Tłumaczenia na język litewski:

  • Geltonsnapis žabiras 

Przykładowe zdania z "Dławigad afrykański", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejsze postępowanie dotyczy niezgłoszonej pomocy państwa przekazanej przez Francję na rzecz d'Arbel Fauvet Rail (AFR), producenta taboru kolejowego z siedzibą w Douai (Francja). AFR od wielu lat borykała się z problemami finansowymiŠi procedūra susijusi su valstybės pagalba, apie kurią nebuvo pranešta, Prancūzijos suteikta Douai (Prancūzija) įsikūrusiam geležinkelio riedmenų gamintojui Arbel Fauvet Rail (toliau- ARF). AFR jau daug metų patiria finansinių sunkumų
Musicie więc zastosować się do zaleceń Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, ale również zakazu handlu niedźwiedziem polarnym, a także w sprawie umieszczenia słoni afrykańskich w tym wykazie, by nie dopuścić do ponownego wzrostu polowań na te zwierzęta.Taigi privalote laikytis Europos Parlamento rekomendacijų dėl paprastųjų tunų prekybos uždraudimo, bet taip pat uždrausti prekybą baltaisiais lokiais, į minėtą sąrašą įtraukti ir Afrikos dramblį, kad šie gyvūnai nebūtų vis labiau medžiojami.
mając na uwadze, że ‧ państw afrykańskich, z których ‧ to kraje najsłabiej rozwinięte (LDC), parafowało w listopadzie i grudniu ‧ r. wyjściowe umowy o partnerstwie gospodarczym, podczas gdy pozostałe ‧ afrykańskich krajów AKP, z których trzy nie należą do krajów najsłabiej rozwiniętych, nie parafowało żadnych UPG, oraz mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki już podpisała umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy, systemu handlu z Unią Europejską zgodnego z regułami WTOkadangi ‧ Afrikos šalių, iš kurių ‧ yra mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ), ‧ m. lapkričio ir gruodžio mėn. parafavo tarpinius ekonominės partnerystės susitarimus, o kitos ‧ Afrikos AKR valstybės, iš kurių trys nėra MIŠ, neparafavo nė vieno EPS ir kadangi Pietų Afrika jau pasirašiusi Prekybos, vystymosi ir bendradarbiavimo susitarimą (PVBS) – su PPO suderinamą prekybos su Europos Sąjunga tvarką
Nie powinniśmy udawać, że liczniejsze siły pokojowe, które mają przejąć zadanie obecnej misji Unii Afrykańskiej w Sudanie (AMIS) będą w stanie łatwo się ochronić, by zapewnić przeprowadzenie na szeroką skalę operacji humanitarnej wspieranej przez Komisję Europejską i tak wielu innych donatorów i utrzymać pokój tam, gdzie go nie ma.Neturėtume įsivaizduoti, kad netgi didžiausios Afrikos Sąjungos taikos palaikymo karių misijos Sudane (AMIS) pajėgos pajėgs lengvai apsiginti, kad užtikrintų didelės apimties humanitarinę operaciją, remiamą Europos Komisijos ir daugelio kitų pagalbos teikėjų, ir palaikys taiką, nors taikos, kurią būtų galima palaikyti, nėra.
Pani Przewodnicząca! W niektórych sytuacjach Unia Afrykańska rozczarowuje, gdy przychodzi jej zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, jakie dotyczą Afryki.Ponia pirmininke, kartais nusiviliama Afrikos Sąjunga, kaip ji kovoja su daugeliu Afrikos iššūkių.
usprawnienia współpracy w zakresie rozwoju i handlu z podmiotami regionalnymi, subregionalnymi i lokalnymi w celu zapewnienia spójności inicjatyw i wsparcia dla działań afrykańskichpagerinti vystomąjį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą prekybos srityje su regiono, subregiono ir vietos subjektais, siekiant užtikrinti iniciatyvų suderinamumą ir paremti Afrikos vykdomą veiklą
Im więcej mówicie Afrykańczykom, im więcej im mówicie, że muszą uważać na Chińczyków, że są zdeterminowani do skolonizowania krajów afrykańskich, że jest to klątwa surowcowa, im więcej będziecie to powtarzać, tym mniej będą was słuchać i tym mniej będą chcieć was słuchać.Kuo daugiau kalbėsime afrikiečiams, kuo dažniau eisime ir pasakosime jiems, kad jie turi saugotis kinų, kad kinai ruošiasi kolonizuoti Afrikos valstybes, kai tai išteklių prakeiksmas, kuo daugiau taip kalbėsime, tuo mažiau jie girdės ir tuo mažiau norės Jūsų klausytis.
UE kontynuowała wspieranie państw afrykańskich w tworzeniu warunków sprzyj ających inwestycjom w energetykę .ES ir toliau padėjo Afrikos šalims gerinti verslo aplinką investicijoms į energetiką .
Droga jest prosta: silne europejskie centrum polityczne, prawo do podejmowania decyzji dla Parlamentu Europejskiego, wspólna odpowiedzialność państw członkowskich w dyplomacji za obronę praw człowieka, kierownicza rola Komisji Europejskiej w tym zakresie, bardziej polityczne i mniej biurokratyczne delegacje Komisji Europejskiej w krajach trzecich, nacisk na Światową Organizację Handlu, aby badała demokratyczną godność swoich członków, promowanie struktur organizacyjnych identycznych z unijnymi, intensywny dialog z Unią Afrykańską i Unią Narodów Południowoamerykańskich oraz innymi regionalnymi organizacjami, nacisk na reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, w wyniku której Unia Europejska odgrywałaby kluczową rolę, stworzenie wewnętrznej strategii przeciw zależności skoncentrowanej na jednej polityce energetycznej i spójnej polityce obronnej.Kelias, kuriuo turime eiti, yra paprastas: jis turi apimti stiprų Europos politinį centrą, Europos Parlamento gebėjimus priimti sprendimus, bendrą valstybių narių diplomatinės veiklos atsakomybę už žmogaus teisių gynimą ir Europos Komisijos vadovavimą šiai užduočiai, labiau politiškas ir mažiau biurokratiškas Europos Komisijos delegacijas trečiosiose šalyse, spaudimą Pasaulio prekybos organizacijai ištirti savo narių demokratinį orumą, identiškų Sąjungoje egzistuojančioms organizacinių struktūrų skatinimą, intensyvias diskusijas su Afrikos Sąjunga, Pietų Amerikos tautų sąjunga ir kitomis regioninėmis sąjungoms, spaudimą Jungtinėms Tautoms dėl reformos Europos Sąjungai vaidinant pagrindinį vaidmenį organizavimo ir vidinės strategijos, nukreiptos prieš priklausomumą bei siekiančios bendros energetikos ir nuoseklios gynybos politikos, sukūrimą.
Powtórzę jeszcze raz, jedyną metodą na to, żeby ograniczyć afrykańskich kacyków, wyniesionych na urzędy prezydentów, są sankcje ekonomiczne z jednej strony i interwencje zbrojne z drugiej strony.Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad vieninteliai du būdai pažaboti Afrikos karo vadus, pakilusius iki tarnybos prezidento kanceliarijoje yra arba taikyti jiems ekonomines sankcijas, arba imtis ginkluoto įsikišimo.
II.‧.‧. w dniu pozyskiwania znajdowały się w miejscu usytuowanym na terytorium lub, w przypadku regionalizacji, części terytorium państwa członkowskiego, które nie jest uważane za zakażone afrykańskim pomorem koni zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) dyrektywy ‧/‧/WEII.‧.‧. surinkimo dieną buvo patalpose, esančiose valstybės narės teritorijoje arba suskirstymo į regionus atveju valstybės narės teritorijos dalyje, kuri pagal Direktyvos ‧/‧/EB ‧ straipsnio ‧ dalies a ir b punktus nebuvo laikoma užkrėsta afrikine arklių liga
Co więcej, miliardy chińskich produktów zalewają Afrykę, sprawiając, że produkty afrykańskie stają się beznadziejnie niekonkurencyjne.Dar daugiau, Afriką užtvindmilijardai Kinijos produktų, todėl Afrikos produktai beviltiškai nekonkurencingi.
Jednakże, przewożenie świńskiej szczeciny, z regionów, w których afrykański pomór świń stanowi chorobą endemiczną jest zabronione z wyjątkiem świńskiej szczeciny, która: aTačiau vežti kiaulių šerius iš regionų, kuriems būdingas afrikinis kiaulių maras, leidžiama tik tuomet, jei šeriai
Środki w przypadku, gdy istnieje podejrzenie lub stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u dzikówPriemonės, taikytinos įtarus arba patvirtinus, kad afrikiniu kiaulių maru serga laukinės kiaulės
Jako beneficjentów tego projektu wybrano ‧ państw afrykańskichTame projekte iš viso apie ‧ Afrikos valstybių buvo atrinktos kaip paramos gavėjos
Z tego względu uważamy, że wspieranie rolnictwa afrykańskiego oznacza wspieranie odpowiedzialnego społecznie rozwoju modelu rolnictwa opartego na jego własnych specyficznych potrzebach oraz suwerenności i bezpieczeństwie żywnościowym każdego kraju.Todėl tikime, kad pagalba Afrikos žemės ūkiui reiškia paramą socialiai atsakingos plėtros žemės ūkio modeliui, pagrįstam konkrečiais kiekvienos šalies poreikiais, maisto suverenumu ir saugumu.
• stabilizacji kraju poprzez skoordynowaną i kompleksową strategię działania Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej i USA,• šalies stabilizavimui taikant koordinuotą ir visapusišką veiksmų, kuriuose dalyvautų Europos Sąjunga, Afrikos Sąjunga ir JAV, strategiją,
Jako pierwszy wiceprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE mogę powiedzieć, że trzy tygodnie temu, podczas sesji w Port Moresy, nasi afrykańscy partnerzy po raz pierwszy przyłączyli się do naszej krytycznej oceny sytuacji w Zimbabwe.Kaip AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininko pavaduotojas, galiu pasakyti, kad mūsų kolegos iš Afrikos pirmą kartą prieš tris savaites Port Morsbyje vykusioje mūsų sesijoje pritarkritiškai vertinamai padėčiai Zimbabvėje.
(ES) Panie przewodniczący! Głosowałam za przyjęciem tej inicjatywy, aby potępić powszechne naruszenia praw człowieka oraz gwałty na kobietach, chłopcach, dziewczętach i dzieciach jako narzędzie walki, domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności zaangażowanych w ten proceder osób, wezwać ONZ do większego zaangażowania się po niepowodzeniu działań Misji ONZ w Demokratycznej Republice Konga, domagać się politycznego rozwiązania konfliktu zbrojnego, co musi nastąpić poprzez wznowienie rozmów w ramach procesu pokojowego; oraz wezwać do większego zaangażowania się państw regionu Wielkich Jezior Afrykańskich w propagowanie pokoju i stabilizacji w regionie.(ES) Pone pirmininke, balsavau už šią iniciatyvą, kad būtų pasmerkti masiniai žmogaus teisių pažeidimai ir prievartavimas, naudojamas kaip karo ginklas prieš moteris, berniukus, mergaites ir kūdikius; kad būtų paprašyta susijusius asmenis patraukti atsakomybėn; kad būtų pareikalauta didesnių įsipareigojimų iš Jungtinių Tautų po Jungtinių Tautų stabilizavimo misijos nesėkmės Kongo Demokratinėje Respublikoje; kad būtų pareikalauta ginkluotą konfliktą išspręsti politinėmis priemonėmis, taikomomis atnaujinant taikos proceso dialogą; ir kad būtų pareikalauta didesnių įsipareigojimų iš Didžiųjų ežerų regiono, skatinant taiką ir stabilumą regione.
I wreszcie w ramach trwających operacji i stosunków z Ligą Państw Arabskich oraz Unią Afrykańską kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie, że nasza interwencja nie będzie postrzegana negatywnie, niosąc ryzyko niepewności i niebezpiecznych zmian.Galiausiai, atsižvelgiant į vykdomas operacijas ir santykius su Arabų lyga ir Afrikos Sąjunga, būtina neleisti, kad galiausiai intervencija būtų vertinama neigiamai ir kad kartu kiltų netikrumo ir pavojingų pokyčių pavojus.
Zwracam Państwa uwagę na konieczność stałej współpracy ze strony międzynarodowej społeczności, ONZ, Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej przy wzmacnianiu obu państw, zabezpieczaniu pokoju i budowie instytucji demokratycznego i pluralistycznego Sudanu Południowego.Noriu atkreipti jūsų dėmesį į poreikį tęsti tarptautinės bendruomenės, Jungtinių Tautų, Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą stiprinant abi šias valstybes, užtikrinant taiką ir institucijų kūrimą demokratiniam ir pliuralistiniam Pietų Sudanui.
DYREKTYWA RADY ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koniTARYBOS DIREKTYVA ‧/EEB ‧ m. balandžio ‧ d. nustatanti afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones
stwierdza, że model obejmujący całość potrzeb dotyczących rozwoju oraz wynikających z niestabilnej sytuacji powinien uwzględniać istniejące inicjatywy lokalne, regionalne i na skalę kontynentu, takie jak niedawne ramy polityczne Unii Afrykańskiej w dziedzinie odbudowy i rozwoju w okresie po konfliktach, Nowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju Afryki (NEPAD), Afrykański Mechanizm Wzajemnego Monitoringu, Wybory i Rządy w Afryce; wzywa zatem Komisję do wspierania wysiłków zmierzających do zacieśnienia współpracy Południe-Południe w tej dziedziniepatvirtina, kad kuriant visuotinį pažeidžiamumo ir vystymosi modelį reikia atsižvelgti į esamas vietos, regionines ir žemyno iniciatyvas, pvz., į nesenus AS atstatymo ir vystymosi po konfliktų politikos pagrindus, Naująją partnerystę Afrikos vystymuisi (NEPAD), Afrikos tarpusavio vertinimo mechanizmą ir Afrikos demokratijos, valdymo ir rinkimų chartiją; taigi ragina Komisiją remti pastangas stiprinti Pietų- Pietų bendradarbiavimą šioje srityje
Dotyczy: wniosku Unii Afrykańskiej dotyczącego uniwersalnej jurysdykcjiTema: Afrikos Sąjungos prašymas dėl universaliosios jurisdikcijos
Wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest uznawany za stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludziAfrikinio kiaulių maro virusas nelaikomas pavojingu žmonių sveikatai
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2635 zdań frazy Dławigad afrykański.Znalezione w 1,894 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.