Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach takich jak opieka zdrowotna, kultura, sport i edukacjasviluppo della collaborazione, della capacità e della condivisione di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, lo sport e l'istruzione
W ramach tego badania przeprowadzono wspomniane przez pana posła konsultacje w sprawie finansowania lokalnego sportu.Le consultazioni sul finanziamento degli sport di base cui ha fatto riferimento l'onorevole deputato si sono tenute nel quadro dello studio.
Myślę, że ma pan całkowitą rację mówiąc, że musimy się zastanowić, jak unikać negatywnych konsekwencji uprawiania sportu nieprzynoszącego korzyści ze względu na stosowanie produktów, które są naprawdę szkodliwe dla zdrowia.Condivido appieno l'idea che, da parte nostra, occorra riflettere su come gli effetti positivi dello sport possano essere completamente vanificati dalle conseguenze dovute all'utilizzo di prodotti dannosi per la salute.
Jest zdania, że osoby starsze mogą poprzez sport tak długo jak to możliwe zachować swój potencjał aktywności fizycznej i umysłowej oraz niezależność, aby móc żyć w dużym stopniu samodzielnie bez pomocy innych osóbritiene che lo sport permetta agli anziani di conservare il più a lungo possibile le loro capacità fisiche e intellettuali nonché la loro autonomia, riducendo così al massimo la loro dipendenza da terzi
USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU (inne niż usługi audiowizualneSERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi
Sport i aktywność fizyczna to istotne narzędzia pozwalające dotrzeć do młodzieżyLo sport e l'attività fisica sono strumenti importanti per avvicinarsi ai giovani
wzywa Komisję do uwydatnienia potencjału sportu w swoich działaniach na rzecz rozwoju i utrzymania pokoju, jak również w realizacji Celów Milenijnychesorta la Commissione a mettere in maggiore risalto il potenziale dello sport nel suo lavoro per lo sviluppo e il mantenimento della pace nonché nella realizzazione degli obiettivi del Millennio
— rozwoju europejskiego wymiaru sportu , przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport , jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców , w szczególności tych najmłodszych .a sviluppare la dimensione europea dello sport , promuovendo l ' equità e l ' apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l ' integrità fisica e morale degli sportivi , in particolare dei più giovani tra di essi .
Ogniska choroby odnotowywano w szpitalach, ośrodkach opieki dziennej, w gospodarstwach domowych, wśród osób przebywających w wodzie (np. uprawiających sporty wodne w jeziorach i basenach), a także w miastach o zanieczyszczonych systemach wodociągów publicznych.Sono state riferite epidemie in ospedali e centri di assistenza diurna, all'interno di nuclei familiari, in piscine e laghi tra bagnanti e appassionati di sport acquatici, e in municipalità con acquedotti contaminati.
wzywa Komisję do włączenia wszystkich stron mających do czynienia ze sportem do procesu podejmowania decyzji związanych z dopingiem w celu skutecznego zajęcia się tym problemem i promowania czystego wizerunku sportu i aktywności fizycznejinvita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate allo sport nel processo decisionale relativo al doping per affrontare il problema in maniera efficace e per promuovere un'immagine pulita dello sport e dell'esercizio fisico
uwzględniając białą księgę Komisji na temat sportu z dnia ‧ lipca ‧ r. (COMvisto il Libro bianco sullo sport della Commissione dell'‧ luglio ‧ (COM
Panie przewodniczący! Oczywiście sport powinien znajdować się pod kontrolą samych władz sportowych, ale, w takim zakresie, w jakim jest on również działalnością gospodarczą, podlega on w nieunikniony sposób prawu o zatrudnieniu, prawu konkurencji, prawom medialnym itp.(EN) Signor Presidente, lo sport dovrebbe certamente essere gestito dalle stesse autorità sportive ma, poiché è anche un'attività economica, rientra inevitabilmente nell'ambito del diritto del lavoro, della concorrenza, dei diritti d'autore, dei mezzi d'informazione e così via.
EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję ponownego powołania do życia Forum Sportu, zważywszy że może ono służyć jako cenna platforma dialogu pomiędzy wszystkimi kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz przyczynić się do opracowania konkretnych rozwiązań na rzecz zapewnienia ulepszeń w zakresie uprawniania sportuIl Comitato accoglie con soddisfazione la proposta di ridare vita al Forum europeo dello sport: il Forum difatti può costituire una valida piattaforma per instaurare il dialogo tra tutti i principali soggetti interessati e servire all'elaborazione di provvedimenti concreti in grado di migliorare la pratica dell'attività sportiva
Strategia Unii w sprawie zwalczania dopingu w sporcie (oświadczenie z debatąStrategia dell'Unione per la lotta al doping nello sport (dichiarazione seguita da discussione
Moim zdaniem sprawa jest absolutnie jasna: więcej sportu w szkole, to mniej narkotyków w szkole; więcej wydatków na sport w szkole, to mniej wydatków na opiekę zdrowotną, gdyż jest zupełnie oczywiste, że dla naszych dzieci jest dziesięć razy lepiej, by były szczęśliwe niż lepiej leczone; więcej rywalizacji sportowej na najwcześniejszym etapie, to mniej agresji w innych sferach życia; więcej międzynarodowych zawodów sportowych z udziałem uczniów, to mniej napięć między grupami etnicznymi i państwami w Unii Europejskiej i na świecie w ogóle.A mio parere, le cose sono molto chiare: più sport nelle scuole, meno droghe nelle scuole; più investimenti per lo sport nelle scuole, meno spese per l'assistenza sanitaria, perché è ovvio che sia dieci volte meglio per i nostri bambini essere felici piuttosto che essere curati meglio; più competizioni sportive in età precoce, meno aggressività nelle altre sfere della vita; più gare sportive internazionali che coinvolgono i bambini delle scuole, meno tensioni interetniche e interstatali nell'Unione europea e nel mondo in generale.
Oznacza to, że wyników możemy się spodziewać pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku, a społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty sportu zostaną poddane analizie, która pomoże nam przygotować zalecenia dotyczące kolejnego etapu całego procesu.Ciò significa che possiamo attenderci risultati alla fine dell'anno o all'inizio del 2010 e gli aspetti sociali, economici e giuridici del volontariato nello sport faranno parte dell'analisi in maniera da assisterci nella preparazione di raccomandazioni per la prossima fase del processo.
28 — Wyroki w sprawiach : Bosman , pkt 106 , Deliège , pkt 41 oraz ww. w przypisie 18 wyrok w sprawie Lehtonen i Casto rs Braine , pkt 32 ; zob. ponadto ww. w przypisie 13 Białą księgę na temat sportu , której rozdział 2 jest poświęcony społecznej roli sportu .28 Sentenze Bosman ( punto 106 ) , Deliège ( punto 41 ) e Lehtonen e Castors Braine ( punto 32 ) , ciascuna citata alla nota 18 ; v. , inoltre , il Libro bianco sullo sport ( cit . alla nota13 ) , che dedica il capitolo 2 al ruolo sociale dello sport .
Nie umożliwia ona formułowania ogólnych wytycznych w sprawie stosowania prawa konkurencyjności w sektorze sportu .Inoltre , l adesione alle società sportive e la partecipazion e alle gare sono fattori pertinenti di promozione dell integrazione di tutti i residenti nella società del paese di accoglienza .
W odpowiedzi tej istnieje wiele dodatkowych kwestii, zatem większa wiarygodność oznacza współpracę instytucji UE, ustawodawców krajowych, lecz również organów zarządzających sportem.Vi sono molte questioni collaterali in questa risposta: più credibilità significa cooperazione da parte delle Istituzioni europee, dei legislatori nazionali, ma anche degli organi che regolano il mondo dello sport.
podkreśla znaczenie sportu dla ogólnego dobrego samopoczucia człowieka oraz dla zapobiegania licznym chorobom uznanym za zagrażające zdrowiu publicznemu; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz poprawy możliwości sportowych obywateli i do promowania tworzenia obszarów mieszkalnych wspierających sportowy i bogaty w inicjatywy styl życia obywatelisottolinea l'importanza dell'attività fisica per mantenere buone condizioni di salute e prevenire determinate malattie che minacciano la salute pubblica; esorta gli Stati membri a investire nel miglioramento delle strutture per l'attività fisica dei cittadini e a promuovere la creazione di ambienti urbani che incoraggino una vita attiva e autonoma
Jeżeli pojęcie osoby w wyrażeniu osoby uczestniczące w sporcie w istocie obejmuje osoby prawne i stowarzyszenia niemające osobowości prawnej, jak również jednostki, to czy wyrażenie określone usługi ściśle związane z edukacją sportową [ze sportem] umożliwia państwu członkowskiemu ograniczenie zakresu zwolnienia tylko do jednostek uczestniczących w sporcie?se, comprendendo oltre ai singoli le persone giuridiche e le associazioni senza personalità giuridica, il riferimento contenuto nell'art. ‧ A, n. ‧, lett. m), a talune prestazioni di servizi consenta nondimeno allo Stato membro di limitare l'esenzione a prestazioni effettuate ai singoli
Obejmuje wszystkie dziedziny i szczeble edukacji , szkolnictwo wyższe , ba dania naukowe , kulturę i sport .I Kindergärten hanno il compito di supportare ed integrare l ' educazione della famiglia .
Dialog międzykulturowy stanowi ważny element wielu polityk i instrumentów wspólnotowych w dziedzinie funduszy strukturalnych, edukacji, uczenia się przez całe życie, młodzieży, kultury, obywatelstwa, sportu, równości płci, zatrudnienia i spraw społecznych, zwalczania dyskryminacji i zapobiegania wyłączeniu społecznemu, walki z przejawami rasizmu i ksenofobii, polityki azylowej i integracji imigrantów, praw człowieka i trwałego rozwoju, polityki audiowizualnej i badań naukowychIl dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici politiche e strumenti comunitari, nei settori dei fondi strutturali, dell'istruzione, dell'apprendimento permanente, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e dello sport, della parità di genere, dell'occupazione e degli affari sociali, della lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, della lotta contro il razzismo e la xenofobia, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva e della ricerca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2039 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 0,725 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.