add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: kod CN yet.

Przykładowe zdania z "kod CN", pamięć tłumaczeniowa

Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wypłaty refundacji do wywozu do Chorwacji produktów objętych kodem CN ‧, w odniesieniu do której o pozwolenia wnioskowano przed dniem ‧ czerwca ‧ r
Stosowana stawka celna wynosi ‧ % ad valorem dla produktów objętych kodem CN ‧ ‧ oraz ‧ % w przypadku produktów objętych kodami CN ‧ ‧ i
migdały prażone objęte kodami CN ‧ (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej ‧ kg) i ‧ (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej ‧ kg
Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie ‧. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie ‧., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie ‧. tej tabeli
Jednakże w toku dochodzenia wykazano, że rozpatrywany produkt był również przywożony w ramach kodów CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ‧ (ex‧ przed dniem ‧ stycznia ‧ r
prażone orzeszki ziemne objęte kodem CN ‧ (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej ‧ kg) lub ‧ (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej ‧ kg
Cła stosowane w przywozie do Wspólnoty otrębów, śruty i innych pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki niektórych zbóż oznaczonych kodami CN ‧ ‧ do ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧ do ‧ ‧ pochodzących z Egiptu, wynoszą ‧ % kwoty ustanowionej we Wspólnej Taryfie Celnej
W odniesieniu do roku gospodarczego ‧/‧, rozpoczynającego się dnia ‧ października ‧ r. i kończącego się dnia ‧ września ‧ r., limit ilościowy, o którym mowa w art. ‧ akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, wynosi ‧ ton, wyrażonych w suchej masie, dla wywozu bez refundacji izoglukozy pozakwotowej objętej kodami CN ‧, ‧ i
W tym kontekście odesłanie do wspomnianej nomenklatury za pomocą kodów CN, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, umożliwia niezbędne wyjaśnienie
Artykuł ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych ‧/‧, ‧/‧ i ‧/‧ zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi określa szczegółowe zasady ustanawiania zobowiązań dostawy przy zerowej stawce celnej produktów objętych kodem CN ‧, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, w przypadku przywozów z państw, które są sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6198 zdań frazy kod CN.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: