add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wizowy system informacyjny yet.

Przykładowe zdania z "wizowy system informacyjny", pamięć tłumaczeniowa

Z pewności niezgodne z prawem jest przekazywanie przez Republikę Czeską Stanom Zjednoczonym jakichkolwiek informacji ze wspólnych baz danych UE, takich jak wizowy system informacyjny.
Na mocy decyzji ‧/‧/WE ustanowiono VIS – system wymiany danych dotyczących wiz między państwami członkowskimi – a także uprawniono Komisję do rozwijania tego systemu, który składa się z Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim oraz infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi
Ponadto oprócz znacznego zwiększenia skuteczności kontroli granicznych systematyczne konsultowanie się z wizowym systemem informacyjnym stanowiłoby również warunek wstępny dla zwiększenia elastyczności systemu składania wniosków wizowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych między państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie VIS) ma na celu poprawę realizacji wspólnej polityki wizowej
W decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) ustanowiono VIS jako system wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi oraz przyznano Komisji mandat na stworzenie tego systemu
Niniejsza decyzja uzupełnia rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), w zakresie w jakim stanowi ona podstawę prawną na mocy tytułu ‧ Traktatu o Unii Europejskiej dla upoważnienia wyznaczonych organów i Europolu do uzyskania dostępu do VIS
uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), w szczególności jej art. ‧ lit. a
Centralny wizowy system informacyjny (CS-VIS) otrzymuje obrazy odcisków dziesięciu płasko przyłożonych palców o nominalnej rozdzielczości ‧ dpi (dopuszczalne odchylenie +/- ‧ dpi) w ‧ odcieniach szarości
Korzystanie z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen ***I
ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy wizowy system informacyjny.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.