add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: cena rynkowa yet.

Przykładowe zdania z "cena rynkowa", pamięć tłumaczeniowa

Za podstawę kalkulacji wartości plonów, za które należy się rekompensata, przyjmuje się ceny rynkowe w poprzednich latach zbiorów oraz cenę rynkową w roku, w którym wystąpiły straty; cena ta ustalana jest przez komitet doradczy ds. strat w plonach na podstawie dostępnych informacji o cenach rynkowych
W tym celu mogą one sporządzić wykaz okoliczności, w których najwyższa cena może być dostosowana w górę albo w dół, na przykład gdy najwyższa cena została ustalona w umowie między podmiotem kupującym i sprzedającym, gdy cena rynkowa tych papierów wartościowych była manipulowana, gdy ceny rynkowe ogólnie lub niektóre ceny rynkowe w szczególności zostały dotknięte przez wyjątkowe zdarzenia, lub w celu umożliwienia ratowania spółki znajdującej się w trudnej sytuacji
Dokumentacja nie musi powielać dokumentacji, która była wykorzystana w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi zgodnie z zasadą ceny rynkowej (np. w przypadku porozumień dotyczących instrumentów pożyczkowych lub dużych umów) o ile zawiera ona odpowiednie informacje dla oceny, czy ceny były ustalane zgodnie z zasadą ceny rynkowej
O ile wartość dodana brutto w cenach rynkowych nie jest samodzielnym pojęciem w ESA ‧, jest rzeczą istotną podkreślać ten fakt i ustalać wartość dodaną brutto w cenach rynkowych, zakładając, że wszystkie składniki zagregowanych danych szacuje się zgodnie z zasadami ESA
Z zasady średnią cenę rynkową oblicza się na podstawie cen rynkowych na koniec dnia
Dla celów wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję, średnią cenę rynkową akcji zwykłych, które uważa się za wyemitowane, oblicza się na podstawie ceny rynkowej akcji zwykłych w danym okresie
na mocy art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ lit. a) wyżej wymienionego rozporządzenia, dane kwoty muszą zostać zmniejszone lub zniesione w przypadku sektora, w którym cena rynkowa w Państwach Członkowskich, których to dotyczy była równa lub wyższa od średnich cen rynkowych Państw Członkowskich, których waluty nie uległy znaczącej rewaluacji w tym samym okresie
Jednakże w przypadku gdy w trakcie roku gospodarczego czynniki stanowiące podstawę określania reprezentatywnej ceny rynkowej oliwy z oliwek podlegają zmianom, które można uznać za istotne na podstawie kryteriów ustalonych w ramach procedury ustanowionej w art. ‧, podejmuje się decyzję w ramach wymienionej procedury w celu dostosowania reprezentatywnej ceny rynkowej w czasie roku gospodarczego
W dniu ‧ lipca ‧ r. następuje aktualizacja wyceny aktywów zabezpieczających: cena rynkowa Aktywów A wynosi ‧ %, natomiast cena rynkowa Aktywów ‧ %
Artykuł ‧ ust. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WE, Euratom z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich stanowi, że produkt narodowy brutto w cenach rynkowych (PNB) oznacza dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB), jak przewidziała Komisja w zastosowaniu Europejskiego systemu rachunków (ESA). ESA z roku ‧ (ESA‧), zastępujący dwa wcześniejsze systemy, odpowiednio z roku ‧ i ‧, ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE) ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie i przedstawiono w Załączniku do omawianego rozporządzenia. DNB, stosowany w ESA‧, zastąpił PNB jako kryterium dla celów środków własnych, z mocą od roku budżetowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2164 zdań frazy cena rynkowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.