Tłumaczenia na język litewski:

  • fundamentiniai tyrimai 

Przykładowe zdania z "badania podstawowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, badanie wpływu przywozu dumpingowego na przemysł Wspólnoty zawierało ocenę wszystkich czynników gospodarczych, które wywierają wpływ na stan przemysłu Wspólnoty w okresie badanymPagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį nagrinėjant importo dempingo kaina poveikį Bendrijos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai veiksniai, turintys įtakos pramonės būklei per nagrinėjamąjį laikotarpį
Wszyscy objęci tym postępowaniem eksporterzy/producenci, którzy chcą złożyć wniosek o indywidualne badanie zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, muszą również przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminie ‧ dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczejVisi su šiuo tyrimu susiję eksportuotojai ir (arba) gamintojai, kurie, vadovaudamiesi pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalimi, nori prašyti atlikti individualų nagrinėjimą, taip pat turi patiekti klausimyno atsakymus per ‧ dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip
Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że w przypadku wyżej wymienionego programu rocznego systemy zarządzania i kontroli utworzone na potrzeby [nazwa Funduszu] nie spełniają wymogów aktu podstawowego [decyzji ‧/‧/WE] [oraz decyzji Komisji ‧/‧/WE] oraz nie funkcjonują skutecznie w stopniu gwarantującym wystarczającą pewność, że deklaracje wydatków przedłożone Komisji są prawidłowe, a tym samym nie gwarantują wystarczającej pewności, że leżące u podstaw operacje są legalne i prawidłoweRemdamasis nurodytu tyrimu, manau, kad minėtos metinės programos atžvilgiu, (fondo pavadinimas) valdymo ir kontrolės sistemos neatitiko reikalavimų, taikytinų pagal pagrindinį teisės aktą (‧/‧/EB) (ir Komisijos sprendimą ‧/‧/EB), ir neveikė veiksmingai, todėl negalima deramai užtikrinti, kad Komisijai pateiktos išlaidų ataskaitos yra teisingos, ir dėl to negalima deramai užtikrinti, kad pagrindiniai sandoriai yra teisėti ir atitinka reikalavimus
Dlatego też jest on zalecany do badania serologicznego wykonywanego na pojedynczym zwierzęciu, jak również na stadzie podstawowymTodėl jis rekomenduojamas serologiškai tiriant tiek vieną gyvulį, tiek visą gyvulių bandą
Podstawowe intensywności pomocy: badania podstawowe- do ‧ %Pagrindinis intensyvumas: svarbiausiems tyrimams- iki ‧ %
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu dumpingowego na przemysł Wspólnoty zawierało ocenę wszystkich czynników gospodarczych, które wywierają wpływ na stan przemysłu wspólnotowego w okresie badanymPagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį nagrinėjant importo dempingo kainomis poveikį Bendrijos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai veiksniai, nagrinėjamuoju laikotarpiu turėję įtakos Bendrijos pramonės būklei
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia, celem obecnego przeglądu było ustalenie, czy wygaśnięcie środków doprowadziłoby do utrzymania się lub ponownego wystąpienia dumpingu, czy też nie, w szczególności poprzez badanie, czy dumping ciągle miał miejsce po przyjęciu środków antydumpingowychPagal Pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį šios peržiūros tikslas buvo nustatyti, ar pasibaigus priemonių galiojimo laikui ir toliau bus vykdomas arba pasikartos dempingas, ypač ištiriant ar dempingas ir toliau buvo vykdomas priėmus antidempingo priemones
Rozmiar defektu w badaniach nieniszczących jest podstawowym badaniem technicznymNDE defektų dydis atliekant techninį kritinį įvertinimą
Z uwagi na większe zainteresowanie Wspólnoty określonymi sektorami , Zjednoczone Królestwo przywiązuje szczególną wagę do przekazywania informacji z następujących sektorów : a ) badania i rozwój reaktorów szybkich ( łącznie z bezpieczeństwem ) , b ) badania podstawowe ( dotyczące typów reaktorów ) , c ) bezpieczeństwo reaktorów ( z wyłączeniem szybkich ) , d ) metalurgia , stal , stopy i koncentrat cyrkonu , e ) kompatybilność materiałów strukturalnych , f ) wytwarzanie paliw eksperymentalnych , g ) termohydrodynamika , h ) oprzyrządowanie .Atsižvelgdama į didesnį Europos atominės energijos bendrijos interesą tam tikruose sektoriuose , Jungtinė Karalystė ypatingą dėmesį skiria informacijos apie šiuos sektorius perdavimui : a ) greitųjų reaktorių moksliniai tyrimai ir tobulinimas ( įskaitant saugą ) ; b ) fundamentalieji moksliniai tyrimai ( taikytini skirtingų tipų reaktoriams ) ; c ) reaktorių sauga ( išskyrus greituosius reaktorius ) ; d ) metalurgija , plieno , cirkonio lydiniai ir betonas ; e ) konstrukcinių medžiagų suderinamumas ; f ) eksperimentinė šilumą išskiriančių elementų gam yba ; g ) termohidrodinamika ; h ) prietaisai .
Badanie subsydiowania w Indiach przeprowadzone zostało zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowegoSubsidijavimo Indijoje tyrimas buvo atliktas vadovaujantis pagrindinio reglamento ‧ straipsniu
Zwiększanie inwestycji w badania i rozwój w dążeniu do osiągnięcia celu ‧ % oraz poprawa ich efektywności jest podstawowym priorytetem strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnieniaInvesticijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą padidinimas iki ‧ % tikslo ir jų veiksmingumo gerinimas yra vienas iš svarbiausių Lisabonos strategijos augimui ir užimtumui skatinti prioritetų
Komisja przyjmuje komunikat zatytułowany „ Europa a podstawowe badania naukowe ” .Komisija priima komunikatą „ Europa ir fundamentalieji moksliniai tyrimai “ .
Zestaw podstawowy obejmuje następujące badaniaPagrindinis rinkinys susideda iš šių tyrimų
mając na uwadze, że różne badania (takie jak Badanie Russell Sage Foundation w sprawie przyszłości rynku pracy) pokazują, że jedna na cztery osoby pracujące w rejonach o najbardziej rozwiniętej gospodarce już wkrótce może otrzymywać niskie płace i być narażona na zwiększone ryzyko ubóstwa, mając na uwadze, że niskopłatne prace wydają się wykazywać duże podobieństwo, ponieważ często przybierają postać niestandardowego stosunku pracy, gdzie pracownicy o niskich kwalifikacjach, kobiety pracujące na niepełny etat, imigranci i młodzi ludzie są narażeni na większe ryzyko, mając na uwadze, że istnieje przekazywana z pokolenia na pokolenie tendencja do podejmowania niskopłatnej pracy oraz mając również na uwadze, że ogranicza to dostęp do dobrej edukacji, dobrej opieki zdrowotnej oraz pogarsza inne podstawowe warunki życiowekadangi remiantis įvairių tyrimų (tokių kaip Russello Sage fondo mokslinio tyrimo apie darbo ateitį) rezultatais vienas iš keturių žmonių, dirbančių labiausiai išsivysčiusioje valstybėse, gali greitai tapti mažą darbo užmokestį gaunančiu darbuotoju ir susidurti su skurdu; kadangi labai panašios mažai apmokamų darbo vietų sąlygos, nes jos dažnai yra pagrįstos nestandartiniais darbo santykiais, o mažiau kvalifikuoti darbuotojai, puse etato dirbantys darbuotojai, moterys, imigrantai ir jauni darbuotojai susiduria su didesniu pavojumi; kadangi polinkis į mažai apmokamą darbą perduodamas iš kartos į kartą ir kadangi mažai apmokamas darbas riboja galimybę gauti gerą išsilavinimą, gerą sveikatos apsaugą ir turėti kitas pagrindines gyvenimo sąlygas
Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że w przypadku wyżej wymienionego programu rocznego systemy zarządzania i kontroli utworzone na potrzeby [nazwa Funduszu] nie spełniają wymogów aktu podstawowego [decyzji ‧/‧/WE] [oraz decyzji Komisji ‧/‧/WE] oraz nie funkcjonują skutecznie w stopniu gwarantującym wystarczającą pewność, że deklaracje wydatków przedłożone Komisji są prawidłowe, a tym samym nie gwarantują wystarczającej pewności, że leżące u podstaw operacje są legalne i prawidłoweRemdamasis nurodytu tyrimu, manau, kad minėtos metinės programos atžvilgiu, (fondo pavadinimas) valdymo ir kontrolės sistemos neatitiko reikalavimų, taikytinų pagal pagrindinį teisės aktą Nr. ‧/‧/EB (ir Komisijos sprendimą ‧/‧/EB), ir neveikė veiksmingai, todėl negalima deramai užtikrinti, kad Komisijai pateiktos išlaidų ataskaitos yra teisingos, ir dėl to negalima deramai užtikrinti, kad pagrindiniai sandoriai yra teisėti ir atitinka reikalavimus
Działania nieobjęte są takie same jak w przypadku projektów demonstracyjnych obejmujących np. inwestycje na dużą skalę, zakup gruntów i podstawowe badania naukoweVeiksmai, neatitinkantys finansavimo skyrimo reikalavimų, yra tie patys, kaip ir vykdant parodomuosius projektus, tai yra, pvz., stambios investicijos, žemės įsigijimas, fundamentinių tyrimų veikla
Na podstawie wyników badań skuteczności filtrowania różnych typów filtrów cząsteczkowych istnieją niezbite dowody, że procedura badania w celu pomiaru penetracji filtra określona w pkt ‧.‧.‧.‧ zdanie ostatnie i pkt ‧.‧.‧.‧ zdanie ostatnie normy EN ‧:‧, zgodnie z którymi pomiar penetracji jest dokonywany trzy minuty po rozpoczęciu badania na ochronę przed cząstkami ciekłymi, nie zapewnia w przypadku filtrów elektrostatycznych zgodności z podstawowym wymogiem zdrowia i bezpieczeństwa ‧.‧.‧ (Ochrona układu oddechowego) załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWGRemiantis skirtingų rūšių dalelių filtrų bandymų filtravimo efektyvumui nustatyti rezultatais gauta esminių įrodymų, kad bandymų procedūra skvarbai per filtrą matuoti, kuri nustatyta standarto EN ‧:‧ ‧.‧.‧.‧ punkto paskutiniame sakinyje ir ‧.‧.‧.‧ punkto paskutiniame sakinyje, kuriuose nustatyta, kad skvarba matuojama praėjus trims minutėms nuo bandymo aerozoliu pradžios, neatitinka Direktyvos ‧/‧/EEB ‧ priedo ‧.‧.‧ punkte (Kvėpavimo takų apsauga) elektrostatiniams filtrams nustatyto pagrindinio sveikatos apsaugos ir saugos darbe reikalavimo
Według badania Frost & Sullivan Ltd (F&S) oraz na podstawie uwag przedstawionych przez zainteresowane strony, IBIDEN cieszy się wyjątkowo dobrą pozycją na europejskim rynku DPF, gdyż jest jednym z dwóch podstawowych producentów substratów do filtrów na świecie (drugim producentem jest NGKRemiantis Frost & Sullivan Ltd (F&S) tyrimu ir suinteresuotųjų šalių pastabomis, Europos DVKDF rinkoje IBIDEN užima išskirtinę padėtį ir yra viena iš dviejų didžiausių filtrų šerdžių gamintojų pasaulyje (kitas pagrindinis gamintojas yra NGK
Szybkości przepływów roztworu podstawowego i rozcieńczającej wody powinny być sprawdzane okresowo, najlepiej codziennie w trakcie trwania badania oraz nie powinny zmieniać się więcej niż ‧ % w trakcie badaniaPradinių tirpalų ir skiedimo vandens srautai turi būti kartais, geriau kasdien, tikrinami ir visą bandymą turi nekisti daugiau kaip ‧ %
Pakiet obejmuje środki w obszarach zatrudnienia, spraw socjalnych, edukacji, młodzieży, zdrowia, społeczeństwa informacyjnego oraz spraw gospodarczych, wszystkie podstawowe aspekty, które bezpośrednio wpływają na codzienne życie każdego z nas - obywateli europejskich, oraz które trzeba w związku z tym poddać dokładnemu, skoordynowanemu i przede wszystkim przejrzystemu badaniu.Pakete yra užimtumo, socialinių reikalų, švietimo, jaunimo, sveikatos, informacinės visuomenės ir ekonomikos reikalų sričių priemonės - visi pagrindiniai aspektai, turintys tiesioginį poveikį visų mūsų, Europos piliečių, kasdieniam gyvenimui ir dėl to juos būtina nuodugniai, darniai ir svarbiausia skaidriai išnagrinėti.
Wysokość subsydiów podlegających środkom wyrównawczym w rozumieniu podstawowego rozporządzenia, wyrażona w ujęciu ad valorem w odniesieniu do każdego eksportera objętego badaniem, przedstawia się następującoPagal pagrindinio reglamento nuostatas kompensuotinų subsidijų suma, išreikšta ad valorem, nagrinėjamiems eksportuotojams yra tokia
Pięciu producentów eksportujących z ChRL, którzy nie zostali włączeni do próby, wnioskowało o indywidualne badanie i przedstawiło odpowiednie informacje w wyznaczonym terminie w celu zastosowania art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoPenki neatrinkti eksportuojantys KLR gamintojai prašė atlikti individualų nagrinėjimą ir per nurodytą laikotarpį pateikė susijusios informacijos, kad būtų taikomos pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalis ir ‧ straipsnio ‧ dalis
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł wspólnotowy zawierało ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych potrzebnych do oceny stanu przemysłu wspólnotowego od ‧ r. do końca ODPagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį, nagrinėjant importo dempingo kainomis poveikį Bendrijos pramonei ir vertinant Bendrijos pramonės būklę nuo ‧ m. iki TL pabaigos analizuoti visi ekonominiai rodikliai
badania naukowe podstawowe lub stosowane, lub hodowla zwierząt do celów takich badańatlikti fundamentaliuosius arba taikomuosius mokslinius tyrimus arba veisti gyvūnus tokiems tyrimams
Multidysciplinarne koncepcje podstawowych procesów biologicznych stosowane w genomice funkcjonalnej: celem jest umożliwienie naukowcom badanie podstawowych procesów biologicznych poprzez łączenie wyżej wymienionego nowatorskiego podejściaDaugiadisciplininės funkcinės genomikos metodus, skirtus pagrindiniams biologiniams procesams: siekiama įgalinti tyrinėtojus tirti svarbiausius biologinius procesus, integruojant pirmiau paminėtus naujoviškus metodus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 144510 zdań frazy badania podstawowe.Znalezione w 16,922 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.