add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: umowa ramowa yet.

Przykładowe zdania z "umowa ramowa", pamięć tłumaczeniowa

Na mocy tych przepisów w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zawiera, zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, umowę ramową odnoszącą się, w szczególności, do ogłoszeń, terminów i warunków składania ofert, może ona udzielić zamówienia na podstawie takiej umowy ramowej w okresie jej obowiązywania, stosując warunki określone w umowie ramowej lub jeśli nie wszystkie warunki zostały z góry ustalone w umowie ramowej poprzez ponowne otwarcie zamówienia na konkurencję pomiędzy stronami umowy ramowej w odniesieniu do tych warunków
Prawem wlaściwym dla umów ramowych sporządzonych w języku angielskim jest prawo angielskie lub prawo Nowego Jorku, dla umów ramowych sporządzonych w języku francuskim--- prawo francuskie, a dla umów ramowych sporządzonych w języku niemieckim--- prawo niemieckie
Na mocy tych zasad, w przypadku gdy instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający zawiera, zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, umowę ramową odnoszącą się, w szczególności do ogłoszeń, terminów i warunków składania ofert, może ona udzielić zamówienia na podstawie takiej umowy ramowej w okresie jej obowiązywania, stosując warunki określone w umowie ramowej lub- jeśli nie wszystkie warunki zostały z góry określone w tej umowie- poprzez ponowne otwarcie zamówienia na konkurencję pomiędzy stronami tej umowy
Zamówienia szczegółowe oparte na umowach ramowych udzielane są zgodnie z warunkami umowy ramowej, jedynie między agencją a wykonawcami będącymi pierwotnie stronami umowy ramowej
Umowa ramowa ISDA (Wielowalutowa--- Transgraniczna, wersja ‧ ) (ISDA Master Agreement (Multi-currency--- Cross border ‧ )) Globalna umowa ramowa TBMA/ ISMA dla transakcji odwracalnych (wersja ‧ ) (TBMA/ ISMA Global Master Repurchase Agreement ( ‧ version)) Umowa ramowa Stowarzyszenia Rynków Obligacji dla Transakcji Odwracalnych (The Bond Market Association Master Repurchase Agreement) »
Prawem wlaściwym dla umów ramowych sporządzonych w języku angielskim jest prawo angielskie lub prawo Nowego Jorku, dla umów ramowych sporządzonych w języku francuskim--- prawo francuskie, a dla umów ramowych sporządzonych w języku niemieckim--- prawo niemieckie. Tlumaczenie niniejszego Zalącznika na inne języki ma cele wylącznie poglądowe i nie jest prawnie wiążące
odnotowuje nieprawidłowość wskazaną przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do procedury udzielania zamówień publicznych (wykorzystanie umowy ramowej powyżej jej maksymalnej wartości); podkreśla w szczególności fakt, iż Agencja powinna była jak najszybciej przeprowadzić nową procedurę udzielania zamówień publicznych w celu sporządzenia nowej umowy ramowej; przyjmuje jednak uzasadnienie Agencji, która podkreśla konieczność dalszego wykorzystywania wspomnianej umowy ramowej w celu zastąpienia programu subsydiowania, nie powodując przy tym negatywnych skutków dla działalności Agencji
Uzasadnienie: Wiele umów kredytowych oraz umów ramowych definiuje „przypadki naruszenia umowy », które uprawniają strony umowy do jej wypowiedzenia lub do wypowiedzenia transakcji przeprowadzonej na podstawie umowy ramowej
Niemcy stwierdzają, że zawarcie umowy ramowej przyniesie większe korzyści gospodarcze niż brak takiej umowy, w związku z czym można uznać, że to prywatny inwestor zawarł umowę ramową z DHL
Stosunki te dotychczas opierały się na Umowie ramowej o współpracy z 1992 roku oraz Umowie ramowej UE-Mercosur z 1995 roku.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1640 zdań frazy umowa ramowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.