Tłumaczenia na język litewski:

  • International Organization for Standardization 
  • Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

Przykładowe zdania z "Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy Państwa Członkowskie kwestionują wyniki badań, norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧: ‧ lub jej poprawione wersje powinny być uznane za metodę referencyjnąJei valstybės narės užginčija analizės rezultatus, Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartas ISO ‧: ‧ arba jo pataisytos redakcijos turi būti laikomi pamatiniu metodu
Zawartość wody i białka oznacza się zgodnie z metodami opisanymi w normach ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) lub innymi metodami analizy zatwierdzonymi przez RadęVandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal pripažintus ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus arba kitą Tarybos patvirtintą analizę ar metodus
Międzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaTarptautinė standartizacijos organizacija, ‧ m
czterocyfrowego numeru, składającego się z dwucyfrowego kodu kraju Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), po którym następują dwie ostatnie cyfry roku, na który dokument ten został wydanyketurženklis skaičius, susidedantis iš dviženklio valstybės kodo pagal Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO), likę du skaitmenys nurodo dokumento išdavimo metus
Szkic standardu pochodzący z Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC ‧/SC ‧ N z dnia ‧ października ‧ r.) proponuje, w celu przeprowadzenia kontroli i przedłożenia komentarzy, metodę testową służącą określeniu typu oleju w mieszankach gumowychTarptautinės standartizavimo organizacijos standarto projekte (ISO TC ‧/SC ‧ N, datuoto ‧ m. spalio ‧ d.) siūloma peržvelgti ir pateikti pastabas dėl tyrimų metodo kaučiuko mišiniuose esančios alyvos tipui nustatyti
Jeżeli wnioskodawca posiadający siedzibę we Wspólnocie lub w Szwajcarii posiada uznane na poziomie międzynarodowym świadectwo bezpieczeństwa wydane na podstawie konwencji międzynarodowych, europejskie świadectwo bezpieczeństwa wydane na podstawie prawodawstwa wspólnotowego, świadectwo międzynarodowej normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub europejskiej normy europejskich instytucji normalizujących lub inne uznane świadectwo, kryteria przewidziane w ust. ‧ uznaje się za spełnione, o ile kryteria wydania tych dokumentów są identyczne lub równorzędne z kryteriami określonymi w niniejszym załącznikuJeigu Bendrijoje arba Šveicarijoje įsteigtas pareiškėjas turi tarptautiniu mastu pripažįstamą saugumo ir (arba) saugos sertifikatą, išduotą vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis, Europos saugumo ir (arba) saugos sertifikatą, išduotą vadovaujantis Bendrijos teisės aktais, Tarptautinės standartizacijos organizacijos tarptautinį standartą arba Europos standartų organizacijų Europos standartą, arba kokį nors kitą pripažįstamą sertifikatą, laikoma, kad jis atitinka ‧ dalyje nustatytus kriterijus tokia apimtimi, kokia šių sertifikatų išdavimo kriterijai yra tokie patys, kaip šiame priede nustatyti kriterijai, arba jiems lygiaverčiai
Badania mikrobiologiczne próbek na obecność salmonelli są przeprowadzane zgodnie z normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧ lub jej uaktualnieniami albo zgodnie z metodą opisaną przez Nordycki Komitet ds. Analizy Artykułów Spożywczych (NMKL metoda nr ‧, wersja czwarta, ‧ r.) lub z jej uaktualnieniamiMėginių mikrobiologiniai salmonelės tyrimai atliekami pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartą ISO ‧ arba jo pataisytus variantus, arba Šiaurės šalių maisto tyrimų komiteto aprašytu metodu (NMKL metodas Nr. ‧, ketvirtasis leidimas, ‧), arba jo atnaujintais variantais
ostatnio okazało się, że opracowanie norm humanitarnego odłowu zwierząt w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej nie zostanie zakończone przed połową ‧ rkadangi neseniai paaiškėjo, kad humaniško gyvūnų gaudymo spąstais standartai, vystomi remiantis Tarptautinės standartizacijos organizacijos bendrosiomis nuostatomis, greičiausiai dar nebus užbaigti iki ‧ m. vidurio
Zawartość wody i białek oznacza się zgodnie z metodami uznanymi przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) lub innymi metodami, albo analizami zatwierdzonymi przez RadęVandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal pripažintus ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus arba kitą Tarybos patvirtintą analizę ar metodus
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) dokonała nowelizacji zasad i reguł dotyczących wielkości fizycznych i jednostek miar, ustanowionych jako norma międzynarodowa ISOTarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) peržiūrėjo dydžiams ir vienetams taikomus principus ir taisykles, nustatytas tarptautiniame standarte ISO
Pobieranie próbek i analiza wszystkich zanieczyszczeń, podobnie jak metody pomiarów referencyjnych w celu kalibrowania systemów pomiarowych, przeprowadzane są zgodnie z normami przewidzianymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISOVisų teršalų ėminių ėmimas ir analizė, taip pat etaloniniai matavimo metodai, taikomi bet kuriai matavimo sistemai kalibruoti, vykdomi laikantis Europos standartizacijos komiteto (CEN) arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nustatytų standartų
Ciągła moc silnika będzie określona zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną w jej zalecanej międzynarodowej normie ISO ‧, wydanie drugie, październik ‧ rIlgalaikė variklio galia apibrėžiama pagal tuos reikalavimus, kuriuos Tarptautinė standartizacijos organizacija ‧ m. spalio mėn. yra priėmusi savo rekomenduotame Tarptautinio standarto ISO ‧ antrajame leidime
Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce stosowane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymikadangi Bendrija, patvirtindama savo suinteresuotumą taikyti tarptautinę standartizavimo sistemą, galinčią pateikti standartus, kuriuos faktiškai naudotų visi tarptautinės prekybos partneriai ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus, ragina Europos standartizacijos organizacijas toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis
Przepisy wykonawcze, o których mowa w niniejszej dyrektywie, uwzględniają normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne zgodnie z procedurą ustaloną w dyrektywie ‧/‧/WE, jak również normy międzynarodoweŠioje direktyvoje nurodytose įgyvendinimo taisyklėse deramai atsižvelgiama į Europos standartizacijos įstaigų standartus, patvirtintus laikantis Direktyvoje ‧/‧/EB nustatytos tvarkos, taip pat į tarptautinius standartus
Dzięki porozumieniom podpisanym w Dreźnie i Wiedniu aktualnie ponad ‧ % norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i około ‧ % norm Europejskiego Komitetu Normalizacji (CEN) wywodzi się z norm opracowanych przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne ISO, CEI oraz UITŠiuo metu, Drezdeno ir Vienos sutarčių dėka daugiau kaip ‧ % CENELEC ir apie ‧ % CEN standartų išplaukia iš tarptautinių standartizacijos organizacijų ISO, CEI ir UIT parengtų normų
W przypadku braku takich norm lub specyfikacji, państwa członkowskie zachęcają do wdrożenia międzynarodowych norm lub zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Komitet Łączności Elektronicznej (ECC), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IECJei tokių standartų ir (arba) specifikacijų nėra, valstybės narės skatina įgyvendinti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Elektroninių ryšių komiteto (ECC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) priimtus tarptautinius standartus ir rekomendacijas
Certyfikacja jakościowa procedur administracyjnych zgodna z normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) lub z równoważnymi normami powinna dodatkowo zapewnić jednakowe reguły obowiązujące wszystkie administracjeAdministracinių procedūrų kokybės sertifikavimas pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) arba lygiaverčius standartus turėtų dar labiau padėti užtikrinti vienodas sąlygas administracijoms
Do celów tej pozycji normy API i ISO odnoszą się do normy ‧ F Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących podmorskich produkcyjnych systemów sterowniczychŠioje dalyje API ir ISO techniniai reikalavimai – Amerikos naftos instituto (API) ‧F techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės sistemų techniniai reikalavimai (ISO
odnotowuje z zadowoleniem, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyznała Parlamentowi certyfikat ISO ‧:‧ za systemy zarządzania środowiskowego w jego trzech miejscach pracysu džiaugsmu pažymi, kad Tarptautinės standartizacijos organizacija už jo aplinkos valdymo sistemas trijose darbo vietose suteikė Parlamentui ISO sertifikatą – ISO
Oczekuje się, że w przyszłości norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧ zostanie odpowiednio zmieniona w celu uwzględnienia transmisji danych w zakresie sterowania układem kierowniczymTikimasi, jog ateityje bus pakeistas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartas ISO‧, kad būtų atsižvelgta į vairavimo valdymo duomenų perdavimą
Jeżeli organizacje międzynarodowe, włącznie z IMO, po upływie rozsądnego czasu nie przyjmą odpowiednich norm badań dla określonej pozycji wyposażenia albo odmówią ich przyjęcia, wówczas w trybie postępowania przewidzianego w art. ‧ przyjmowane są normy, które oparte są na pracach europejskich organizacji normalizacyjnychJeigu tarptautinėms organizacijoms, įskaitant IMO, per pagrįstą laiką nepavyksta priimti konkretiems įrenginių įtaisams skirtų atitinkamų bandymo standartų arba jeigu jos atsisako priimti tokius standartus, laikantis ‧ straipsnyje numatytos tvarkos galima priimti Europos standartizacijos organizacijų parengtus standartus
Kwestia poprawy procesu demontażu statków została poruszona także przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISOTarptautinė standartizacijos organizacija (TSO) taip pat siekia gerinti laivų išmontavimo procesą
metody analityczne odpowiadające zalecanym normom Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISOanalizės metodai, kurie atitinka Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) rekomenduojamus standartus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84627 zdań frazy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.Znalezione w 8,735 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.