Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tych niepewnych czasach nikt nie pragnie chaosu, ale nikt nie powinien także chcieć dalszego utrzymywania status quo.In questi tempi incerti, nessuno vuole il caos, ma nessuno dovrebbe nemmeno accettare più lo status quo.
Prawdziwym problemem jest fakt, że nie mamy realnych możliwości wprowadzenia status quo ante czy skutecznego wywarcia presji na państwie takim jak Rosja, aby poprawiło pewną politykę.Il problema reale è che non disponiamo di mezzi effettivi per imporre uno status quo ante o esercitare una pressione efficiente su un paese come la Russia per rivedere una certa politica.
Panie przewodniczący! Naprawdę interesujące jest usłyszeć, jak niektórych posłów irytuje kwestionowanie tego słynnego jednego głosu i kwestionowanie całego status quo.(EN) Signor Presidente, è davvero interessante sentire l'irritazione di alcuni deputati per il fatto che si metta in discussione questa famosa voce unica dell'Europa e l'intero status quo.
Naszym celem jest zmiana status quo, co jest słuszne.Siamo giustamente desiderosi di cambiare la situazione attuale.
To powiedziawszy, chociaż nie jest to bezpośrednio związane z omawianym działaniem, pragnę też podkreślić znaczenie utrzymania status quo w aspekcie obecnych zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwłaszcza w odniesieniu do światowego rynku wyrobów włókienniczych i odzieżowych, a konkretnie zmian przepisów dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych do UE w sytuacji poważnego kryzysu gospodarczego w różnych państwach członkowskich.Detto ciò, anche se non è direttamente legato a questo provvedimento, vorrei porre l'accento sull'importanza di mantenere lo status quo per le norme dell'OMC attualmente in vigore, soprattutto in relazione al mercato mondiale dei prodotti tessili e d'abbigliamento, e mi riferisco in particolar modo alle modifiche alle norme sulle importazioni di prodotti tessili e d'abbigliamento verso l'Unione europea in un momento di grave crisi economica in vari Stati membri.
Analiza taka byłaby sprzeczna z celem, jaki stawia sobie przyznawanie pomocy na ratowanie, który polega na utrzymaniu status quo aż do chwili, gdy przedsiębiorstwo będzie mogło zająć stanowisko dotyczące swojej przyszłościSiffatta analisi sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalla concessione degli aiuti al salvataggio che consiste nel mantenere uno status quo ante fino a quando l’impresa sia in grado di prendere una posizione concernente il suo avvenire
Ponadto powrót do status quo wymagałby podjęcia działań rozbiórkowych, których koszt szacuje się na ‧ mln EURInoltre il ritorno allo status quo renderebbe necessario un intervento di ripristino delle condizioni iniziali per un costo stimato di ‧ milioni di euro
Wysłuchałam obszernego apelu o zezwolenie na wzbogacanie cukrem, bądźmy jednak precyzyjni - nie jestem zwolenniczką zaakceptowania statusu quo, gdyż każdy kompromis wiązałby się z nowymi warunkami.Ho prestato ascolto alla richiesta generale di continuare a consentire l'arricchimento con lo zucchero, ma - cerchiamo di essere chiari - non ho intenzione di accettare lo status quo, quindi a prescindere dai contenuti del compromesso, vi saranno condizioni nuove.
Jeżeli chodzi o wydajność gospodarczą naszych flot połowowych w ramach scenariusza status quo tylko niektóre kwoty będą istotne gospodarczo.Per quanto riguarda le prestazioni economiche delle flotte da pesca, secondo lo scenario dello status quo soltanto alcune di esse si rivelerebbero economicamente sostenibili.
W związku z tym mechanizmy stosowane w programach ramowych w zakresie badań naukowych muszą zostać pilnie zaktualizowane i uproszczone, tak aby tym samym uprościć proces monitorowania aspektów finansowych i administracyjnych projektów, jednocześnie wzmacniając proces oceny naukowej i technologicznej. Przyjmuję z zadowoleniem przedstawioną przez Komisję Europejską inicjatywę zmiany tego status quo i gratuluję sprawozdawczyni, pani poseł Carvalho, znakomitej pracy, jaką wykonała proponując konkretne rozwiązania mające udoskonalić obecny system.I meccanismi dei programmi quadro per la ricerca devono essere, pertanto, urgentemente adeguati e snelliti per semplificare il monitoraggio degli aspetti finanziari e amministrativi dei progetti, rafforzando nel contempo il processo di valutazione scientifica e tecnologica. Apprezzo quindi l'iniziativa della Commissione europea volta a modificare questo status quo e mi complimento con la relatrice, onorevole Carvalho, per l'eccellente lavoro svolto nel proporre misure concrete per migliorare l'attuale sistema.
Jednak kwestią, które głęboko mnie niepokoi, jest to, że ci, którzy głosowali na "nie” uważali, że nie wiąże się to z zagrożeniem: uważali być może, że status quo przeważy.Tuttavia, uno dei miei timori più profondi è che coloro che hanno votato "no” l'abbiano fatto pensando di non correre alcun rischio, supponendo che forse avrebbe prevalso lo status quo.
Nie może być powrotu do wcześniejszego status quo i uważam, że należy zrobić w tej kwestii kilka rzeczy.Non vi può essere ritorno allo status quo ante, e credo che in tale ambito abbiamo margine di manovra.
Porównanie scenariuszy Status quo i Rozbudowa przy udziale DHL z uwzględnieniem zobowiązania do zakupu oraz zobowiązań likwidacyjnychRaffronto tra gli scenari Status quo e Ampliamento con DHL con inclusione degli impegni di acquisto e dei costi di ripristino
Ta nadmierna reprezentacja - szczególnie w instytucjach Bretton Woods - często skutkuje dysonansem wśród europejskich głosów i jest postrzegana jako wysoce problematyczna przez nowo powstałe siły, które uważają status quo za niesprawiedliwy.Questa sovrarappresentanza - soprattutto nelle istituzioni di Bretton Woods - dà spesso luogo a dissonanze tra le voci europee e viene percepita come estremamente problematica dalle potenze emergenti, che considerano la situazione attuale ingiusta.
Ta sytuacja nie ma nic wspólnego z powrotem do status quo z 7 sierpnia, który jest warunkiem do przystąpienia do rozmów z Rosją.Tale situazione è lontana anni luce dal ripristino dello status quo del 7 agosto, che è, appunto, la condizione per avviare i colloqui con la Russia.
W gruncie rzeczy w tym kompromisowym rozwiązaniu zostaje zmienione status quo w odniesieniu do połączeń, podziału przedsiębiorstw i przenoszenia siedzib.In effetti nel compromesso viene ristabilito lo status quo per le fusioni, la divisione di società e il trasferimento delle sedi.
mając na uwadze, że klauzula status quo przewiduje, że jeśli państwo członkowskie UE ‧ kontroluje dostęp do swojego rynku pracy na podstawie przepisów krajowych w trakcie okresu przejściowego, to obywatele nowych Państw Członkowskich. nie mogą podlegać w tym Państwie Członkowskim ograniczeniom większym niż te, które obowiązywały w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu, a zasada ta ma zastosowanie do dostępu przyznanego na podstawie przepisów krajowych lub umów dwustronnychconsiderando che una clausola di status quo prevede che se, in applicazione della normativa nazionale, uno Stato membro dell'UE a ‧ regola l'accesso al proprio mercato del lavoro nel corso del periodo di transizione, nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri non devono essere applicate, in tale Stato membro, restrizioni maggiori rispetto a quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione; che tale norma si applica all'accesso accordato a titolo di disposizioni nazionali o di accordi bilaterali
Dlatego jeżeli będziemy kontynuować scenariusz status quo, nie ma możliwości żebyśmy wypełnili nasze zobowiązanie do osiągnięcia do 2015 roku maksymalne zrównoważonej wydajności.Pertanto, se non cambieremo nulla non riusciremo mai a onorare il nostro impegno di raggiungere il rendimento massimo possibile entro il 2015.
Właśnie dlatego tak ważne jest, że dziś pod przewodnictwem francuskiego urzędującego przewodniczącego Rada jeszcze raz wezwała, aby zwrócić uwagę na tę kwestię i położyła nacisk na sześciopunktowy plan, szczególnie na powrót do poprzedniego militarnego status quo.Perciò, oggi è molto importante che il Consiglio, con la leadership del Presidente in carica francese, abbia nuovamente chiesto di prestare attenzione a tale questione e abbia sottolineato il progetto in sei punti, soprattutto il ritorno al precedente status quo militare.
Celem rekompensaty z tytułu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych było według władz norweskich zabezpieczenie status quo w odniesieniu do uzgodnionego standardu transportu wzdłuż wybrzeża Norwegii poprzez umożliwienie spółkom Hurtigruten dalszego wypełniania obowiązku świadczenia usługi publicznej, powierzonego im na mocy porozumieniaSecondo le autorità norvegesi, tale compensazione era volta a mantenere lo status quo per quanto riguarda il livello di trasporto concordato lungo la costa norvegese, consentendo alle società Hurtigruten di continuare a svolgere la missione di servizio pubblico affidata loro dall'accordo
Czy w negocjacjach z Syrią będzie Pani utrzymywać status quo? Co zrobi Pani z Arabią Saudyjską?Continuerà a portare avanti lo status quo dei negoziati con la Siria? Come si comporterà con l'Arabia Saudita?
Odniesienia te należy utrzymać, aby zachować status quoTali riferimenti dovrebbero essere mantenuti per non alterare la situazione attuale
mając na uwadze, że w ostatnich latach Chiny doświadczają gwałtownego wzrostu gospodarczego, wynoszącego średnio ‧ % rocznie, i stały się wiodącym eksporterem; mając na uwadze, że ponowne pojawienie się Chin jako ważnej gospodarki światowej zasadniczo zmieniło status quo przepływów handlowych i rynków międzynarodowych; mając na uwadze, że w celu utrzymania tego wzrostu Chiny stały się importerem netto ropy oraz wielu innych surowców i towarów, a popyt na nie wywołał znaczne podwyżki cen w odniesieniu do wszystkich rodzajów towarów rolnych i produktów mineralnychconsiderando che, negli ultimi anni, la Cina ha assistito a una crescita economica esplosiva, mediamente del ‧ % all'anno, ed è diventata un esportatore di primo piano; che il riemergere della Cina come grande economia mondiale ha cambiato in modo sostanziale la situazione dei flussi commerciali e dei mercati internazionali; che, per sostenere tale espansione, la Cina è diventata un importatore netto di petrolio, oltre che di numerose altre materie prime e prodotti di base, e la sua domanda ha provocato forti rialzi dei prezzi per tutti i tipi di materie prime minerali e agricole
W przedmiotowym sprawozdaniu uparcie wspiera się jednak status quo i dlatego też zagłosowałem przeciw jego przyjęciu.La relazione in questione appoggia invece con ostinazione lo status quo, per questo ho espresso un voto contrario.
Osobiście uważam, że lepiej jest pójść naprzód, niż zachowywać status quo.Personalmente penso che sia preferibile avanzare anziché restare immobili.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy status quo.Znalezione w 3,932 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.