wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw   
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (55)

cena bez podatkuprijs zonder belasting
grupa podatkówBTW-groep
grupa podatków dla towaruBTW-groep voor artikel
harmonizacja podatkówbelastingharmonisatie
kod podatkuBTW-code
kwota wolna od podatkuvrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatkuBTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośrednidirecte belasting
podatek celowybijzondere heffing
podatek dochodowybelasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznychbelasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy od osób prawnychvennootschapsbelasting
podatek dochodowy płacony w HolandiiInkomstenbelasting op winst
podatek dochodowy zryczałtowanywinstbelasting
podatek ekologicznymilieuheffing
podatek eksportowyheffing bij uitvoer
podatek EWWSEGKS-heffing
podatek gruntowygrondbelasting
podatek importowyheffing bij invoer
podatek konsumpcyjnyverbruiksbelasting
podatek liniowyforfaitaire belasting
podatek lokalnylokale belasting
podatek majątkowykapitaalbelasting
podatek nienaliczonygebruiksbelasting
podatek od bogactwavermogensbelasting
podatek od dwutlenku węglakoolzuurheffing
podatek od kapitałukapitaalbelasting
podatek od nieruchomościgrondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowychbelasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od prowadzenia działalności gospodarczejbedrijfsbelasting
podatek od spadków i darowiznerfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od środków transportowychvoertuigenbelasting
podatek od tłuszczów jadalnychheffing op vetten
podatek od towarów i usługomzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanejbelasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzenialoonbelasting
podatek od wynagrodzeńloonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowychbelasting op de meerwaarde
podatek paliwowyheffing op brandstoffen
podatek państwowynationale belasting
podatek pośredniindirecte belasting
podatek realnyzakelijke belasting
podatek specjalnybuitengewone belasting
podatek warunkowyvoorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowygemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczycompenserende belasting
podatek za korzystanie ze środowiskamilieuheffing
rozkład podatkówverdeling van de belasting
stawka podatkubelastingdruk
ściąganie podatkówinning der belastingen
uchylanie się od podatkubelastingvlucht
wymiar podatkubelastinggrondslag
zwolnienie od podatkubelastingontheffing
zwolnienie z podatkuBTW-vrijstelling
zwrot podatkubelastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Choć z jednej strony żywię ogromne uznanie dla pracy posła Broka, to z drugiej strony mam poważne wątpliwości co do posługiwania się immunitetem parlamentarnym w celu uniknięcia prawidłowego postępowania w sprawie o uchylanie się od podatku.Hoewel ik enerzijds veel bewondering heb voor het werk dat de heer Brok heeft verricht, heb ik anderzijds ernstige twijfels over het gebruik van parlementaire immuniteit om een rechtszaak wegens belastingontduiking te vermijden.
Decyzja Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. upoważniająca Rumunię do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEBeschikking van de Raad van ‧ januari ‧ waarbij Roemenië wordt gemachtigd om een verlaagd btw-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten als bedoeld in artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG
Uchylono art. ‧ ust. ‧ tej ustawy, przewidujący podobne opodatkowanie obowiązujące spółki krajowe oraz obniżony podatek kapitałowy od kwot przekraczających ‧ mln CHFArtikel ‧, lid ‧, van de Belastingwet, dat voorzag in eenzelfde belasting als voor plaatselijke ondernemingen en in een verminderde vermogensbelasting voor bedragen van meer dan ‧ miljoen CHF, werd geschrapt
Banki przenosiły na nie swoje obciążone ryzykiem aktywa, aby nie wykazywać ich we własnych bilansach i obejść w ten sposób wymogi kapitałowe, a niekiedy i uniknąć płacenia podatkówBanken hebben risicovolle activa niet op hun balans vermeld om de kapitaalvereisten te omzeilen en soms ook om belasting te ontduiken
z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia funduszu na rzecz złomowania statków oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, żeby zdecydowanie opowiadały się za ustanowieniem takiego funduszu jednocześnie na szczeblu IMO i UE; wzywa ponadto Komisję, żeby zbadała dostępny mechanizm finansowy, obejmujący zarówno stocznię, jak i właścicieli statków, w tym wymóg obowiązkowego ubezpieczenia oraz wykorzystanie opłat portowych, podatków od nowych statków i rocznych podatków związanych z rejestracją IMO, na rzecz ekologicznego złomowania od momentu wodowania statku, biorąc pod uwagę, że dany statek podczas całego okresu eksploatacji może mieć więcej niż jednego właścicielaverwelkomt het voorstel een fonds voor de ontmanteling van schepen in het leven te roepen en roept de Commissie en de lidstaten op het doel om een dergelijk fonds op IMO-niveau en tegelijkertijd op EU-niveau tot stand te brengen, vastberaden na te streven; roept de Commissie in dit verband tevens op om onderzoek te doen naar de beschikbare financiële mechanismen waarbij zowel scheepswerven als reders worden betrokken en waaronder een verplichte verzekering, het gebruik van havengelden, belastingheffing op nieuwe schepen en jaarlijkse belastingen gekoppeld aan de IMO-registratie om milieuverantwoorde recycling te waarborgen vanaf het moment dat een schip in de vaart wordt genomen, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat een vaartuig in de loop van zijn nuttige levensduur meer dan één eigenaar kan hebben
podatek od zysku na sprzedaży składnika rzeczowych aktywów trwałych jest rozliczany w czasie, jeśli przychód uzyskany na sprzedaży danego składnika zostanie zainwestowany w podobne składniki aktywówbelastingen op vermogenswinsten worden uitgesteld als de opbrengsten van de vervreemding van het actief worden geïnvesteerd in soortgelijke activa
Uznaje się za prawdopodobne, że dochód do opodatkowania umożliwi jednostce gospodarczej zrealizowanie ujemnych różnic przejściowych, jeżeli istnieją wystarczające dodatnie różnice przejściowe dotyczące podatku płaconego na rzecz tej władzy podatkowej i tego samego podatnika, które według przewidywań odwrócą sięHet is waarschijnlijk dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee een verrekenbaar tijdelijk verschil kan worden verrekend als er voldoende belastbare tijdelijke verschillen zijn met betrekking tot dezelfde belastingautoriteit en dezelfde belastbare entiteit, waarvan wordt verwacht dat ze zullen worden afgewikkeld
Podatkowi kapitałowemu podlegają następujące operacjeAan het kapitaalrecht zijn de volgende verrichtingen onderworpen
podniesienie stawki podatku VAT w stopniu umożliwiającym uzyskanie dodatkowych wpływów do budżetu w wysokości co najmniej ‧ mln EUR w skali roku (‧ mln EUR w ‧ reen verhoging van het btw-tarief, met een opbrengst van ten minste ‧ miljoen EUR voor een volledig jaar (‧ miljoen EUR in
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNSWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG met het oog op de vereenvoudiging van de BTW-verplichtingen (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNS
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie ‧/‧/EWG, podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, lecz mającym siedzibę w innym Państwie CzłonkowskimAdvies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn ‧/‧/EEG vastgestelde teruggaaf van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd
Istnienie częściowych tylko ograniczeń pierwotnych wydatków bieżących i prawdopodobnie przejściowy charakter wpływu struktury dochodów z podatków na ich niedawny wzrost podkreślają potrzebę dalszego usprawniania kontroli wydatkówDe beperkte beheersing van de primaire lopende uitgaven en het wellicht tijdelijke karakter van het samenstellingseffect waaraan de recente stijging van de belastinginkomsten is toe te schrijven, wijzen op de noodzaak van verdere verbeteringen in de uitgavencontrole
Kradzież towarów nie stanowi świadczonej odpłatnie dostawy towarów w rozumieniu art. ‧ szóstej dyrektywy Rady nr ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku i w związku z tym nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VATDiefstal van goederen vormt geen levering van goederen onder bezwarende titel in de zin van artikel ‧ van de Zesde richtlijn (‧/‧/EEG) van de Raad van ‧ mei ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting- Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, en kan bijgevolg als zodanig niet aan BTW worden onderworpen
Kwoty zbierane w imieniu osób trzecich takie jak podatek obrotowy, podatek obciążający towary i usługi oraz podatek VAT, nie są korzyściami ekonomicznymi jednostki gospodarczej i nie skutkują zwiększeniem kapitału własnegoBedragen die de onderneming voor derden ontvangt, zoals accijnzen en BTW, zijn geen economische voordelen die naar de onderneming vloeien en leiden niet tot een toename van het eigen vermogen
Chciałam w szczególności odnieść się do kwestii podatku od transakcji finansowych, który - zgodnie z popartą przeze mnie poprawką - uważam za pozytywny krok, nawet jeśli ma odbyć się jedynie na szczeblu europejskim, pomimo jego problematyczności i złożoności pod względem poboru i skuteczności, skoro ma obowiązywać jedynie na szczeblu europejskim, a nie międzynarodowym.Ik wil in het bijzonder stilstaan bij de belasting op financiële transacties, die ik, zoals ook wordt vermeld in het amendement dat ik heb medeondertekend, als een positieve stap zie, zelfs op - het zij zo - Europees niveau, ondanks de moeilijkheid en complexiteit waar alle relevante studies op wijzen met betrekking tot het innen en de doelmatigheid van deze belasting, als deze alleen op Europees en niet op internationaal niveau wordt ingevoerd.
RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIADIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN
Wolałabym, gdyby w przedmiotowym sprawozdaniu położono większy nacisk na sprawę finansowania międzynarodowych działań w zakresie zmian klimatu, choć jednocześnie zdecydowanie opowiadam się za podatkiem od transakcji finansowych.Ik had graag gezien dat er in dit verslag meer nadruk was gelegd op de financiering van internationale maatregelen op het gebied van klimaatverandering, hoewel ik ook een groot voorstander ben van belasting op financiële transacties.
W tym celu należy postanowić, że Państwa Członkowskie spełniają wymaganie odnośnie do minimalnych poziomów opodatkowania, jeśli całość pobranych przez nie, jako podatki pośrednie, opłat (z wyłączeniem podatku od wartości dodanej), nie jest niższa od wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowaniaDaartoe moet het de lidstaten toegestaan zijn om voor de naleving van de communautaire minimumbelastingniveaus alle door hen geheven indirecte belastingen (de BTW uitgezonderd) samen te tellen
Niemcy i zainteresowane strony nie tylko nie zaprzeczały temu, ale nawet przyznały, że przedsiębiorstwa szklarniowe zostały zwolnione z podatku po to, aby mogły się stać bardziej konkurencyjne w stosunku do konkurencyjnych przedsiębiorstw niderlandzkich, które dzięki niższym cenom brutto za energię miały korzystniejsze warunki produkcyjneDat hebben Duitsland en de belanghebbenden niet alleen niet bestreden, zij hebben er ook op gewezen dat de glastuinbouwondernemingen geen heffingen hoefden te betalen om de concurrentiepositie ten opzichte van Nederlandse concurrerende ondernemingen te verbeteren, ondernemingen die volgens de mededelingen van de belanghebbenden tevens lagere bruto-energieprijzen en daarmee betere productievoorwaarden hebben
Wysokość potrącenia za brak płynności, zgodnie z metodyką w przypadku WestLB, wynika z kosztów refinansowania netto (koszty refinansowania brutto minus odpowiedni podatek od przedsiębiorstwDe hoogte van de aftrek voor het gebrek aan liquiditeit diende te worden bepaald aan de hand van de bij WestLB toegepaste methodiek en dus aan de hand van de nettoherfinancieringskosten (brutoherfinancieringskosten minus de door de onderneming te betalen belastingen
Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strVerordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
Po drugie, skarżąca twierdzi, że rozporządzenie narusza również art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, w zakresie w jakim metoda zastosowana przy uwzględnieniu braku zwrotu podatku VAT przy porównaniu ceny eksportowej i normalnej wartości różni się znacząco od tej stosowanej w dochodzeniu pierwotnym bez jakiegokolwiek ważnego uzasadnieniaTen tweede stelt verzoekster dat de verordening ook in strijd is met artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening, voor zover de methode voor de inaanmerkingneming van de niet-teruggaaf van de BTW bij de vergelijking van de uitvoerprijs en de normale waarde zonder geldige rechtvaardiging totaal verschilt van de in het oorspronkelijke onderzoek toegepaste methode
Zwolnienie z podatku VAT dotyczy przypadków, gdy rzeczywista cena towarów i usług podana na fakturze lub innym równoważnym dokumencie wynosi co najmniej ‧ franków szwajcarskich (wraz z podatkiemVrijstelling van BTW wordt verleend indien de effectieve aankoopprijs voor de in de factuur of een gelijkwaardig document vermelde goederen en dienstverstrekkingen (inclusief belastingen) ten minste ‧ Zwitserse frank bedraagt
Postępowanie dotyczy nieujawnienia w zeznaniu podatkowym honorarium otrzymanego za przemówienie w Monachium, za które należny podatek wyniósł 2 900 euro.Het verzoek houdt verband met het feit dat de heer Brok in zijn aangifte inkomstenbelasting geen opgave heeft gedaan van een honorarium voor een lezing in München waarvoor een bedrag van 2 900 euro aan belasting verschuldigd was, dat inmiddels is betaald.
Choć podstawowy cel pierwszych podatków akcyzowych na wyroby tytoniowe był wyłącznie fiskalny, w dzisiejszym świecie rola takich podatków ulega zmianie i podatki akcyzowe stają się w coraz większym stopniu instrumentami polityki w zakresie zdrowia publicznego i polityki społecznejTerwijl de eerste accijnzen op tabak alleen dienden om belastinginkomsten te genereren, is hun functie in de huidige situatie aan het veranderen en worden ze steeds meer ingezet in het kader van het sociaal beleid en het volksgezondheidsbeleid
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 5,654 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.