add audio

Definition and similar words in polski:

 
system urządzeń sanitarnych służących do odprowadzania ścieków
 
zespół urządzeń do oczyszczania ścieków
 • system kanalizacyjny   
   
  system rur, zwykle podziemnych, odprowadzających z domów i budynków zużytą wodę i ścieki bytowe do miejsca, gdzie można się ich bezpiecznie pozbyć
 • Przykładowe zdania z "kanalizacja", pamięć tłumaczeniowa

  Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci
  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki
  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki
  Kanalizacja i obiekty przeciwpowodziowe
  Artykuł ‧ ust. ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku i załącznik D pkt ‧ tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność indywidualnego podłączenia, która polega, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody, o której mowa w tym załączniku, tak iż podmiot prawa publicznego działający jako władza publiczna jest podatnikiem w zakresie tej czynności
  Po pierwsze, potrzebujemy inwestycji we właściwe systemy kanalizacji i oczyszczania wody w całej Europie i poza nią.
  Pokazuję stronę 1. Znaleziono 813 zdań frazy kanalizacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

  Check translations in other languages: