Tłumaczenia na język łotewski:

  • motivācija   

Podobne frazy w słowniku polski łotewski. (2)

motywacja politycznapolitiskā motivācija
motywacje konsumentapatērētāju motivācija

Przykładowe zdania z "motywacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zamiast tego musimy wspierać zmiany w świadomości oraz innowacje i motywacje.Tā vietā ir jāveicina izmaiņas informētībā, jauninājumi un motivācija.
Problem ten dotyczy w szczególności pracowników niewykwalifikowanych, gdyż pracodawcy są bardziej skłonni zatrudniać i szkolić pracowników o poszukiwanych specjalnościach, a pracownicy niewykwalifikowani nie zawsze wykazują motywację do uczestniczenia w doskonaleniu zawodowymŠī problēma īpaši attiecas uz nekvalificētajiem darbiniekiem, jo darba devēji vairāk cenšas paturēt un celt to personu kvalifikāciju, kas ir speciālisti un ko ir grūti atrast, jo sevišķi tāpēc, ka nekvalificētajiem ne vienmēr ir motivācija celt savu kvalifikāciju
Często motywacją młodych ludzi do bycia wolontariuszem jest chęć zdobycia wiedzy lub lepsze poznanie siebie i własnych możliwości, co sprzyja sprostaniu wymaganiom społeczeństwa opartego na wiedzyVēlme apgūt zināšanas vai labāk izprast sevi un savas spējas ir iemesli, kas bieži ir pamatā jauniešu brīvprātīgajai darbībai un veicina arī zināšanu sabiedrības prasību izpildi
Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie skuteczności edukacji i szkoleń i równego dostępu do nich, w których stwierdzono, że motywacja, umiejętności i kompetencje nauczycieli, szkoleniowców, pozostałego personelu dydaktycznego oraz poradnictwo i pomoc społeczna, a także jakość kierowania szkołami są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do osiągania wysokiej jakości wyników w nauce oraz że starania personelu dydaktycznego powinny być wspierane przez ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowychPadomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju ‧. gada ‧. novembra secinājumus par efektivitāti un vienlīdzību izglītībā un apmācībā, kuros teikts, ka svarīgākie faktori, kas palīdz sasniegt augtas kvalitātes rezultātus izglītībā, ir pasniedzēju, mācību instruktoru, citu mācībspēku, kā arī profesionālās orientācijas un aprūpes dienestu motivācija, prasmes un kompetence, kā arī skolu vadības kvalitāte un ka mācībspēku centienus būtu jāatbalsta ar nepārtrauktu profesionālo izaugsmi
Na podstawie przeprowadzonej w ten sposób oceny kolejnych segmentów rynku Komisja stwierdziła, że nowy podmiot będzie możliwość i motywację do zamknięcia dostępu do rynku konkurencyjnym głównym wykonawcom tylko w odniesieniu do niektórych segmentów, które stanowią łącznie ok. ‧ % całości rynkuPamatojoties uz šādu tirgus novērtēšanu katram segmentam, Komisija ir secinājusi, ka, visticamāk, jaunajam uzņēmumam būs gan iespējas, gan motivācija norobežot galvenos konkurējošos līgumslēdzējus tikai tajos tirgus segmentos, kuri aizņem ‧ % no kopējā tirgus
W kampanię tę powinny zaangażować się instytucje europejskie, krajowe, regionalne i lokalne, jak również organizacje pracodawców i związki zawodowe wszystkich sektorów, zachęcając młodzież szkolną do poznawania najbliższego otoczenia turystycznego (miasta, prowincji, regionu), co stanowiłoby motywację do podróżowania po własnym kraju i odkrywania uroków całej EuropyEiropas, valstu, reģionu un vietējām organizācijām, kā arī visu nozaru uzņēmējdarbības organizācijām un apvienībām būtu jāiesaistās šai kampaņā, veicinot to, lai skolu jaunieši uzzinātu par tuvākajiem interesantākajiem tūrisma objektiem (pilsētā, provincē, reģionā), tādējādi motivējot viņus apceļot dzimto zemi un atklāt lieliskos tūrisma piedāvājumus pārējās Eiropas valstīs
Wizją Europy musi być wolność i możliwości dla wszystkich, zwiększenie szans i motywacji do pracy, przy jednoczesnym wzmocnieniu systemu zabezpieczenia społecznego dla tych, którzy są niezdolni do pracy.Eiropas redzējumam jāattiecas uz brīvību un visiem nodrošinātām iespējām, lielākām darba iespējām un stimuliem strādāt, vienlaikus sniedzot drošību tiem, kuri nespēj strādāt.
Pickman podważa wstępną analizę Komisji, zgodnie z którą środek ‧ stanowi pomoc państwa, i potwierdza argumenty przytoczone przez władze hiszpańskie, zgodnie z którymi umowa indywidualna podpisana z Tesorería de la Seguridad Social miała charakter preferencyjny i gwarantowała jak najwyższą kwotę spłaty w jak najszybszym tempie, odpowiadając motywacji, jaka kieruje wierzycielem prywatnym działającym w gospodarce rynkowejPickman apstrīd Komisijas veiktās provizoriskās analīzes slēdzienu par to, ka ‧. pasākums ietver valsts atbalstu, un piekrīt Spānijas iestāžu argumentiem, ka īpašais līgums, ko noslēdza ar Sociālās apdrošināšanas kasi, bija priviliģēts un garantēja īsāko iespējamo piedziņas termiņu, kas atbilst rīcības modelim, ko tirgus ekonomikā izvēlētos privāts kreditors
uważa, że aktywne strategie polityki zatrudnienia powinny łączyć strategie ukierunkowane na model flexicurity z nowymi formami bezpieczeństwa zatrudnienia, w tym motywacją do aktywnego poszukiwania pracy, jak również ze skuteczniejszym przewidywaniem i pozytywnym zarządzaniem zmianami, w tym restrukturyzacją gospodarczą, aby zminimalizować wykluczenie społeczne i ułatwić adaptację; jest przekonany, że należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczniejsze sposoby dotarcia do obywateli i wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebomuzskata, ka aktīvām darba politikām jāapvieno uz elastīgumu un drošību (flexicurity) orientēta politika ar jauniem drošības veidiem, tostarp motivāciju aktīvi meklēt darbu, kā arī labāku attieksmi pret pārmaiņām, tostarp ekonomisko restrukturizāciju, un šo pārmaiņu pozitīvu izmantošanu, lai samazinātu sociālo atstumtību un veicinātu pielāgošanos; ir pārliecināts, ka īpaša uzmanība jāvelta veidam, kā labāk uzrunāt pilsoņus un pievērsties viņu vēlmēm un vajadzībām
Badanie wykazało, iż nowy podmiot miałby możliwość oraz motywację do podnoszenia cen na tych rynkach wobec braku jakichkolwiek znaczących ograniczeń konkurencyjnychIzpēte ir norādījusi, ka jaunajam uzņēmumam būtu spēja un stimuls paaugstināt cenas šajos tirgos nozīmīga konkurences ierobežojuma neesamības gadījumā
Jednostki oceniające zgodność i ich pracownicy realizują zadania związane z oceną zgodności, wykazując najwyższy stopień uczciwości zawodowej i technicznej kompetencji w danej dziedzinie, oraz nie podlegają żadnym naciskom czy motywacji, zwłaszcza finansowej, mogącym wpływać na ich opinię lub wyniki oceny zgodności, szczególnie ze strony osób lub grup osób posiadających interes w wynikach danej działalnościAtbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka to filiāļu vai apakšuzņēmēju darbības neietekmē atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai godīgumu
Należy na szeroką skalę wzmacniać motywację do wybitnych osiągnięć w nauce i badaniachNepārtraukti jāstiprina un jāatbalsta motivācija sasniegt izcilību mācību un pētniecības procesā
Perspektywa przystąpienia, a zwłaszcza obowiązek spełnienia kryteriów kopenhaskich, stanowi ogromną motywację dla krajów kandydujących do modernizacji i rozwinięcia się w państwa prawa.Pievienošanās perspektīvām un jo īpaši prasībai kandidātvalstīm izpildīt Kopenhāgenas kritērijus ir bijusi milzīga motivējoša loma šo valstu modernizācijā un tiesiskuma attīstībā.
Główną przyczyną zastrzeżeń w związku z pomocą udzielaną przedsiębiorstwom na prowadzenie działalności B+R+I jest zniekształcanie dynamicznej motywacji konkurentów do inwestowaniaGalvenās bažas attiecībā uz P&A&I atbalstu uzņēmumiem saistāmas ar dinamisku stimulu izkropļojumiem attiecībā uz ieguldījumu veikšanu
Musimy inwestować w kraje sąsiadujące z UE, zwłaszcza od wschodu, oferując im motywację niezbędną do kontynuowania reform; musimy też być zdolni silniej zaznaczyć obecność UE w tamtym obszarze.Mums ir jāinvestē kaimiņvalstīs, it īpaši tajās, kas atrodas uz austrumiem no ES, un jādod tām vajadzīgie stimuli, lai tās turpinātu savas reformas un spētu stiprināt ES klātbūtni šajā teritorijā.
Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwościIndivīda prasmei galvenais ir motivācija un ticība sev
podkreśla ścisły związek pomiędzy zagwarantowaniem, że zawód nauczyciela jest atrakcyjny i przynosi satysfakcję oraz przedstawia obiecujące perspektywy rozwoju kariery, a pomyślnym zatrudnianiem absolwentów i specjalistów, którzy odznaczają się dużą motywacją i wysokimi wynikami; domaga się, aby państwa członkowskie podjęły dalsze środki w celu promowania wyboru zawodu nauczyciela przez najlepszych absolwentówuzsver- tas, ka par skolotājiem kļūst motivēti un spējīgi absolventi un speciālisti, ir cieši saistīts ar uzdevumu nodrošināt, lai skolotāja profesija būtu interesanta un perspektīva profesija ar lielām izaugsmes iespējām; mudina dalībvalstis veikt turpmākus pasākumus, lai veicinātu, ka skolotāju profesiju izvēlas vislabākie absolventi
Lepiej gdyby motywacją dla naszych działań była solidarność.Būs labāk, ja rīkosimies, ievērojot solidaritātes principu.
Jeżeli ceny te ponownie spadną, jeżeli wpłyniemy na ich spadek poprzez swego rodzaju sztuczki, zmniejszymy motywację do finansowania i inwestowania w źródła odnawialne.Ja šīs cenas atkal kļūst lētas, ja mēs tās ar kādu viltību pazeminātu, mēs samazinātu motivāciju finansēt un ieguldīt atjaunojamos enerģijas avotos.
silnym poczuciem odpowiedzialności, inicjatywą i motywacją wewnętrznąspēcīgai atbildības sajūtai, ierosmes spējām un motivācijai
Motywacją osób odpowiedzialnych za ataki jest fundamentalistyczna i ekstremistyczna ideologia islamu.Uzbrucējus motivē islāma fundamentālisma un ekstrēmisma ideoloģija.
metody używane do motywacji pasażerów i kontroli nad tłumem niezbędne do przyspieszenia ewakuacji samolotumetodes, kādas izmanto pasažieru motivēšanā un pūļa vadīšanā, kas vajadzīgs, lai paātrinātu lidmašīnas evakuāciju
Ponieważ większość urządzeń sprzedawanych w sklepach należy do kategorii A, czytelna informacja na temat oszczędności energii wynikającej z korzystania z urządzenia ulega rozmyciu, a wytwórcy·tracą motywację do produkcji energooszczędnych urządzeń.Tā kā lielāka daļa ierīču, ko pārdod veikalos, pieder pie A klases, ir pazudusi skaidra informācija par to lietošanas radīto enerģijas ietaupījumu, un ražotāji zaudē motivāciju izgatavot energoefektīvas ierīces.
Jeśli spojrzymy na społeczne skutki kryzysu, szybko dojdziemy do wniosku, że najgorsze wciąż jest przed nami; ten wniosek jest dla Komisji motywacją w większości jej prac.Ja mēs raugāmies uz sekām no sociālas perspektīvas, mēs ātri nonākam pie secinājuma, kas virza lielu daļu Komisijas darba, proti, ka ļaunākais vēl ir tikai gaidāms.
Największą motywacją jest cięcie kosztów tak, aby po morzu pływały wraki o najniższych kosztach eksploatacji.Pamatmotivācija iespējamam naftas pārvadājumam pa jūru būs maksimāli lēts vraks.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 550 zdań frazy motywacja.Znalezione w 0,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.