Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że wspólne stosowanie przez wszystkie Państwa Członkowskie praktyk, takich jak wykorzystanie skutecznych środków komunikacji czy organizacja spójnych kampanii uświadamiających oraz włączenie mediów i osobistości świata sportu, mogłoby mieć pozytywny wpływ na zmianę mentalności i zachowania ludziconsiderando che azioni congiunte di tutti gli Stati membri, quali ad esempio l'utilizzo efficace dei mezzi di comunicazione e la messa in atto di campagne di sensibilizzazione coerenti, mediante l'intervento dei mezzi di informazione e di personaggi noti del mondo lo sport, potrebbero influire positivamente sul cambiamento di mentalità e di comportamento della popolazione
Podziela pogląd, że państwa członkowskie powinny uwzględniać integrującą siłę sportu, programując działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracjiritiene che gli Stati membri debbano tener conto della capacità d'integrazione dello sport nei rispettivi programmi relativi al Fondo sociale europeo, al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo europeo per l'integrazione
Czy zasłaniasz się Creanem Curtisem dla swojej ochrony czy dla sportu?Ti scopi Crane Curtis per protezione o per divertirti?
Dla wielu osób znaczą one początek europejskiego ducha, ich pierwszy kontakt z kolegami i rówieśnikami, co naprawdę pomaga wzmocnić Unię, tym bardziej, gdy uwzględnimy nowe obowiązki związane ze sportem, które Unia otrzymała na mocy Traktatu z Lizbony.Essi rappresentano il primo momento in cui molte persone si sono sentite europee ed entrano in contatto con coetanei e colleghi, contribuendo al vero rafforzamento dell'Unione, e ulteriormente con le nuove competenze sullo sport che l'Unione ha assunto dopo il trattato di Lisbona.
mając na uwadze, że rok ‧ jest Międzynarodowym Rokiem Sportu i Wychowania Fizycznego ONZconsiderando che il ‧ è l'anno internazionale dello sport e dell'educazione fisica delle Nazioni Unite
zwraca uwagę na znaczenie wychowania przez sport oraz możliwości piłki nożnej, które można wykorzystać do ponownego skierowania zagrożonych marginalizacją społeczną młodych ludzi na właściwą drogę, i zwraca się do państw członkowskich, związków krajowych, lig i klubów o wymianę najlepszych praktyk w tym zakresiepone in evidenza l'importanza dell'istruzione attraverso lo sport e le potenzialità insite nel calcio per aiutare i giovani socialmente vulnerabili a rimettersi in carreggiata e chiede alle federazioni nazionali, alle leghe e ai club di procedere a uno scambio delle migliori pratiche in proposito
apeluje do podmiotów zaangażowanych w handel międzynarodowy o odpowiedzialność społeczną i zwraca się do właściwych instytucji o przyjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom z trudnych środowisk sprawiedliwego dostępu do systemów opieki zdrowotnej, do godziwych warunków zamieszkania, wody, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkoleń, kształcenia ustawicznego, do sportu i kultury, aby uniknąć przedwczesnego opuszczania przez nie szkoły i umożliwić im łatwe przejście ze szkoły na rynek pracyfa appello alla responsabilità sociale degli attori del commercio internazionale e chiede alle istituzioni competenti di adottare misure specifiche per garantire alle persone che si trovano in ambienti svantaggiati un accesso equo ai sistemi sanitari, a un alloggio decente, all'acqua, alla giustizia, all'istruzione, alla formazione, all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, allo sport e alla cultura, per evitare che tali persone abbandonino la scuola prematuramente e per consentire il passaggio senza ostacoli dalla scuola al mercato del lavoro
Specyfika sportu w przekroju tematycznym jest faktem i oznacza konieczność specyficznych działań z naszej strony, dla których obroną będzie musiał być system lub Trybunał Sprawiedliwości.La specificità per argomento, che è effettiva e non solo formale, deve essere credibile agli occhi del sistema o della Corte di giustizia europea.
podkreśla istotne edukacyjne i społeczne funkcje sportu oraz jego znaczenie nie tylko w dziedzinie rozwoju fizycznego, lecz także jego zdolność do promowania wartości społecznych, takich jak działalność zespołowa, uczciwa rywalizacja, współpraca, tolerancja i solidarnośćmette in evidenza la significativa funzione educativa e sociale dello sport e la sua importanza non solo per lo sviluppo fisico ma anche per la sua capacità di promuovere i valori sociali, come lo spirito di gruppo, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà
Jak to podkreślał Parlament Europejski, ważne jest, aby powołać się na zasadę zastosowania prawa wspólnotowego do sportu w Europie, przy jednoczesnym uwzględnieniu szczególnego charakteru sportu.Come ha sottolineato il Parlamento europeo, è importante ricordare il principio di applicabilità del diritto comunitario agli sport in Europa, rispettando al contempo la natura specifica dello sport.
Obecnie Komisja realizuje działania przygotowawcze w dziedzinie sportu w celu przygotowania przyszłych działań UE zgodnie z decyzjami budżetowymi podjętymi przez Parlament. Działania przygotowawcze w 2009 roku już wyraźnie pokazały duże zainteresowanie w dziedzinie HEPA, ponieważ 64 % wniosków w sprawie działań dotyczy właśnie tego obszaru.La Commissione sta realizzando un'azione preliminare in ambito sportivo al fine di preparare le prossime iniziative dell'Unione in base alle decisioni di bilancio prese dal Parlamento; l'azione preliminare del 2009 ha già mostrato chiaramente un picco d'interesse nei confronti della HEPA, cui si rivolge il 64 per cento delle candidature per quest'azione.
Nie dają jednak one odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy w ostatecznym rozrachunku sport odgrywa rolę społeczną, czy też ma wymiar czysto komercyjny, co z konieczności sprowadza aktywność sportową do roli produktu na rynku wewnętrznym.Tuttavia, non consentono di rispondere a una domanda chiave, vale a dire se lo sport, in ultima analisi, abbia un ruolo sociale o una dimensione meramente commerciale, che trasforma inevitabilmente un'attività sportiva in un prodotto del mercato interno.
Czy Rada będzie skłonna popierać inicjatywy mające na celu wyraźne włączenie kwestii sportu do zakresu kompetencji jednego z przyszłych komisarzy, żeby odzwierciedlić przywiązywanie w Traktacie większej wagi do sportu?Per tenere conto della maggiore importanza che il Trattato dà allo sport, sarebbe il Consiglio favorevole a eventuali iniziative volte a inserire lo sport esplicitamente nel portafoglio di uno dei nuovi Commissari?
uwzględniając uchwały Rady i ministrów właściwych w sprawach młodzieży, zebranych na posiedzeniu Rady w sprawie uczestnictwa młodzieży, nieformalnego wymiaru edukacyjnego sportu w programach młodzieżowych Wspólnoty Europejskiej, integracji społecznej młodzieży oraz wspierania inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieżyviste le risoluzioni del Consiglio e dei ministri della Gioventù, riuniti in sede di Consiglio, sulla partecipazione dei giovani, sulla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea, sull'integrazione sociale dei giovani e sulla promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani
Jestem przekonany, że dalsza ewolucja legislacyjna art. 149 traktatu lizbońskiego będzie mieć pozytywny wpływ na sport w Unii Europejskiej.relatore per parere della commissione per lo sviluppo regionale. - (ES) Signor Presidente, sono convinto che l'ulteriore sviluppo legislativo dell'articolo 149 del Trattato di Lisbona avrà effetti positivi sullo sport nell'Unione europea.
Komisja zapewnia połączenie pomiędzy programem a innymi dziedzinami działań wspólnotowych, szczególnie szkolnictwem, kształceniem zawodowym, kulturą, sportem, językami, integracją społeczną, równością płci, walką z dyskryminacją, badaniami naukowymi, przedsięwzięciami i działaniem zewnętrznym UniiLa Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri provvedimenti comunitari, in particolare quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, le lingue, l'inserimento sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni, la ricerca, l'imprenditoria e l'azione esterna dell'Unione
W odniesieniu do organizacji sporturiguardo all'organizzazione dello sport
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowiAllenatori, istruttori e agenti
Rozdział ‧ ‧: Wspieranie i promowanie współpracy w sprawach młodzieży i sportuCapitolo ‧ ‧: Promozione della cooperazione nel settore della gioventù e dello sport
Wolałbym bardziej przejrzystą i stanowczą politykę na szczeblu handlowym i w stosunkach politycznych, ponieważ właśnie tam musimy działać, a nie kosztem sportu i relacji między ludźmi, którzy próbują promować prawa człowieka i wolność.Preferirei una politica più chiara e più ferma a livello commerciale e di relazioni politiche, perché è in quest'ambito che dobbiamo intervenire, anziché agire a spese dello sport e delle relazioni tra popoli che cercano di promuovere i diritti dell'uomo e la libertà.
Doping w sporcieDoping nello sport
Ostatnio przeprowadziłam badanie opinii publicznej, z którego jasno wynika, że młodzi ludzie uprawiający sport nie używają narkotyków i alkoholu.Di recente, ho svolto un sondaggio tra l'opinione pubblica dal quale emerge chiaramente che i giovani impegnati nello sport non fanno uso di droghe o alcol.
- (GA) Pani przewodnicząca! Czy pan komisarz mógłby rozwinąć poruszony przez niego temat wolontariatu i pracy na zasadzie wolontariatu w sporcie, odpowiadając jednocześnie na pytanie, jak Komisja zamierza wspierać ten obszar działań?- (GA) Signora Presidente, potrei pregare il commissario di soffermarsi maggiormente sui concetti accennati per quanto concerne il volontariato o il lavoro volontario nello sport e le intenzioni della Commissione per promuoverlo?
zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystykigarantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche
Z kolei widoczność na forum publicznym nowych zjawisk, szczególnie w wielkich europejskich centrach miejskich (przestępczość zorganizowana, bandy młodocianych, wandalizm uliczny, przemoc w sporcie, zastraszanie w szkołach, przemoc wobec rodziców, zachowania ksenofobiczne i grupy ekstremistyczne, powiązania nowych form przestępczości z imigracją, uzależnienie od narkotyków itp.), spowodowała że w ostatnich latach można zaobserwować w niektórych krajach europejskich tendencję do zaostrzania prawa karnego wobec nieletnich, co łączy się z podniesieniem maksymalnych stosowanych kar i z wprowadzeniem różnych form odosobnienia w ośrodkach zamkniętych, czy nawet pociąganie do odpowiedzialności rodziców nieletniego za pewne popełnione przez niego wykroczeniaIn direzione opposta, la rilevanza pubblica dei nuovi fenomeni che hanno fatto la loro apparizione da qualche tempo specie nelle grandi città europee (criminalità organizzata, bande giovanili, vandalismo urbano, violenza nelle manifestazioni sportive, bullismo nelle scuole, violenza diretta contro i genitori, comportamenti xenofobici ed estremisti, collegamento tra le nuove forme di criminalità e immigrazione, tossicodipendenza, ecc.) ha fatto sì che si possa osservare in alcuni paesi europei una tendenza all'inasprimento del diritto penale minorile, con la possibilità di applicare sanzioni massime più severe e l'introduzione di diverse forme d'internamento in centri a regime chiuso, e addirittura, rendendo i genitori del minore responsabili per alcuni atti commessi da quest'ultimo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 2,054 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.