add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

Dla każdego roku kalendarzowego w danym okresie rozliczeniowym część uprawnień każdego państwa członkowskiego objętych przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być sprzedane na aukcji, stanowi część określoną dla danego okresu rozliczeniowego na podstawie art. ‧d ust. ‧ tej dyrektywy, podzieloną przez liczbę lat składających się na dany okres rozliczeniowy
W przypadku gdy za dany okres rozliczeniowy kwota odliczeń przekracza kwotę VAT należnego, państwa członkowskie mogą dokonać zwrotu lub przenieść nadwyżkę na następny okres rozliczeniowy w oparciu o ustalone przez siebie warunki
jednak na podstawie którego, przy obliczaniu całkowitej kwoty dochodów w przedmiotowym okresie rozliczeniowym, odliczoną kwotę należy ponownie doliczyć, o ile w jednym z kolejnych okresów rozliczeniowych dochód z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady położone w innym państwie członkowskim, podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest ogólnie dodatni
straty poniesione w tym okresie rozliczeniowym ulegają potrąceniu z zyskiem podzielonym i nie mogą zostać przeniesione na późniejszy okres rozliczeniowy do wartości zysku podzielonego
spółka dominująca podlega opodatkowaniu w późniejszym okresie rozliczeniowym z tytułu otrzymanego zysku podzielonego w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił wskazany podział zysku, nie uzyskała ona zysku podlegającego opodatkowaniu albo gdy uzyskała ona zysk podlegający opodatkowaniu w niewystarczającej wysokości
W odniesieniu do art. ‧ lit. b) [okres rozliczeniowy dla celów obliczania przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy] odstępstwa [dotyczące lekarzy stażystów] są możliwe, pod warunkiem że okres rozliczeniowy nie przekracza ‧ miesięcy, w trakcie pierwszej części okresu przejściowego [‧–‧] oraz sześciu miesięcy w częściach następnych
W przypadku kiedy kwota nadwyżki rekompensaty nie przekracza ‧ % kwoty rocznej rekompensaty, nadwyżka taka może zostać przeniesiona na kolejny roczny okres rozliczeniowy i odjęta od kwoty rekompensaty należnej za dany okres rozliczeniowy
Ten okres rozliczeniowy nie powinien jednak wpływać na trzymiesięczny okres rozliczeniowy mający zastosowanie do obliczenia maksymalnego tygodniowego limitu ‧ lub ‧ godzin
Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧ powinien być interpretowany w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom lub praktykom krajowym przewidującym wygaśnięcie prawa do corocznego płatnego urlopu wraz z końcem okresu rozliczeniowego lub okresu dozwolonego przeniesienia ustalonego przez prawo krajowe, nawet jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez całość lub część okresu rozliczeniowego, a jego niezdolność do pracy trwała aż do ustania stosunku pracy, ze względu na co nie mógł skorzystać ze swojego prawa do corocznego płatnego urlopu
W odniesieniu do art. ‧ lit. b) (okres rozliczeniowy dla celów obliczania przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy) odstępstwa (dotyczące lekarzy stażystów) są możliwe, pod warunkiem że okres rozliczeniowy nie przekracza ‧ miesięcy, w trakcie pierwszej części okresu przejściowego (‧–‧) oraz sześciu miesięcy w częściach następnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.