add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: umowa ramowa yet.

Przykładowe zdania z "umowa ramowa", pamięć tłumaczeniowa

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych
na piśmie - Głosowałam za przyjęciem tej rezolucji dotyczącej negocjacji w sprawie umowy ramowej UE-Libia.
w przypadku zamówienia, u którego podstaw leży umowa ramowa zgodnie z art
amowa umowa kompensacyjna w jednej z wersji okreś lonych w załączniku ‧ jest zawierana w stosunkach ze wszyst kimi kontrahentami, z wyjątkiem kontrahentów: (i) z którymi EBC zawarł umowę ramową FBE dla transakcji finansowych (wersja
Umowy ramowe
w imieniu grupy S&D. - Panie przewodniczący! Unia Europejska negocjuje obecnie nową umowę ramową z Chinami, która określi dalszą ścieżkę rozwoju stosunków gospodarczych z tym krajem.
Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
Dnia ‧ lipca ‧ r. podpisały one zmiany do umowy ramowej (załącznik ‧ do zobowiązań, dalej zwany zmianami do umowy), a Kronospan przedłożył ostateczne zobowiązania, na mocy których nie przejmie całkowitej ani wspólnej kontroli nad przedsiębiorstwem Fundermax przez pewien określony czas (dokładne daty są poufne
Umowa ramowa WE-Albania ***
W stosownych przypadkach, wskazanie, czy przewidziana jest umowa ramowa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1640 zdań frazy umowa ramowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.