Tłumaczenia na język litewski:

  • International Organization for Standardization 
  • Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

Przykładowe zdania z "Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aby jednoznacznie zidentyfikować państwo członkowskie i jego lokalne, regionalne i centralne jednostki, powinny one być identyfikowalne w systemie TRACES za pomocą kodu ISO ‧-‧ alfa-‧ państwa członkowskiego, w którym się znajdują, zgodnie z definicją opublikowaną przez Międzynarodową Organizację NormalizacyjnąSiekiant vienareikšmiškai nustatyti valstybę narę, kuriai priklauso įvairūs vietos, regioniniai ir centriniai padaliniai, TRACES padaliniai turėtų būti identifikuojami Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytu ISO ‧-‧-alpha-‧ valstybės narės, kurioje jie yra, kodu
Ciągła moc silnika będzie określona zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną w jej zalecanej międzynarodowej normie ISO ‧, wydanie drugie, październik ‧ rIlgalaikė variklio galia apibrėžiama pagal tuos reikalavimus, kuriuos Tarptautinė standartizacijos organizacija ‧ m. spalio mėn. yra priėmusi savo rekomenduotame Tarptautinio standarto ISO ‧ antrajame leidime
Zawartość wody i białek oznacza się zgodnie z metodami uznanymi przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) lub innymi metodami, albo analizami zatwierdzonymi przez RadęVandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus ir kitus Tarybos patvirtintus analizės metodus
Pobieranie próbek i analiza wszystkich zanieczyszczeń, jak również referencyjne metody pomiarów mające na celu wyskalowanie zautomatyzowanych systemów pomiarowych, wykonywane są zgodnie z normami ustanowionymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (Comité européen de normalisation, CEN) lub Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISOVisų ėminių ėmimas bei teršalų analizė ir pamatiniai matavimo metodai, naudojami automatinių matavimo sistemų kalibravimui, turi atitikti Europos standartizacijos komiteto (CEN) arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nustatytus standartus
W przypadku podważania wyników analizy w Państwach Członkowskich, za metodę porównawczą uznaje się ostatnią edycję normy ISO ‧ Międzynarodowej Organizacji NormalizacyjnejTais atvejais, kai valstybės narės užginčija analizės rezultatus, etaloniniu metodu turėtų būti taikomas Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartas ISO
wzywa do zacieśnienia współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną i do jak najszerszego wdrożenia systemów alternatywnych, na przykład HACCP (Systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznychpageidauja, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama su Tarptautine standartizacijos organizacija ir plačiau įgyvendinamos kitos sistemos, tokios kaip Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema
czterocyfrowego numeru, składającego się z dwucyfrowego kodu kraju Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), po którym następują dwie ostatnie cyfry roku, na który dokument ten został wydanyketurženklis skaičius, susidedantis iš dviženklio valstybės kodo pagal Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO), likę du skaitmenys nurodo dokumento išdavimo metus
Ogólne określenia dotyczące oceny zgodności, użyte w niniejszej Umowie i załącznikach do niej mają znaczenie podane w definicjach zawartych w Poradniku ‧ (wydanie z ‧ roku) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej i Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie i sektorowych załącznikachŠiame Susitarime ir jo prieduose taikomų bendrųjų terminų, susijusių su atitikties įvertinimu, reikšmės yra apibrėžtos Tarptautinės standartizacijos organizacijos ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos ‧ vadove (‧ m. leidimo), nebent šiame Susitarime ir jo sektorių prieduose būtų pateikti kitokie specialūs apibrėžimai
Przepisy wykonawcze, o których mowa w niniejszej dyrektywie, uwzględniają normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne zgodnie z procedurą ustaloną w dyrektywie ‧/‧/WE, jak również normy międzynarodoweŠioje direktyvoje nurodytose įgyvendinimo taisyklėse deramai atsižvelgiama į Europos standartizacijos įstaigų standartus, patvirtintus laikantis Direktyvoje ‧/‧/EB nustatytos tvarkos, taip pat į tarptautinius standartus
Badanie mikrobiologiczne próbek w kierunku wykrycia salmonelli należy przeprowadzać zgodnie z normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧: ‧ lub poprawione wersje albo metodą opisaną przez Nordycki Komitet ds. Analizy Artykułów Spożywczych (metoda NMKL nr ‧, wydanie czwarte, ‧ r.) lub wersje poprawioneMikrobiologinis salmonelių tyrimas atliekamas taikant Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartą ISO ‧: ‧ arba pataisytas jo redakcijas, arba taikant Šiaurės šalių maisto analizės komiteto aprašytą metodą (NMKL metodas Nr. ‧, ketvirtoji redakcija, ‧) arba pataisytas jo redakcijas
ISO Międzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaISO Tarptautinė standartų organizacija
Wśród organizacji tych mogą się znaleźć zrzeszenia przemysłowe i handlowe, europejskie organy normalizacyjne, partnerzy międzynarodowi, organizacje konsumentów, organizacje społeczne, jednostki badawcze i akademickie, jak również obserwatorzy z państw członkowskich UE oraz z zainteresowanych instytucji unijnych, takich jak Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyTos organizacijos gali būti pramonės ir prekybos asociacijos, Europos standartizacijos organizacijos, tarptautiniai partneriai, vartotojų organizacijos ir pilietinė visuomenė, mokslinių tyrimų organizacijos ir akademinė bendruomenė, taip pat stebėtojai iš ES valstybių narių ir suinteresuotųjų ES institucijų, pvz., Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
Być może, w celu wypracowania rozwiązania na skalę światową, powinniśmy zaangażować Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).Galbūt į tai galėtume įtraukti Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO), siekiant surasti pasaulinio masto sprendimą.
wsparcie europejskich organizacji normalizacyjnych w celu wzmacniania ich skuteczności w procesie opracowywania norm technicznych oraz popieranie opracowywania i stosowania standardów międzynarodowych w celu ułatwienia dostępu do rynków i handlu w skali światowej, uniknięcia tworzenia niepotrzebnych przeszkód w handlu i nadania normalizacji globalnego wymiaruparama Europos standartizacijos organizacijoms, siekiant padidinti pastarųjų efektyvumą techninių standartų rengimo ir tarptautinių standartų kūrimo ir taikymo skatinimo procese, palengvinant prieigą prie tarptautinių rinkų ir tarptautinės prekybos, išvengiant bergždžių kliūčių mainams sudarymo ir suteikiant standartizavimui globalinį matmenį
UZNAJĄC, że proces rozwoju międzynarodowych norm odłowu humanitarnego podjęty przez ISO, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, w ‧ roku, nie został dotąd zakończonyPRIPAŽINDAMOS, kad žinduolių humaniško gaudymo spąstais tarptautinių standartų rengimas, pradėtas ISO – Tarptautinės standartizacijos organizacijos –‧ metais, dar nebaigtas
Jeżeli między Państwami Członkowskimi powstanie spór odnośnie do wyników przeprowadzonych analiz, za metodę referencyjną należy uznać normę Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧ lub jej uaktualnieniaKai dėl tyrimo rezultatų kyla ginčas tarp valstybių narių, pamatiniu metodu turėtų būti laikomas Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartas ISO ‧ arba jo atnaujinti variantai
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISOTarptautinė standartizavimo organizacija (TSO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustanowiła normy dla silników spalinowych, które są szeroko stosowane w Państwach Członkowskichkadangi Tarptautinė standartizacijos organizacija jau yra parengusi vidaus degimo variklių standartus, kurie plačiai taikomi valstybėse narėse
W razie braku bardziej szczegółowych zasad dotyczących pobierania i przygotowywania próbek do badań jako metody referencyjne stosuje się odpowiednie normy ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz wytyczne Kodeksu ŻywnościowegoJeigu nėra konkrečių tyrimo mėginių ėmimo ir jų paruošimo taisyklių, kaip pamatiniai metodai taikomi atitinkami ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) standartai ir Maisto kodekso gairės
Badanie mikrobiologiczne próbek w kierunku wykrycia salmonelli należy przeprowadzać zgodnie z normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧: ‧ lub poprawione wersje albo metodą opisaną przez Nordycki Komitet ds. Analizy Artykułów Spożywczych (metoda NMKL nr ‧, wydanie czwarte, ‧ r.) lub wersje poprawioneMikrobiologinis salmonelių tyrimas atliekamas taikant standartinį Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartą ISO ‧: ‧ arba pataisytas jo redakcijas, arba taikant Šiaurės šalių maisto analizės komiteto aprašytą metodą (NMKL metodas Nr. ‧, ketvirtoji redakcija, ‧) arba pataisytas jo redakcijas
zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje plany Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczące stworzenia normy w zakresie odpowiedzialności społecznej i wzywa przedstawicielstwo europejskie do dopilnowania, by rezultaty wspomnianych dyskusji były zgodne z międzynarodowymi standardami i umowami oraz by uwzględniały możliwość zagwarantowania równoległych metod zewnętrznej oceny i certyfikacjiiš esmės džiaugiasi Tarptautinėje standartų organizacijoje vykstančiomis diskusijomis dėl socialinės atsakomybės standartų kūrimo ir ragina Europos atstovus užtikrinti, kad visi rezultatai atitiktų tarptautinius standartus ir sutartis ir kad kartu būtų galima vystyti kitus išorės vertinimo ir ženklinimo metodus
Pobieranie próbek i analiza wszystkich zanieczyszczeń, podobnie jak metody pomiarów referencyjnych w celu kalibrowania systemów pomiarowych, przeprowadzane są zgodnie z normami przewidzianymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISOVisų teršalų ėminių ėmimas ir analizė, taip pat etaloniniai matavimo metodai, taikomi bet kuriai matavimo sistemai kalibruoti, vykdomi laikantis Europos standartizacijos komiteto (CEN) arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nustatytų standartų
Do celów niniejszej pozycji normy API i ISO odnoszą się do norm ‧A, ‧A, ‧D i ‧IW Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub norm ‧ i ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących głowic przeciwerupcyjnych, głowic odwiertów i choinek do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowychŠiame punkte API ir ISO techniniai reikalavimai – Amerikos naftos instituto (API) ‧A, ‧A, ‧D ir ‧IW techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nuo išmetimo saugančių įtaisų, gręžinio galvučių ir fontaninės armatūros įrangos naudojimo eksploatuojant naftos ir (arba) dujų gręžinius techniniai reikalavimai (ISO ‧ ir
Międzynarodowa Organizacja Morska i europejskie organizacje normalizacyjne przyjęły normy, w tym szczegółowe normy dotyczące badań, dla szeregu elementów wyposażenia wymienionych w załączniku A.‧ do dyrektywy ‧/‧/WE lub – choć niewymienione – uważanych za istotne z punktu widzenia powołanej dyrektywyTarptautinė jūrų organizacija ir Europos standartizavimo organizacijos priėmė standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus, direktyvos ‧/‧/EB A.‧ priede išvardytiems įrenginiams arba įrenginiams, kurie, nors ir nėra išvardyti šiame priede, pagal minėtą Direktyvą yra laikomi tinkamais
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISOTarptautinė standartizacijos organizacija (ISO
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79187 zdań frazy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.Znalezione w 12,135 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.