Tłumaczenia na język łaciński:

  • iura novit curia   

Podobne frazy w słowniku polski łaciński. (1)

okoliczności faktyczne wymagają udowodnienia, a przepisy prawa są sądowi znanefacta probantur, iura novit curia

Przykładowe zdania z "sąd zna prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo , aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd .Omnes jus habent in tota aequitate suam causam recte et publice a judicibus liberis aequabilibusque audiri , qui statuunt vel de juribus obligationibusque , vel de veritate omnis criminis contra se .
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo .Omnis jus habet recurrere pro idoneo judice gentis contra facta violantia jures suffundatos quae sibi recognescuntur a constitutione aut lege .
Znam tę dziewczynę.Illam puellam novi.
Ten kościół to bardzo znane i piękne miejsce.Haec ecclesia locus clarissimus pulcherrimusque est.
Czy znasz łacinę?Loquerisne Latine?
Znam ją.Eam novi.
Znam tę dziewczynę.Puellam cognosco.
Znasz łacinę?Scisne linguam Latinam?
Jorge zna cztery języki.Georgius quattuor linguis loqui potest.
Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa , do korzystania ze sztuki , do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw .Omnis homo jus habet libere interesse culturae societatis , et frui artibus , et interesse profectibus scientiae et beneficiis quae id sequuntur .
Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego .Nemo damnabitur propter acta vel praetermissiones quae , cum commitata sunt , non constituebant delictum ex jure suae gentis vel universarum gentium .
Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju .Omnis homo jus habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere .
ZWAŻYWSZY , że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności ,Cum quaedam communis conceptio horum jurum et libertatum gravissima sit , ut obligatio haec plane expleatur ,
ZWAŻYWSZY , że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka , godność i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet , oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności ,Cum sociae civitates pollicitae sint se affirmaturas esse verecundiam universam veramque jurum hominis et libertatum praecipuarum , temperatione Nationum Conjunctarum adjuvante ,
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku , włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe pł atne urlopy .Omnes jus habent cum quieti et otiis tum circumscriptioni modicae temporis laboris et commeatibus statis quae pecunia soluuntur
ZWAŻYWSZY , że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa , aby nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi ,Cum praecipuum sit progressionem amicitiarum inter nationes incitari ,
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .
Już prawie trzecia.Fore tertia hora est.
Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.Suae quisque tutelae ius habet morum rationis utilitatis quae ex suis studiis scientiae litterarum artium efficiantur.
Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej , literackiej lub artystycznej .Omnis jus habet tutelae beneficiorum moralium et materialium generatorum omni procreatione scientiae , litterarum aut artium quorum auctor est .
Naruszył prawo.Legem violavit.
Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych ; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych , społecznych i kulturalnych , niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości .Omnis homo , ut rei publicae socius , sociali securitati jus habet ; hic homo jus habet satisfactionem impetrare jurum publicorum , sociorum humanorumque quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est , per laborem suae patriae et operam aliarum gentium , pro temperatione et divitiis omnis gentis .
Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .
Rodzina jest naturalną i podstawową komórką spo łeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeŃstwa i Państwa .Familia societatis naturale praecipuumque elementum est et jus habet a societate et rei publica muniri .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy sąd zna prawo.Znalezione w 5,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.