Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sport zajmuje ważne miejsce w życiu wielu obywateli UE i odgrywa istotną rolę społeczną, ponieważ ma duży potencjał w dziedzinie włączenia społecznego w ramach sportu i poprzez sport; udział w aktywności sportowej i fizycznej na wiele różnych sposobów przyczynia się do włączenia społecznego; włączenie w sport oznacza połączenie sportu dla wszystkich, równy dostęp do sportu, równe szanse w sporcie oraz różnorodne w zależności od popytu możliwości uprawiania sportu i obiekty sportowe, a włączenie społeczne przez sport oznacza udział w życiu społecznym, rozwój wspólnoty i wzmocnienie spójności społecznejLo sport detiene un posto importante nella vita di molti cittadini europei e svolge un forte ruolo sociale con un grande potenziale di inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, vale a dire che la partecipazione ad attività sportive o fisiche in modi diversi contribuisce all'inclusione nella società; ove con inclusione nello sport si intende una combinazione di sport per tutti, pari accesso allo sport, pari opportunità nello sport e differenti opportunità e strutture sportive orientate alla domanda, mentre inclusione attraverso lo sport implica la partecipazione inclusiva alla società, lo sviluppo delle comunità e il rafforzamento della coesione sociale
wysoka kwasowość ogólna (jabłka łąckie kwaśne (powyżej ‧ g/kg): Boskoop, Red Boskoop, Elise, Topaz, Early Geneve oraz jabłka łąckie średnio kwaśne (‧,‧–‧,‧ g/kg): Idared i sporty, Jonagold i sporty, Szampion i sporty, Ligol i sporty, Golden Delicious i sporty, Gala i sporty, Lobo, Rubin i sporty, Gloster, Jonagored i sporty), co powoduje, że jabłka łąckie mają tzw. górską zieloną nutkę, czyli są bardziej wyraziste w smaku, kwaśniejsze i bardziej aromatyczneun'acidità totale elevata, che conferisce a questi frutti un sapore più pronunciato, aspro e aromatico, la cosiddetta nota verde di montagna (le mele jabłka łąckie con acidità superiore a ‧ g/kg, appartengono alle varietà Boskoop, Red Boskoop, Elise, Topaz e Early Geneve; quelle con acidità media, compresa tra ‧,‧ e ‧,‧ g/kg, appartengono alle varietà Idared e mutanti, Jonagold e mutanti, Champion e mutanti, Ligol e mutanti, Golden Delicious e mutanti, Gala e mutanti, Lobo, Rubin e mutanti, Gloster, Jonagored e mutanti
należy odzwierciedlić różnorodność świata sportu, zwracając szczególną uwagę na następujące aspekty: sporty olimpijskie i nieolimpijskie; sport zawodowy i amatorski; sporty wyczynowe i rekreacyjne oraz sport na poziomie najbliższym obywatelom i sport uprawiany przez osoby niepełnosprawnetenere conto della diversità del mondo dello sport, considerando in particolare i seguenti aspetti: discipline sportive olimpiche e non olimpiche; pratiche sportive professionali e dilettantistiche; attività sportive competitive e ricreative, nonché sport di base e per persone con disabilità
uznaje pełne prawo kobiet do swobodnego uprawiania sportu i zachęca do większego udziału kobiet w sporcie i rozwoju, uznaje równość płci za cel inicjatyw w dziedzinie sportu dla rozwoju oraz podkreśla, że Międzynarodowe Konferencje Kobiet i Sportu doprowadziły do znacznego postępu w dziedzinie sportu kobiet na całym świeciericonosce il pieno diritto delle donne di partecipare liberamente nel campo dello sport e incoraggia una maggiore partecipazione delle donne (soppressione) nel campo dello sport e dello sviluppo, definisce l'uguaglianza di genere come un obiettivo nello sport per le iniziative di sviluppo e sottolinea che la Conferenza mondiale sulle donne e lo sport ha consentito di compiere importanti progressi a livello mondiale in questo settore
uznaje pełne prawo kobiet do swobodnego uprawiania sportu i zachęca do większego udziału kobiet w sporcie i rozwoju, uznaje równość płci za cel inicjatyw w dziedzinie sportu dla rozwoju oraz podkreśla, że Międzynarodowe Konferencje Kobiet i Sportu doprowadziły do znacznego postępu w dziedzinie sportu kobiet na całym świeciericonosce il pieno diritto delle donne di partecipare liberamente allo sport e incoraggia una maggiore partecipazione delle donne nel campo dello sport e dello sviluppo, definisce l'uguaglianza di genere come un obiettivo nello sport per le iniziative di sviluppo e sottolinea che la Conferenza mondiale sulle donne e lo sport ha consentito di compiere importanti progressi a livello mondiale in questo settore
Dlatego właśnie w białej księdze w sprawie sportu z 2007 roku skupiono się na społecznych aspektach sportu i proponowano szereg działań - w tym promowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej, proedukacyjnej roli sportu dla włączenia społecznego poprzez sport, a także sportu amatorskiego - które już podjęto lub właśnie są podejmowane.Il Libro bianco sullo sport del 2007 ha analizzato gli aspetti sociali dello sport e proposto una serie di azioni, tra cui la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute, il ruolo educativo dello sport nell'inclusione sociale con e nello sport, e il volontariato nello sport, che sono state attuate o in fase di attuazione.
popiera działania na rzecz wzmocnienia solidarności między sportem zawodowym a amatorskim, które przyczyniają się do wspierania małych klubów, propagowania sportu w szkołach i tworzenia odpowiedniej infrastruktury lokalnej; z zadowoleniem przyjmuje fakt uznania przez Komisję szczególnych wyzwań, jakie stoją przed sportem amatorskim i niedochodowym, a także sportem opartym na zasadzie wolontariatu, oraz domaga się, aby znalazło to odzwierciedlenie we wszystkich ekonomicznych aspektach przyszłej polityki dotyczącej sportuappoggia il rafforzamento della solidarietà tra lo sport professionistico e amatoriale, in modo tale da incoraggiare le società sportive di piccole dimensioni, promuovere lo sport nelle scuole e sviluppare le relative infrastrutture a livello locale; accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, delle sfide specifiche cui si trovano confrontati lo sport amatoriale e senza scopo di lucro e lo sport che dipende dal volontariato e chiede che di ciò si tenga conto in tutte le componenti economiche della futura politica dello sport
mając na uwadze, że w związku z ratyfikacją traktatu lizbońskiego i art. ‧ należy nadać roli sportu w Europie strategiczny kierunek poprzez sprecyzowania zasad stosowania prawa wspólnotowego do sportu; mając na uwadze, że indywidualne podejście w poszczególnych przypadkach stosowane do rozwiązywania szczególnych kwestii związanych ze sportem jest niezadowalające z punktu widzenia organizacji sportowych, gdyż wzmacnia istniejącą niepewność prawną; mając na uwadze, że konieczne są dalsze działania związane ze sportem prowadzone na szczeblu UE, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii, szczególnego charakteru i samorządności organizacji sportowychconsiderando che, in vista della ratifica del trattato di Lisbona e del nuovo articolo ‧, occorre impartire un orientamento strategico al ruolo dello sport in Europa chiarendo l'applicazione del diritto comunitario al settore dello sport, considerando che è insoddisfacente dal punto di vista delle organizzazioni sportive un'impostazione caso per caso per tener conto della specificità dello sport, impostazione che renderà permanente l'incertezza giuridica esistente; considerando che bisogna moltiplicare le misure inerenti allo sport a livello UE pur nel rispetto dell'autonomia, della specificità e dell'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive
W mojej opinii, wolontariat w sporcie to jeden z podstawowych aspektów lub jedno z działań sprzyjających urzeczywistnieniu sportu dla wszystkich oraz ogólnej hierarchii organizacyjnej w sporcie lub przynajmniej europejskiemu modelowi sportu.Signora Presidente, a mio parere il volontariato nello sport costituisce uno degli aspetti fondamentali per il funzionamento per tutti delle attività dello sport, nonché per la gerarchia organizzativa dello sport nel suo complesso o, quantomeno, il modello di sport europeo.
potwierdza, że prawodawstwo UE w zakresie walki z dyskryminacją jest podstawowym prawem stosowanym w odniesieniu do sportu w Europie, oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, że wszelkie odstępstwa związane ze specyficznym charakterem sportu będą zarówno zgodne z prawem, jak i ograniczone pod względem zakresu obowiązywania; jest zdania, że istnieją pewne sytuacje, wobec specyficznej charakterystyki sportu, kiedy ograniczone i proporcjonalne restrykcje swobodnego przepływu mogą być pożądane, pożyteczne i niezbędne w celu wspierania sportu w państwach członkowskichafferma che la legislazione antidiscriminatoria UE fondamentalmente è applicabile al campo dello sport in Europa e chiede alla Commissione europea di vegliare affinché eventuali deroghe dovute alla specificità di talune discipline sportive siano legali e di portata limitata; reputa che vi siano casi in cui, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dello sport, restrizioni limitate e proporzionate alla libera circolazione possono essere adeguate, utili e necessarie al fine di favorire lo sport negli Stati membri
wyraża zadowolenie z powodu okazywanej przez Komisję woli włączenia kwestii równości płci do wszystkich dziedzin związanych ze sportem ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do sportu dla imigrantek i kobiet należących do mniejszości etnicznych, dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych w sporcie oraz pokazywania w mediach kobiet zaangażowanych w sportsi compiace dell'intenzione della Commissione di integrare la questione del genere in tutte le sue attività collegate con lo sport, annettendo particolare attenzione all'accesso allo sport dei migranti e delle donne appartenenti a minoranze etniche, all'accesso delle donne a posti decisionali nel settore dello sport e alla visibilità mediatica delle donne che si occupano di sport
mając na uwadze, że w białej księdze w sprawie sportu często wspomina się o objęciu sportu europejskimi programami finansowania; mając na uwadze, że Unia powinna uwzględniać także aspekty sportowe w swych działaniach, w szczególności aby respektować autonomię, specyfikę i samorządność organizacji sportowych i wspierać sport na szczeblu europejskim, mając na uwadze, że wyniki ustrukturyzowanego dialogu prowadzonego między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami mają duże znaczenie dla zrozumienia szczególnego charakteru sportuconsiderando che il Libro bianco sullo sport fa spesso riferimento all'integrazione orizzontale dello sport nell'ambito dei programmi di finanziamento europei e considerando che l'Unione europea deve tenere anche conto della dimensione dello sport nelle sue azioni, in particolare per rispettare l'autonomia, la specificità e l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive e per promuovere lo sport a livello europeo; considerando l'importanza dei risultati di un dialogo strutturato tra tutte le parti interessate per comprendere la specificità dello sport
Jako ktoś, kto przez całe życie miał do czynienia ze sportem na różnych szczeblach gry i administracji sądzę, że zawarta w traktacie lizbońskim możliwość poważnego traktowania sportu przez UE i wspierania zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych dziedzin sportu poruszyła jakąś strunę w sercach irlandzkich kibiców sportowych.(EN) Mi sono occupato di sport per tutta la vita a diversi livelli, sia agonistico che amministrativo, e credo che la possibilità prevista dal trattato di Lisbona che l'Unione europea prenda sul serio lo sport e sostenga l'attività sportiva, sia a livello nazionale che internazionale, abbia colpito favorevolmente gli appassionati di sport in Irlanda.
W ramach niniejszej opinii EKES poparł publiczne przesłuchanie w Rzymie na temat Turystyka i sport: przyszłe wyzwania dla Europy, w której uczestniczyli wiodący włoscy i europejscy przedstawiciele sektora turystyki i sportu oraz szefowie komórek ds. turystyki i sportu w Komisji EuropejskiejNel quadro del presente parere, il CESE ha promosso a Roma un'audizione pubblica su Turismo e sport: le sfide future per l'Europa, alla quale hanno partecipato autorevoli rappresentanti italiani ed europei del settore turistico e sportivo, oltre al capo dell'unità Turismo e a quello dell'unità Sport della Commissione europea
wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby utworzyły europejską metodę statystycznego pomiaru wpływu sportu na gospodarkę, stanowiącą podstawę statystyk krajowych w zakresie sportu, co mogłoby doprowadzić do powstania europejskiego rachunku satelitarnego sportuinvita la Commissione e gli Stati membri a preparare un metodo statistico europeo per calcolare l'impatto economico dello sport quale base dei conti statistici nazionali relativi allo sport, che potrebbe condurre a lungo termine alla creazione di un conto satellitare europeo per lo sport
Prezydencja poprosi ministrów o zajęcie się kilkoma tematami, które wydają mi się niezwykle istotne dla spójności naszego społeczeństwa oraz edukacyjnej wartości sportu. Chodzi w szczególności o kwestie zdrowia i sportu, antydopingu, a także konieczność podtrzymywania sportu na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom i zagwarantowania, by kluby otrzymywały informacje zwrotne o zawodnikach, których trenują. oraz kwestie podwójnej kariery i podwójnego treningu.La presidenza inviterà i ministri competenti ad occuparsi di una serie di argomenti che reputo estremamente importanti per la coesione della nostra società e per il valore educativo dello sport, tra cui, in particolare, sport e salute, la lotta contro il doping e l'esigenza di mantenere lo sport a un livello popolare, garantendo che i circoli sportivi ricevano informazioni sui giocatori che allenano e sulla possibilità di una carriera duale, di un allenamento duale.
Zgadza się z Komisją co do tego, że zorganizowany dialog z podmiotami działającymi w sektorze sportu za pośrednictwem unijnego forum na temat sportu oraz dyskusji tematycznych może zapewnić ważny wkład w europejską debatę dotyczącą sportuè d'accordo con la Commissione che un dialogo strutturato con le parti interessate del settore dello sport, realizzato nel quadro di un Forum europeo dello sport e attraverso delle discussioni tematiche, può recare un contributo importante al dibattito europeo sullo sport
Sport amatorski i zawodowy, sport nieskalany, sport jako narzędzie rozwoju osobistego, instrument spójności i solidarności między ludźmi: my tu w Europie jesteśmy dalecy od zadowalających standardów, panie przewodniczący, a odpowiedzialność spoczywa w całości na polityce.Lo sport amatoriale e professionale, lo sport incontaminato e non inquinato, lo sport come strumento di formazione della persona, come strumento di coesione e di solidarietà tra i popoli: in Europa siamo ancora lontani, signor Presidente, da standard soddisfacenti e la responsabilità è tutta della politica!
wzywa Komisję do zainicjowania działań przygotowawczych w dziedzinie integracji społecznej i sportu, skupiając się na projektach o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, oraz wzywa Komisję do wspierania projektów wspierających ten cel, takich jak inicjatywa sportów zunifikowanych w ramach olimpiad specjalnych; wzywa Komisję do poświęcenia części wszelkich przyszłych akcji przygotowawczych w zakresie sportu zagadnieniu ochrony niepełnoletnichinvita la Commissione a lanciare azioni preparatorie nel settore dell'integrazione sociale e dello sport, concentrandosi su progetti con un chiaro valore aggiunto europeo, ed esorta la Commissione a sostenere progetti che soddisfino questo obiettivo, come l'iniziativa sportiva unificata per le Special Olympics; esorta la Commissione a dedicare una parte di ogni eventuale azione preparatoria intrapresa in futuro in ambito sportivo alla questione della tutela dei minori
uznaje znaczenie pełnego uczestnictwa dziewcząt i kobiet w zajęciach sportowych na wszystkich poziomach; uważa równouprawnienie płci oraz brak dyskryminacji za cele stanowiące nieodłączny element oświatowych i społecznych funkcji sportu; podkreśla konieczność zapewnienia równego dostępu kobiet i mężczyzn oraz chłopców i dziewcząt do sportu na wszystkich poziomach, we wszystkich funkcjach i obszarach oraz do uczestnictwa w nim, niezależnie od środowiska społecznego; odnosi to w szczególności do osób niepełnosprawnych, z uwagi na to, że kobiety podlegają różnym rodzajom dyskryminacji; zwraca ponadto uwagę na ważną rolę sportu dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w walce z otyłością, na którą cierpi obecnie ‧ mln dzieci w UEriconosce l'importanza della piena partecipazione delle ragazze e delle donne alle attività sportive a tutti i livelli; ritiene che la parità di genere e la non discriminazione siano obiettivi che formano parte integrante delle funzioni educative e sociali dello sport; insiste sulla necessità di assicurare la parità di accesso e di partecipazione di donne e uomini, ragazzi e ragazze, a tutti i livelli, funzioni e settori dello sport, indipendentemente dal ceto sociale, segnatamente per le persone con menomazioni, dato che le donne portatrici di handicap possono essere doppiamente discriminate; sottolinea inoltre l'importante ruolo dello sport per la salute pubblica, specialmente nella lotta all'obesità che attualmente colpisce ‧ milioni di bambini nell'UE
Jeżeli weźmiemy rolę, jaką gra sport, na poważnie, to sport będzie nie tylko sektorem generującym zyski; powinniśmy starać się zagwarantować, że rządy nie tylko wesprą sport swoją siłą moralną, ale też udzielą mu znacznie większego wsparcia finansowego.Se prendiamo sul serio il ruolo dello sport, allora lo sport non dovrebbe essere solamente un settore che genera profitti; dovremmo cercare di garantire che i governi non solo pongano dietro lo sport il loro peso morale, ma anche un sostegno finanziario molto maggiore che in precedenza.
mając na uwadze, że działalność wolontariacka w sporcie umacnia spójność i integrację społeczną oraz wspiera lokalną demokrację i aktywne obywatelstwo, a także ma pośrednią wartość ekonomiczną, gdyż bez wolontariuszy działalność sportowa kosztowałaby znacznie więcej i wiele działań socjalnych związanych ze sportem zniknęłoby, mając na uwadze potrzebę promowania dobrowolnych struktur sportowych i zachęcania do wolontariatu w sporcie poprzez działania zapewniające właściwą ochronę wolontariuszom i doceniając ich rolę społeczną i ekonomicznąconsiderando che le attività di volontariato nel settore dello sport rafforzano la coesione e l'inclusione sociale e promuovono la democrazia locale e la cittadinanza attiva, e inoltre hanno un valore economico implicito, poiché senza volontari le attività sportive diventerebbero molto più costose e molte delle attività sociali legate allo sport scomparirebbero; considerando che è necessario promuovere le strutture del volontariato sportivo e incoraggiare il volontariato nello sport mediante misure che assicurino un'adeguata protezione dei volontari e ne riconoscano il ruolo economico e sociale
Chociaż szczególna społeczna rola sportu nie uzasadnia ogólnego wyłączenia sportu z przepisów prawa wspólnotowego, to jednak jest ona w dalszym ciągu uznawana. Tam gdzie społeczna funkcja sportu stanowi dostateczne uzasadnienie dla takich odstępstw, przyjęcie pewnych ograniczeń w tym zakresie jest możliwe.Sebbene il suo specifico ruolo sociale non ne garantisca un'esenzione generale dalle norme del diritto comunitario, lo sport continua a vedersi attribuire e ad ammettere delle limitazioni, purché le relative esenzioni siano garantite dal ruolo sociale che riveste.
Celem działania przygotowawczego w dziedzinie sportu na ‧ r. było przygotowanie przyszłych działań UE w dziedzinie sportu, w perspektywie wdrożenia Traktatu lizbońskiego po jego ratyfikacji, na podstawie priorytetów określonych w Białej księdze na temat sportuL'obiettivo dell'azione preparatoria nel settore dello sport per il ‧ era quello di preparare le future azioni dell'Unione europea nel settore dello sport in vista dell'attuazione del trattato di Lisbona dopo la sua ratifica, sulla base delle priorità definite nel Libro bianco sullo sport
wyraża zadowolenie z publikacji białej księgi na temat sportu i ma nadzieję, że posłuży ona za podstawę owocnego i stałego dialogu między światem sportu a Komisją; docenia znaczenie, jakie Komisja nadaje sportowi, przyjmując tę białą księgęplaude alla pubblicazione del Libro bianco sullo sport e spera che serva da base perché il mondo sportivo e la Commissione possano avviare un dialogo fruttuoso e continuo; apprezza l'importanza che attribuisce la Commissione allo sport adottando questo Libro bianco
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 0,59 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.