add audio

Definition and similar words in polski:

  • podjazd   

Przykładowe zdania z "dojazd", pamięć tłumaczeniowa

Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy, poprawę jakości gruntów oraz w prywatne dojazdy do gospodarstw
uważa, że polityka planowania przestrzennego powinna uwzględniać wymogi energooszczędności, wspierając zespół zgodnych ze sobą i uzupełniających się działań, prowadzących do skrócenia długości dojazdów, a w konsekwencji do zmniejszenia zużycia paliwa
Miała problemy z dojazdem
Celem pomocy są inwestycje w przywracanie charakteru obiektów gospodarskich i zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy i pastwiska, poprawę jakości gruntów oraz gospodarowanie dojazdami do gospodarstw
Przedmiotem pomocy są inwestycje dotyczące gospodarowania gruntami, dojazdami do gospodarstw i pastwiskami oraz inwestycje w urządzenia służące do produkcji rolnej
Wydarzenia sierpnia i września dowiodły, że nie ma potrzeby, żebyśmy jeździli tutaj i że budynek Parlamentu w Brukseli jak najbardziej spełnia wymogi naszych oficjalnych posiedzeń, a także, że obywatele UE byliby bardziej zadowoleni, gdybyśmy zaprzestali tych comiesięcznych dojazdów.
rozszerzenie zakresu stosowania punktu ‧ załącznika ‧ tak, aby obejmował on nie tylko wdrażanie przedsięwzięcia, ale także dalszą eksploatację danej infrastruktury oraz środki naprawcze dotyczące emisji zanieczyszczeń związanych z dojazdem do tej infrastruktury
Dojazd jest doskonały
Jeden na dojazdy do pracy, a drugi na weekendy i wycieczki po mieście
Czas dojazdu ‧ minut
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 240 zdań frazy dojazd.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: