wymowa: IPA: xɔˈrɔba ˌkrɔjʦ̑fɛlda‿jaˈkɔba

Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • ziekte van Creutzfeldt-Jakob   

Przykładowe zdania z "choroba Creutzfeldta-Jakoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
ODMIANA CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBAVARIANT VAN DE ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB
Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) -- > Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) jest stosunkowo nową i rzadko spotykaną chorobą neurologiczną, sklasyfikowaną jako zakaźna encefalopatia gąbczasta.Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, variant (vCJD)
Choroba Creutzfeldta-JakobaVariant-CJD
W odniesieniu do wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba zalecane mogą być dalsze środki ostrożnościVoor de variant-ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen verdere voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen
Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, odmiany choroby Creutzfeldta-JakobaOverdraagbare spongiforme encefalopathieën, variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ É.A. i in. przeciwko Radzie i Komisji, w którym Sąd odrzucił w części jako niedopuszczalną i oddalił w pozostałym zakresie jako bezzasadną skargę stron wnoszących odwołanie o odszkodowanie na podstawie art. ‧ WE i ‧ akapit drugi WE zmierzającą do uzyskania zadośćuczynienia za szkody doznane rzekomo wskutek zakażenia i następującej po nim śmierci członków rodzin wnoszących odwołanie, u których wystąpiła nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba, pozostająca w związku z pojawianiem się i rozprzestrzenianiem w Europie gąbczastej encefalopatii bydła za co odpowiedzialność miałaby ponosić Rada i Komisja- Przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej WspólnotyHogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van ‧ december ‧, É.A. e.a./Raad en Commissie (T-‧/‧), waarbij het beroep van rekwiranten krachtens de artikelen ‧ EG en ‧, tweede alinea, EG, tot vergoeding van de schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van het overlijden van familieleden door besmetting met een nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die verband zou houden met het uitbreken en de verspreiding in Europa van boviene spongiforme encefalopathie, waarvoor de Raad en de Commissie aansprakelijk zouden zijn, gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard- Voorwaarden voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschappen
rozwijanie strategii profilaktyki i zarządzanie zaburzeniami i chorobami nerwowymi i umysłowymi (takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowe odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba), w tym chorobami odnoszącymi się do uzależnienia od lekówontwikkeling van strategieën inzake preventie en beheersing van neurologische en mentale aandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob), waaronder die in verband met drugsverslaving
osoby z rozpoznaniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub jej wariantu, lub z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku niejatrogennej postaci choroby Creutzfeldta-Jakobapersonen bij wie de ziekte van CreutzfeldtJakob of de variant-ziekte van CreutzfeldtJakob gediagnosticeerd is of die een familieanamnese van niet-iatrogene ziekte van CreutzfeldtJakob hebben
zwalczanie cukrzycy, chorób układu nerwowego (takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, a także, tam gdzie właściwe, chorób psychicznych), chorób układu krążenia i chorób rzadko występującychstrijd tegen suikerziekte, ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob en, waar toepasselijk ook geestesziekten), hart-en vaatziekten en zeldzame ziekten
Choroba Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) jest śmiertelną postacią „ludzkiej encefalopatii gąbczastej” (choroby wywoływanej przez priony), która została rozpoznana po raz pierwsz y w 1996 r. w Wielkiej Brytanii.Variant-Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) is een dodelijke vorm van "humane spongiforme encefalopathie” (een prionziekte) die voor het eerst in 1996 in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd.
W Zjednoczonym Królestwie opublikowano informacje potwierdzające hipotezę, według której narażenie na czynnik wywołujący gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) wykazuje związek z występowaniem nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u ludziOverwegende dat in het Verenigd Koninkrijk nieuwe informatie is bekendgemaakt die bijkomende steun biedt voor de hypothese dat er tussen blootstelling aan het agens van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens een verband bestaat
Gąbczaste encefalopatie przenośne (choroba Creutzfeldta-JacobaOverdraagbare spongiforme encefalopathieën-(CJD
Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-JakobaAldo Patriciello en Alfredo Pallone, over de ziekte van Creutzfeld-Jakob
Nie widziałaś Jakoba od jakiegoś czasu?Hoe lang komt Jacob hier al?
uwzględniając bezprecedensowe potępienie w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jakoba Kellenbergera przypadków łamania międzynarodowego prawa humanitarnego dokonywanego wobec osób cywilnych i osób zatrzymanych przez rząd Birmy oraz jego żądanie podjęcia przez rząd Birmy natychmiastowych działań w celu położenia kresu łamaniu prawa i uniknięcia nowych przypadków jego naruszaniagezien de nooit eerder geziene wijze waarop de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Jakob Kellenberger, op ‧ juni ‧ de schendingen van het internationaal humanitair recht ten aanzien van burgers en gedetineerden door de Birmese regering aan de kaak heeft gesteld en zijn oproep aan de Birmese regering om met spoed stappen te ondernemen om deze praktijken te beëindigen en in de toekomst te voorkomen
Stwierdzenie nieważności decyzji określającej stopień trwałej częściowej niezdolności do pracy w następstwie choroby o podłożu zawodowym na ‧ % oraz tytułem żądania ewentualnego- zasądzenie od pozwanego zapłaty pewnej kwoty tytułem naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącąNietigverklaring van het besluit waarbij het deel van de gedeeltelijke volledige invaliditeit dat door de beroepsziekte is veroorzaakt op ‧ % is gesteld alsmede, subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby wypłacane są pracownikom najemnym oraz osobom prowadzącym działalność na własny rachunek .Werknemers en zelfstandigen ontvangen bij ziekte een uitkering .
oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka chorobyclaims inzake ziekterisicobeperking
Włochy podjęły również dodatkowe środki zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń, obowiązujące w całych WłoszechItalië heeft voorts aanvullende uitroeiings- en bewakingsmaatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte genomen, die voor geheel Italië gelden
To jedyny sposób zwalczania przyczyn chorób związanych z otyłością.Alleen zo kunnen we het probleem van overgewicht aan de wortel aanpakken.
Zawierają one również wspólne przepisy dotyczące w szczególności ograniczeń mających zastosowanie do wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z gospodarstwa lub obszaru zakażonego chorobami epizootycznymi oraz obowiązek poddawania zabiegom produktów pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami w celu zniszczenia czynnika chorobotwórczegoZij bevatten gemeenschappelijke beginselen, bijvoorbeeld met betrekking tot beperkende maatregelen ten aanzien van het in de handel brengen van producten die komen van een bedrijf of uit een gebied dat met een epizoötische ziekte is besmet, en de mogelijkheid dat producten uit gebieden waarvoor beperkende maatregelen gelden, worden onderworpen aan een behandeling om het ziekteverwekkende agens te vernietigen
Aby wygrać tę sprawę potrzebujemy sędziów, skłonnych uniewinnić... oraz takich, którzy uznaliby argument o chorobie psychicznej za wystarczającyWe hebben ' n jury nodig die ons gunstig gezind is... en die hem ontoerekenings- vatbaar zal verklaren
Badania te mają sprawdzić, czy choroba ta występuje u drobiu, co może doprowadzić do przeglądu obowiązującego prawodawstwa Wspólnoty oraz przyczynić się do poznania możliwych zagrożeń, jakie stanowi dzika zwierzyna dla zwierząt i ludziIn het kader van dat onderzoek moet worden nagegaan of een eventuele besmetting van pluimvee van zodanige aard is dat de geldende communautaire wetgeving moet worden herzien en worden nieuwe inzichten verkregen in de mate waarin in het wild levende dieren een bedreiging vormen voor mens en dier
Umowa z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zwrotu świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwaOvereenkomst van ‧ december ‧ betreffende de vergoeding van verstrekkingen bij ziekte en moederschap
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14077 zdań frazy choroba Creutzfeldta-Jakoba.Znalezione w 5,44 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.