e a de energia é a posição correcta.
Nie jest to jednak przekonujący argument, zważywszy, że musimy zmniejszyć nasze zaległości zarówno w zakresie warunków konkurencji, jak i zaufania do mechanizmów rynkowych, przede wszystkim dlatego, że obecny stan rzeczy narusza strategie biznesowe przedsiębiorstw, które z niewiadomych względów muszą pełnić rolę arbitra między różnymi oddziałami i jednostkami zależnymi.Não é argumento suficiente para dar resposta às deficiências em termos de concorrência e de confiança nos mecanismos do mercado, tanto mais que provoca efeitos perversos na estratégia das empresas que aproveitam para proceder ao arbítrio entre filiais e sucursais com base em razões que não são as melhores.
Można tu podać, w jaki sposób będą przełączane procesy w systemie i jak będzie przydzielany czas procesora dla procesów-który dostanie więcej, a który musi poczekać. Dostępne są dwa sposoby: Zwykły: Jest to standardowy sposób podziału czasu-równomiernie między procesy. Czasu rzeczywistego: Program nie będzie mógł zostać przerwany, dopóki sam nie odda procesora. Może to być niebezpieczne, gdyż jeśli tego procesora nie odda, to może zawiesić system. By włączyć tę metodę, potrzebne jest hasło administratoraAqui o utilizador pode seleccionar qual o escalonador a usar para a aplicação. O escalonador é a parte do sistema operativo que decide qual o processo que irá executar e quais terão de esperar. Estão disponíveis dois escalonadores: Normal: Este é o escalonador de partilha temporal padrão. Irá dividir justamente o tempo disponível de processamento por todos os processos. Tempo Real: Este escalonador irá executar a aplicação do utilizador ininterruptamente até desistir do processador, o que pode ser perigoso. Uma aplicação que não desista do processador pode bloquear o sistema. É necessária a senha de root para correr este escalonador
Warunki, na których zboża są oferowane agencjom interwencyjnym i przejmowane przez nie, muszą odznaczać się w obrębie Wspólnoty jak największą jednolitością, w celu uniknięcia wszelkiej dyskryminacji między producentamiAs condições das propostas de cereais aos organismos de intervenção e da tomada a cargo dos mesmos por estes últimos devem ser tão uniformes quanto possível na Comunidade, a fim de evitar discriminações entre produtores
Skuteczne stosowanie tych praw byłoby zapewnione dzięki monitorowaniu i kontrolowaniu wspomnianych standardów ochrony danych przez niezależne władze publiczne; w tym kontekście należy również uwzględnić klauzulę o niedyskryminacji, aby zagwarantować ochronę wszystkich danych osobowych niezależnie od narodowości lub miejsca zamieszkania danej osoby. Jednocześnie należy pamiętać, że musimy osiągnąć równowagę między prawami a bezpieczeństwem, jak również - przynajmniej w mojej opinii - nie dopuścić do żadnej dyskryminacji z pobudek rasowych.A aplicação efectiva destes direitos será assegurada pelo seguimento e controlo das normas de protecção destes dados por autoridades públicas independentes e, neste contexto, deve incluir-se uma cláusula de não-discriminação para garantir que todos os dados pessoais são protegidos independentemente da nacionalidade ou do local de residência da pessoa em causa, tendo sempre presente que deve alcançar-se um equilíbrio entre os direitos e a segurança e não devemos ainda, pelo menos na minha opinião, permitir qualquer discriminação em razão da raça.
Mam nadzieję, że nie muszę rozwodzić się nad tym, w jaki sposób zgodność między tymi dwiema politykami, wzmocnionymi poprzez wspólną strategię, doprowadziłaby do wzrostu ekonomicznego i pomyślności obywateli Europy oraz większej politycznej stabilności na całym świecie, oraz pewnie do efektu domina, jeśli chodzi o naszych głównych partnerów europejskich.Espero que não seja necessário insistir no facto de que uma adequada coerência entre as duas políticas, que sairiam ambas reforçadas de uma estratégia comum, acarretaria um forte crescimento económico e prosperidade para os cidadãos europeus, assim como maior estabilidade política a nível global e um provável efeito de dominó para os principais parceiros europeus.
Pani przewodnicząca! Oczywiste jest również, że musimy zbudować nowe stosunki ze zmienionym rządem Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj, z którym zgadzamy się w wielu kwestiach, ale również w kilku kwestiach nie ma między nami zgody, jak na przykład w przypadku kary śmierci, a szczególnie Międzynarodowego Trybunału Karnego i Protokołu z Kioto.É também evidente, Senhora Presidente, que temos de definir uma nova relação com a Administração eleita nos Estados Unidos, um país com que concordamos em muitas questões, mas discordamos noutras, como a pena de morte, o Tribunal Penal Internacional e o Protocolo de Quioto em particular.
uznaje warunkowy związek między celami rozwojowymi oraz łagodzeniem skutków zmian klimatycznych i dostosowywaniem do nich; podkreśla, że zmiany klimatyczne muszą być uwzględniane w ramach każdej współpracy rozwojowej UE, w tym w istniejących programach partnerskich, takich jak dialog EUROMED lub partnerstwo energetyczne UE-Afryka; podkreśla także istotne znaczenie umacniania partnerstw z krajami rozwijającymi się w celu zwiększenia wysiłków na rzecz unikania wylesienia, przynoszącego korzyści łagodzące i adaptacyjneReconhece que existe uma relação de condicionalidade entre os objectivos do desenvolvimento e as medidas de redução e adaptação às alterações climáticas; salienta que as alterações climáticas têm de ser integradas em todas as políticas de cooperação para o desenvolvimento da UE, nomeadamente nos actuais programas de parceria, como o diálogo Euromed ou a Parceria UE-África no domínio da energia; salienta também a grande importância do reforço das parcerias com os países em desenvolvimento para apoiar os esforços de combate à desflorestação, com benefícios tanto ao nível da redução como da adaptação
Do celów zarówno ochrony oszczędności, jak i stworzenia równych warunków konkurencji między instytucjami kredytowymi, środki służące koordynacji działalności tych instytucji muszą mieć zastosowanie do nich wszystkichOs trabalhos de coordenação em matéria de instituições de crédito devem, tanto para a protecção da poupança, como para criar as condições de igualdade de concorrência entre estas instituições, aplicar-se ao conjunto destas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2429588 zdań frazy kiedy wpadłeś między wrony.Znalezione w 371,002 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.