add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: praca najemna yet.

Przykładowe zdania z "praca najemna", pamięć tłumaczeniowa

Warunki te ustanawiają okres, który w żadnym przypadku nie może być dłuższy niż ‧ miesięcy, w ciągu którego Państwa Członkowskie mogą zbadać sytuację panującą na ich rynku pracy przed udzieleniem zezwolenia członkom rodziny na podjęcie pracy najemnej bądź na własny rachunek
Francuskie ustawodawstwo mające zastosowanie do osoby, która wykonuje lub uprzednio wykonywała pracę najemną lub pracę na własny rachunek, do celu stosowania rozdziału ‧ tytuł ‧ niniejszego rozporządzenia obejmuje podstawowy(-e) system(y) emerytalny(-e) oraz uzupełniający(-e) system(y) emerytalny(-e), którym dana osoba podlegała
Wskazuje, że kompetencje państw członkowskich w zakresie decyzji, ilu obywateli państw trzecich może przybyć na ich terytorium w poszukiwaniu pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, pozwalają na uwzględnienie zróżnicowanych wymogów krajowych i regionalnych rynków pracy
Stosując art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia do obliczenia zarobków za okres zaliczony na podstawie fińskiego ustawodawstwa o świadczeniach emerytalno-rentowych uzależnionych od zarobków – jeżeli część okresu odniesienia zaliczonego zainteresowanemu na podstawie fińskiego ustawodawstwa stanowią okresy ubezpieczenia emerytalno-rentowego wynikające z pracy najemnej lub pracy własny rachunek w innym państwie członkowskim –zarobki za zaliczony okres są równe sumie zarobków uzyskanych w tym przedziale okresu odniesienia, który został przepracowany w Finlandii, podzielonej przez liczbę miesięcy przypadających na okresy ubezpieczenia w Finlandii w okresie odniesienia
Osoba, która otrzymuje emeryturę lub rentę albo emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku Państw Członkowskich, a która zamieszkuje w innym Państwie Członkowskim, może, na swą prośbę, zostać zwolniona z zastosowania ustawodawstwa tego ostatniego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że nie podlega ona temu ustawodawstwu z powodu wykonywania pracy najemnej lub pracy na własny rachunek
Jeżeli działania polegające na ochronie upraw są wykonywane przez pracownika najemnego i jeżeli trudno jest wyodrębnić koszt wykorzystanych materiałów ochronnych, łączną kwotę wykazuje się w pozycji ‧ Praca najemna
W tym celu przeprowadza się ogólną ocenę wszystkich istotnych okoliczności obejmujących w szczególności, w przypadku osoby wykonującej pracę najemną, miejsce pracy określone w umowie o pracę
w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się z dniem ‧ kwietnia ‧ r. lub później osoba wykonująca pracę najemną ukończyła okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania wyłącznie w państwie członkowskim innym niż Zjednoczone Królestwo, a w świetle stosowania pkt ‧ ust.‧ dany rok stanowi rok kwalifikujący się w rozumieniu ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa do celów art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia, to uznaje się, że osoba ta była ubezpieczona przez ‧ tygodnie tego roku w tym innym państwie członkowskim
pomoc otrzymana w formie pracy jest równoważona usługami innego rodzaju (np. udostępnieniem maszyn): otrzymany czas pracy zapisywany jest jako opłacana praca w gospodarstwie (pozycja ‧ lub ‧, w zależności od tego, czy siła robocza jest zatrudniana na stałe w gospodarstwie czy nie); wartość udzielonej pomocy zapisywana jest zarówno jako produkcja pod odpowiednią pozycją (w tym przykładzie, pozycja ‧ Praca najemna na rzecz innych, w tym wynajem urządzeń), i jako koszt (pozycja ‧ Płace i zabezpieczenie społeczne
do celów ustawodawstwa Izraela – osobę wykonującą pracę najemną w rozumieniu tego ustawodawstwa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 199 zdań frazy praca najemna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.