add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: kod CN yet.

Przykładowe zdania z "kod CN", pamięć tłumaczeniowa

na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie ‧ tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧, z przyczyn określonych w kolumnie
Niezależnie od zasad interpretacji nomenklatury scalonej (CN), treść opisu produktów uważa się za mającą jedynie wartość orientacyjną, natomiast system preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN
Wnioski składa się jedynie na jedną z kategorii produktów wymienionych w załączniku, podając odnośny kod CN w ramach tej kategorii
Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN ‧ składane od dnia ‧ lipca ‧ r. od godziny ‧.‧ do końca roku ‧ nie stanowią podstawy do wydania pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem (WE) nr
Produkty objęte następującymi kodami CN: ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ oraz ‧, dla których można udowodnić, że są już w drodze do Wspólnoty w dniu zastosowania niniejszego rozporządzenia i których miejsca przeznaczenia nie można zmienić, nie podlegają dodatkowym cłom
Komisja przyjęła w ‧ r. rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej, zgodnie z którym kawałki drobiowe, mrożone i nasycone solą we wszystkich częściach, w których zawartość soli jest nie mniejsza niż ‧,‧–‧,‧ % masy, są objęte kodem CN
Zgodnie z decyzją ‧/‧/WE, niniejszym otwiera się kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty czosnku objętego kodem CN ‧ (dalej zwanego czosnkiem) na warunkach ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu
Towary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w załączniku są klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ tej tabeli
Wymieniony kod CN podany jest jedynie dla celów informacyjnych
Przeprowadzana jest analiza laboratoryjna pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy przywożonych do Wspólnoty z USA, objętych kodem CN ‧, w celu weryfikacji zgodności z definicją tego kodu każdej wysyłki, której nie towarzyszy świadectwo wydane przez Federal Grain Inspection Service (FGIS) ani świadectwo wydane przez przedsiębiorstwa z branży produkcji skrobi z kukurydzy w procesie mielenia mokrego, określone w załączniku I
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6198 zdań frazy kod CN.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: