wymowa: IPA: iˈlɔras
hyphenation: i-lo-raz
add audio

Definition and similar words in polski:

 
mat. matematyka, matematyczny wynik dzielenia

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "iloraz", pamięć tłumaczeniowa

przy krańcowej stopie procentowej) łączna kwota ofertowa przekracza pozostającą do przydziału kwotę będącą przedmiotem przetargu, pozostała kwota rozdzielana jest proporcjonalnie między oferty zgodnie ze współczynnikiem będącym ilorazem pozostałej do przydziału kwoty do całkowitej kwoty ofertowej po krańcowej stopie procentowej (patrz ramka
W przypadku nabytych wierzytelności korporacyjnych, co do których instytucja kredytowa nie jest w stanie wykazać, że jej szacunkowe wartości PD spełniają wymogi minimalne określone w części ‧, wartości PD określa się zgodnie z następującymi metodami: w przypadku roszczeń uprzywilejowanych wobec nabytych wierzytelności korporacyjnych wartość PD stanowi iloraz oszacowanej przez instytucję kredytową wartości EL i wartości LGD dla tych wierzytelności
Przypuszczalnie to biały, mężczyzna, ze średnim lub powyżej średniego ilorazem inteligencji
Jeżeli przy najwyższym zaakceptowanym poziomie stopy procentowej (najniższej cenie), tzn. przy krańcowej stopie lub cenie, łączna wielkość ofert przekracza kwotę pozostającą do przydziału, kwotę tę rozdziela się proporcjonalnie między oferentów zgodnie ze współczynnikiem będącym ilorazem kwoty pozostałej do przydziału do całkowitej wiel kości ofert po krańcowej stopie procentowej lub cenie (zob
Te dane geometryczne są podstawiane do poniższego wzoru, a wynik jest ilorazem wizualnego oddziaływania kamieniołomu wpływającym na konkretny punkt obserwacyjny
obliczenie stosunku ostrej toksyczności/narażenia (określonego jako iloraz LC‧ iprzewidywanego początkowego stężenia w środowisku) i stosunku toksyczności długookresowej/narażenia (określonego jako iloraz NOEC i przewidywanego długotrwałego stężenia w środowisku
Pani syn jest inny, pani Gump.Jego iloraz inteligencji wynosi
Szacowanie na podstawie ilorazów ryzyka ‧) Ostatnia oceniona odpowiedź ze strony nowotworu według oceny badacza
Poznałem Nathaniela.Twój iloraz inteligencji
* Przedziały ufności obliczono bez dostosowania pod względem płci i jednoczesnego stosowania chemioterapii, które uwzględniono w podstawowej analizie ilorazów szans i modelach logistycznych. † W przypadku jednego pacjenta, tylko w schemacie dla aprepitantu dane dotyczyły fazy ostrej i został on wykluczony z analizy całościowej oraz analizy fazy opóźnionej; w przypadku jednego pacjenta, tylko w standardowym schemacie, dane dotyczyły opóźnionej fazy i został on wykluczony z analizy całościowej oraz analizy fazy ostrej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy iloraz.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: