wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw   
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (55)

cena bez podatkuprijs zonder belasting
grupa podatkówBTW-groep
grupa podatków dla towaruBTW-groep voor artikel
harmonizacja podatkówbelastingharmonisatie
kod podatkuBTW-code
kwota wolna od podatkuvrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatkuBTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośrednidirecte belasting
podatek celowybijzondere heffing
podatek dochodowybelasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznychbelasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy od osób prawnychvennootschapsbelasting
podatek dochodowy płacony w HolandiiInkomstenbelasting op winst
podatek dochodowy zryczałtowanywinstbelasting
podatek ekologicznymilieuheffing
podatek eksportowyheffing bij uitvoer
podatek EWWSEGKS-heffing
podatek gruntowygrondbelasting
podatek importowyheffing bij invoer
podatek konsumpcyjnyverbruiksbelasting
podatek liniowyforfaitaire belasting
podatek lokalnylokale belasting
podatek majątkowykapitaalbelasting
podatek nienaliczonygebruiksbelasting
podatek od bogactwavermogensbelasting
podatek od dwutlenku węglakoolzuurheffing
podatek od kapitałukapitaalbelasting
podatek od nieruchomościgrondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowychbelasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od prowadzenia działalności gospodarczejbedrijfsbelasting
podatek od spadków i darowiznerfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od środków transportowychvoertuigenbelasting
podatek od tłuszczów jadalnychheffing op vetten
podatek od towarów i usługomzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanejbelasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzenialoonbelasting
podatek od wynagrodzeńloonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowychbelasting op de meerwaarde
podatek paliwowyheffing op brandstoffen
podatek państwowynationale belasting
podatek pośredniindirecte belasting
podatek realnyzakelijke belasting
podatek specjalnybuitengewone belasting
podatek warunkowyvoorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowygemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczycompenserende belasting
podatek za korzystanie ze środowiskamilieuheffing
rozkład podatkówverdeling van de belasting
stawka podatkubelastingdruk
ściąganie podatkówinning der belastingen
uchylanie się od podatkubelastingvlucht
wymiar podatkubelastinggrondslag
zwolnienie od podatkubelastingontheffing
zwolnienie z podatkuBTW-vrijstelling
zwrot podatkubelastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
W świetle prawidłowej wykładni szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG na podstawie jakich kryteriów uznaje się, iż dany podatek nie ma charakteru podatku obrotowego w rozumieniu art. ‧ szóstej dyrektywy?Op grond van welke criteria wordt- bij juiste uitlegging van de Zesde richtlijn (‧/‧/EEG) van de Raad- vastgesteld dat een belasting niet het karakter bezit van omzetbelasting in de zin van artikel ‧ van de Zesde richtlijn?
Udało nam się wysłać mocny sygnał, zwłaszcza dzięki przyjęciu najbardziej problematycznej poprawki, w której postuluje się wprowadzenie podatku na szczeblu europejskim, a nie światowym.Wij zijn erin geslaagd een krachtig signaal af te geven, met name door het aannemen van het meest problematische amendement, dat voorziet in de invoering van een belasting op Europees in plaats van wereldwijd niveau.
dostawy usług łącznie z usługami transportowymi i usługami pomocniczymi, z wyjątkiem dostaw usług zwolnionych z podatku, na podstawie art. ‧, kiedy są one ściśle związane z tranzytem, wywozem lub przywozem towarów objętych przepisami art. ‧ ust. ‧ lit. b) i c) i art. ‧ ustDiensten, met inbegrip van vervoer en de daarmee samenhangende handelingen maar met uitzondering van de diensten die overeenkomstig artikel ‧ zijn vrijgesteld, die rechtstreeks verband houden met douanevervoer, uitvoer van goederen of invoer van goederen, vallend onder het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, sub b) en c), en artikel ‧, lid
Pojęcie zarządzania funduszami powierniczymi, o którym mowa w art. ‧ część B lit. d) pkt ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego, którego treść nie może być zmieniona przez państwa członkowskieHet begrip beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen als bedoeld in artikel ‧, B, sub d, punt ‧, van de Zesde richtlijn (‧/‧/EEG) van de Raad van ‧ mei ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting- Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, is een autonoom gemeenschapsrechtelijk begrip, waarvan de lidstaten de inhoud niet kunnen wijzigen
Wreszcie chcielibyśmy, aby budżet europejski dysponował swoimi własnymi środkami, i aby wreszcie wprowadzono podatek od transakcji finansowych.Tot slot willen wij graag dat de Europese begroting eigen middelen krijgt en dat een belasting op financiële transacties wordt ingevoerd.
Powinniśmy pamiętać, że obecny system podatku VAT, który staje się coraz bardziej złożony, i to nie tylko pod względem stawek, nie nadąża za rozwojem rynku wewnętrznego.Wij moeten voor ogen houden dat het vigerende btw-stelsel niet alleen qua tarieven maar ook in andere opzichten steeds complexer is geworden en geen gelijke tred meer houdt met de ontwikkeling van de interne markt.
Jeśli chodzi o porównanie poziomów opodatkowania w odniesieniu do objętości 21 , jako że podatek akcyzowy ciążący na litrze piwa o średniej zawartości alkoholu ( 5,2 % objętości ) 22wynosi 7,64 SEK 23 , zaś podatek ciążący na litrze wina o zawartości alkoholu przekraczającej 8,5 % maksymalnie do 15 % objętości wynosi 22,08 SEK , to z powyższego wynika , że podatek nałożony na wino odnoszący się do objętości jest około trzykrotnie 24 wyższy niż podatek nałożony na piw o .Wat de vergelijking van de belastingniveaus aan de hand van het volume betreft 21 , aangezien de accijnzen op een liter bier met een gemiddeld alcoholgehalte ( 5,2 vol . % 22 ) 7,64 SEK 23 bedragen en de accijnzen op een liter wijn met een alcoholgehalte van tussen 8,5 en 15 vol . % 22,08 SEK , volgt hieruit dat wijn in verhouding tot het volume ongeveer driemaal 24 zwaarder wordt belast dan bier .
EUR, co odpowiadało kwocie podatku VAT zapłaconego przez ELVO po częściowej prywatyzacji, należnego za okres pomiędzy dniem ‧ stycznia ‧ r. a dniem ‧ sierpnia ‧ r., kiedy to nastąpiła częściowa prywatyzacjaeen bedrag van ‧,‧ EUR aan btw dat ELVO na de gedeeltelijke privatisering had afgedragen maar dat verschuldigd was voor de periode van ‧ januari ‧ tot de gedeeltelijke privatisering op ‧ augustus
Panie Przewodniczący Barroso! Jaki jest prawdziwy powód sprzeciwu Komisji wobec podatku od transakcji finansowych?Mijnheer Barroso, wat is de werkelijke reden waarom uw Commissie tegen een belasting op financiële transacties is?
Często najbardziej znaczącą stawką jest stawka państwa, w którym działa dana jednostka gospodarcza, łącząca w sobie stawkę podatkową stosowaną do podatku ogólnokrajowego ze stawką stosowaną do podatku lokalnego, które są w zasadzie naliczane od tego samego dochodu do opodatkowania (straty podatkowejVaak is het meest betekenisvolle tarief het binnenlandse belastingtarief van het land waar de onderneming is gevestigd, en wordt het belastingtarief dat voor nationale belastingen wordt geheven samengevoegd met de tarieven die gelden voor eventuele lokale belastingen die op een vrijwel soortgelijk niveau van fiscale winst (fiscaal verlies) worden berekend
Obiecałem Parlamentowi, że Komisja przedstawi formalny wniosek ustawodawczy w sprawie podatku od transakcji finansowych.Ik heb het Parlement beloofd dat de Commissie met een formeel wetgevingsvoorstel over een financiële belasting zal komen.
Artykuł ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧), w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r., powinien być interpretowany w ten sposób, że nie sprzeciwia się on poborowi podatku od przeniesienia własności i czynności prawych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego według stopniowej lub proporcjonalnej stawki, jeżeli stosowana jest przy zawieraniu umowy zakupu przez przedsiębiorcę, którego działalność polega na zakupie i sprzedaży nieruchomości lub ich zakupie w celu późniejszego ich przekształcenia lub wynajmuArtikel ‧, lid ‧ van de zesde Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ mei ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting- Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ december ‧, moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan de heffing van het progressieve of evenredige tarief van de belasting op overdracht van kapitaal en op authentieke akten, wanneer deze heffing betrekking heeft op het afsluiten van een koopovereenkomst door een ondernemer wiens activiteit bestaat in de koop en verkoop van onroerende goederen of in de koop daarvan voor latere verbouwing of verhuur
3.1 Zwolnienie z podatku ponownie zainwestowanego zysku ( KMU-Förderungsgesetz 2006 , § 10 EStG )3.1 Belastingvrij bedrag voor geïnvesteerde winst ( KMU-Förderungsgesetz 2006 , § 10 EStG )
Czy rozsądniejszym rozwiązaniem nie byłoby rozważenie obniżki podatków dla naszych przedsiębiorstw i dla naszych pracowników, wypłacanie premii inwestycyjnych, koncentrowanie się na amortyzacji progresywnej, a przede wszystkim - dziesięciokrotne zwiększenie aktywów o mniejszej wartości, aby uniknąć opodatkowywania fikcyjnych zysków i aby zatrzymać pieniądze w przedsiębiorstwie, i w ten sposób również umożliwić łatwiejsze wypłacanie wynagrodzeń?Zou het niet verstandiger zijn om na te denken over belastingverlaging voor onze bedrijven en werknemers, om investeringspremies te betalen, zich te concentreren op de progressieve afschrijving en vooral de voorwerpen van geringe waarde met een factor tien te verhogen, zodat er geen schijnwinsten belast worden, maar het geld in de ondernemingen blijft, waardoor ook de lonen makkelijker betaald kunnen worden?
„ Rada , stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji , może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od stosowania przepisów niniejszej dyrektywy , w celu uprosz czenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania .„ De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen elke lidstaat ma chtigen bijzondere , van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen , teneinde de belastingheffing te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen .
dla zróżnicowanej stawki podatku akcyzowego na benzynę o niskiej zawartości siarki (‧ ppm) do dnia ‧ grudnia ‧ rvoor een gedifferentieerd accijnstarief op laagzwavelige benzine (‧ ppm) tot en met ‧ december
Uważam, że gdy mówimy o wewnątrzwspólnotowym oszustwie typu "znikający podatnik” należy zwrócić uwagę na środki, jakie w omawianym tymczasowym systemie należy przyjąć w celu powstrzymania tych podmiotów, które dopuszczają się nadużyć w systemach podatku VAT stosowanych w Europie.Als we het hebben over intracommunautaire ploffraude, moeten we denk ik aandacht besteden aan de maatregelen die getroffen moeten worden met het oog op deze tijdelijke regeling, die een halt moet toeroepen aan degenen die misbruik maken van de btw-stelsels die binnen Europa worden gebruikt.
2 W sprawie duńskiego podatku od używanych samochodów , importowanych do Danii z innych Państw Członkowskich , istnieje obecnie tyle jednoznacznych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości ,2 Wat de Deense belasting op tweedehands auto ’ s die uit een ander EU-land in Denemarken zij n geïmporteerd betre , zij n er momenteel zoveel duidelijke uitspraken van het Hof van Justitie dat de Commissie er nu eindelijk voor moet zorgen dat Denemarken de regels nalee , hetgeen momenteel niet het geval is .
Pragnę państwu przypomnieć, że przewodniczący Van Rompuy wspomniał o tym, gdy podczas tajemniczego spotkania odbywającego się na tydzień przed jego wejściem w skład Grupy Bilderberg, która nie jest najbardziej przejrzystym stowarzyszeniem świata, ogłosił - a wręcz poparł - propozycję dotyczącą bezpośredniego europejskiego podatku od CO2, który spowodowałby natychmiastowy wzrost cen paliwa, usług itp., a więc byłby szkodliwy dla obywateli Europy.Ik wil u eraan herinneren dat voorzitter Van Rompuy hier al in deze richting wees toen hij, in een mysterieuze vergadering die een week voor zijn benoeming tot de Bilderberggroep plaatsvond, wat niet bepaald de meest transparante groep ter wereld is, het voorstel aankondigde, en zelfs de belofte deed, om een Europese directe belasting op CO2 in te voeren, die tot een onmiddellijke stijging zou leiden van de prijzen van brandstof, diensten, etc., en met andere woorden dus schadelijk zou zijn voor de Europese burgers.
W wyniku przejęcia jednostka przejmująca może uznać za prawdopodobne, że zrealizuje swój składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który nie był ujęty przez tę jednostkę przed połączeniem jednostek gospodarczychAls gevolg van een bedrijfscombinatie mag een overnemende partij het waarschijnlijk achten dat zij haar eigen uitgestelde belastingvordering die niet werd opgenomen vóór de bedrijfscombinatie zal realiseren
Logiką tego systemu jest opodatkowanie każdego zużytego produktu energetycznego, a proponowane obniżenie podatku jest niezgodne z tą logikąDe logica van die regeling houdt in dat op elk verbruikt energieproduct belasting wordt geheven; de voorgenomen belastingvermindering is derhalve niet in overeenstemming met die logica
Jeżeli odsetki otrzymane przez właściciela odsetek zostały objęte podatkami i potrąceniami innymi niż podatek zatrzymany określony w niniejszej Umowie, a Państwo Członkowskie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych przyznaje ulgę podatkową dla takich podatków i potrąceń zgodnie ze swoim prawem krajowym lub umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, takie podatki lub potrącenia są naliczane przed zastosowaniem procedury z ustępuIndien rente die de uiteindelijk gerechtigde heeft ontvangen onderworpen is geweest aan andere belastingen en inhoudingen dan die waarin deze overeenkomst voorziet, en de lidstaat waar de fiscale woonstaat is gevestigd naar nationaal recht of op grond van overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting voor dergelijke heffingen en inhoudingen belastingverrekening toekent, worden dergelijke andere belastingen en inhoudingen verrekend alvorens de procedure van lid ‧ wordt toegepast
Jeżeli Unia Europejska zamierza odgrywać na tym polu aktywną rolę, musi wiedzieć czego chce; musimy zająć wspólne stanowisko i właśnie dlatego chciałabym, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła propozycję sposobu wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.Ja, om op dit punt actief te zijn, moet de Europese Unie een duidelijke zienswijze hebben. We moeten een gezamenlijk standpunt hebben, en dat is de reden waarom ik graag zou zien dat de Commissie zeer binnenkort met een voorstel komt voor de manier waarop we deze belasting op financiële transacties uitvoerbaar kunnen maken.
niezgodnych z art. ‧ niniejszej Umowy, pod warunkiem, że zróżnicowane traktowanie ma na celu zapewnienie skutecznego lub sprawiedliwego opodatkowania lub poboru podatków bezpośrednich w odniesieniu do działalności gospodarczej lub inwestorów drugiej Stronydie strijdig zijn met artikel ‧ van deze overeenkomst, mits het verschil in behandeling bedoeld is om directe belastingen op doeltreffende of billijke wijze te kunnen opleggen of te kunnen innen ten aanzien van economische activiteiten of investeerders van de andere partij
Do celów stosowania przepisów art. ‧ ust. ‧ szóstej dyrektywy, ust. ‧ sekcji ‧ (Podatki) załącznika ‧ do Aktu Przystąpienia Republiki Słowackiej do Wspólnot Europejskich upoważnia Republikę Słowacką do zwolnienia z podatku określonych transakcji wymienionych w ałączniku F do szóstej dyrektywyMet het oog op de toepassing van artikel ‧, lid ‧, van de zesde richtlijn mag Slowakije op grond van bijlage XIV, afdeling ‧ (Belastingen), punt ‧, bij de Akte waarbij de Slowaakse Republiek toetreedt tot de Europese Gemeenschappen, een btw-vrijstelling handhaven voor sommige handelingen zoals omschreven in bijlage F bij de zesde richtlijn
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17604 zdań frazy podatek.Znalezione w 2,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.