add audio

Definition and similar words in polski:

 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

zwraca uwagę na fakt, że w celu rozwiązania problemu istotnych słabości i porażek Państw Członkowskich w obszarze systemów C‧ISR (dowodzenia, kontroli, komunikacji, komputerowe, wywiadowcze, nadzorujące i rozpoznawcze), należy dążyć do większego postępu w dziedzinie technologii systemów czujników, biotechnologii, technologii przestrzeni kosmicznej i informatyki
praca w grupach, umiejętności komunikacji interpersonalnej, dialog z przedstawicielami innych zawodów i instytucjami
Kanały komunikacji
poprawa poziomu wiedzy i innowacji poprzez naukę i technikę, jak również rozwój sieci komunikacji elektronicznej oraz dostęp do nich w celu poprawy wzrostu społeczno-ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z międzynarodowym wymiarem polityki badawczej UE
uwzględniając pismo Komisarz Margot Wallström do Przewodniczącego Petera Strauba z dn. ‧ czerwca ‧ r., zawierające wniosek o sporządzenie przez KR opinii w sprawie bezpieczeństwa wszelkich środków komunikacji zbiorowej, w tym kwestii finansowania, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Komunikacja
wzywa Komisję Europejską do rozważenia możliwości przedstawienia propozycji na rzecz prawdziwej polityki komunikacji
Instytucje i organy wspólnotowe zapewniają poufność komunikacji za pomocą sieci telekomunikacyjnych i urządzeń końcowych zgodnie z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego
Znalazłem się wśród tych, którzy ostrzegali Radę Europejską przed ryzykiem poruszania tej kwestii bez właściwych przygotowań i komunikacji.
Wpłynie to na kształt wielu naszych priorytetów z zakresu komunikacji. Mamy nadzieję, że debata w sprawie tej europejskiej polityki będzie ożywiona.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7808 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: