wymowa: IPA: xɔˈrɔba ˌkrɔjʦ̑fɛlda‿jaˈkɔba

Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • ziekte van Creutzfeldt-Jakob   

Przykładowe zdania z "choroba Creutzfeldta-Jakoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
osoby z rozpoznaniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub jej wariantu, lub z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku niejatrogennej postaci choroby Creutzfeldta-Jakobapersonen bij wie de ziekte van CreutzfeldtJakob of de variant-ziekte van CreutzfeldtJakob gediagnosticeerd is of die een familieanamnese van niet-iatrogene ziekte van CreutzfeldtJakob hebben
zwalczanie cukrzycy, chorób układu nerwowego (takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, a także, tam gdzie właściwe, chorób psychicznych), chorób układu krążenia i chorób rzadko występującychstrijd tegen suikerziekte, ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob en, waar toepasselijk ook geestesziekten), hart-en vaatziekten en zeldzame ziekten
W odniesieniu do wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba zalecane mogą być dalsze środki ostrożnościVoor de variant-ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen verdere voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen
ODMIANA CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBAVARIANT VAN DE ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB
Choroba Creutzfeldta-JakobaVariant-CJD
rozwijanie strategii profilaktyki i zarządzanie zaburzeniami i chorobami nerwowymi i umysłowymi (takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowe odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba), w tym chorobami odnoszącymi się do uzależnienia od lekówontwikkeling van strategieën inzake preventie en beheersing van neurologische en mentale aandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob), waaronder die in verband met drugsverslaving
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ É.A. i in. przeciwko Radzie i Komisji, w którym Sąd odrzucił w części jako niedopuszczalną i oddalił w pozostałym zakresie jako bezzasadną skargę stron wnoszących odwołanie o odszkodowanie na podstawie art. ‧ WE i ‧ akapit drugi WE zmierzającą do uzyskania zadośćuczynienia za szkody doznane rzekomo wskutek zakażenia i następującej po nim śmierci członków rodzin wnoszących odwołanie, u których wystąpiła nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba, pozostająca w związku z pojawianiem się i rozprzestrzenianiem w Europie gąbczastej encefalopatii bydła za co odpowiedzialność miałaby ponosić Rada i Komisja- Przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej WspólnotyHogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van ‧ december ‧, É.A. e.a./Raad en Commissie (T-‧/‧), waarbij het beroep van rekwiranten krachtens de artikelen ‧ EG en ‧, tweede alinea, EG, tot vergoeding van de schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van het overlijden van familieleden door besmetting met een nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die verband zou houden met het uitbreken en de verspreiding in Europa van boviene spongiforme encefalopathie, waarvoor de Raad en de Commissie aansprakelijk zouden zijn, gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard- Voorwaarden voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschappen
Choroba Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) jest śmiertelną postacią „ludzkiej encefalopatii gąbczastej” (choroby wywoływanej przez priony), która została rozpoznana po raz pierwsz y w 1996 r. w Wielkiej Brytanii.Variant-Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) is een dodelijke vorm van "humane spongiforme encefalopathie” (een prionziekte) die voor het eerst in 1996 in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd.
Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) -- > Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) jest stosunkowo nową i rzadko spotykaną chorobą neurologiczną, sklasyfikowaną jako zakaźna encefalopatia gąbczasta.Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, variant (vCJD)
W Zjednoczonym Królestwie opublikowano informacje potwierdzające hipotezę, według której narażenie na czynnik wywołujący gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) wykazuje związek z występowaniem nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u ludziOverwegende dat in het Verenigd Koninkrijk nieuwe informatie is bekendgemaakt die bijkomende steun biedt voor de hypothese dat er tussen blootstelling aan het agens van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens een verband bestaat
Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, odmiany choroby Creutzfeldta-JakobaOverdraagbare spongiforme encefalopathieën, variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
Gąbczaste encefalopatie przenośne (choroba Creutzfeldta-JacobaOverdraagbare spongiforme encefalopathieën-(CJD
Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-JakobaAldo Patriciello en Alfredo Pallone, over de ziekte van Creutzfeld-Jakob
uwzględniając bezprecedensowe potępienie w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jakoba Kellenbergera przypadków łamania międzynarodowego prawa humanitarnego dokonywanego wobec osób cywilnych i osób zatrzymanych przez rząd Birmy oraz jego żądanie podjęcia przez rząd Birmy natychmiastowych działań w celu położenia kresu łamaniu prawa i uniknięcia nowych przypadków jego naruszaniagezien de nooit eerder geziene wijze waarop de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Jakob Kellenberger, op ‧ juni ‧ de schendingen van het internationaal humanitair recht ten aanzien van burgers en gedetineerden door de Birmese regering aan de kaak heeft gesteld en zijn oproep aan de Birmese regering om met spoed stappen te ondernemen om deze praktijken te beëindigen en in de toekomst te voorkomen
Nie widziałaś Jakoba od jakiegoś czasu?Hoe lang komt Jacob hier al?
PROCEDURY DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓB W GOSPODARSTWIE, GDY ŚWINIE SĄ ZABIJANE PO POTWIERDZENIU CHOROBYBEMONSTERINGSPROCEDURES IN BEDRIJVEN WAAR VARKENS WORDEN GEDOOD NADAT DE ZIEKTE IS BEVESTIGD
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby wypłacane są pracownikom najemnym oraz osobom prowadzącym działalność na własny rachunek .Werknemers en zelfstandigen ontvangen bij ziekte een uitkering .
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowychOngevallen- en beroepsziekteverzekering
Choroby zwierząt (art. ‧ rozporządzenia (WE) nrZoönoses (artikel ‧ van Verordening (EG) nr
Dotacją nie są objęte koszty czynności zawodowych weterynarzy ADSG polegających na pobraniu próbek lub wykonywaniu badań diagnostycznych w ramach narodowych programów zwalczania chorób zwierząt współfinansowanych przez Unię EuropejskąUitgaven voor monsterneming of diagnostisering door de dierenartsen van de ADSG in het kader van nationale programma’s voor de uitroeiing van dierziekten die door de Europese Unie worden gecofinancierd, komen niet in aanmerking voor deze steunregeling
mając na uwadze, że przedmiotowa zielona księga wpisuje się w ruch o zasięgu globalnym rozpoczęty na poziomie UE i mający na celu walkę z czynnikami najbardziej szkodliwymi dla zdrowia, w tym ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, które to czynniki, w połączeniu z paleniem tytoniu i nadmiernym spożywaniem alkoholu są źródłem chorób układu krążenia (stanowiących pierwszą przyczynę zgonów mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej), niektórych typów raka, chorób układu oddechowego, osteoporozy oraz cukrzycy typu ‧, które powodują wzrost obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnejoverwegende dat het groenboek aansluit bij een alomvattende aanpak die op Europees niveau in gang gezet is en die gericht is op de bestrijding van de factoren die het gevaarlijkst zijn voor de gezondheid, waaronder verkeerde voedingsgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging, die, net als nicotineverslaving en alcoholmisbruik, ten grondslag liggen aan hart- en vaatziekten (de belangrijkste doodsoorzaak zowel voor mannen als voor vrouwen in de Europese Unie), bepaalde soorten kanker, aandoeningen aan de luchtwegen, osteoporose en diabetes type ‧, wat de nationale gezondheidsstelsels zwaar onder druk zet
Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- D przeciwko Komisji (Choroba zawodowa- Wniosek o uznanie zawodowego charakteru pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą, którą dotknięty jest skarżącyZaak F-‧/‧: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van ‧ juli ‧- D/Commissie (Beroepsziekte- Vordering tot erkenning dat verergering van ziekte van verzoeker gevolg is van beroep
Czynny nadzór oznacza zdecydowane działania mające na celu identyfikację występowania choroby, takie jak systematyczne badania kliniczne, badanie przedubojowe i poubojowe, badania serologiczne w gospodarstwie i rzeźni, poddanie materiału chorobotwórczego diagnozie laboratoryjnej, zwierzęta wskaźnikoweActieve bewaking houdt in dat maatregelen worden getroffen om een ziekte op te sporen en te constateren, met name systematische klinische controles, keuringen vóór en na het slachten, serologisch onderzoek op bedrijven en in slachthuizen, verzending van pathologisch materiaal voor laboratoriumonderzoek, verklikkerdieren
Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt WspólnotyHet uitbreken van deze ziekte vormt een ernstig risico voor de veestapel in de Gemeenschap
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14077 zdań frazy choroba Creutzfeldta-Jakoba.Znalezione w 2,342 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.