Tłumaczenia na język włoski:

  • status quo   

Przykładowe zdania z "status quo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest to jedyny sposób na zmianę status quo i wszyscy zgadzamy się z tym, że konieczna jest zmiana status quo.Questo è l'unico modo per cambiare lo status quo e siamo assolutamente tutti d'accordo sul fatto che sia essenziale per cambiarlo.
Wówczas podstawowym celem Związku Radzieckiego było utrzymanie status quo, podczas gdy dzisiaj dla Rosji podstawowym celem jest zmiana status quo na swoją korzyść.A quell'epoca, la difesa dello status quo era l'obiettivo fondamentale dell'Unione sovietica, mentre oggi la Russia mira soprattutto a modificare lo status quo a proprio favore.
Chodzi o zniszczenie statusu quo, bo " status " zdecydowanie nie jest " quo "Ma poi, non e ' una questione di fare soldi, e ' una questione di sottrarre soldi
Proponowane zmiany status quo zawartego w odrzuconej Konstytucji Europejskiej czy nie tak bardzo różnym traktacie lizbońskim jedynie czynią ten defekt bardziej dojmującym.Le modifiche proposte allo status quo contenute nella Costituzione europea, respinta, o nel trattato di Lisbona, contenente ben poche differenze, non farebbe altro che aggravare il problema.
Dzieje się tak dlatego, że kiedy nastąpi zmiana, ludzie będą pamiętać, kto stał po ich stronie, a kto opowiadał się za niemożliwym już do utrzymania status quo.La ragione alla base di ciò è che quando interverrà il cambiamento, le persone si ricorderanno chi si è schierato dalla loro parte e chi ha cercato di mantenere uno status quo già divenuto insostenibile.
Istnieje ku temu wiele powodów, a także wiele dramatycznych sytuacji, w bardzo ekspresyjny sposób przywoływanych przez posłów i posłanki w tej Izbie, które wymagają od nas zmiany status quo.Vi sono molte buone ragioni per fare questo e molte situazioni drammatiche, richiamate in modo vivo da alcuni colleghi di quest'Aula, ci impongono di cambiare lo status quo.
zobowiązanie do utrzymania status quo określonego w art. V ust. ‧ lit. b) pkt (ii) GATS dla wszystkich sektorów usług; orazun impegno allo standstill di cui all'articolo V, paragrafo ‧, lettera b), punto ii), del GATS per tutti i settori dei servizi
Moim zdaniem po prostu tuszuje on konflikt pomiędzy status quo, którego sprzymierzeńcy mogą naciskać na opartą na energii gospodarkę, napędzaną starą mieszanką energii pochodzącej z węgla i siły jądrowej oraz strategią, jaką my popieraliśmy, czyli radykalną zmiana kursu, mająca na celu obniżenie zużycia zasobów.A mio parere, dissimula semplicemente il conflitto tra lo status quo, i cui sostenitori insisterebbero sull'economia basata sull'energia, alimentata dal vecchio mix energetico di carbone e nucleare, e la strategia che vogliamo, ovvero un radicale cambiamento di direzione volto a ridurre il consumo delle risorse.
Pragnę podkreślić, iż będziemy nadal czynić wysiłki na rzecz osiągnięcia naszego najszlachetniejszego celu, jakim jest znalezienie rozwiązania kwestii arabsko-palestyńskiej, ponieważ status quo pozostawia przyszłość niewiadomą a lud palestyński czyni ofiarami polityki wojny, agresji i ekstremizmu.Vorrei sottolineare che continueremo a profondere impegno per conseguire il nostro più nobile fine, ossia trovare una soluzione alla causa arabo-palestinese, perché nell'attuale situazione il futuro è ignoto e la nostra gente è vittima di politiche di guerra, aggressione ed estremismo.
Punktem wyjścia, jeżeli chodzi o zainteresowane podmioty, musi być status quo, ale reformy i tak muszą zostać wdrożone.Il punto di partenza, anche relativamente alle entità, deve essere lo status quo, fermo restando che occorre attuare le riforme.
Z uwagi na to wierzę, że Rada - które czyni przygotowania mające na celu wprowadzenie cukru do produkcji - powinna zadbać o środki pozwalające jej utrzymywać status quo, tj. środki na moszcz gronowy w celu wzbogacenia win, tak aby znaczna różnica w cenie pomiędzy cukrem i moszczem nie stanowiła dużego obciążenia dla producentów, którzy tradycyjnie korzystają z koncentratów moszczu gronowego, aby zwiększyć zawartość alkoholu w swoich produktach, szczególnie jeśli mówimy o autentycznych winach.Pertanto, visto che il Consiglio si appresta a consentire l'addizionamento di zucchero, credo sia giusto inserire un provvedimento teso a mantenere lo status quo, ossia sostenere il mosto per l'arricchimento dei vini, in modo che la sostanziale differenza di prezzo tra zucchero e mosto non infligga un grave colpo ai produttori che tradizionalmente usano mosti concentrati per incrementare il tasso alcolico dei vini, soprattutto tenendo conto del fatto che stiamo parlando di un prodotto vinicolo autentico.
Ten "scenariusz status quo” uwzględnia nowe długoterminowe plany zarządzania, rozporządzenie w sprawie kontroli oraz rozporządzenie w sprawie nielegalnych, niezgłoszonych połowów.Lo scenario dello status quo tiene conto di nuovi piani di gestione a lungo termine, del regolamento sui controlli e del regolamento sulla pesca illegale non denunciata.
Głoszą państwo status quo w polityce dotyczącej klimatu.Avete perorato lo status quo sulla politica in materia di clima.
W połowie procesu przeglądu toczącego się obecnie w Nowym Jorku wraz z innymi członkami delegacji Parlamentu Europejskiego mogę tylko powiedzieć, że na całym świecie kobiety będą musiały zadowolić się status quo.Giunti circa a metà della fase di revisione attualmente in corso a New York, i colleghi della delegazione del Parlamento europeo ed io possiamo dire soltanto che alle donne di ogni angolo del pianeta non resta che accontentarsi dello status quo.
Odnoszę się tu do moich wystąpień w tym Parlamencie w ostatnich latach, w których wielokrotnie powtarzałem, że polityka Unii nie może skupiać się po prostu na utrzymywaniu status quo.Mi riferisco in particolare ai miei interventi in Parlamento in questi anni, quando ho ripetuto più volte che la politica dell'Unione non può limitarsi al semplice mantenimento di uno status quo.
Współpraca funkcjonuje tylko tak długo, jak długo nie ulega zmianie status quoLa collaborazione dura finché non cambia la situazione
Ponadto wzywamy Radę Bezpieczeństwa do podjęcia zdecydowanych działań w celu zachowania status quo i przezwyciężenia secesjonistycznych tendencji w imię stabilności politycznej Półwyspu Bałkańskiego.Inoltre, chiediamo al Consiglio di sicurezza di intraprendere azioni decisive al fine di salvaguardare la situazione attuale e di superare le tendenze secessioniste in nome della stabilità politica della penisola balcanica.
Osobiście uważam, że lepiej jest pójść naprzód, niż zachowywać status quo.Personalmente penso che sia preferibile avanzare anziché restare immobili.
Jeżeli chodzi o pokrewną kwestię swobodnego przepływu usług oraz o odstępstwa od tej zasady, w art. ‧a wspólnego stanowiska zachowano prawne status quoSulla questione collegata della libera circolazione dei servizi e sulle misure di deroga a tale principio l'articolo ‧ bis della posizione comune mantiene lo status quo giuridico
Jednak choć Unia Europejska jest przygotowana na okazanie cierpliwości i zrozumienia, to w perspektywie średnio- i długookresowej ten status quo jest niemożliwy do utrzymania.Ciononostante, sebbene l'Unione europea sia disposta ad essere paziente e comprensiva, questo status quo è insostenibile a medio e lungo termine.
Każde państwo członkowskie będzie mogło zatem stwierdzić, biorąc pod uwagę lokalne warunki, czy zgodzić się na funkcjonalny rozdział, czy też zachować status quo.Ciascuno Stato membro sarà quindi in grado, alla luce della situazione locale, di applicare la separazione funzionale oppure mantenere lo statu quo.
Porównanie scenariuszy Status quo, Rozbudowa bez udziału DHL oraz Rozbudowa przy udziale DHL po odliczeniu kosztów inwestycji i realizacji związanych z podjęciem środków bezpieczeństwaRaffronto tra gli scenari Status quo, Ampliamento senza DHL e Ampliamento con DHL al netto dei costi di investimento e operativi relativi alle misure di sicurezza
Uważam to za jednoznaczne odrzucenie prób spekulacji na temat status quo, podejmowanych przez prowokatorów i spiskowców.Lo scopo era quello di pormi in netta contrapposizione ai provocatori e ai cospiratori che vogliono speculare sullo status quo.
Pierwszoplanowe cele UE to wiążące utrwalenie przynajmniej status quo odnośnie do dostępu do rynków i ich dalszej liberalizacji.Gli obiettivi primari dell'UE sono il consolidamento vincolante almeno dello status quo relativo all'accesso ai mercati e alla loro liberalizzazione ulteriore.
Jednakże status quo tworzy poważny problem, który wymaga rozwiązania.In ogni caso la situazione attuale mette in evidenza un problema reale che va risolto.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8269 zdań frazy status quo.Znalezione w 7,159 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.