Tłumaczenia na język litewski:

  • fundamentiniai tyrimai 

Przykładowe zdania z "badania podstawowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dozwolone cele obejmują badania podstawowe zmierzające do poszerzenia wiedzy w zakresie nauk biologicznych lub behawioralnych; badania prowadzone w celu unikania, diagnostyki prewencyjnej i leczenia, jak i oceny, wykrywania, regulacji lub modyfikacji warunków fizjologicznych; opracowywanie, wytwarzanie i testowanie leków, środków spożywczych lub innych produktów w celach wymienionych powyżej; ochronę środowiska naturalnego w interesie dobrobytu ludzi; badania mające na celu zachowanie gatunku; kształcenie lub doskonalenie wiedzy na poziomie szkolnictwa wyższego, a także badania z zakresu medycyny sądowejGyvūnus leidžiama naudoti šiais tikslais: fundamentiniams tyrimams, kuriais siekiama tobulinti biologijos arba elgsenos mokslų žinias; tyrimams, kuriais siekiama išvengti ligos, taip pat ligos profilaktikos, diagnozavimo ar gydymo tikslais arba norint įvertinti, nustatyti, kontroliuoti ar pakeisti fiziologinę būklę; vaistų, maisto produktų ar kitų produktų kūrimui, gamybai ar tikrinimui siekiant pirmiau minėtų tikslų; dėl aplinkos apsaugos siekiant užtikrinti žmonių gerovę; moksliniams tyrimams, kurių tikslas – išsaugoti rūšis; mokymosi aukštojo mokslo įstaigose arba tolesnio mokymosi ir teismo ekspertizės tikslais
Uznaje się, że projekt obejmuje głównie badania podstawowe lub głównie badania przemysłowe, jeśli działania należące odpowiednio do kategorii badań podstawowych lub badań przemysłowych pochłaniają ponad połowę kosztów kwalifikowalnych projektuLaikoma, kad projektą sudaro daugiausia fundamentiniai tyrimai arba daugiausia pramoniniai tyrimai, jei daugiau kaip ‧ % projekto tinkamų finansuoti išlaidų patiriama vykdant veiklą, kuri priklauso fundamentinių tyrimų arba atitinkamai pramoninių tyrimų kategorijai
Podstawowymi badaniami wytrzymałościowymi są badanie dynamiczne i badanie statyczne (badanie na podnoszeniePagrindiniai stiprumo bandymai – tai dinaminis ir statinis (kėlimo) bandymas
Lista cech charakterystycznych odnoszących się do badania została ostatnio zmieniona decyzją ‧/WE w związku z badaniem podstawowym na temat struktury gospodarstw rolnych w sezonie ‧; decyzja Komisji ‧/EWG‧, ostatnio zmieniona decyzją ‧/WE‧ ustanawia definicje, listę produktów rolnych, wyjątki od definicji stosowane w niektórych Państwach Członkowskich oraz regiony i okręgi badania, jakie mają być wykorzystywane w ramach badań struktury w okresie ‧ rTyrimo rodiklių sąrašas paskutinį kartą buvo pakeistas Sprendimu ‧/EB, ir taikytas ‧ m. pagrindiniam žemės ūkio valdų struktūros tyrimui, ir kadangi Komisijos sprendimas ‧/EEB([‧]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu ‧/EB([‧]
Komitet zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie splotu powiązań między takimi kategoriami badań, jak badania podstawowe, badania stosowane (badania wstępne) i prace rozwojoweKomitetas atkreipia dėmesį į esminę sąsajos tarp mokslinių tyrimų kategorijų- fundamentinių mokslinių tyrimų, taikomųjų mokslinių tyrimų (preliminarių tyrimų) ir eksperimentinės plėtros- svarbą
aby ocenić sytuację na rynku wina we Wspólnocie oraz rozwój wydarzeń na nim, należy przeprowadzać, co dziesięć lat podstawowe badanie statystyczne w gospodarstwach uprawiających winorośl, a pomiędzy badaniami podstawowymi należy przeprowadzać mniejsze badania statystyczne jedynie na obszarach uprawy winorośli odmian winogronowychkadangi, siekiant įvertinti padėtį Bendrijos vyno rinkoje ir joje įvykusius pokyčius, kas ‧ metų vynmedžius auginančiose valdose turėtų būti atliekami pagrindiniai statistiniai tyrimai, kurie apimtų visus vynuogynus, o tarp pagrindinių tyrimų turėtų būti atliekami mažesni statistiniai tyrimai tik vyninių vynuogių veislėmis apsodintame plote
Należy uwzględniać rozróżnienie pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi: badania podstawowe są prowadzone przede wszystkim przez wyższe uczelnie i placówki badawcze; dostarczają one bazę teoretyczną i praktyczną, na której mogą bazować badania stosowane i działania rozwojoweReikėtų aiškiai skirti grynuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus: grynuosius mokslinius tyrimus paprastai atlieka universitetai ir mokslinių tyrimų įstaigos; grynieji moksliniai tyrimai sukuria teorinę ir praktinę bazę taikomiesiems tyrimams ir technologijų plėtrai
Podmioty finansujące badania w dziedzinie NiN nie powinny finansować badań prowadzonych w obszarach, w których mogłoby nastąpić naruszenie praw podstawowych lub podstawowych zasad etycznych na etapie badania lub rozwoju (np. sztuczne wirusy o patogennym potencjaleNN mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos neturėtų finansuoti tokių mokslinių tyrimų, kuriais būtų pažeidinėjamos pagrindinės teisės ar pagrindiniai etikos principai tiek mokslinių tyrimų, tiek ir plėtros stadijoje (pavyzdžiui, dirbtiniai virusai su patogeniniu potencialu
Inicjowane przez samych naukowców badania przekraczające granice dzisiejszej wiedzy (badania pionierskie), w ramach działań powszechnie rozumianych jako badania podstawowe, są główną siłą napędową dobrobytu i postępu społecznego, ponieważ otwierają nowe perspektywy dla postępu naukowego i technologicznego oraz mają decydujące znaczenie w generowaniu nowej wiedzy prowadzącej do przyszłych zastosowań i rynkówPačių mokslininkų iniciatyva atliekami moksliniai tyrimai ties pažinimo riba vykdant veiklą, kuri paprastai laikoma fundamentaliaisiais moksliniais tyrimais, yra svarbus gerovės ir socialinės pažangos variklis, kadangi jie atveria naujas galimybes mokslo ir technologijų pažangai bei padeda įgyti naujas žinias būsimiems pritaikymo būdams ir rinkoms
W podstawowym badaniu klinicznym (badanie ‧), pierwszorzędowym punktem końcowym była średnia suma różnic w wynikach badania intensywności bólu od podania dawki do ‧ minut, włącznie (ang.SPID‧-sum of pain intensity differences ‧), która była statystycznie znacząca w porównaniu z placebo (pPagrindžiamojo klinikinio tyrimo (‧ tyrimas) pirminis tikslas buvo skausmo intensyvumo taškų skirtumų sumos vidurkis, įskaitant suminį skausmo intensyvumo skirtumą nuo suvartojimo iki ‧ minučių (SSIS‧); šis rodmuo buvo statistiškai patikimas, palyginti su placebu (p
Niniejsza decyzja ustanawia zasady przyznawania wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzane w państwach członkowskich podstawowe badania dotyczące występowania Salmonelli spp. (badanie dotyczące Salmonelli) oraz odpornego na metycylinę gronkowca złocistego Staphylococcus aureus (MRSA) (badanie dotyczące MRSA) we Wspólnocie wśród świń hodowlanych wybranych do próby na poziomie gospodarstwŠiame sprendime nustatomos Bendrijos finansinės paramos pradiniams tyrimams, kurie bus atliekami valstybėse narėse, Salmonella spp. (toliau – Salmonella tyrimas) ir meticilinui atsparių Staphylococcus aureus (MRSA, toliau – MRSA tyrimas) paplitimui tarp veislinių kiaulių Bendrijoje nustatyti mėginius imant ūkių lygmenyje taisyklės
Badania i rozwój w sektorze energetycznym: ‧ % na badania podstawowe, ‧ % na badania przemysłowe i ‧ % na działalność przedkonkurencyną (+‧ % dla MŚPTyrimai ir plėtra energetikos srityje: ‧ %- pagrindiniams tyrimams, ‧ %- pramoniniams tyrimams ir ‧ %- pasirengimui veikti konkurencinėje aplinkoje (+‧ % MVĮ
Na badania podstawowe: maksymalnie ‧ %; na badania przemysłowe: maksymalnie ‧ %; na rozwój przedkonkurencyjny: maksymalnie ‧ %; na koszty analiz poprzedzających badania przemysłowe: maksymalnie ‧ %; na analizy poprzedzające działania związane z rozwojem przedkonkurencyjnym: maksymalnie ‧ %Pagrindiniams moksliniams tyrimams: daugiausiai ‧ %; pramonės moksliniams tyrimams: daugiausiai ‧ %; pasirengimui veikti konkurencinėje aplinkoje: daugiausiai ‧ %; studijų, ruošiantis pramonės tyrimams, išlaidoms: daugiausiai ‧ %; studijoms, ruošiantis pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veiklai: daugiausiai ‧ %
Podstawowym badaniem jest badanie zmęczeniowe ze zmienną siłą oraz badanie statyczne (próby podnoszenia) przeprowadzane na tej samej próbceSu tuo pačiu bandomuoju pavyzdžiu, naudojant kintamojo ženklo bandymo jėgą, atliekamas pagrindinis nuovargio ir statinis (kėlimo) bandymas
Pierwsze badanie zmniejszania poziomu pozostałości u bydła miało na celu ustalenie punktów czasowych pomiaru, które miały być wykorzystane w badaniu pozostałości uwzględnionym w dokumentacji rejestracyjnej („ badanie podstawowePirmas liekanų išsiskyrimo tyrimas su galvijais buvo atliktas siekiant nustatyti laikotarpius, kurie bus panaudoti pagrindiniame liekanų išsiskyrimo tyrime
Do celów niniejszej dyrektywy termin badania i rozwój obejmować powinien badania podstawowe, badania stosowane oraz rozwój eksperymentalnyŠioje direktyvoje terminas moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra apima fundamentaliuosius tyrimus, taikomuosius tyrimus ir taikomąją veiklą
Jako wkład do wydatków ponoszonych przez Państwa Członkowskie w przeprowadzanie badania podstawowego i badań przewidzianych w art. ‧ za każde gospodarstwo, w odniesieniu do którego kompletne wyniki badań zostały przekazane do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich, Państwa Członkowskie otrzymają zwrot kosztów w wysokości ‧ ECU, aż do maksymalnej kwoty na jedno badaniePrisidedant prie išlaidų, kurias patiria valstybės narės, atlikdamos pagrindinį tyrimą ir ‧ straipsnyje numatytus tyrimus, joms yra kompensuojama ‧ ekiu už kiekvieną valdą, kurios išsamūs tyrimo rezultatai yra atsiųsti Europos Bendrijų statistikos tarnybai, už tyrimą mokant ne daugiau kaip
Komisja uważa, że publiczne finansowanie projektów prowadzonych w obrębie pozycji Badania poszukiwawcze nie wchodzi w zakres badania, ponieważ projekty te zalicza się do badań podstawowych w rozumieniu załącznika I do zasad ramowych dotyczących badań i rozwoju z ‧ r., są to projekty wysokiego ryzyka i nie są przeznaczone dla konkretnej spółki zależnejKomisija mano, kad skyriuje Mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai vykdomų projektų finansavimas viešosiomis lėšomis nepriklauso jos tyrimo sričiai, nes šie projektai priklauso fundamentiniams moksliniams tyrimams pagal ‧ m. MTTP gairių I priedo nuostatas, jie yra labai rizikingi ir nėra skirti apibrėžtai sričiai
Program obejmie: podstawowe i stosowane badania i rozwój technologiczny; projekty demonstracyjne na właściwą skalę służące potwierdzeniu wyników badań oraz zapewniające reakcje zwrotne dla przyszłych badań; badania przekrojowe i społeczno-ekonomiczne, obejmujące kwestie związane z infrastrukturą, w celu wspierania stosownych strategii przejściowych oraz zapewniania racjonalnych podstaw dla podejmowania decyzji politycznych oraz rozwoju ram rynkuProgramą sudarys: fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra; atitinkamos masto demonstraciniai projektai mokslinių tyrimų rezultatams patvirtinti ir racionaliam pagrindui tolesniems moksliniams tyrimams sukurti; kelias sritis apimanti socialinė ir ekonominė mokslinių tyrimų veikla, įskaitant infrastruktūros klausimus, kuriais siekiama paremti pagrįstas pereinamojo proceso strategijas ir sukurti racionalų pagrindą politiniams sprendimams bei pagrindinių rinkos nuostatų plėtotei
Badania w dziedzinie NiN obejmują prace badawcze, począwszy od najbardziej podstawowych badań, poprzez badania stosowane, rozwój technologii do badań prenormatywnych i konormatywnych będących podstawą opinii naukowych, norm i regulacjiNatūraliai atsiradę nanoobjektai nepatenka į kodekso taikymo sritį. NN moksliniai tyrimai apima mokslinę tiriamąją veiklą nuo pačių fundamentaliausių mokslinių tyrimų iki taikomųjų tyrimų, technologijų kūrimo, ikinormatyvinių ir bendrų normų pobūdžio tyrimų, pagrindžiančių mokslines rekomendacijas, standartus ir taisykles
Badania będą ukierunkowane na: rozwijanie obiecujących propozycji reagowania (szczepionki, terapie i środki bakteriobójcze dla HIV) na pojawienie się odpowiednich chorób, poprzez sponsorowanie badań w pełnym zakresie, od podstawowych badań cząsteczkowych, z wykorzystaniem genomiki mikrobiologicznej, poprzez badania przedkliniczne i zasadę dowoduMoksliniai tyrimai sutelkiami į perspektyvių galimų naujų intervencijų (vakcinų, terapijų ir ŽIV mikrobicidų), nukreiptų prieš konkrečias ligas, kūrimą, finansiškai remiant mokslinius tyrimus, apimančius visą spektrą nuo bazinių molekulinių tyrimų, panaudojant mikrobinę genomiką, iki priešklinikinių bandymų ir įrodymo principo
% na badania podstawowe, ‧ % na podstawowe badania przemysłowe i ‧ % na przedkonkurencyjne działania rozwojowe% baziniams tyrimams, ‧ % pagrindiniams pramonės tyrimams ir ‧ % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje vystymo veiklai
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137292 zdań frazy badania podstawowe.Znalezione w 16,791 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.