add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: cena rynkowa yet.

Przykładowe zdania z "cena rynkowa", pamięć tłumaczeniowa

Zjednoczone Królestwo nałoży na Agencję ds. likwidacji obiektów jądrowych oraz na firmy licencjonowane przez zakład wyznaczone dla elektrowni wymóg na mocy którego zobowiążą się one nie oferować niekrajowym końcowym użytkownikom, którzy kupują energię elektryczną bezpośrednio od Agencji ds. likwidacji obiektów jądrowych oraz od firm licencjonowanych przez zakład wyznaczonych dla elektrowni na warunkach, w których cena składnika energii w umowie z użytkownikami jest poniżej dominującej hurtowej ceny rynkowej
Komisja nie otrzymała żadnych sygnałów, jakoby cena zapłacona przez Connex spółce Arriva Scandinavia za aktywa była niższa od ceny rynkowej
w art ‧ wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp ‧ otrzymuje brzmienie: „ ‧ rzeszacowanie złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych nie będących papierami wartoś ciowymi sklasyfikowanymi jako » utrzymywane do terminu zapadalności « oraz niezbywalnych papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) jest dokonywane kwar talnie, po kursach i cenach rynkowych
jeżeli zagregowany produkt krajowy brutto w cenach rynkowych podlega dostosowaniu w sposób określony w artykule ‧ ustęp ‧ lub jeżeli liczba prezesów wzrasta, wielkość i/lub skład grup są odpowiednio dostosowywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie
do celu zdefiniowania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (zwanego dalej
W przypadku braku łatwo dostępnych cen rynkowych, na przykład w sytuacji, gdy instytucja prowadzi obrót papierami nowej emisji na rynku pierwotnym, właściwe władze mogą odstąpić od wymogu określonego w ust. ‧ i wymagać od instytucji stosowania alternatywnych metod wyceny, pod warunkiem jednak że metody te mają charakter dostatecznie ostrożny i zostały zatwierdzone przez właściwe władze
Od ‧ lipca ‧ r. mogą być podejmowane decyzje o przyznawaniu dopłat do prywatnego składowania, jeżeli średnia cena rynkowa we Wspólnocie notowana w oparciu o wpólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych, o której mowa w rozporządzeniu (EWG) nr ‧ (dalej zwaną „skalą wspólnotową”) wynosi i prawdopodobnie się utrzyma poniżej ‧% ceny podstawowej
W sprawie PreussenElektra system cen gwarantowanych zasilany był bezpośrednio przez prywatnych dostawców energii elektrycznej, którzy zobowiązani byli do kupowania energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł odnawialnych od producentów, po cenie wyższej niż cena rynkowa
Obydwie strony mogą, w drodze wspólnego porozumienia, zmienić je w związku z tendencjami w zakresie cen rynkowych, produkcji, wprowadzania do obrotu lub konsumpcji serów produkowanych w danym kraju oraz przywożonych
Ceną rynkową ustalaną na podstawie wspólnotowej klasyfikacji tusz owczych, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jest cena w chwili przybycia do rzeźni, bez podatku od wartości dodanej płaconego dostawcy za mięso jagnięce pochodzenia wspólnotowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2309 zdań frazy cena rynkowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.