Tłumaczenia na język łotewski:

  • motivācija   

Podobne frazy w słowniku polski łotewski. (2)

motywacja politycznapolitiskā motivācija
motywacje konsumentapatērētāju motivācija

Przykładowe zdania z "motywacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ma to w szczególności miejsce, gdy silni klienci mają możliwość i motywację do wprowadzenia na rynek nowych źródeł zaopatrzenia w przypadku niewielkiego, ale stałego wzrostu cen relatywnychTas jo īpaši var notikt, ja spēcīgiem klientiem ir spēja un stimuls tirgū rast jaunus piegādes avotus tad, ja ir vērojama neliela, bet pastāvīga relatīvo cenu celšanās
Dysponujemy doświadczeniem, jakkolwiek zdobywaliśmy je w Europie podzielonej, za żelazną kurtyną, w ramach innego systemu, w którym za wszystkim stała motywacja ideologiczna i polityczna.Mums ir šāda pieredze, kaut arī mēs to ieguvām tad, kad Eiropu dalīja dzelzs priekškars, citā režīmā, kad viss bija pamatots ideoloģiski un politiski.
Ze względu na opisane powyżej bariery wejścia na rynek, prowadzone przez Komisję badanie rynku dodatkowo dotyczyło ustalenia przewoźników mających możliwość i motywację do wejścia na pokrywające się trasy i wywierania skutecznych nacisków konkurencyjnych na podmiot powstały z połączeniaŅemot vērā iepriekš aprakstītos šķēršļus iekļūšanai tirgū, Komisija savā tirgus izpētē mēģināja atrast jebkādus aviopārvadātājus, kuriem būtu iespējas un pamudinājums uzsākt darbību maršrutos, kas savstarpēji pārklājas, un radīt efektīvu konkurences spiedienu uz apvienoto uzņēmumu
wskazuje, że warunkiem powszechnego kształcenia w pełnym wymiarze godzin jest system edukacyjny, który obejmuje strategie skupienia wszystkich dzieci pracujących (lub nieuczęszczających do szkoły z innych powodów) w ramach systemu szkolnego o pełnym wymiarze godzin; wzywa Unię Europejską do zapewnienia, aby we wszelkich programach edukacyjnych finansowanych przez Wspólnotę przewidziano wielostronne strategie, obejmujące motywację towarzyską i kursy uzupełniające dla starszych uczniówNorāda, ka vispārējas pilna laika izglītības nepieciešamība ir tādas izglītības sistēmas nepieciešamība, kas ietver stratēģijas visu strādājošo bērnu (vai bērnu, kuri neapmeklē skolu citu iemeslu dēļ) iesaistīšanai pilna laika izglītības sistēmā; aicina Eiropas Savienību nodrošināt, lai visas Kopienas finansētās izglītības programmas ietvertu gan plašas stratēģijas, piemēram, sociālo motivāciju, gan korektīvos kursus vecākiem skolēniem
Dlatego Komisja stwierdziła, że de facto program ten mógłby przynieść selektywną korzyść, ponieważ jedynie wielonarodowe grupy przedsiębiorstw dokonujące transgranicznych transakcji odsetkowych (w ramach grupy) w jurysdykcjach podatkowych, w których obowiązuje podatek od osób prawnych w wysokości ponad ‧ %, miałyby motywację do skorzystania z programuKomisija secināja, ka shēma var radīt de facto selektīvu priekšrocību, jo stimuls izmantot šo shēmu būs tikai starptautiskām uzņēmumu grupām, kas iesaistītas pārrobežu grupu iekšējos procentu darījumos tādās nodokļu jurisdikcijās, kurās uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir lielāka par ‧ %
w perspektywie uczenia się przez całe życie na kreatywność i innowacje mogą wpływać wszystkie poziomy kształcenia i szkolenia: wczesne etapy kształcenia skupiające się na motywacji, rozwijaniu umiejętności uczenia się i na innych kompetencjach kluczowych oraz kolejne etapy koncentrujące się na bardziej specyficznych umiejętnościach oraz na tworzeniu, rozwijaniu i stosowaniu nowej wiedzy i pomysłówvisi izglītības un mācību līmeņi var sekmēt jaunradi un jauninājumus mūžiglītības perspektīvā: agrīnos izglītības posmos koncentrējoties uz motivēšanu, mācīšanās mācīties prasmi un citām pamatprasmēm, savukārt turpmākajos posmos- uz īpašām prasmēm un jaunu zināšanu un ideju radīšanu, izstrādi un piemērošanu
promowanie kultury i ekspresji kulturowej w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz w kontekście uczenia się pozaformalnego – zarówno w formie konkretnych przedmiotów, jak i w ramach atrakcyjnego podejścia do nauki łączącego różne dziedziny wiedzy – przyczynia się do pełnego rozwoju jednostki, podnoszenia motywacji i poziomu wyników w nauce, a także do zwiększania kreatywności i innowacyjnościkultūras un tās izpausmju – gan kā konkrētu mācību priekšmetu, gan pievilcīgu mācību metožu – veicināšana skolās un citās izglītības iestādēs, kā arī neoficiālā mācību vidē, saistot dažādas zinību jomas, palīdz vispusīgi attīstīt un motivēt cilvēkus, kā arī uzlabot zināšanu apguvi un attīstīt jaunrades un novatorisma spējas
Na ustach wszystkich było słowo "krajowy”: krajowa elastyczność, krajowe reguły, krajowe wyjątki; szalała bestia patologicznej motywacji.Daudzkārt izskanēja vārds "valsts”: elastīgums valsts līmenī, valstu tiesību akti un atvieglojumi valstīm; tika pamatīgi apspriesta neveselīgā iniciatīva.
Musimy pilnie podjąć wysiłki, by wdrożyć pierwsze europejskie partnerstwa na rzecz motywacji. Powinniśmy przy tym uczyć się w działaniu i wykorzystywać dobre praktyki istniejące już w Europie.Mums steidzami jāsāk pirmo Eiropas inovāciju partnerības projektu īstenošana, un mūsu pieejai jābūt "mācīties strādājot” un izmantot Eiropas labo praksi.
Brak stabilności pracy w tym sektorze negatywnie wpływa na lojalność, motywację i zaangażowanie personelu OLAF-uDarba stabilitātes trūkums šajā nozarē ietekmē lojalitāti, motivāciju un personāla uzticamību OLAF
Wyraża przekonanie, że środki umożliwiające przekroczeniu kolejnego szczebla edukacji mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na motywację i ciągły udział uczących się w procesie uczenia się przez całe życieuzskata, ka iespēja par vienu pakāpi paaugstināt kvalifikāciju ļoti veicinās pieaugušo apmācāmo motivāciju un viņu nepārtrauktu līdzdalību mūžizglītībā
Zainteresowany nabywca posiada motywację do zakupu, ale nie jest do niego zmuszonyIeinteresēts pircējs ir motivēts, bet nav spiests iegādāties
Komisja zbadała, czy nowy podmiot będzie miał możliwość i motywację do dyskryminacji konkurencyjnych głównych wykonawców w zakresie dostaw TWT, tak aby zyskać przewagę w przetargach na wykonanie komercyjnych satelitów telekomunikacyjnych oraz, czy taka sytuacja w znaczącym stopniu zakłóci skuteczną konkurencję na rynku komercyjnych satelitów telekomunikacyjnychKomisija ir izpētījusi, vai jaunajam uzņēmumam būs iespējas un motivācija SVL piegādē diskriminēt galvenos konkurējošos līgumslēdzējus, lai iegūtu priekšrocības konkursos par komerciālajiem elektrosakaru satelītiem, un, ja tā, vai tas būtiski negatīvi ietekmēs pastāvošo konkurenci komerciālo elektrosakaru satelītu tirgū
Komitet zaleca przeprowadzenie w państwach członkowskich publicznych konsultacji na szczeblu lokalnym w celu poznania wielu aspektów doświadczeń lokalnych oraz zrozumienia koncepcji terroryzmu i motywacji skłaniającej do ekstremizmuiesaka dalībvalstīs apspriesties ar sabiedrību vietējā līmenī, lai gūtu daudzpusīgu priekšstatu par vietējās sabiedrības pieredzi un izpratni terorisma jomā, kā arī ekstrēmisma cēloņiem
Często orzekane przez sądy kary w takich wypadkach są niezwykle łagodne, co powoduje, że kobiety nie mają motywacji w niektórych przypadkach, by zgłaszać o tak drastycznych zdarzeniach, które ich dotknęły, organom ścigania wymiaru sprawiedliwości.Nereti tiesas šādās lietās pieņem pārāk saudzīgus sodus, un tāpēc vairākos gadījumos sievietēm zūd motivācija ziņot tiesībaizsardzības iestādēm par briesmīgajiem gadījumiem, ar kādiem viņas ir saskārušās.
Pani Przewodnicząca! Jeżeli wprowadzenie euro okazało się takim sukcesem i dało taki efekt praktyczny, a także ekonomiczny, to zastanawiam się nad tym - tutaj zwracam się do pana komisarza Almunii - czy nie warto byłoby zainwestować paru euro w edukację, w podniesienie motywacji nowych krajów członkowskich, żeby jak najszybciej do tej wspólnej zony euro mogły wejść.-(PL) Priekšsēdētājas kundze, ja eiro ieviešana ir bijusi tāda veiksme un ir sniegusi tādus praktiskus un ekonomiskus labumus, kas ir interesanti, es griežos pie komisāra J. Almumia ar jautājumu, vai nebūtu vērts ieguldīt nedaudz eiro izglītībā, motivējot jaunās dalībvalstis iesaistīties eiro zonā tik ātri, cik vien iespējams.
Jestem pewien, że mają one takie same obawy i kierują się podobną motywacją, chcąc zwiększyć ilość owoców spożywanych w ich szkołach.Esmu pārliecināts, ka viņiem visiem ir tādas pašas bažas un motivācija ķerties pie augļu patēriņa palielināšanas skolās.
Sektor prywatny nie ma żadnej motywacji, by ich dokonywać, ponieważ podwyższanie cen płaconych przez konsumentów zamiast modernizacji sieci wodociągowej jest rozwiązaniem prostym i kuszącym.Privātajam sektoram nav nekāda stimula to darīt, jo, protams, ir kārdinājums vienkārši palielināt cenu patērētājam, nevis veikt ieguldījumus pārvades sistēmas atjaunināšanā.
Potwierdzają one opinię moją i moich kontrsprawozdawców, że slogany polityczne nigdy nie obrócą się w prawdę bez odpowiedniej podstawy prawnej, wsparcia finansowego oraz motywacji, a także bez mechanizmu UE w zakresie koordynacji działań osób zainteresowanych, od samorządów lokalnych aż po Radę, jak i wykorzystania korzyści płynących z zarządzania na wielu szczeblach.Tie pastiprina manu un manu lielisko ēnu referentu uzskatu, ka politiskie lozungi bez attiecīga juridiskā pamata, finansiāla atbalsta un iniciatīvām, kā arī tāda ES mehānisma, kas koordinētu iesaistīto pušu - no vietējām valdībām līdz Padomei - rīcību un izmantotu daudzlīmeņu pārvaldības priekšrocības, nekad nekļūs par realitāti.
Natychmiast po dokonaniu transakcji nowy podmiot będzie miał prawdopodobnie zarówno zdolność, jak i motywację do wykluczenia z rynku swoich rzeczywistych i potencjalnych konkurentów działających na segmentach stanowiących kolejne ogniwo rynku dostaw gazu dla małych odbiorców przemysłowych i handlowych, jako że konkurenci musieliby polegać na nowym podmiocie w zakresie zakupu hurtowych ilości gazuUzreiz pēc darījuma jaunajam uzņēmumam varētu būt spēja un stimuls ierobežot savu esošo un potenciālo konkurentu piekļuvi pakārtotajā tirgū gāzes piegādei maziem rūpnieciskajiem un komerciālajiem patērētājiem, jo tā konkurenti būtu gāzes vairumtirgus gāzes saņemšanā atkarīgi no jaunā uzņēmuma
Nikt nie ma prawa własności i dlatego nikt nie ma motywacji do traktowania łowisk jako zasobów odnawialnych.Nevienam nav īpašuma tiesību, tādēļ arī nevienam nav stimula izturēties pret to kā pret atjaunojamu resursu.
upowszechniać i propagować europejski model akredytacji oparty na zasadach, zgodnie z którymi jednostki akredytujące działają w charakterze władzy publicznej, a akredytacja jest przeprowadzana bez motywacji komercyjnej oraz w taki sposób, aby uniknąć konkurencji zarówno między jednostkami akredytującymi i jednostkami oceniającymi zgodność, jak i między samymi jednostkami akredytującymiIzplatīt un veicināt Eiropas akreditācijas modeli, kura pamatā ir šādi principi: akreditācijas struktūras darbojas kā publiska iestāde, akreditācija notiek bez komerciālas motivācijas un bez konkurences kā starp akreditācijas struktūrām un atbilstības novērtēšanas struktūrām, tā starp pašām akreditācijas struktūrām
jakość partnerstwa, w szczególności jasne określenie zadań, ustalenie ról, jakie odegra każdy z partnerów w ramach współpracy, a także doświadczenie i motywacja partnerów do włączenia się do projektu/podjęcia współpracypartnerības kvalitāte, īpaši tās uzdevumu skaidrība, sadarbības partneru konkrētās lomas raksturojums, kā arī partneru pieredze un motivācija projekta/sadarbības izveidei
Zdolność stron dokonujących zgłoszenia do zamknięcia ich konkurentom dostępu do rynku niższego szczebla można ostatecznie pozostawić jako kwestię otwartą, ponieważ, jak zostanie wykazane poniżej, Nokia i Navteq nie mają motywacji, aby to uczynićVisbeidzot, var palikt atklāts jautājums par to, vai ziņojošās puses būtu spējīgas ierobežot savu pakārtotā tirgus konkurentu piekļuvi resursiem, jo, kā norādīts turpmāk, Nokia un Navteq nav stimula tā rīkoties
Obejmuje również motywację i determinację w kierunku realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, zarówno prywatnych jak i w pracyTā ietver arī motivāciju un apņēmību sasniegt mērķus, vai tie būtu personiski nolūki vai mērķi, kas kopīgi ar citiem, tostarp darba mērķi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 550 zdań frazy motywacja.Znalezione w 0,505 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.