add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wizowy system informacyjny yet.

Przykładowe zdania z "wizowy system informacyjny", pamięć tłumaczeniowa

EIOD przedstawił opinie na temat w ymiany informacji w ramach zasady dostępności , w dziedzinie wiz ( w tym dostępu do obszernego Wizowego Systemu Informacyjnego ( VIS ) ) , paszportów i instrukcji konsularnych , a także na tematy finansowe .
Chociaż lista wniosków , w przypadku których drugie czytanie nie było konieczne , składa się w dużej mierze z wniosków dotyczących spraw technicznych bądź ujednolicania tekstów , znajdują się na niej również wniosk i dotyczące innych , dobrze znanych ogółowi społeczeństwa zagadnień , jak : roaming w publicznych sieciach telefonii komórkowej , definicja , opis , prezentacja i etykie towanie napojów spirytusowych , wizowy system informacyjny ( VIS ) i wymiana między państwami członkowskimi danych dotyczących wiz krótkoterminowych , wewnętrzny transport towarów niebezpiecznych , europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie oraz kontrola nabywania i posiadania broni .
Obecne ramy prawne określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ oraz dodatkowe specyfikacje techniczne przyjęte przez Komisję dnia ‧ lutego ‧ r. i ‧ grudnia ‧ r. nie pozwalają na wykonywanie skutecznych przeszukiwań w wizowym systemie informacyjnym ustanowionym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie systemu informacji wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie VIS
Wizowy system informacyjny ( VIS )
Kiedy będę oceniać przedmiotowe sprawozdanie po trzech latach, chciałabym móc zapewnić państwa, że elastyczność ta nie stała się pewną luką; ponieważ oczywiście jeżeli chcemy korzystać z wizowego systemu informacyjnego, powinniśmy stosować go właściwie.
Decyzja Rady (WE) nr ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
W związku z tym apeluje, by zadbać o spójność, także w kwestii modelu nadzoru, z innymi aktami prawnymi, zwłaszcza tymi, które ustanawiają system informacyjny Schengen ‧ i wizowy system informacyjny
decyzja Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania
Odciski palców są pobierane zgodnie z normami ICAO i decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającą specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego
Decyzja Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy wizowy system informacyjny.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.