add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: praca najemna yet.

Przykładowe zdania z "praca najemna", pamięć tłumaczeniowa

Jeżeli w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które jest państwem właściwym na użytek tytułu ‧ rozporządzenia podstawowego, nie bierze się pod uwagę okresu przeznaczonego na wychowanie dziecka, to instytucją odpowiedzialną za uwzględnienie tego okresu jako okresu przeznaczonego na wychowanie dziecka w myśl stosowanego przez nią ustawodawstwa, tak jakby dziecko było wychowywane na podlegającym jej terytorium, jest nadal instytucja państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu zainteresowany podlegał zgodnie z tytułem ‧ rozporządzenia podstawowego na tej podstawie, że wykonywał pracę najemną lub prowadził działalność na własny rachunek wtedy, gdy na mocy tego ustawodawstwa zaczęto uwzględniać okres przeznaczony na wychowywanie danego dziecka
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin- Niemcy)- Hava Genc przeciwko Land Berlin (Układ stowarzyszeniowy EWG–Turcja- Decyzja nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia- Artykuł ‧ ust. ‧- Pojęcie pracownik- Wykonywanie pracy najemnej w niewielkim wymiarze czasu pracy- Przesłanka utraty praw nabytych
Pracownicy z tych państw lub terytoriów , którzy zgodnie z niniejszym przepisem wykonują pracę najemną na terytorium jednego z Państw Członkowskich , nie mogą korzystać z przepisów niniejszego rozporządzenia na terytorium innego Państwa Członkowskiego .
Jeżeli działania polegające na ochronie upraw są wykonywane przez pracownika najemnego i jeżeli trudno jest wyodrębnić koszt wykorzystanych materiałów ochronnych, łączną kwotę wykazuje się w pozycji ‧ Praca najemna
Wnioskodawca dostarcza w szczególności wszelkich dostępnych istotnych informacji i dokumentów związanych z okresami: ubezpieczenia (instytucje, numery ewidencyjne), wykonywania pracy najemnej (pracodawcy) lub na własny rachunek (charakter pracy i miejsce jej wykonywania) oraz zamieszkania (adresy), które mogły zostać spełnione zgodnie z innym ustawodawstwem, oraz wszelkich dostępnych istotnych informacji i dokumentów związanych z długością tych okresów
„ Ubezpieczonymi w rozumieniu niniejszej ustawy są : a ) rezydenci oraz b ) nierezydenci , którzy podlegają podatkowi dochodowemu od dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej w Niderlandach , którzy nie ukończyli 65 lat ” .
określenie “pracownik przygraniczny” oznacza każdą osobą wykonującą pracę najemną lub na własny rachunek w Państwie Członkowskim, która zamieszkuje na terytorium innego Państwa Członkowskiego, gdzie co do zasady powraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu
Fakt , że w wieku 23 lat nie wykonuje on wciąż pracy najemnej , nie stanowi przeszkody w przyznaniu prawa pobytu .
w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się z dniem ‧ kwietnia ‧ r. lub później osoba wykonująca pracę najemną ukończyła okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania wyłącznie w państwie członkowskim innym niż Zjednoczone Królestwo, a w świetle stosowania pkt ‧ ust.‧ dany rok stanowi rok kwalifikujący się w rozumieniu ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa do celów art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia, to uznaje się, że osoba ta była ubezpieczona przez ‧ tygodnie tego roku w tym innym państwie członkowskim
Poprzez przedstawione żądania wnosi się do Trybunału o stwierdzenie- po uprzednim ogłoszeniu jako zasady prawa, że stosunek między OEN i Komisją jest stosunkiem pracy najemnej i jest podobny do stosunku członków personelu tymczasowego oraz że dodatki płacone OEN mają charakter wynagrodzenia- że zgodnie z prawem wspólnotowym za tą samą pracę należy się równe wynagrodzenie i że ewentualna zapłata rożnego wynagrodzenia podmiotom pozostającym w związku małżeńskim i osobom stanu wolnego lub pozostającym w trwałym związku faktycznym odpowiednio skutkuje dyskryminacją na szkodę osób należących do rodziny w rozumieniu prawa, bądź tytułem żądania ewentualnego, że dodatek o którym mowa w art. ‧ decyzji w sprawie OEN należał się wnoszącej odwołanie w całości od momentu faktycznej separacji lub złożenia umowy rozwodowej w sądzie w Brukseli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 276 zdań frazy praca najemna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.