add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

Dla każdego roku kalendarzowego w danym okresie rozliczeniowym część uprawnień każdego państwa członkowskiego objętych przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być sprzedane na aukcji, stanowi część określoną dla danego okresu rozliczeniowego na podstawie art. ‧d ust. ‧ tej dyrektywy, podzieloną przez liczbę lat składających się na dany okres rozliczeniowy
W odniesieniu do art. ‧ lit. b) (okres rozliczeniowy dla celów obliczania przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy) odstępstwa (dotyczące lekarzy stażystów) są możliwe, pod warunkiem że okres rozliczeniowy nie przekracza ‧ miesięcy, w trakcie pierwszej części okresu przejściowego (‧–‧) oraz sześciu miesięcy w częściach następnych
W przypadku kiedy kwota nadwyżki rekompensaty nie przekracza ‧ % kwoty rocznej rekompensaty, nadwyżka taka może zostać przeniesiona na kolejny roczny okres rozliczeniowy i odjęta od kwoty rekompensaty należnej za dany okres rozliczeniowy
Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧ powinien być interpretowany w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom lub praktykom krajowym przewidującym wygaśnięcie prawa do corocznego płatnego urlopu wraz z końcem okresu rozliczeniowego lub okresu dozwolonego przeniesienia ustalonego przez prawo krajowe, nawet jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym przez całość lub część okresu rozliczeniowego, a jego niezdolność do pracy trwała aż do ustania stosunku pracy, ze względu na co nie mógł skorzystać ze swojego prawa do corocznego płatnego urlopu
aby przyjąć wniosek Komisji, zgodnie z którym Państwa Członkowskie, o ile sobie tego życzą, powinny mieć możliwość ustalenia dla wszystkich pracowników standardowego okresu rozliczeniowego o długości do ‧ miesięcy, przy czym w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas określony okres rozliczeniowy nie może trwać dłużej niż wynosi okres, na jaki została zawarta umowa o pracę, jeżeli jest on krótszy niż jeden rok
Ten okres rozliczeniowy nie powinien jednak wpływać na trzymiesięczny okres rozliczeniowy mający zastosowanie do obliczenia maksymalnego tygodniowego limitu ‧ lub ‧ godzin
Taki okres rozliczeniowy nie może naruszać ogólnych zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników ani wpływać na trzymiesięczny okres rozliczeniowy, mający na mocy art. ‧ ust. ‧ lit. d) zastosowanie do pracowników, którzy wyrazili ważną i w dalszym ciągu obowiązującą zgodę przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ lit. a
spółka dominująca podlega opodatkowaniu w późniejszym okresie rozliczeniowym z tytułu otrzymanego zysku podzielonego w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił wskazany podział zysku, nie uzyskała ona zysku podlegającego opodatkowaniu albo gdy uzyskała ona zysk podlegający opodatkowaniu w niewystarczającej wysokości
straty poniesione w tym okresie rozliczeniowym ulegają potrąceniu z zyskiem podzielonym i nie mogą zostać przeniesione na późniejszy okres rozliczeniowy do wartości zysku podzielonego
Z tego powodu, jeśli przedsiębiorstwa te świadczą wyłącznie usługi w ogólnym interesie gospodarczym, powinna istnieć możliwość przeniesienia każdej nadwyżki rekompensaty z jednego okresu rozliczeniowego na kolejny okres rozliczeniowy, w wysokości nieprzekraczającej ‧ % rocznej rekompensaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.