Tłumaczenia na język łaciński:

  • iura novit curia   

Podobne frazy w słowniku polski łaciński. (1)

okoliczności faktyczne wymagają udowodnienia, a przepisy prawa są sądowi znanefacta probantur, iura novit curia

Przykładowe zdania z "sąd zna prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
Ten kościół to bardzo znane i piękne miejsce.Haec ecclesia locus clarissimus pulcherrimusque est.
Znasz łacinę?Scisne linguam Latinam?
Znam tę dziewczynę.Illam puellam novi.
Czy znasz łacinę?Loquerisne Latine?
Znam tę dziewczynę.Puellam cognosco.
Znam ją.Eam novi.
Jorge zna cztery języki.Georgius quattuor linguis loqui potest.
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy , koloru , płci , języka , wyznania , poglądów politycznych i innych , narodowości , pochodzenia społecznego , majątku , urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu .Quisque potest sibi assumere libertates omnes omnesque jures in hac declaratione pronuntiatos , sine ulla distinctione gentis , coloris , sexus , linguae , religionis , politicae sententiae aut omnis generis sententiae , nationis originis aut civitatis , divitiarum aut ortus aut omnis generis situs .
ZWAŻYWSZY , że jednakowe rozumienie tych praw i woln ości ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji ,Communis Conventus jurum hominis praesentem universalem Declarationem pronuntiat ut communis perfectus qui petatur ab omnibus populis et omnibus nationibus , ut societatis singuli homines et omnes partes , habentes hanc declarationem constanter in mente , institutione et educatione conantur ut horum jurum libertatumque respectus evolvatur , et firmentur ordinis nationalis et internationalis consiliorum incessu gratia et universalis veraque admotio tam in ipsarum sociarum civitatum populationibus quam in finium populationibus quae eorum jurisdictioni subactae sunt .
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa , do korzystania ze sztuki , do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw .Omnis homo jus habet libere interesse culturae societatis , et frui artibus , et interesse profectibus scientiae et beneficiis quae id sequuntur .
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.
Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku , włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe pł atne urlopy .Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom , które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności , porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeństwa .In usu jurium et fructu libertatum , quisque subjicitur solum finibus lege conditis , ut solum firmet gratiam et respectum jurium libertatumque alieni , et satisfaciat rectis expostulationibus honesti , reipublicae concordiae et universae in sociatate populari valetudinis .
Każdy człowiek ma prawo do życia , wolności i bezpieczeństwa swej osoby .Quisque jus habet vivere , liber esse et in tuto vivere .
Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją , będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji , i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację .Omnes jus habent praesidio aequo contra omnem discrimen qui hanc Declarationem violet et contra omnem incitationem ad talem discrimen .
Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia , zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej .Quiscumque laborat , jus habet aequae remunerationi idoneaeque quae sibi familiaeque confirmat vitam consentaneam humanae dignitati et , si oportet , completae omnibus ceteribus rationibus sociae tutelae .
Każdy człowiek , zarówno sam jak i wespół z innymi , ma prawo do posiadania własności .Omnis , vel solus vel conjucte , mancipii jus habet .
Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu , grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji .Nullum decretum hujus Declarationis interpretari potest quasi civitati , societati aut cuidam homini jus aliquid implicans se dedendi alicui facinori aut aliquid faciendi ad libertates et jura evertenda , quae hoc loco enuntiata sunt .
Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .
Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa .Quisque jus habet libenter iter facere et in civitate suam domum eligere .
Już prawie trzecia.Fore tertia hora est.
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli , sumienia i wyznania ; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary or az swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie , bądź wespół z innymi ludźmi , publicznie i prywatnie , poprzez nauczanie , praktykowanie , uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów .Omnis jus sentientae , con scientiae religionisque libertati habet . Hoc jus religionem aut conscientiam mutandi libertatem atque libertatem religionem aut fidem solam aut communem manifestam faciendi implicat , tam publice quam private , doctrina , religionibus , sacris ritorum effectuque .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy sąd zna prawo.Znalezione w 4,596 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.