Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z tego powodu sytuacje zaistniałe w trybie ad hoc, będące przedmiotem ciągłych zmian, mogą w każdej chwili powrócić do poprzedniego status quo i nie powinno to się wówczas wiązać z wprowadzaniem nowych przepisów.Per tale motivo le situazioni specifiche, che possono cambiare in qualsiasi momento e addirittura possono ricondurre alle condizioni precedenti, non devono ogni volta sfociare nell'adozione di nuovi strumenti giuridici.
W związku z tym mechanizmy stosowane w programach ramowych w zakresie badań naukowych muszą zostać pilnie zaktualizowane i uproszczone, tak aby tym samym uprościć proces monitorowania aspektów finansowych i administracyjnych projektów, jednocześnie wzmacniając proces oceny naukowej i technologicznej. Przyjmuję z zadowoleniem przedstawioną przez Komisję Europejską inicjatywę zmiany tego status quo i gratuluję sprawozdawczyni, pani poseł Carvalho, znakomitej pracy, jaką wykonała proponując konkretne rozwiązania mające udoskonalić obecny system.I meccanismi dei programmi quadro per la ricerca devono essere, pertanto, urgentemente adeguati e snelliti per semplificare il monitoraggio degli aspetti finanziari e amministrativi dei progetti, rafforzando nel contempo il processo di valutazione scientifica e tecnologica. Apprezzo quindi l'iniziativa della Commissione europea volta a modificare questo status quo e mi complimento con la relatrice, onorevole Carvalho, per l'eccellente lavoro svolto nel proporre misure concrete per migliorare l'attuale sistema.
Owo dobrowolne utrzymanie wcześniejszego status quo został o jedynie w sposób ramowy przewidziane przez szóstą dyrektywę .Tale mantenimento facoltativo dello status quo ante è quindi semplicemente inquadrato dalla sesta direttiva .
Obecny rząd Bułgarii jest przedmiotem ataku ze strony starego status quo, pozostałości reżimu komunistycznego w strukturach władzy i tych, którzy nielegalnie wzbogacili się w okresie transformacji.L'attuale governo bulgaro subisce l'attacco del vecchio status quo, dei residui del regime comunista nelle strutture del potere e di coloro che si sono arricchiti illegalmente durante il periodo della transizione.
W połowie procesu przeglądu toczącego się obecnie w Nowym Jorku wraz z innymi członkami delegacji Parlamentu Europejskiego mogę tylko powiedzieć, że na całym świecie kobiety będą musiały zadowolić się status quo.Giunti circa a metà della fase di revisione attualmente in corso a New York, i colleghi della delegazione del Parlamento europeo ed io possiamo dire soltanto che alle donne di ogni angolo del pianeta non resta che accontentarsi dello status quo.
W tej kolumnie podano różnicę w przepływie środków w zależności od realizowanego wariantu rozbudowy bez udziału DHL a status quoIn questa colonna viene riportata la differenza nel flusso di cassa tra la variante di ampliamento senza DHL e la situazione di status quo
Nie ma zabójstw na zlecenie ani porwań, przestępczości zorganizowanej zadano poważny cios, a możliwości korupcyjne, które przynosiły korzyści staremu status quo, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym, zostały wyeliminowane.Non ci sono omicidi o rapimenti su commissione, la criminalità organizzata ha subito un duro colpo e sono stati tagliati non soltanto economicamente, ma anche politicamente, i canali della corruzione da cui hanno tratto vantaggio gli ambienti del vecchio status quo.
Wobec zarzutu, że w razie ewentualnej windykacji dużej liczbie szklarni grozi upadłość, Komisja stwierdza, że windykacja części otrzymanej pomocy jest konieczna w celu umożliwienia przywrócenia statusu quo ante, tzn. sytuacji, w której konkurencja nie jest zakłóconaIn risposta all’obiezione secondo cui nel caso di un eventuale recupero un gran numero di aziende sarebbe minacciata di insolvenza, la Commissione ricorda che il recupero di una parte degli aiuti è necessario per rendere possibile il ripristino dello status quo ante, cioè di una situazione di concorrenza non falsata
Jednak choć Unia Europejska jest przygotowana na okazanie cierpliwości i zrozumienia, to w perspektywie średnio- i długookresowej ten status quo jest niemożliwy do utrzymania.Ciononostante, sebbene l'Unione europea sia disposta ad essere paziente e comprensiva, questo status quo è insostenibile a medio e lungo termine.
Jednakże status quo tworzy poważny problem, który wymaga rozwiązania.In ogni caso la situazione attuale mette in evidenza un problema reale che va risolto.
Po pierwsze, uświadomiono sobie, że ani powrót do poprzedniej sytuacji, ani obecne status quo nie są możliwe do zaakceptowania.In primo luogo, è stato compreso che ritornare alla situazione precedente non era accettabile, come non lo era lasciare l'attuale status quo.
Cieszylibyśmy się, gdyby więcej państw wspólnoty międzynarodowej dołączyło do naszego apelu, ponieważ status quo jest nie do przyjęcia.Accoglieremmo con favore l'adesione di altri paesi della comunità internazionale a questo invito ad agire , perché lo status quo è inaccettabile.
Wiele lotnisk wolałoby pozostawić status quo, bez jakiejkolwiek zmiany.Molti aeroporti preferirebbero che non si cambiasse in alcun modo lo status quo.
Po czwarte, choć UE wspiera liberalizację handlu z Ukrainą, musi być przygotowana na możliwe trudności spowodowane przez ukraińskich producentów, szczególnie tych, którzy zajmują się eksportem do WNP, opór wobec wdrażania norm unijnych, próby podejmowane przez urzędników, aby utrzymać status quo i istniejące powiązania korupcyjne.Il quarto punto è che mentre l'UE sostiene la liberalizzazione commerciale con Ucraina, essa deve essere preparata ad eventuali difficoltà provenienti dai produttori ucraini (in particolare da quelli interessati dalle esportazioni verso la CIS), per una resistenza nei confronti dell'attuazione delle norme comunitarie e per eventuali tentativi da parte dei funzionari di mantenere lo status quo e gli attuali rapporti di corruzione.
Każdy ze zwolenników pozostawienia licznych sfer polityki Komisji lub Sekretariatowi Rady powinien zdobyć się na szczerość i przyznać, że opowiada się za status quo, za systemem z traktatu nicejskiego.I sostenitori della devoluzione di numerose aree politiche alla Commissione o al segretariato del Consiglio però dovrebbero essere sinceri e ammettere che in realtà difendono lo status quo, il sistema previsto dal trattato di Nizza.
Oczywiste jest, iż status quo nie sprawdza się.È chiaro che lo status quo non funziona.
wzywa Komisję do bezzwłocznego wszczęcia postępowania w sprawie o naruszenie prawa wspólnotowego przewidzianego w art. ‧ traktatu WE przeciwko każdemu Państwu Członkowskiemu, które nie wykonało zobowiązań ciążących nań na mocy art. ‧, ‧ i ‧ traktatu WE lub klauzuli status quo traktatu o przystąpieniuinvita la Commissione ad avviare, senza indugio, la procedura di infrazione dell'articolo ‧ del trattato CE contro ogni Stato membro che non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli ‧, ‧ o ‧ del trattato CE o della clausola di status quo del trattato di adesione
na piśmie. - Zgadzam się z komisarzem, że jeżeli zgodzimy się na podtrzymywanie obecnego status quo, czyli ochronę interesów narodowych kosztem ochrony wspólnych interesów i wartości europejskich, wówczas UE nie będzie w stanie zmierzyć się z dramatycznymi wyzwaniami, jakie na nią czekają.per iscritto. - (EN) Concordo con il Commissario sul fatto che se continuiamo con lo status quo, proteggendo gli interessi nazionali anziché i comuni interessi e valori europei, allora l'UE non sarà in grado di impegnarsi nelle sfide drammatiche che fronteggiamo.
Niemcy twierdzą, że scenariusz status quo należy skorygować w taki sposób, aby można było uwzględnić zobowiązanie do zakupu oraz zobowiązania likwidacyjneLa Germania precisa che lo scenario status quo dovrebbe essere corretto includendo gli impegni di acquisto e i costi di ripristino delle condizioni originali
mając na uwadze, że klauzula status quo przewiduje, że jeśli państwo członkowskie UE ‧ kontroluje dostęp do swojego rynku pracy na podstawie przepisów krajowych w trakcie okresu przejściowego, to obywatele nowych Państw Członkowskich. nie mogą podlegać w tym Państwie Członkowskim ograniczeniom większym niż te, które obowiązywały w dniu podpisania traktatu o przystąpieniu, a zasada ta ma zastosowanie do dostępu przyznanego na podstawie przepisów krajowych lub umów dwustronnychconsiderando che una clausola di status quo prevede che se, in applicazione della normativa nazionale, uno Stato membro dell'UE a ‧ regola l'accesso al proprio mercato del lavoro nel corso del periodo di transizione, nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri non devono essere applicate, in tale Stato membro, restrizioni maggiori rispetto a quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione; che tale norma si applica all'accesso accordato a titolo di disposizioni nazionali o di accordi bilaterali
Z tego powodu grupa ALDE zdecydowanie popiera stanowisko pana komisarza i opowiada się za utrzymaniem status quo.Per questo il gruppo ALDE sostiene con forza la posizione del Commissario e insiste nel mantenere lo status quo.
Należy zatem zadać pytanie, czy prywatny inwestor, świadomy informacji opublikowanych w dniu ‧ grudnia ‧ r., podtrzymałby decyzję o budowie drugiego pasa startowego czy też utrzymałby status quoSecondo le autorità tedesche occorre interrogarsi sulla possibilità che, alla luce dei fatti noti al ‧ dicembre ‧, un investitore privato avrebbe continuato la costruzione della seconda pista anziché optare per il mantenimento dello status quo
Projekt Regins bada status quo zarządzania tematycznymi klastrami w regionach biorących udział w projekcie i wdraża podprojekty łączące regionalne instytucje z branży samochodowej , sektora logistyki i biotechnologii .Il progetto Regins esamina il quadro attuale della gestione di cluster tematici in alcune regioni e realizza un insieme di sottoprogetti destinati a collegare tra loro le istituzioni delle regioni interessate nei settori automobilistico , della logistica e delle biotecnologie .
Wszystkie państwa członkowskie podchodziły do tego czasu na swój sposób, a Rada nie stawia sobie innego celu, jak tylko utrzymać status quo, równowagę, która stała się krucha w wyniku wyroków Trybunału Sprawiedliwości.Ciascuno Stato membro aveva un suo modo specifico di regolamentare questi periodi, e il Consiglio ha l'unico scopo di mantenere lo status quo, gli equilibri che le sentenze della Corte mettono a rischio.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8991 zdań frazy status quo.Znalezione w 4,224 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.