add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

Kolumna A dla instalacji kategorii A (oznaczających instalacje o średnich podawanych emisjach rocznych w poprzednim okresie rozliczeniowym (lub zachowawczy szacunek lub projekcję, jeżeli podawane wielkości nie są dostępne lub nie mają już zastosowania) równych lub mniejszych niż ‧ kiloton CO‧ pochodzącego z paliw kopalnych przed odjęciem przenoszonego CO
Aby przeprowadzenie kontroli krzyżowej informacji było użyteczne w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania, należy zapewnić, aby transakcje wewnątrzwspólnotowe były zadeklarowane za ten sam okres rozliczeniowy, zarówno przez dostawcę, jak i nabywcę lub usługobiorcę
Artykuł ‧ ust. ‧ tiret pierwsze dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich należy interpretować w ten sposób, iż niezgodne z nim są przepisy państwa członkowskiego, które w celu zwolnienia dywidend otrzymywanych przez spółkę dominującą mającą siedzibę w tym państwie od spółki zależnej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim stanowią, iż wskazane dywidendy podlegają włączeniu do podstawy opodatkowania spółki dominującej, aby następnie zostać odliczone od tej podstawy do wysokości ‧ % w zakresie, w jakim po odliczeniu innych zwolnionych zysków w danym okresie rozliczeniowym istnieje dodatnie saldo zysków, i które skutkują tym, że
Co do kwestii okresu rozliczeniowego, podniesionej przez panią poseł Fragę oraz panią poseł Doyle, mogę powtórzyć, że wstępna ocena tej propozycji wskazuje, że możemy takie rozwiązanie uwzględnić.
Komisja odnotowuje zainteresowanie tą kwestią wyrażone w przedmiotowym pytaniu i w pełni zgadza się na przyjęcie stosownych procedur w przyszłych okresach rozliczeniowych.
Ponadto system kontroli zmieniał się w trakcie trzech badanych okresów rozliczeniowych, to znaczy w latach ‧-‧, ‧-‧ i ‧-‧; w tej sytuacji również korekta powinna zostać zróżnicowana
Tabela nr ‧: dochody w bieżącym okresie rozliczeniowym
Okres rozliczeniowy ustalany przez każde z państw członkowskich wynosi jeden, dwa lub trzy miesiące
jednak na podstawie którego, przy obliczaniu całkowitej kwoty dochodów w przedmiotowym okresie rozliczeniowym, odliczoną kwotę należy ponownie doliczyć, o ile w jednym z kolejnych okresów rozliczeniowych dochód z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady położone w innym państwie członkowskim, podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest ogólnie dodatni
Proponowane jest uzupełnienie mówiące o tym, że państwa członkowskie mogą, na mocy ustawodawstwa lub regulacji, z powodów obiektywnych lub technicznych lub z powodów mających wpływ na organizację pracy, wydłużyć wymieniony okres rozliczeniowy do dwunastu miesięcy (art. ‧ lit. b
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.