add audio

Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

Definicja MSP dla celów niniejszych wytycznych jest podana w odpowiednich tekstach Wspólnoty [‧]
Od czasu zakończenia dwóch innych europejskich programów ponadnarodowych dotyczących wspólnych przedsiębiorstw- Partnerzy Wspólnoty Europejskiej w zakresie inwestycji (PWEI) dla krajów rozwijających się w Azji, Ameryce Łacińskiej, regionie śródziemnomorskim i Południowej Afryce (kraje ALAMEDSA) w roku ‧ oraz programu na rzecz wspierania wspólnych przedsiębiorstw MSP i innych wspólnych porozumień (IWP) w Państwach Europy Środkowej i Wschodniej (PEŚiW) i we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP) w roku ‧- wielu pośredników finansowych w ramach sieci WEP ograniczyło lub zakończyło tę działalność w związku z małą liczbą wniosków MSP dotyczących WEP, w wyniku czego, w rzeczywistości, w większości Państw Członkowskich nie jest już możliwe złożenie wniosku o uczestnictwo w programie
Wpływ dotacji Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce
Przy czym inicjatywy DG ‧ dotyczyły przede wszystkim rzemiosła i MSP
Druga sprawa dotyczy MSP.
Podobne działania podejmowano w ramach OECD, w szczególności w ramach Karty polityki wobec MSP przyjętej przez ministrów przemysłu państw OECD w Bolonii dnia ‧ czerwca ‧ r
budowę podstawowych i specjalistycznych obiektów badawczych oraz wysokiej jakości obiektów uniwersyteckich dostępnych dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP
CRM jako nowa strategia marketingowa w polskich MSP
Program venture capital (ETF Start-up Facility) wspiera inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w MSP, zwłaszcza na etapie rozpoczynania działalności oraz we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstwa, jak również w innowacyjne MSP, poprzez inwestowanie w wyspecjalizowane fundusze kapitału wysokiego ryzyka
Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora MSP na przykładzie oferty Banku PEKAO SA
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.