add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

poprawki ‧ (skreślenie art. ‧b ust. ‧ dotyczącego ‧-miesięcznego okresu rozliczeniowego
Operatorzy statków powietrznych, których średnie podawane emisje roczne w poprzednim okresie rozliczeniowym (lub zachowawczy szacunek lub projekcja, jeżeli podawane wielkości nie są dostępne lub nie mają już zastosowania) są równe lub mniejsze niż ‧ kiloton CO‧ pochodzącego z paliw kopalnych, stosują jako minimum poziom dokładności ‧ dla głównych strumieni materiałów wsadowych
Z pierwszego z tych przepisów wynika , że prawo do odliczenia ma zostać wykonane w stosunku do należnych kwot za ten sam okres rozliczeniowy , w którym prawo to zaistniało , natomiast drugi przepis umożliwia państwom
W przypadku gdy minimalny tygodniowy ‧-godzinny okres odpoczynku, wymagany przez art. ‧, wchodzi w taki okres rozliczeniowy, nie włącza się go do obliczenia średniej
Teraz jest na to szansa pół roku wcześniej, aczkolwiek trzeba bardzo wyraźnie stwierdzić, iż Parlament musi w końcu przekonać Radę do składania dokumentów po pierwsze wcześniej, po drugie pełnych i rzeczywiście za okres rozliczeniowy taki, o jaki chodzi.
Art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska odnoszący się do nowego art. ‧a dyrektywy przewiduje szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do wykorzystania klauzuli opt-out i innych czynników, które mogą przyczyniać się do długich godzin pracy, jak np. zastosowanie art. ‧ lit. b) (‧-miesięczny okres rozliczeniowy
Projekt zmiany dyrektywy po raz pierwszy pozwoli Państwom Członkowskim na wydłużenie okresu rozliczeniowego generalnie na dwanaście miesięcy przy pomocy przepisów ustawowych i administracyjnych
Dyrektywa 2003 / 87 przewiduje pierwszy okres trwający od 2005 do 2007 r . ( zwany dalej „ pierwszym okresem rozliczeniowym ” ) , który poprzedza pierwszy okres
W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należność przywozową za ryż półbielony lub bielony objęte kodem CN ‧ ustala Komisja w terminie ‧ dni od zakończenia odpowiedniego okresu rozliczeniowego w wysokości
Okresy składania ofert, poszczególne wolumeny i daty aukcji dotyczące uprawnień objętych przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być sprzedane na poszczególnych aukcjach w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego, mogą być dostosowane przez daną platformę aukcyjną, aby uwzględnić zaprzestanie działalności instalacji na podstawie art. ‧a ust. ‧ tej dyrektywy, dostosowanie poziomu bezpłatnych uprawnień na podstawie art. ‧a ust. ‧ tej dyrektywy, lub uprawnienia pozostające w rezerwie dla nowych instalacji określone w art. ‧a ust. ‧ tej dyrektywy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 285 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.