Tłumaczenia na język litewski:

  • Geltonsnapis žabiras 

Przykładowe zdania z "Dławigad afrykański", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strony mogą udzielić odpowiedniego wsparcia odnośnym afrykańskim regionalnym instytucjom i organizacjom, aby umożliwić pomoc afrykańskim Państwom-Stronom w wypełnianiu zobowiązań wynikających z konwencjiŠios Konvencijos Šalys gali teikti reikiamą paramą atitinkamoms Afrikos regioninėms institucijoms ir organizacijoms tam, kad jos galėtų padėti Afrikos šalims – šios Konvencijos Šalims įvykdyti šioje Konvencijoje numatytus įsipareigojimus
UE nieprzerwanie wspierała reformę sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (wsparcie to stanowi część szerszego zaangażowania UE, które ma na celu wspieranie rozwoju i demokracji w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich), dbając o propagowanie polityki zgodnej z prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi oraz zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania praworządnościES nuolat rėmė saugumo sektoriaus reformą KDR, kuri yra vienas iš bendro ES įsipareigojimo remti vystymąsi ir demokratiją Afrikos Didžiųjų ežerų regione elementų, kartu stengdamasi skatinti su žmogaus teisėmis ir tarptautine humanitarine teise, demokratijos standartais bei gero valdymo principais, skaidrumu ir teisinės valstybės principu suderinamą politiką
AFRYKAŃSKA CHOROBA KONIAfrikinĖ arklių LIGA
nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, bądź na rzecz programów rozwoju instytucjonalnego Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz Wspólnotyžudyti nepritaikyta karine įranga, kuri išimtinai skirta humanitariniam ar apsauginiam naudojimui arba Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ir Bendrijos institucijų stiprinimo programoms
Średnia długość życia zarówno kobiet jak i mężczyzn wynosi poniżej czterdziestu lat, a w wyniku ostatnich wydarzeń, wielu zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i szukania schronienia w sąsiednich krajach afrykańskich, co wywiera nacisk na stabilność całego regionu.Prognozuojama vyrų ir moterų gyvenimo trukmyra iki keturiasdešimties metų, o daugelį žmonių paskutiniai įvykiai paskatino palikti šalį ir siekti prieglobsčio kaimyninėse Afrikos valstybėse, o daro spaudimą viso regiono stabilumui.
w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiejdėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos Sąjungoje įgaliojimų termino pratęsimo
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw G-‧, rządom i parlamentom Zimbabwe i Republiki Południowej Afryki, sekretarzowi generalnemu Commonwealthu, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewodniczącemu Komisji i Rady Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, sekretarzowi generalnemu Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju oraz przewodniczącemu FIFApaveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, G‧ šalių vyriausybėms, Zimbabvės, ir Pietų Afrikos vyriausybėms ir parlamentams, Britų sandraugos Generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungos vykdomosios tarybos ir komiteto pirmininkams, Panafrikos parlamentui, PAVB generaliniam sekretoriui ir FIFA pirmininkui
W piśmie z dnia ‧ października ‧ r. skierowanym do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej (UA) zwrócił się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich o poparcie sankcji, które Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w dniu ‧ października ‧ r. postanowiła zastosować wobec nielegalnych władz Anjouan w Związku Komorów w następstwie wyborów prezydenckich, które odbyły się tam w niezadowalających warunkachm. spalio ‧ d. laišku generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui Afrikos Sąjungos (AS) Komisijos Pirmininkas paprašė Europos Sąjungos ir jos valstybių narių pritarti sankcijoms, kurias Afrikos Sąjungos Taikos ir Saugumo Taryba ‧ m. spalio ‧ d. nusprendė taikyti Komorų Sąjungos Anžuano neteisėtoms valdžios institucijoms, po nepriimtinomis sąlygomis ten įvykusių prezidento rinkimų
wzywa UE do utrzymania embargo na sprzedaż broni Chinom, dopóki Chiny nie zaprzestaną wywozu broni dla oddziałów i grup zbrojnych w krajach- w wielu przypadkach afrykańskich- które podsycają i podtrzymują konflikty i dopuszczają się rażącego naruszania praw człowiekaragina ES išlaikyti ginklų embargą Kinijai, kol Kinija tęs ginklų eksportą ginkluotosioms pajėgoms ir karinėms grupuotėms šalyse, daugiausia Afrikos, kuriose nuolat vyksta aštrūs konfliktai ir nuolat šiurkščiai pažeidinėjamos žmogaus teisėms
W odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń Unia przyznaje pomoc finansową na rzecz Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madryt, Hiszpania, na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WEKovai su afrikiniu kiaulių maru Sąjunga teikia finansinę pagalbą Centro de Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmosas, Madridas, Ispanija) Direktyvos ‧/‧/EB V priede nurodytoms funkcijoms ir užduotims vykdyti
Ponadto kraje obszaru Afrykańskiej Wspólnoty Finansowej (AFC) utworzyły unię celną i walutową, WAEMUBe to, Afrikos finansinės bendrijos (AFB) šalys sukūrė Muitų ir pinigų sąjungą, VAMPS
UE musi wspierać ten proces poprzez realizowanie milenijnych celów rozwoju w ramach planu działania, dotrzymywanie obietnic i zobowiązań finansowych poczynionych przez Unię i państwa członkowskie oraz poprzez uwzględnianie roli, jaką odgrywają rządy państw afrykańskich.ES taip pat turi remti procesą, vadovaudamasi Tūkstantmečio vystymosi tikslais, kaip planu vykdant pažadus ir finansinius ES ir valstybių narių įsipareigojimus ir pripažįstant tą vaidmenį, kuris tenka Afrikos parlamentams.
proponuje zintegrowane regionalne plany rozwoju skierowane do głównych stref emigracji afrykańskiej, aby finansowaćsiūlo integruotus regionų vystymosi planus, nukreiptus į pagrindines Afrikos emigracijos zonas, kuriais remiantis būtų finansuojamas
uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r., ustanawiającą, początkowo na okres dwunastu miesięcy, operację mieszaną Unii Afrykańskiej/Organizacji Narodów Zjednoczonych (UA/ONZ) w Darfurze (UNAMIDatsižvelgdamas į ‧ m. liepos ‧ d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją ‧, pagal kurią pradiniam ‧ mėnesių laikotarpiui pradedama jungtinė Afrikos Sąjungos ir JT operacija Darfūre (UNAMID
uwzględniając Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Narodówatsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją
DYREKTYWA RADY ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca, ze względu na afrykański pomór koni, dyrektywę ‧/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecichTARYBOS DIREKTYVA ‧/EEB ‧ m. balandžio ‧ d. iš dalies keičianti Direktyvos ‧/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą, nuostatas dėl afrikinės arklių ligos
wzywa Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Sekretariatowi Generalnemu ONZ, Unii Afrykańskiej i ECOWAS, jak i prezydentowi i rządowi Wybrzeża Kości Słoniowejpaveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungai ir VAVEB bei Dramblio Kaulo Kranto Prezidentui ir vyriausybei
Z uwagi na wagę zagadnień HIV/AIDS i skalę epidemii na kontynencie afrykańskim UE zapewnia, że podjęcie problemu HIV/AIDS stanowi integralną część strategii UE w sprawie zapobiegania i łagodzenia konfliktówAtsižvelgdama į ŽIV/AIDS svarbą ir į šios epidemijos dydį Afrikos kontinente, ES užtikrina, kad kova su ŽIV/AIDS yra ES strategijų, skirtų išvengti konflikto ir sušvelninti jį, sudėtinė dalis
uwzględniając Akt Założycielski Unii Afrykańskiej, Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Narodów oraz Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (NEPADatsižvelgdama į Afrikos Sąjungos (AS) steigiamąjį aktą, Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją ir Naująją Afrikos vystymosi partnerystę (angl. NEPAD
Dopóki Unia Afrykańska nie potępi go jednoznacznie, Mugabe pozostanie bezkarny.Kol Afrikos Sąjunga aiškiai nepasmerks jo, Mugabe ir toliau veiks nebaudžiamas.
mając na uwadze, że ‧ państw afrykańskich, z których ‧ to kraje najsłabiej rozwinięte (LDC), parafowało w listopadzie i grudniu ‧ r. wyjściowe umowy o partnerstwie gospodarczym, podczas gdy pozostałe ‧ afrykańskich krajów AKP, z których trzy nie należą do krajów najsłabiej rozwiniętych, nie parafowało żadnych UPG, oraz mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki już podpisała umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy, systemu handlu z Unią Europejską zgodnego z regułami WTOkadangi ‧ Afrikos šalių, iš kurių ‧ yra mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ), ‧ m. lapkričio ir gruodžio mėn. parafavo tarpinius ekonominės partnerystės susitarimus, o kitos ‧ Afrikos AKR valstybės, iš kurių trys nėra MIŠ, neparafavo nė vieno EPS ir kadangi Pietų Afrika jau pasirašiusi Prekybos, vystymosi ir bendradarbiavimo susitarimą (PVBS) – su PPO suderinamą prekybos su Europos Sąjunga tvarką
Afryka Subsaharyjska jest nadal regionem o najniższym wskaźniku długości życia w chwili urodzenia (ALE) (19 z 20 krajów o najniższym ALE to kraje afrykańskie) i najwyższym współczynniku umieralności także wśród matek i dzieci.Į pietus nuo Sacharos esančios Afrikos šalys tebėra regionas, kuriame trumpiausia vidutingyvenimo trukm(VGT) (iš 20 šalių, kuriose trumpiausia VGT, 19 šalių yra Afrikoje), didžiausias mirtingumas ir motinos bei vaiko mirtingumas.
W przypadku przetworzonej szczeciny świńskiej, państwa trzecie wymienione w części ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧, które mogą nie być wolne od afrykańskiego pomoru świń w ciągu ostatnich ‧ miesięcy przed dniem przywozuApdoroti kiaulių šeriai: trečiosios šalys, išvardytos Reglamento (ES) Nr. ‧/‧ ‧ priedo ‧ dalyje, kuriose ‧ mėnesių prieš importavimą galėjo būti nustatyta afrikinio kiaulių maro atvejų
Afryka Południowa wywołuje silny wpływ polityczny na rząd Mugabe i musi wykazać się silnymi i zdecydowanymi zdolnościami przywódczymi w tej kwestii zarówno dla ludności Zimbabwe jak i dla ludności afrykańskiej, która musi patrzeć, jak ten przywódca wciąga swój kraj w bagno.Pietų Afrika R. Mugabe vyriausybei turi stiprią politinę įtaką ir todėl ji turėtų parodyti Zimbabvės žmonėms, taip pat priverstiems stebėti lyderį, vedantį savo šalį į klampynę Afrikos žmonėms, tvirtą ir lemiamą vadovavimą sprendžiant šią problemą.
Dotyczy: Unii Afrykańskiej i DarfuruTema: Afrikos Sąjunga ir Darfūro regionas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2582 zdań frazy Dławigad afrykański.Znalezione w 1,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.