add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: kod CN yet.

Przykładowe zdania z "kod CN", pamięć tłumaczeniowa

rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej‧ przewiduje zmiany w odniesieniu do karczochów objętych kodem CN ‧, pomarańczy objętych kodem CN ‧, cytryn objętych kodem CN ‧, winogron deserowych objętych kodem CN ‧, jabłek objętych kodem CN ‧, moreli objętych kodem CN ‧, brzoskwiń objętych kodem CN ‧, mieszanek orzechów objętych kodem CN
Tabela C – Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw do ogrzewania i energii elektrycznej Zastosowanie gospodarcze Zastosowanie niegospodarcze Oleje gazowe (w EUR za ‧ l) kody CN ‧ do ‧ ‧ Olej opałowy ciężki (w EUR za ‧ kg) kody CN ‧ do ‧ ‧ Nafta (w EUR za ‧ l) kody CN ‧ i ‧ ‧ Gaz płynny (w EUR za ‧ kg) kody CN ‧ do ‧ ‧ Gaz ziemny (w EUR za gigadżul/wartość kaloryczna brutto) kody CN ‧ i ‧,‧,‧ Węgiel i koks (w EUR za gigadżul/wartość kaloryczna brutto) kody CN ‧, ‧ i ‧,‧,‧ Energia elektryczna (w EUR za MWh) od CN
Zgodnie z art. ‧ dla towarów objętych kodami CN ‧ ‧ ‧, kodem CN ‧ i kodem CN ‧ ‧, mających wysoką zawartość przetworów mlecznych objętych kodami CN ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ i kodem CN ‧, zwanych dalej przetworami mlecznymi, zainteresowane strony muszą także zgłaszać, co następuje
w opisie produktu dla kodu CN ex‧ w tiret drugim kod CN ex‧ zastępuje się kodem CN ex‧ oraz kod CN ex‧ zastępuje się kodem CN ex
Dla towarów objętych kodami CN ‧ ‧ ‧, kodem CN ‧ i kodem CN ‧ ‧, zawierających na ‧ kilogramów wywożonych towarów, co najmniej ‧ kilogramów przetworów mlecznych objętych kodami CN ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ i ‧, przywożonych z państw trzecich w ramach szczególnych uzgodnień przy obniżonych stawkach celnych
Opłatę na przywóz karmy dla psów lub kotów wystawionej do sprzedaży detalicznej i objętej kodem CN ‧ ‧ oraz pokarmu dla ryb objętego kodem CN ex ‧ ‧, pochodzącego i sprowadzanego z Wysp Owczych, ustanawia się w wysokości ‧ ECU za tonę, w granicach rocznego kontyngentu o wielkości ‧ ton dla kodu CN ‧ ‧ i ‧ ton dla kodu CN ex
Między wspólnotowym nierafinowanym olejem z fusów oliwnych objętym kodem CN ‧ ‧, który odpowiada opisowi zamieszczonemu w pkt ‧ Załącznika do rozporządzenia nr ‧/EWG a niewspólnotowym nierafinowanym olejem z miazgi oliwek objętym tym samym kodem CN, pod warunkiem że produkt kompensacyjny oleju z miazgi oliwek objęty kodem CN ‧ ‧, który odpowiada opisowi zamieszczonemu w pkt ‧ wspomnianego Załącznika, został uzyskany przez wymieszanie ze wspólnotową oliwą z oliwek pierwszego tłoczenia objętą kodem CN
W załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ dane dotyczące kodu CN ‧ ‧ zastępuje się danymi dotyczącymi kodów CN ‧ ‧ oraz ‧ ‧ zawartymi w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia, oraz dane dotyczące kodu CN ‧ ‧ zastępuje się danymi dotyczącymi kodów CN ‧ ‧, ‧ ‧ oraz ‧ ‧ zawartymi w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
Refundacje wywozowe należy przyznawać dla niektórych miejsc przeznaczenia do świeżego lub schłodzonego mięsa wyszczególnionego w Załączniku dla kodu CN ‧, do niektórego mięsa mrożonego wyszczególnionego w Załączniku dla kodu CN ‧, do niektórego mięsa lub podrobów wyszczególnionych w Załączniku dla kodu CN ‧ oraz do niektórego mięsa lub podrobów przetworzonych lub konserwowanych dla kodu CN
Podczas ujednolicenia rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN ‧, ‧, ‧ i ‧ pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia, dokonanego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, kod CN ‧ został powtórzony bez uwzględnienia zmiany numeracji kodów Nomenklatury Scalonej wprowadzonej rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧, której skutkiem było zastąpienie kodu CN ‧ kodem CN ex
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6188 zdań frazy kod CN.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: