add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

poprawki ‧ (skreślenie art. ‧b ust. ‧ dotyczącego ‧-miesięcznego okresu rozliczeniowego
Operatorzy statków powietrznych, których średnie podawane emisje roczne w poprzednim okresie rozliczeniowym (lub zachowawczy szacunek lub projekcja, jeżeli podawane wielkości nie są dostępne lub nie mają już zastosowania) są równe lub mniejsze niż ‧ kiloton CO‧ pochodzącego z paliw kopalnych, stosują jako minimum poziom dokładności ‧ dla głównych strumieni materiałów wsadowych
W przypadku gdy minimalny tygodniowy ‧-godzinny okres odpoczynku, wymagany przez art. ‧, wchodzi w taki okres rozliczeniowy, nie włącza się go do obliczenia średniej
Teraz jest na to szansa pół roku wcześniej, aczkolwiek trzeba bardzo wyraźnie stwierdzić, iż Parlament musi w końcu przekonać Radę do składania dokumentów po pierwsze wcześniej, po drugie pełnych i rzeczywiście za okres rozliczeniowy taki, o jaki chodzi.
Art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska odnoszący się do nowego art. ‧a dyrektywy przewiduje szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do wykorzystania klauzuli opt-out i innych czynników, które mogą przyczyniać się do długich godzin pracy, jak np. zastosowanie art. ‧ lit. b) (‧-miesięczny okres rozliczeniowy
Projekt zmiany dyrektywy po raz pierwszy pozwoli Państwom Członkowskim na wydłużenie okresu rozliczeniowego generalnie na dwanaście miesięcy przy pomocy przepisów ustawowych i administracyjnych
W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należność przywozową za ryż półbielony lub bielony objęte kodem CN ‧ ustala Komisja w terminie ‧ dni od zakończenia odpowiedniego okresu rozliczeniowego w wysokości
Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny i daty aukcji dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. ‧a ust. ‧ tej dyrektywy, dostosowanie poziomu bezpłatnych uprawnień na podstawie art. ‧a ust. ‧ tej dyrektywy, lub uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji określone w art. ‧a ust. ‧ tej dyrektywy
Co do kwestii okresu rozliczeniowego, podniesionej przez panią poseł Fragę oraz panią poseł Doyle, mogę powtórzyć, że wstępna ocena tej propozycji wskazuje, że możemy takie rozwiązanie uwzględnić.
Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny, daty aukcji oraz produkty sprzedawane na aukcji, a także terminy płatności i dostaw dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić uprawnienia ze specjalnej rezerwy, o której mowa w art. ‧f tej dyrektywy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.