Tłumaczenia na język portugalski:

  • quando em Roma, faça como os romanos   
    (Proverb  )

Przykładowe zdania z "kiedy wpadłeś między wrony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i oneAndar com bananas, é preciso pensar como eles
Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.(EN) Senhor Presidente, naturalmente, podem dizer que eu sou céptico, pelo facto de não me vestir como um espantalho.
Kracze jak stara wronaÉ o refrão de um amargurado
Podobnie musimy wyciągnąć z kryzysu wnioski na przyszłość, pracując nad poprawą spójności finansowej i monetarnej, zwłaszcza w strefie euro, co nawiasem mówiąc pomoże rozstrzygnąć nieporozumienia między Francją a Niemcami, dając nam pole manewru, które bardzo się przyda w czasie recesji, kiedy - mam nadzieję - najszybciej jak to możliwe powróci wzrost, oraz przywracając centralną rolę Komisji, ponieważ bez względu na okoliczności nie może ona odstępować od prawa inicjatywy.Por outro lado, temos de tirar partido dos ensinamentos retirados desta crise para o futuro, trabalhando para uma melhor coerência financeira e monetária, em especial na zona euro, o que, colateralmente, ajudará a resolver mal-entendidos entre a França e a Alemanha, permitindo-nos alguma margem de manobra que será útil em período de recessão, quando o crescimento, assim o espero, regressar muito rapidamente, e recuperando o papel central da Comissão, que não pode, em circunstância alguma, abandonar o seu direito de iniciativa.
Jak to się mówi?Jeśli wejdziesz między wronySerá tudo ou nada
Musimy poinformować naszych obywateli, co to znaczy i jak mogą wykorzystać narzędzia, które udostępniamy im za pomocą omawianej dyrektywy, aby nie wpadli w pułapkę zakupu sfałszowanych leków.Temos de informar os cidadãos sobre o que ele significa e sobre como poderão utilizar os instrumentos que lhes estamos a proporcionar com esta directiva, para que não caiam na armadilha de comprarem medicamentos falsificados.
Nie wlazłem między wrony, DougNão estou em Roma, Doug
Nie wolno nam wpaść w pułapkę zastawioną na nas przez ekstremistów i terrorystów: musimy stawić opór działaniom zmierzającym do wykorzystania religii jako źródła podziałów.Não devemos cair na armadilha que os extremistas e os terroristas nos montaram: devemos resistir à manipulação da religião como fonte de divisão.
podkreśla, że globalna strategia Unii Europejskiej na rzecz promowania praw człowieka i demokracji nie może opierać się wyłącznie na stosunkach dwustronnych lub wielostronnych między państwami, lecz musi angażować i pozyskiwać w miarę możliwości niewchodzące w skład rządów, takie jak parlamentarzyści, naukowcy, intelektualiści, dziennikarze, obrońcy demokracji, działacze, liderzy organizacji pozarządowych oraz opiniotwórcySalienta que a estratégia global da União Europeia para a promoção dos direitos humanos e a democracia não pode basear-se exclusivamente em relações bilaterais ou multilaterais entre Estados, mas deve envolver e alcançar na medida do possível agentes não governamentais, como parlamentares, académicos, intelectuais, jornalistas, defensores da democracia, activistas, dirigentes de ONG e formadores de opinião
Do celów zarówno ochrony oszczędności, jak i stworzenia równych warunków konkurencji między instytucjami kredytowymi, środki służące koordynacji działalności tych instytucji muszą mieć zastosowanie do nich wszystkichOs trabalhos de coordenação em matéria de instituições de crédito devem, tanto para a protecção da poupança, como para criar as condições de igualdade de concorrência entre estas instituições, aplicar-se ao conjunto destas
Po drugie, dialog polityczny między Bankiem Światowym a jego partnerami musi uwzględniać kwestię sprawowania rządów w zakresie gospodarczym i politycznym, zarówno w zainteresowanym kraju, jak i w odniesieniu do wierzyciela.Em segundo lugar, o diálogo político entre o Banco Mundial e o seu parceiro deve ter em conta a governação política e económica, tanto no país em causa como em relação ao mutuante.
Musimy uzyskać zupełnie nowy modus vivendi w relacjach między Parlamentem a Komisją, aby Parlament na bieżąco śledził wszelkie negocjacje, różne etapy negocjacji, aby mógł przyjmować zalecenia w czasie negocjacji i aby mógł być ich pełnym i odpowiedzialnym uczestnikiem, tak jak w podobnych negocjacjach z państwami kandydującymi do członkostwa w UE.Devemos chegar a um modus vivendi completamente inovador nas relações entre o Parlamento e a Comissão, a fim de que o Parlamento possa estar perfeitamente ao corrente de todas as negociações e das várias fases das negociações, para que o Parlamento possa adoptar recomendações no decorrer das negociações e para que esse mesmo Parlamento possa desempenhar um papel pleno e responsável, como acontece, de resto, noutras negociações diferentes, embora com algumas analogias, com os países em vias de adesão à UE.
Rada następnie rozszerzyła ten przepis na wymianę informacji w obu kierunkach między właściwymi organami Państwa Członkowskiego przyjmującego i pochodzenia, tak jak zostało to zaproponowane przez Parlament Europejski w jego zmianie ‧, oraz dodała szczególne odniesienie do podjętych postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych, stwierdzając jasno, że wymiana informacji musi odbywać się w poszanowaniu dla prawodawstwa rządzącego danymi osobowymiAlém disso, o Conselho alargou esta disposição à troca de informações nos dois sentidos entre as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento e do Estado-Membro de origem, tal como proposto pelo Parlamento Europeu na sua alteração ‧, e aditou uma referência específica a medidas disciplinares ou sanções penais tomadas, deixando claro que o intercâmbio de informações tem de respeitar a legislação relativa aos dados pessoais
Powyższe instrumenty powinny pozostać odmienne, musi natomiast istnieć koordynacja między podejmowanymi w ich ramach działaniami jak i działaniami finansowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz inne wspólnotowe instrumenty finansowe i międzynarodowe instytucje finansoweConsiderando que, embora respeitando a especificidade de cada um desses instrumentos, é necessário assegurar a coordenação das suas intervenções e destas com as do Banco Europeu de Investimento, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, dos outros instrumentos financeiros comunitários e das outras instituições financeiras internacionais
Komisja powinna przeprowadzić najpóźniej w ‧ r. analizę zarówno związku pomiędzy ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie prostytucji a liczbą ofiar handlu na potrzeby usług seksualnych,, jak i związku między ustawodawstwem państw członkowskich a polityką w zakresie migracji i handlu ludźmi, o czym mówił komisarz Frattini w dniu ‧ marca ‧ r. (skreślenie); w celu zagwarantowania naukowej wiarygodności tej analizy musi opierać się ona na porównywalnych liczbach; w związku z tym jak najszybciej powinna zostać opracowana i wdrożona znormalizowana metoda zbierania danych; wyniki analizy powinny zostać wykorzystane do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie walki z handlem ludźmi w celach wykorzystania seksualnegoAté ‧, a Comissão deverá lançar um estudo sobre, por um lado, a correlação causal existente entre as legislações dos Estados-Membros sobre o fenómeno da prostituição e o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e, por outro, a correlação causal entre a legislação dos vários Estados-Membros e a política em matéria de migração e tráfico de seres humanos, tal como preconizado pelo Comissário Frattini, em ‧ de Março de ‧; a fim de assegurar a credibilidade científica do estudo, é necessário que o mesmo se baseie em números comparáveis; conviria, por conseguinte, conceber e aplicar o mais depressa possível um método normalizado de recolha de dados; os resultados deveriam posteriormente ser utilizados para aplicar as melhores práticas no combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual
Przede wszystkim jestem wdzięczny Parlamentowi i muszę przyznać - skoro nie będę miał już okazji zabrać głosu - że czuję się bogatszy o moje doświadczenia jako komisarza, jak również czuję, że dzięki solidnemu przymierzu między Komisją a Parlamentem Europejskim częstokroć - przepraszam prezydencję, że to wytykam, ale taka jest prawda - eksponowany jest i promowany interes europejski.Obrigado sobretudo ao Parlamento, e devo dizer - uma vez que não retomarei a palavra - que quero afirmar que a minha experiência como comissário terá sido muito enriquecedora, na medida em que tenho realmente o sentimento de que uma boa aliança entre a Comissão e o Parlamento Europeu pode, de facto - peço desculpa à Presidência por salientá-lo, mas é verdade -, atrair o interesse geral europeu e permitir a sua promoção.
Przyszła polityka spójności musi mieć odpowiedni budżet, tak by mogła być skutecznym narzędziem rozwiązywania nowych wyzwań, wspierać wszystkie regiony Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem, jak zwykle, regionów borykających się z największą liczbą problemów rozwojowych, w tym celów tematycznych, a jednocześnie pewnej dozy elastyczności, opierać się na uproszczonych zasadach, ujednoliconych w maksymalnym stopniu między poszczególnymi funduszami i zapewniać, by wszyscy obywatele Unii mogli czerpać korzyści z niej, nawet jeżeli mieszkają w najbardziej oddalonych częściach Unii Europejskiej, na wyspach i na terenach górskich.A futura política de coesão tem de ter um orçamento adequado, para poder ir eficazmente ao encontro dos novos desafios, para apoiar todas as regiões da União Europeia, com particular ênfase, como sempre, para as regiões com maiores problemas de desenvolvimento, para incluir objectivos temáticos e, ao mesmo tempo, um nível de flexibilidade, para se basear em normas simplificadas que tenham sido o mais possível unificadas entre os seus fundos e para garantir que todos os cidadãos da União possam usufruir dos seus benefícios, mesmo que vivam nas zonas mais remotas da União Europeia, em ilhas e em regiões montanhosas.
Dlatego też w Europie, w tym Parlamencie, który został nazwany groteskowym, musimy być czujni i zagwarantować równość między obywatelami, być może wobec wszystkich w zaplanowanym na przyszły rok spisie ludności, zagwarantować prawa do edukacji, zdrowia i godności nieletnim i ubogim, bez względu na ich pochodzenie etniczne; mają oni do tego prawo jak istoty ludzkie i jako obywatele.É por essa razão que nós, na Europa, neste Parlamento que foi chamado de grotesco, temos de estar atentos para assegurar que a igualdade entre cidadãos é garantida, talvez até utilizando os mesmos meios para toda a gente no censo previsto para o próximo ano e garantindo, em particular, aos menores e aos pobres, independentemente da sua etnia, o direito à educação, à saúde e à dignidade que releva da sua condição de seres humanos, para não referir a de cidadãos.
Z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady ‧/‧/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób upełnomocnionych do podpisania Umowy i towarzyszącej jej Deklaracji intencji, jak również listów, które muszą zostać wymienione zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Umowy oraz Deklaracją intencji w celu uzyskania zgody Wspólnoty EuropejskiejSob reserva de adopção, numa fase posterior, de uma decisão relativa à celebração do Acordo entre a Comunidade Europeia e o Principado do Mónaco que prevê medidas equivalentes às estabelecidas pela Directiva ‧/‧/CE do Conselho relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros, o presidente do Conselho fica autorizado a designar as pessoas habilitadas a assinarem o Acordo e a declaração de intenções que o acompanha, bem como as cartas que devem ser trocadas em conformidade com o n.o ‧ do artigo ‧.o do Acordo e com a declaração de intenções, com vista a exprimir o consentimento da Comissão Europeia
Komisja Europejska musi zachęcać i wspierać państwa członkowskie, tak by w większym stopniu uwzględniały one wśród elementów składających się na ich systemy kształcenia, takie aspekty jak innowacje i kreatywność orazi by zachęcały do poprawy współpracy między placówkami edukacyjnymi ai przedsiębiorstwami poprzez opracowywanie nowych programów nauczania i programów doktoranckich, w tym na szczeblu międzynarodowym.A Comissão Europeia tem de incentivar e apoiar os Estados-Membros para que alarguem a inclusão, enquanto componentes dos sistemas de ensino nacionais, de elementos como a inovação e a criatividade, e para que fomentem a melhoria da cooperação entre os sistemas de ensino e o mundo empresarial, através do desenvolvimento de novos programas de estudo e de programas de doutoramento, incluindo ao nível transfronteiras.
Można tu podać, w jaki sposób będą przełączane procesy w systemie i jak będzie przydzielany czas procesora dla procesów-który dostanie więcej, a który musi poczekać. Dostępne są dwa sposoby: Zwykły: Jest to standardowy sposób podziału czasu-równomiernie między procesy. Czasu rzeczywistego: Program nie będzie mógł zostać przerwany, dopóki sam nie odda procesora. Może to być niebezpieczne, gdyż jeśli tego procesora nie odda, to może zawiesić system. By włączyć tę metodę, potrzebne jest hasło administratoraAqui o utilizador pode seleccionar qual o escalonador a usar para a aplicação. O escalonador é a parte do sistema operativo que decide qual o processo que irá executar e quais terão de esperar. Estão disponíveis dois escalonadores: Normal: Este é o escalonador de partilha temporal padrão. Irá dividir justamente o tempo disponível de processamento por todos os processos. Tempo Real: Este escalonador irá executar a aplicação do utilizador ininterruptamente até desistir do processador, o que pode ser perigoso. Uma aplicação que não desista do processador pode bloquear o sistema. É necessária a senha de root para correr este escalonador
Jednakże chciałbym, aby Komisja przedstawiła jakieś ukończone propozycje i z góry wyjaśniła, że unia między Unią Europejską a państwami śródziemnomorskimi musi i będzie funkcjonować, oraz że Unia Europejska jest w jej centrum, zarówno w kategoriach administracyjnych, jak i politycznych.No entanto, gostaria que a Comissão tivesse apresentado algumas propostas finalizadas e que tivesse esclarecido desde o início que uma união entre a União Europeia e os países do Mediterrâneo deve e irá actuar e que o cerne desta união, em termos administrativos e políticos, é a União Europeia.
ŚOI muszą zapobiegać tak dalece, jak to możliwe, przenikaniu takich cieczy jak woda deszczowa, i nie mogą powodować obrażeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użytkownikiemOs EPI devem resistir à penetração de líquidos como, por exemplo, a água da chuva e não devem estar na origem de lesões resultantes de contactos entre a sua cobertura de protecção fria e o utilizador
Naszym zdaniem na pierwszym planie znalazł się w nich pacjent oraz jego prawo do informacji i dostępu do informacji naukowych, który obecnie poprawił się zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym, przy czym musi być on monitorowany, poczynając od precyzyjniejszego i wyraźniejszego rozróżnienia między informacją naukową a reklamą.Em nossa opinião, no seu cerne está o paciente e o seu direito a ser informado e a ter acesso à informação científica, que agora se tornou qualitativa e quantitativamente melhor e deve ser monitorizada, partindo de uma distinção mais precisa e exacta entre informação científica e publicidade.
Jednakże oba artykuły dotyczą potencjalnej ingerencji w jednostkowe prawa obywateli i osób prawnych, i właśnie z tego względu Rada i Komisja muszą wyjaśnić, jaki jest związek między tymi dwoma przepisami i dlaczego nie włącza się Parlamentu w szczególnym przypadku art. 215.No entanto, ambos os artigos dizem respeito a eventuais limitações dos direitos individuais de cidadãos ou de pessoas colectivas, razão por que o Conselho e a Comissão devem explicar como se conjugam estas duas normas e os motivos do não envolvimento do Parlamento, em especial no que se refere ao artigo 215.o.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2429588 zdań frazy kiedy wpadłeś między wrony.Znalezione w 1 122,151 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.