Tłumaczenia na język portugalski:

  • fronteiras subnacionais   
     
    rozgraniczenie terenów położonych w obrębie jednego państwa

Przykładowe zdania z "granica wewnątrz państwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
(RO) Każdego roku około 2 miliony pasażerów w 27 państwach członkowskich UE korzysta z transportu lotniczego, z czego 22 % przypada na podróże krajowe, 44 % na podróże wewnątrz UE, a 34 % na podróże poza granice UE.(RO) Aproximadamente 2 milhões de passageiros da UE-27 utilizam todos os anos transportes aéreos, sendo que 22% realizam voos domésticos, 44% realizam voos dentro da UE e 34% fora da UE.
Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?Gostaria de perguntar o seguinte: no quadro das várias escolas que referiu, está igualmente a ser ponderado apoio a este tipo de instituição de ensino superior, designadamente universidades nascidas em várias cidades situadas nas fronteiras nacionais dentro da União Europeia?
Jeśli chodzi o wymogi prawne pozwalające uzyskać zwolnienie z VAT-u przy wysyłce towarów za granicę, które wydają się być w praktyce bardziej restrykcyjne niż te stosowane w pozostałych Państwach Członkowskich, Komisja uważa, że to korzyści wewnątrz Państwa mieszczą się w zakresie stosowania postanowień o pomocach oferowanych przez Państwo, a nie różnice w traktowaniu, które są związane z różnicami prawnymi i ustawodawczymi istniejącymi między PaństwamiQuanto às exigências regulamentares que permitem a obtenção da isenção de IVA sobre o envio de mercadorias para o estrangeiro que parecem ser, na prática, mais rigorosas do que as aplicáveis noutros Estados-Membros, a Comissão considera as vantagens no interior de um Estado as visadas pelas disposições em matéria de auxílios estatais e não as diferenças de tratamento que estão associadas às diferenças legislativas ou regulamentares entre os Estados
Jeśli chodzi o wymogi prawne pozwalające uzyskać zwolnienie z VAT-u przy wysyłce towarów za granicę, które wydają się być w praktyce bardziej restrykcyjne niż te stosowane w pozostałych Państwach Członkowskich, Komisja uważa, że to korzyści wewnątrz państwa mieszczą się w zakresie stosowania postanowień o pomocach oferowanych przez państwo, a nie różnice w traktowaniu, które są związane z różnicami prawnymi i ustawodawczymi, istniejącymi między państwamiQuanto às exigências regulamentares que permitem a obtenção da isenção de IVA sobre o envio de mercadorias para o estrangeiro que parecem ser, na prática, mais rigorosas do que as aplicáveis noutros Estados-Membros, a Comissão considera as vantagens no interior de um Estado as visadas pelas disposições em matéria de auxílios estatais e não as diferenças de tratamento que estão associadas às diferenças legislativas ou regulamentares entre os Estados
Apelując o lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar powinniśmy zauważyć, że 15 z 24 państw uczestniczących w funduszu powierniczym na rzecz ofiar to nasze państwa członkowskie - należy również ze wstydem przyznać, że 12 państw UE nie uczestniczy w tym funduszu, a 14 naszych państw nie wyznaczyło nawet krajowych punktów kontaktowych, ani nie udzieliło odpowiedzi na coroczną ankietę przeprowadzaną zgodnie z wymogami karty. Powszechna jurysdykcja za granicą zaczyna się od powszechnego stosowania konwencji wewnątrz.Ao exigir um melhor acesso à justiça por parte das vítimas, devemos destacar que 15 dos 24 países a nível mundial que contribuíram para o Fundo Fiduciário para as Vítimas são Estados-Membros da União Europeia - mas também devemos notar com humildade que tal significa que 12 Estados-Membros da UE não contribuíram para esse fundo e que 14 dos nossos países não nomearam pontos de contacto nacionais nem responderam ao inquérito anual, conforme estipulado na Carta.
granice zewnętrzne oznaczają granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach oraz granice morskie, a także porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, do których stosuje się przepisy prawa wspólnotowego dotyczące przekraczania granic zewnętrznych, niezależnie od tego, czy są one granicami tymczasowymiFronteiras externas, as fronteiras terrestres dos Estados-Membros, incluindo as fronteiras fluviais e lacustres, as fronteiras marítimas, os aeroportos, os portos fluviais, os portos marítimos e os portos lacustres, às quais são aplicáveis as disposições da legislação comunitária relativa à passagem das fronteiras externas, quer essas fronteiras sejam ou não temporárias
Szczególny charakter tego zobowiązania do świadczenia usług publicznych, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii na poziomie krajowym, ogranicza jego zakres do granic jednego państwa, wewnątrz których danemu operatorowi powierzono świadczenie usług publicznychO carácter específico desta obrigação de serviço público- garantir a segurança do fornecimento a nível nacional- pode ser entendido no sentido de que limita o seu âmbito de aplicação, por definição, às fronteiras nacionais dentro das quais o fornecedor deve cumprir esta obrigação
wzywa państwa członkowskie do zmiany, w miarę potrzeby, swoich kodeksów karnych w celu zapewnienia odpowiedniego ścigania osób odpowiedzialnych za handel narządami, wraz z karami dla personelu medycznego zamieszanego w przeszczepianie narządów pozyskanych z handlu, przy jednoczesnym podejmowaniu wszelkich możliwych starań zmierzających do zniechęcenia potencjalnych biorców do poszukiwania narządów i tkanek do sprzedaży; podkreśla, że należałoby rozważyć pociąganie do odpowiedzialności karnej obywateli UE, którzy nabyli narząd wewnątrz Unii Europejskiej lub poza jej granicamiSolicita aos Estados-Membros que, se necessário, alterem os respectivos códigos penais, para se certificarem de que os responsáveis pelo tráfico de órgãos sejam julgados de forma adequada, prevendo sanções para o pessoal médico envolvido em transplantações de órgãos obtidos no comércio ilícito e, simultaneamente, envidando todos os esforços para desencorajar os potenciais destinatários da procura de órgãos e de tecidos traficados; salienta que deve ser encarada a possibilidade de tornar os cidadãos da UE penalmente responsáveis pela compra de órgãos dentro ou fora da UE
Wobec wprowadzenia swobodnego przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, odpowiednia ochrona i zarządzanie granicami zewnętrznymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia państwom członkowskim bezpieczeństwa wewnętrznego i skutecznego zwalczania terroryzmu, nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.Com a livre circulação das pessoas no interior da União Europeia, a protecção e gestão adequadas das fronteiras externas é de importância vital para garantir a segurança interna dos Estados-Membros e combater eficazmente o terrorismo, a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos.
podkreśla, że rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest możliwe jedynie poprzez negocjowanie trwałego i ostatecznego porozumienia pokojowego, opracowanego na podstawie mapy drogowej, czyli bez warunków wstępnych, opartego na współistnieniu dwóch demokratycznych, suwerennych i trwałych państw, współistniejących w pokoju wewnątrz bezpiecznych i uznanych granic międzynarodowychReafirma que o conflito no Médio Oriente só poderá ser resolvido pela negociação de um acordo de paz firme e definitivo, tal como prevê o roteiro, ou seja, sem condições prévias, fundado na coexistência pacífica de dois Estados democráticos, soberanos e viáveis com fronteiras internacionais fixas e reconhecidas
Dopiero po osiągnięciu porozumienia będziemy mogli harmonizować nasze krajowe usługi zdrowotne według najwyższych standardów, a zatem państwa członkowskie muszą mieć swobodę w planowaniu i finansowaniu usług oraz zarządzaniu nimi, aby móc zapewnić wysoką jakość publicznej opieki zdrowotnej wewnątrz swoich granic.Até se chegar a um consenso sobre a harmonização dos nossos serviços nacionais de saúde pelas normas mais elevadas, os Estados-Membros têm de ser livres para planificar, financiar e gerir serviços que prestem cuidados de saúde pública de elevada qualidade dentro das suas fronteiras.
ponownie oświadcza, co szczególnie ważne w chwili obecnej, iż rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest możliwe wyłącznie poprzez negocjowanie zdecydowanego i ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju, jak zaznaczono w mapie na rzecz pokoju (Roadmap for Peace), bez uprzedniego stawiania warunków i w oparciu o istnienie dwóch demokratycznych, suwerennych i zdolnych do istnienia państw- Izraela i Palestyny- współżyjących pokojowo obok siebie, w ramach bezpiecznych i uznanych granic, wewnątrz których zapewnione będzie pokojowe współistnienie chrześcijan, muzułmanów i ŻydówReafirma, precisamente neste momento particularmente difícil, que a resolução do conflito no Médio Oriente só é possível através da negociação de um acordo de paz firme e definitivo, tal como previsto no Roteiro para a Paz, sem condições prévias, baseado na existência de dois Estados democráticos, soberanos e viáveis- Israel e Palestina- coexistindo pacificamente no interior de fronteiras seguras e reconhecidas, no interior das quais esteja garantida a coexistência pacífica de Cristãos, Muçulmanos e Judeus
mając na uwadze, że groźba terroryzmu nie ogranicza się do konkretnych stref geograficznych, że organizacje terrorystyczne znajdują się zarówno wewnątrz, jak i poza naszymi granicami i że niejednokrotnie już wykazały zdolność do dokonywania zamachów i aktów przemocy na wszystkich kontynentach i przeciwko kilku państwom jednocześnieConsiderando que a ameaça do terrorismo não se limita a zonas geográficas concretas, mas que, pelo contrário, as organizações terroristas se encontram tanto no interior como no exterior das fronteiras da UE e que, mais de uma vez, já se mostraram capazes de perpetrar atentados e actos de violência em todos os continentes e contra diversos países em simultâneo
Strategiczne koncepcje i programy w państwach członkowskich, konkretny kształt stosunków w poszczególnych krajach z przedsiębiorstwami prywatnymi, współpraca międzyrządowa wewnątrz UE i poza jej granicami oraz działania ESA jako międzyrządowej agencji ukierunkowanej na rozwój technologiczny ilustrują zasadę sprawiedliwego zwrotu, która polega na tym, że każdy kraj otrzymuje zwrot swojej inwestycji w działalność ESA w formie kontraktów dla swoich przedsiębiorstw poprzez skomplikowany schemat subskrypcji i koncesjiOs conceitos estratégicos e os programas dos Estados-Membros, as relações nacionais específicas com as empresas privadas, a cooperação intergovernamental na UE e fora dela, e a orientação tecnológica da AEE como organismo intergovernamental explicam o princípio da justa contrapartida: cada país recupera o seu investimento nas actividades da AEE sob a forma de contratos para as suas empresas através de um modelo complexo de subscrições e concessões
Położenie geograficzne Republiki Czeskiej sprawia, że rozwój konkurencji między operatorami transportu kombinowanego wewnątrz i poza granicami tego państwa członkowskiego jest relatywnie silniejszy niż w innych częściach WspólnotyDevido à situação geográfica da República Checa, a concorrência entre operadores de transporte combinado dentro e fora do território deste Estado-Membro é relativamente mais apertada que noutras partes da Comunidade
zachowanie przez Państwa Członkowskie ograniczeń ilościowych dłużej niż do dnia ‧ grudnia ‧ r. nie dałoby się pogodzić z koncepcją jednolitego rynku po wprowadzeniu którego zniesione zostaną kontrole towarów na granicach wewnątrz WspólnotyConsiderando que a manutenção de restrições quantitativas pelos Estados-membros, para além de ‧ de Dezembro de ‧, seria incompatível com o Mercado Único que implica a supressão dos controlos de mercadorias nas fronteiras intracomunitárias
Według stanowiska Parlamentu Europejskiego i organizacji pozarządowych, potrzebne są zarówno profesjonalny monitoring, jak również nadzór Wspólnoty Europejskiej, ponieważ, mimo że państwa członkowskie przedstawiły w planach przedłożonych przez Unię Europejską zamiar integracji Romów żyjących wewnątrz granic Unii Europejskiej, przyjęte przez nie budżety krajowe i dotychczasowe rezultaty nie uzasadniają tych deklaracji.De acordo com o Parlamento Europeu e as organizações não governamentais, é necessário garantir um acompanhamento profissional e um controlo por parte da Comunidade Europeia, pois embora os Estados-Membros tenham indicado, nos planos que apresentaram à União Europeia, a sua intenção de integrar os Romanichéis que vivem dentro das suas fronteiras, os orçamentos aprovados a nível nacional e os resultados obtidos até à data não sustentam as suas declarações.
Władze węgierskie argumentują ponadto, że w przypadku transakcji transgranicznych, jeżeli przedsiębiorstwo powiązane otrzymujące pożyczkę wewnątrz grupy i płacące z tego tytułu odsetki ma siedzibę za granicą, uzyskana korzyść będzie uzależniona od stawki podatkowej stosowanej w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibęAs autoridades húngaras argumentam ainda que, em situações transfronteiras, se a empresa associada que recebe o empréstimo intragrupo e paga juros estiver estabelecida no estrangeiro, a vantagem efectiva obtida dependerá da taxa de imposto aplicada no Estado-Membro em que essa empresa se encontra estabelecida
Jednak oprócz tego - i zgadzam się z opinią, że aby zyskać na wiarygodności na świecie UE musi szanować prawa człowieka wewnątrz swoich granic - musimy stanowczo w końcu wziąć odpowiedzialność za konszachty władz krajów europejskich związane z transferem podejrzanych do innych państw, co, powiedzmy to sobie szczerze, jest przykładem porywania i torturowania ludzi.Mas além disso - e concordo com aqueles que dizem que, para ser credível aos olhos do mundo, a UE deve respeitar os direitos humanos a nível interno - devemos fazer a responsabilização que ainda não foi feita quanto ao conluio de governos europeus com a extradição extraordinária, que foi sinónimo de rapto e tortura.
granice zewnętrzne oznaczają granice lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, oraz granice morskie Państw Członkowskich, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem że nie stanowią one granic wewnętrznychFronteiras externas, as fronteiras terrestres, inclusive as fronteiras fluviais e as lacustres, as fronteiras marítimas, bem como os aeroportos, portos fluviais, portos marítimos e portos lacustres dos Estados-Membros, desde que não sejam fronteiras internas
granice zewnętrzne oznacza granice lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, oraz granice morskie Państw Członkowskich, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem, że nie stanowią one granic wewnętrznychfronteiras externas, as fronteiras terrestres, inclusive as fronteiras fluviais e as lacustres, as fronteiras marítimas, bem como os aeroportos, portos fluviais, portos marítimos e portos lacustres dos Estados-Membros, desde que não sejam fronteiras internas
Niektóre z nich polegają jednak w głównej mierze na jednoczesnym wdrożeniu podprojektów po obu stronach granicy, toteż mają one ograniczoną wartość w perspektywie transeuropejskiej (komponent A: zagospodarowanie po obu stronach granicy w zakresie infrastruktury dotyczącej turystyki rzecznej, muzeów, renowacji dwóch zabytkowych budynków, nawet jeśli przewiduje się następnie przeprowadzenie działania mającego na celu nadanie tym projektom charakteru transgranicznego; renowacja dwóch dróg po jednej stronie granicy i budowa drogi po drugiej stronie, częściowa realizacja centrum technologicznego po jednej stronie granicy i centrum handlowego po drugiej stronie; komponent B: włączenie do sieci ośmiu partnerów z czterech Państw Członkowskich w celu utworzenia internetowego portalu dla każdego regionu na podstawie jednego modeluNo entanto, alguns projectos consistem essencialmente na execução em paralelo de sub-projectos de ambos os lados da fronteira, sendo relativamente limitado o seu valor transeuropeu (vertente A: realização de ambos os lados da fronteira de infra-estruturas em matéria de turismo fluvial, museus, renovação de duas habitações históricas, mesmo que, em seguida, se preveja realizar uma acção destinada a conferir a estes projectos um carácter transfronteiriço; renovação de duas estradas de um lado da fronteira e construção de uma estrada do outro, construção de parte de um parque tecnológico de um lado e de um parque comercial do outro; vertente B: colocação em rede de oito parceiros de quatro Estados-Membros com o objectivo de criar um portal Internet para cada uma das regiões com base no mesmo modelo
Zgodnie z aktem przystąpienia weryfikacja dokonywana za pomocą procedur oceny, dotycząca tego, czy nowe państwa członkowskie spełniły warunki konieczne do stosowania wszystkich części dorobku prawnego Schengen (ochrona danych, SIS, granice powietrzne, granice lądowe, granice morskie, współpraca policyjna oraz wizy), jest warunkiem wstępnym podjęcia przez Radę decyzji o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych z tymi państwami członkowskimi.De acordo com o Acto de Adesão, a verificação, com base nos procedimentos de avaliação, do cumprimento das condições necessárias à aplicação de todas as partes do acervo em causa (protecção de dados, Sistema de Informação Schengen, fronteiras aéreas, fronteiras terrestres, fronteiras marítimas, cooperação policial e vistos) pelos novos Estados-Membros constitui uma condição prévia da adopção de decisões do Conselho relativas à abolição dos controlos nas fronteiras internas com esses Estados-Membros.
mając na uwadze, że konieczne jest przeprowadzenie procedur oceny celem sprawdzenia, czy dane nowe państwo członkowskie spełnia wszystkie warunki konieczne do zastosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen (ochrona danych, granice powietrzne, granice lądowe, współpraca policyjna, SIS, granice morskie oraz wizy.); mając na uwadze, że warunkiem wstępnym do podjęcia przez Radę decyzji o pełnym stosowaniu dorobku Schengen, w tym zniesienia kontroli na granicach z tymi państwami oraz pomiędzy nimiConsiderando que é necessário realizar uma verificação através de processos de avaliação, a fim de constatar se as condições necessárias para a aplicação do acervo por todas as partes interessadas (protecção de dados, fronteiras do espaço aéreo, fronteiras terrestres, cooperação policial, Sistema de Informação de Schengen, fronteiras marítimas e vistos) foram cumpridas pelos Estados-Membros, enquanto condição prévia para o Conselho tomar decisões sobre a aplicação integral do acervo de Schengen, incluindo o controlo nas fronteiras internas com esses Estados-Membros e entre estes últimos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 319689 zdań frazy granica wewnątrz państwa.Znalezione w 60,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.