Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • belgië   

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (1)

Belgiazike hause; België

Przykładowe zdania z "belgia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strona skarżąca: Christophe Lesniak (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S.Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis i E.Marchal, avocatsVerzoeker: Christophe Lesniak (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten
Adres: a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, USA; b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, USA; c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, Francja; d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, Belgia; e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), Belgia; f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), Belgia; g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina; h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina; i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, Bośnia i Hercegowina; j) Rr Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo; l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No. ‧, PO Box ‧, Tirana, Albania; m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, PakistanAdres: a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, Frankrijk; d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, België; e) Batavierenstraat ‧, ‧ Etterbeek (Brussel), België; f) Postbus ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussel), België; g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, Bosnië en Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No ‧, PO Box ‧, Tirana, Albanië; m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, Pakistan
Dodatkowo Belgia podkreśla, że przedmiotowe działania szkoleniowe mają znaczny dodatni wpływ na gospodarkęAls aanvullend argument voert België aan, dat de betrokken opleidingsactiviteiten een belangrijk positief effect op de economie hebben
Skarga przeciwko Księstwu Liechtensteinu została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Bjørnara Alterskjæra i Ólafura Jóhannesa Einarssona, działających jako przedstawiciele Urzędu Nadzoru EFTA, ‧, Rue Belliard, ‧ Bruksela, BELGIAOp ‧ juni ‧ is bij het EVA-Hof beroep ingesteld tegen het Vorstendom Liechtenstein door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door Bjørnar Alterskjær en Ólafur Jóhannes Einarsson, optredend als gemachtigden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Belliardstraat ‧, ‧ Brussel, BELGIË
W sprawie T-‧/‧, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowana przez adwokatów L. de Brouwera, E. Cornu, E. De Gryse'a et D. Moreau przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnik: O. Montalto), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była Cottee Dairy Products Pty Limited, z siedzibą w New South Wales (Australia), mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧), Sąd Pierwszej Instancji (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w ‧ stycznia ‧ r. postanowienie, którego sentencja brzmi następującoIn zaak T-‧/‧, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, gevestigd te Spa (België), vertegenwoordigd door L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse en D. Moreau, advocaten, tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (gemachtigde: O. Montalto); andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Cottee Dairy Products Pty Limited, gevestigd te New South Wales (Australië), betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van ‧ april ‧ (zaak R ‧/‧-‧), heeft het Gerecht (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters; griffier: H. Jung, op ‧ januari ‧ een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt
W dniu ‧ listopada ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Alcadis (Belgia), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japonia), oraz Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japonia) nabywają wspólną kontrolę nad całością nowo powstałego przedsiębiorstwa Isuzu Benelux stanowiącego spółkę joint venture w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcjiOp ‧ november ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Alcadis (België), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japan) en Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japan) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Isuzu Benelux door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is
Strona pozwana: I. D. FOS Research EEIG (z siedzibą w Mol, BelgiaVerwerende partij: I.D. FOS Research EEIG (gevestigd te Mol, België
W wypadku takich obszarów jak Belgia, Kanada lub Szwajcaria francuskojęzyczna kolportowanie książek zapewniają sami wydawcy lub odbywa się ono za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ponieważ wielkość rynku jest dostatecznie duża, aby przedsiębiorstwa inwestowały w zintegrowane sieci dystrybucyjneVoor regio's als Franstalig België, Canada of Zwitserland worden de boeken door de uitgeverijen zelf of via het distributienetwerk van de tussenpersoon verspreid, omdat het marktvolume zo groot is dat ondernemingen investeren in geïntegreerde distributienetwerken
I-983 , pkt 24 oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie C-457 / 00 Belgia przeciwko Komisji , Rec. str .I-983 , punt 24 , en 3 juli 2003 , België / Commissie , C-457 / 00 , Jurispr. blz .
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (dawniej Cour d'arbitrage) (Belgia) w dniu ‧ lutego ‧ r.- Nicolas Bressol i in., Céline Chaverot i in. przeciwko Gouvernement de la Communauté françaiseVerzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof) (België) op ‧ februari ‧- Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a./Regering van de Franse Gemeenschap
Dnia ‧ sierpnia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich przez F zamieszkałego w Rhode St Genèse (Belgia), reprezentowanego przez Erica Boigelota, adwokataBij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ augustus ‧ beroep ingesteld tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen door F, wonende te Sint-Genesius-Rode (België), vertegenwoordigd door E. Boigelot, advocaat
Belgia: Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg, ‧ BruxellesBelgië: Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg ‧ Bruxelles
Duracell Batteries BVBA, Aarschot, BelgiaDuracell Batteries BVBA, Aarschot, België
Ponadto Belgia nie wyjaśniła, dlaczego filia GM Europe – drugi hipotetyczny wybór – której produkcja przedmiotowego modelu mogła zostać powierzona, nie miałaby zorganizować podobnych działań szkoleniowychDaarenboven heeft België niet uiteengezet, waarom de hypothetische alternatieve vestiging van GM Europe waaraan de productie van dat model kon worden toevertrouwd, geen vergelijkbare opleidingsactiviteiten zou ondernemen
Sprawa C-212 / 06 : Gouvernement de la Communauté française i Gouvernement wallon przeciwko Gouvernement flamand [ System ubezpieczenia opiekuńczego ustanowiony przez podmiot wchodzący w skład federacji tworzącej państwo członkowskie — Wyłączenie osób mających miejsce zamieszkania na części terytorium krajowego innej niż część podlegająca kompetencji tego podmiotu — Artykuły 18 WE , 39 WE i 43 WE — Rozporządzenie ( EWG ) nr 1408 / 71 ] [ wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d ’ arbitrage , obecnie Cour constitutionnelle ( Belgia ) ] . . . . . . . . . . . .Zaak C-212 / 06 : Regering van de Franse Gemeenschap en Waalse regering tegen Vlaamse regering [ „ Zorgverzekering ingesteld door gefedereerde eenheid van lidstaat — Uitsluiting van personen die wonen op deel van nationaal grondgebied dat niet o nder bevoegdheid van die eenheid valt — Artikelen 18 EG , 39 EG en 43 EG — Verordening ( EEG ) nr. 1408 / 71 ” ] [ verzoek van het Arbitragehof , thans het Grondwettelijk Hof ( België ) , om een prejudiciële beslissing ] . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds . Komunikacji Społecznej Publikacje 1049 Bruksela , BelgiaEuropese Commissie Directoraat-generaal Communicatie Publicaties 1049 Brussel BELGIË
BELGIA – DANIABELGIË- DENEMARKEN
Umowa między Rządem Królestwa Belgii a Rządem Republiki Singapuru dotycząca usług lotniczych świadczonych pomiędzy i poza ich terytoriami, sporządzona w Singapurze dnia ‧ maja ‧ r., ze zmianami (zwana dalej Umową Singapur-BelgiaOvereenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Singapore inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, gesloten te Singapore op ‧ mei ‧, zoals gewijzigd (hierna de overeenkomst tussen Singapore en België genoemd
Artykuł ‧ Umowy Liban–Belgiaartikel ‧ van de overeenkomst tussen Libanon en België
Niniejsza decyzja skierowana jest do Monsanto Europe SA, Scheldelaan ‧, Haven ‧ – ‧ Antwerp, BelgiaDit besluit is gericht tot Monsanto Europe nv, Scheldelaan ‧, Haven ‧- ‧ Antwerpen- België
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles- Belgia)- De Landtsheer Emmanuel SA przeciwko Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SAArrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ april ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel- België)- De Landtsheer Emmanuel SA/Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Raad van State van België (Belgia)- Wykładnia art. ‧ WE i rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu (Dz.U. ‧ L ‧, s. ‧)- Ustawodawstwo krajowe zawierające listę gatunków, których posiadanie jest dozwolone w danym państwie członkowskim, w wyniku której wykluczona jest możliwość posiadania gatunków wskazanych w załącznikach B, C i D rozporządzenia oraz nieobjętych rozporządzeniem- Posiadanie, na które zezwolono w innym państwie członkowskim, którego ustawodawstwo jest zgodne z rozporządzeniemVerzoek om een prejudiciële beslissing- Raad van State van België- Uitlegging van artikel ‧ EG en verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ december ‧ inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L ‧, blz. ‧)- Nationale regeling die een lijst van soorten vaststelt die in de betrokken lidstaat mogen worden gehouden, waardoor de in de bijlagen B, C of D bij de verordening vermelde soorten alsook de niet door de verordening gedekte soorten niet mogen worden gehouden- Soorten die in andere lidstaten, met een aan de verordening conforme wetgeving, wel mogen worden gehouden
Starepaństwa członkowskie są to państwa członkowskie UE-15.Nowymipaństwami członkowskimi są Cypr , Republika Czeska , Estonia , Węgry , Łotwa , Litwa , Malta , Polska , Słowacja i Słowenia.Krajami kandydującyminazywane są w tej publikacji Bułgaria , Rumunia i Turcja.Południowepaństwa członkowskie są to Grecja , Hiszpania , Włochy i Portugalia. Północnepaństwa członkowskie są to Dania , Finlandia i Szwecja.Kraje Beneluksusą to Belgia , Niderlandy i Luksemburg.Kraje bałtyckiesą to Estonia , Łotwa i LitwaDe oude lidstaten zijn de lidstaten van de EU-15.De nieuwe lidstaten zijn Cyprus , de Tsjechische Republiek , Estland , Hongarije , Letland , Litouwen , Malta , Polen , de Slowaakse Republiek en Slovenië.De zuidelijke lidstaten zijn Griekenland , Spanje , Italië en Portugal.De Benelux lidstaten zijn België , de Nederlanden en Luxemburg De Baltische lidstaten zijn Estland , Litouwen en Letland.De Noordse lidstaten zijn Denemarken , Finland en Zweden.De kandidaatlanden in deze publicatie zijn Bulgarije , Roemenië en Turkije
W sprawie T-‧/‧, Robert Charles Schochaert, były urzędnik Rady Unii Europejskiej zamieszkały w Brukseli (Belgia), reprezentowany przez adwokata J. A. Martina, przeciwko Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy: M. Miss i F. Anton), której przedmiotem był wniosek odszkodowawczy zmierzający do uzyskania naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę, jakie skarżący miał ponieść wskutek wielokrotnej odmowy ze strony Rady awansowania go do stopnia B‧ oraz wskutek molestowania psychicznego, Sąd (w składzie jednoosobowym: P. Lindh); sekretarz: I Natsinas, administrator, wydał w dniu ‧ lipca ‧ r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następującoIn zaak T-‧/‧, Robert Charles Schochaert, voormalig ambtenaar van Raad van de Europese Unie, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door J. A. Martin, advocaat, tegen Raad van de Europese Unie (gemachtigden: M. Sims en F. Anton), betreffende een beroep strekkende tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker stelt te hebben geleden door de herhaalde weigering van de Raad om hem tot de rang B ‧ te bevorderen en door belaging, heeft het Gerecht (P. Lindh, alleensprekend rechter); griffier: I. Natsinas, administrateur, op ‧ juli ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
B-‧ Bruksela (BelgiaB-‧ Brussel (België
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2578 zdań frazy belgia.Znalezione w 1,125 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.