Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • belgië   

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (1)

BelgiaBelgië; zike hause

Przykładowe zdania z "belgia", pamięć tłumaczeniowa

add example
W wyniku rozpoczęcia procedury, Belgia potwierdziła i wyjaśniła Komisji, na podstawie dokumentów dostarczonych przez producentów maszyn, że wyspecjalizowanych maszyn nie można łatwo przystosować do produkcji różnego typu włókienNa de inleiding van de procedure heeft België de Commissie op basis van documenten van de fabrikant van de machines bevestigd en uitgelegd dat de op maat gemaakte machines niet gemakkelijk aangepast kunnen worden om verschillende types vezels te produceren
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie C-‧/‧, Belgia przeciwko Temco Europe SA (wniosek Cour d'Appel de Bruxelles o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Szósta Dyrektywa w sprawie podatku VAT- Art. ‧ B lit. b)- Transakcje zwolnione od podatku- Najem nieruchomości- Porozumienie dotyczące użyczeniaArrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ november ‧ in zaak C-‧/‧: (verzoek van het Hof van beroep te Brussel om een prejudiciële beslissing): Belgische Staat tegen Temco Europe SA (Zesde BTW-richtlijn- Artikel ‧, B, sub b- Onbenoemde overeenkomst- Verhuur van onroerende goederen- Precaire terbeschikkingstelling
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België (Belgia) w dniu ‧ lutego ‧ r.- UDV North America Inc przeciwko Brandtraders NVZaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie van België op ‧ februari ‧- UDV North America Inc tegen Brandtraders NV
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde (Belgia) w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- postępowanie karne przeciwko Vincentemu Willy emu Lahousse owi i Lavichy BVBAZaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgique) op ‧ april ‧- Strafzaak tegen V.W. Lahousse & Lavichy BVBA
W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Conseil d'État (Belgia) postanowieniem z dnia ‧ kwietnia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ maja ‧ r., w postępowaniu Inter-Environnement Wallonie ASBL przeciwko Région wallone, Trybunał (piąta izba) w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes, P. Kūris (sprawozdawca) i J. Klučka, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ r. postanowienie, którego sentencja brzmi następującoIn zaak C-‧/‧, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel ‧ EG, ingediend door de Raad van State (België) bij beslissing van ‧ april ‧, ingekomen bij het Hof op ‧ mei ‧, in de procedure Inter-Environnement Wallonie ASBL tegen Waals Gewest, heeft het Hof (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, kamerpresident, P. Kūris (rapporteur) en J. Klučka, rechters; advocaat-generaal: C. Stix-Hackl; griffier: R. Grass, op ‧ januari ‧ een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt
W związku z decyzją o wszczęciu procedury Belgia sprecyzowała interpretację, jaką nadała pozwoleniu Komisji dotyczącemu metody cost plus, i zobowiązała się do dostosowania systemu opodatkowania majątku ruchomego, podatku od wniesienia aportu oraz systemu otrzymywanych korzyści specjalnych i nieodpłatnychNa de beschikking tot inleiding heeft België de interpretatie van de toestemming van de Commissie voor de cost plus-methode nader gepreciseerd en toegezegd de regeling voor de roerende voorheffing, het kapitaalrecht en de toegekende abnormale of goedgunstige voordelen aan te passen
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu ‧ września ‧ r.- Państwo belgijskie- SPF Finances przeciwko BLM SAZaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Bergen op ‧ september ‧- Belgische Staat/BLM SA
Umowa między Rządem Belgii a Rządem Republiki Gruzji dotycząca transportu lotniczego, parafowana dnia ‧ lutego ‧ r., zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–BelgiaOvereenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van België en de regering van de Republiek Georgië, geparafeerd op ‧ februari ‧, hierna de Overeenkomst tussen Georgië en België genoemd, in bijlage II
W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgia) postanowieniem z dnia ‧ stycznia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ marca ‧ r., w postępowaniu karnym przeciwko Annic Andréa Raemdonck, Raemdonck-Janssens BVBA, Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas (sprawozdawca), prezes izby, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus i A. Ó Caoimh, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ marca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoIn zaak C-‧/‧, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel ‧ EG, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (België) bij beslissing van ‧ januari ‧, ingekomen bij het Hof op ‧ maart ‧, in de strafzaak tegen Annic Andréa Raemdonck en Raemdonck-Janssens BVBA, heeft het Hof (Derde kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas (rapporteur), kamerpresident, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus en A. Ó Caoimh, rechters; advocaat-generaal: M. Poiares Maduro, griffier: R. Grass, op ‧ maart ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
Strona skarżąca: Elizabeth O'Connor (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: J.N. Louis i E. Marchal, avocatsVerzoekende partij: Elizabeth O'Connor (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten
Środki pomocy państwa w wysokości ‧,‧ EUR, które Belgia zamierza wdrożyć na rzecz Volvo Cars Gent, są zgodne ze wspólnym rynkiemDe steunmaatregel die België voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van Volvo Cars Gent, ten bedrage van ‧,‧ EUR, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
W załączniku ‧ do umowy horyzontalnej po wpisach dotyczących umowy Liban-Belgia i umowy Liban-Polska dodaje się odpowiednio tiret w brzmieniuDe volgende streepjes worden ingevoegd in bijlage ‧ bij de horizontale overeenkomst, na de bepalingen betreffende respectievelijk de overeenkomst tussen Libanon en België en de overeenkomst tussen Libanon en Polen
Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji z dnia ‧ maja ‧ r., na mocy której Komisja Wspólnot Europejskich od dnia ‧ sierpnia ‧ r. przenosi skarżącego do Brukseli (BelgiaVerzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van ‧ mei ‧ om verzoeker met ingang van ‧ augustus ‧ in Brussel (België) tewerk te stellen
państw członkowskich Unii Europejskiej (stan z dnia ‧ stycznia ‧ r.) (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwode ‧ lidstaten van de Europese Unie op ‧ januari ‧ (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden
pozycja A. BELGIA otrzymuje brzmienie BELGIAde rubriek A. BELGIË wordt vervangen door BELGIË
W piśmie z dnia ‧ lutego ‧ r., zarejestrowanym w Komisji dnia ‧ lutego ‧ r., Belgia zgłosiła Komisji program pomocy na rzecz badań naukowych i rozwoju w sektorze lotniczymBij schrijven van ‧ februari ‧, bij de Commissie geregistreerd op ‧ februari ‧, heeft België een steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de luchtvaartindustrie bij de Commissie aangemeld
W odniesieniu do kwestii rozstrzygnięcia, czy istnieje niewystarczająca podaż strukturalna, Belgia zauważa, iż brak jest oficjalnych danych statystycznych dotyczących poliestrowej przędzy przemysłowej o dużej wytrzymałościWat de vraag betreft of er een structureel aanbodstekort is, merkt België op dat er geen officiële statistieken beschikbaar zijn over industrieel filamentgaren van polyester met een hoge sterktegraad
Strona skarżąca: Colin Brown (Bruksela, Belgia) i Alberto Volpato (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, avocatsVerzoekende partijen: Colin Brown (Brussel, België) en Alberto Volpato (Moskou, Rusland) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt- Belgia)- Confederatie van immobiliën-beroepen België, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars przeciwko Willemowi Van LeukenowiArrest van het Hof (Tweede kamer) van ‧ april ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, België)- Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken
Dnia ‧ maja ‧r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego przez spółkę Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowaną przez Laurenta de Brouwer, Emmanuela Cornu, Erica De Gryse oraz Donatienne Moreau, adwokatówBij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ mei ‧ beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt ingesteld door Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, gevestigd te Spa (België), vertegenwoordigd door L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse en D. Moreau, advocaten
W kontekście środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania choroby niebieskiego języka w latach ‧ i ‧, Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Portugalia mają prawo skorzystać ze specjalnego wsparcia Wspólnoty na plany szczepienia interwencyjnego przeciwko chorobie niebieskiego języka, o których mowa w art. ‧, w wysokościIn de context van de noodmaatregelen ter bestrijding van bluetongue in ‧ en ‧ ontvangen België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal een specifieke bijdrage van de Gemeenschap voor de in artikel ‧ bedoelde noodvaccinatieprogramma's voor bluetongue ten belope van
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgia) w dniu ‧ marca ‧ r.- Beeecham Group PLC, SmithKline Beecham PLC, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV przeciwko Andacon NVVerzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van koophandel Brussel (België) op ‧ maart ‧- Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV tegen Andacon NV
Strona skarżąca: FMC Chemical (Bruksela, Belgia), Arysta Lifescience SAS (Nogueres, Francja), Belchim Crop Protection NV (Londerzeel, Belgia), FMC Foret SA (Sant Cugat de Valles, Hiszpania), F&N Agro Slovensko spol. s.r.o. (Bratysława, Słowacja), F&N Agro Česká republika spol. s.r.o. (Praga, Republika Czeska), F&N Agro Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska) i FMC Corp. (Filadelfia, Pensylwania, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaciVerzoekende partijen: FMC Chemical (Brussel, België), Arysta Lifescience SAS (Noguères, Frankrijk), Belchim Crop Protection NV (Londerzeel, België), FMC Foret SA (Sant Cugat de Valles, Spanje), F&N Agro Slovensko spol. s.r.o. (Bratislava, Slowakije), F&N Agro Ceská republika spol. s.r.o. (Praag, Republiek Tsjechië), F&N Agro Polska sp. z o.o. (Warschau, Polen) en FMC Corp. (Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika) (vertegenwoordigers: C. Mereu en K. Van Maldegem, advocaten
Pomiędzy wspólnym przedsiębiorstwem IMI a Belgią zawarta zostaje umowa dotycząca lokalizacji pomieszczeń biurowych, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia zapewni wspólnemu przedsiębiorstwu IMITussen de gemeenschappelijke onderneming IMI en België wordt een gastheerschapsovereenkomst gesloten betreffende kantoorruimte, voorrechten en immuniteiten en andere ondersteunende maatregelen die door België aan de gemeenschappelijke onderneming IMI worden verstrekt
BELGIA- SZWECJABELGIË- ZWEDEN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2239 zdań frazy belgia.Znalezione w 0,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.