Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sport zajmuje ważne miejsce w życiu wielu obywateli UE i odgrywa istotną rolę społeczną, ponieważ ma duży potencjał w dziedzinie włączenia społecznego w ramach sportu i poprzez sport; udział w aktywności sportowej i fizycznej na wiele różnych sposobów przyczynia się do włączenia społecznego; włączenie w sport oznacza połączenie sportu dla wszystkich, równy dostęp do sportu, równe szanse w sporcie oraz różnorodne w zależności od popytu możliwości uprawiania sportu i obiekty sportowe, a włączenie społeczne przez sport oznacza udział w życiu społecznym, rozwój wspólnoty i wzmocnienie spójności społecznejLo sport detiene un posto importante nella vita di molti cittadini europei e svolge un forte ruolo sociale con un grande potenziale di inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, vale a dire che la partecipazione ad attività sportive o fisiche in modi diversi contribuisce all'inclusione nella società; ove con inclusione nello sport si intende una combinazione di sport per tutti, pari accesso allo sport, pari opportunità nello sport e differenti opportunità e strutture sportive orientate alla domanda, mentre inclusione attraverso lo sport implica la partecipazione inclusiva alla società, lo sviluppo delle comunità e il rafforzamento della coesione sociale
wysoka kwasowość ogólna (jabłka łąckie kwaśne (powyżej ‧ g/kg): Boskoop, Red Boskoop, Elise, Topaz, Early Geneve oraz jabłka łąckie średnio kwaśne (‧,‧–‧,‧ g/kg): Idared i sporty, Jonagold i sporty, Szampion i sporty, Ligol i sporty, Golden Delicious i sporty, Gala i sporty, Lobo, Rubin i sporty, Gloster, Jonagored i sporty), co powoduje, że jabłka łąckie mają tzw. górską zieloną nutkę, czyli są bardziej wyraziste w smaku, kwaśniejsze i bardziej aromatyczneun'acidità totale elevata, che conferisce a questi frutti un sapore più pronunciato, aspro e aromatico, la cosiddetta nota verde di montagna (le mele jabłka łąckie con acidità superiore a ‧ g/kg, appartengono alle varietà Boskoop, Red Boskoop, Elise, Topaz e Early Geneve; quelle con acidità media, compresa tra ‧,‧ e ‧,‧ g/kg, appartengono alle varietà Idared e mutanti, Jonagold e mutanti, Champion e mutanti, Ligol e mutanti, Golden Delicious e mutanti, Gala e mutanti, Lobo, Rubin e mutanti, Gloster, Jonagored e mutanti
należy odzwierciedlić różnorodność świata sportu, zwracając szczególną uwagę na następujące aspekty: sporty olimpijskie i nieolimpijskie; sport zawodowy i amatorski; sporty wyczynowe i rekreacyjne oraz sport na poziomie najbliższym obywatelom i sport uprawiany przez osoby niepełnosprawnetenere conto della diversità del mondo dello sport, considerando in particolare i seguenti aspetti: discipline sportive olimpiche e non olimpiche; pratiche sportive professionali e dilettantistiche; attività sportive competitive e ricreative, nonché sport di base e per persone con disabilità
Dlatego właśnie w białej księdze w sprawie sportu z 2007 roku skupiono się na społecznych aspektach sportu i proponowano szereg działań - w tym promowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej, proedukacyjnej roli sportu dla włączenia społecznego poprzez sport, a także sportu amatorskiego - które już podjęto lub właśnie są podejmowane.Il Libro bianco sullo sport del 2007 ha analizzato gli aspetti sociali dello sport e proposto una serie di azioni, tra cui la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute, il ruolo educativo dello sport nell'inclusione sociale con e nello sport, e il volontariato nello sport, che sono state attuate o in fase di attuazione.
uznaje pełne prawo kobiet do swobodnego uprawiania sportu i zachęca do większego udziału kobiet w sporcie i rozwoju, uznaje równość płci za cel inicjatyw w dziedzinie sportu dla rozwoju oraz podkreśla, że Międzynarodowe Konferencje Kobiet i Sportu doprowadziły do znacznego postępu w dziedzinie sportu kobiet na całym świeciericonosce il pieno diritto delle donne di partecipare liberamente allo sport e incoraggia una maggiore partecipazione delle donne nel campo dello sport e dello sviluppo, definisce l'uguaglianza di genere come un obiettivo nello sport per le iniziative di sviluppo e sottolinea che la Conferenza mondiale sulle donne e lo sport ha consentito di compiere importanti progressi a livello mondiale in questo settore
uznaje pełne prawo kobiet do swobodnego uprawiania sportu i zachęca do większego udziału kobiet w sporcie i rozwoju, uznaje równość płci za cel inicjatyw w dziedzinie sportu dla rozwoju oraz podkreśla, że Międzynarodowe Konferencje Kobiet i Sportu doprowadziły do znacznego postępu w dziedzinie sportu kobiet na całym świeciericonosce il pieno diritto delle donne di partecipare liberamente nel campo dello sport e incoraggia una maggiore partecipazione delle donne (soppressione) nel campo dello sport e dello sviluppo, definisce l'uguaglianza di genere come un obiettivo nello sport per le iniziative di sviluppo e sottolinea che la Conferenza mondiale sulle donne e lo sport ha consentito di compiere importanti progressi a livello mondiale in questo settore
popiera działania na rzecz wzmocnienia solidarności między sportem zawodowym a amatorskim, które przyczyniają się do wspierania małych klubów, propagowania sportu w szkołach i tworzenia odpowiedniej infrastruktury lokalnej; z zadowoleniem przyjmuje fakt uznania przez Komisję szczególnych wyzwań, jakie stoją przed sportem amatorskim i niedochodowym, a także sportem opartym na zasadzie wolontariatu, oraz domaga się, aby znalazło to odzwierciedlenie we wszystkich ekonomicznych aspektach przyszłej polityki dotyczącej sportuappoggia il rafforzamento della solidarietà tra lo sport professionistico e amatoriale, in modo tale da incoraggiare le società sportive di piccole dimensioni, promuovere lo sport nelle scuole e sviluppare le relative infrastrutture a livello locale; accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, delle sfide specifiche cui si trovano confrontati lo sport amatoriale e senza scopo di lucro e lo sport che dipende dal volontariato e chiede che di ciò si tenga conto in tutte le componenti economiche della futura politica dello sport
wyraża zadowolenie z powodu okazywanej przez Komisję woli włączenia kwestii równości płci do wszystkich dziedzin związanych ze sportem ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do sportu dla imigrantek i kobiet należących do mniejszości etnicznych, dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych w sporcie oraz pokazywania w mediach kobiet zaangażowanych w sportsi compiace dell'intenzione della Commissione di integrare la questione del genere in tutte le sue attività collegate con lo sport, annettendo particolare attenzione all'accesso allo sport dei migranti e delle donne appartenenti a minoranze etniche, all'accesso delle donne a posti decisionali nel settore dello sport e alla visibilità mediatica delle donne che si occupano di sport
W mojej opinii, wolontariat w sporcie to jeden z podstawowych aspektów lub jedno z działań sprzyjających urzeczywistnieniu sportu dla wszystkich oraz ogólnej hierarchii organizacyjnej w sporcie lub przynajmniej europejskiemu modelowi sportu.Signora Presidente, a mio parere il volontariato nello sport costituisce uno degli aspetti fondamentali per il funzionamento per tutti delle attività dello sport, nonché per la gerarchia organizzativa dello sport nel suo complesso o, quantomeno, il modello di sport europeo.
mając na uwadze, że w białej księdze w sprawie sportu często wspomina się o objęciu sportu europejskimi programami finansowania; mając na uwadze, że Unia powinna uwzględniać także aspekty sportowe w swych działaniach, w szczególności aby respektować autonomię, specyfikę i samorządność organizacji sportowych i wspierać sport na szczeblu europejskim, mając na uwadze, że wyniki ustrukturyzowanego dialogu prowadzonego między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami mają duże znaczenie dla zrozumienia szczególnego charakteru sportuconsiderando che il Libro bianco sullo sport fa spesso riferimento all'integrazione orizzontale dello sport nell'ambito dei programmi di finanziamento europei e considerando che l'Unione europea deve tenere anche conto della dimensione dello sport nelle sue azioni, in particolare per rispettare l'autonomia, la specificità e l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive e per promuovere lo sport a livello europeo; considerando l'importanza dei risultati di un dialogo strutturato tra tutte le parti interessate per comprendere la specificità dello sport
potwierdza, że prawodawstwo UE w zakresie walki z dyskryminacją jest podstawowym prawem stosowanym w odniesieniu do sportu w Europie, oraz wzywa Komisję do zagwarantowania, że wszelkie odstępstwa związane ze specyficznym charakterem sportu będą zarówno zgodne z prawem, jak i ograniczone pod względem zakresu obowiązywania; jest zdania, że istnieją pewne sytuacje, wobec specyficznej charakterystyki sportu, kiedy ograniczone i proporcjonalne restrykcje swobodnego przepływu mogą być pożądane, pożyteczne i niezbędne w celu wspierania sportu w państwach członkowskichafferma che la legislazione antidiscriminatoria UE fondamentalmente è applicabile al campo dello sport in Europa e chiede alla Commissione europea di vegliare affinché eventuali deroghe dovute alla specificità di talune discipline sportive siano legali e di portata limitata; reputa che vi siano casi in cui, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dello sport, restrizioni limitate e proporzionate alla libera circolazione possono essere adeguate, utili e necessarie al fine di favorire lo sport negli Stati membri
mając na uwadze, że w związku z ratyfikacją traktatu lizbońskiego i art. ‧ należy nadać roli sportu w Europie strategiczny kierunek poprzez sprecyzowania zasad stosowania prawa wspólnotowego do sportu; mając na uwadze, że indywidualne podejście w poszczególnych przypadkach stosowane do rozwiązywania szczególnych kwestii związanych ze sportem jest niezadowalające z punktu widzenia organizacji sportowych, gdyż wzmacnia istniejącą niepewność prawną; mając na uwadze, że konieczne są dalsze działania związane ze sportem prowadzone na szczeblu UE, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii, szczególnego charakteru i samorządności organizacji sportowychconsiderando che, in vista della ratifica del trattato di Lisbona e del nuovo articolo ‧, occorre impartire un orientamento strategico al ruolo dello sport in Europa chiarendo l'applicazione del diritto comunitario al settore dello sport, considerando che è insoddisfacente dal punto di vista delle organizzazioni sportive un'impostazione caso per caso per tener conto della specificità dello sport, impostazione che renderà permanente l'incertezza giuridica esistente; considerando che bisogna moltiplicare le misure inerenti allo sport a livello UE pur nel rispetto dell'autonomia, della specificità e dell'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive
Oczywiście, jak państwu wiadomo, w międzyczasie mamy do wykonania program działania na rzecz sportu na lata 2009, 2010 i 2011, koncentrujący się na sporcie lokalnym i społecznym wymiarze sportu.Ovviamente nel frattempo, come ben sapete, abbiamo le misure sullo sport in corso per il 2009, 2010 e 2011, che vertono sugli sport di base e sull'aspetto sociale dello sport.
fakt, że w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu ‧ grudnia ‧ r., sport wszedł w zakres kompetencji Unii Europejskiej oraz że wobec tego europejski wymiar sportu będzie dalej rozwijany, z uwzględnieniem w szczególności społecznej i edukacyjnej roli sportuil fatto che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il ‧o dicembre ‧, lo sport è entrato a far parte delle competenze dell'Unione europea e che, pertanto, la dimensione europea dello sport andrà maggiormente sviluppata, tenendo conto in particolare della funzione sociale ed educativa dello sport
uwzględniając Deklarację nr ‧ w sprawie sportu, załączoną do Traktatu Amsterdamskiego, raport Komisji w sprawie sportu przedstawiony na posiedzeniu Rady Europejskiej w Helsinkach w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r. (COM‧ oraz deklarację nicejską dotyczącą szczególnych cech sportu i jego funkcji społecznej w Europie zawartą w w załaczniku ‧ do konkluzji Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei (‧-‧ grudnia ‧ rviste la dichiarazione n. ‧ sullo sport allegata al trattato di Amsterdam, la Relazione della Commissione sullo sport, presentata il ‧ e ‧ dicembre ‧ al Consiglio europeo di Helsinki (COM‧) e la dichiarazione di Nizza sulle caratteristiche specifiche dello sport e della sua funzione sociale in Europa nell'allegato ‧ alle Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Nizza, (‧-‧ dicembre
Artykuł ‧ część A ust. ‧ lit. m) szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że w kontekście osób uprawiających sport obejmuje on także usługi świadczone osobom prawnym i stowarzyszeniom niemającym osobowości prawnej, jeżeli- co podlega badaniu sądu krajowego- usługi te są ściśle związane ze sportem i są konieczne do jego uprawiania, są świadczone przez organizacje niemające celu zarobkowego, a faktycznymi beneficjentami tych usług są osoby uprawiające sportL'art. ‧, parte A, n. ‧, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari- Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso copre anche, nel contesto di persone che esercitano lo sport, prestazioni di servizi fornite a persone giuridiche e a associazioni prive di personalità giuridica, purché- circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare- tali prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento, siano fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo e i beneficiari effettivi di dette prestazioni siano persone che esercitano lo sport
Zgadza się z Komisją co do tego, że zorganizowany dialog z podmiotami działającymi w sektorze sportu za pośrednictwem unijnego forum na temat sportu oraz dyskusji tematycznych może zapewnić ważny wkład w europejską debatę dotyczącą sportuè d'accordo con la Commissione che un dialogo strutturato con le parti interessate del settore dello sport, realizzato nel quadro di un Forum europeo dello sport e attraverso delle discussioni tematiche, può recare un contributo importante al dibattito europeo sullo sport
wyraża zadowolenie z publikacji białej księgi na temat sportu i ma nadzieję, że posłuży ona za podstawę owocnego i stałego dialogu między światem sportu a Komisją; docenia znaczenie, jakie Komisja nadaje sportowi, przyjmując tę białą księgęplaude alla pubblicazione del Libro bianco sullo sport e spera che serva da base perché il mondo sportivo e la Commissione possano avviare un dialogo fruttuoso e continuo; apprezza l'importanza che attribuisce la Commissione allo sport adottando questo Libro bianco
Uwzględniono sport i unijne reguły współzawodnictwa oraz sport i swobody rynku wewnętrznego, a także - po raz pierwszy - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i decyzje Komisji w dziedzinie sportu.Esso tratta dello sport, delle norme sulla concorrenza e sullo sport e della libertà del mercato interno e fa per la prima volta un inventario della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle decisioni della Commissione in materia di sport.
Jako ktoś, kto przez całe życie miał do czynienia ze sportem na różnych szczeblach gry i administracji sądzę, że zawarta w traktacie lizbońskim możliwość poważnego traktowania sportu przez UE i wspierania zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych dziedzin sportu poruszyła jakąś strunę w sercach irlandzkich kibiców sportowych.(EN) Mi sono occupato di sport per tutta la vita a diversi livelli, sia agonistico che amministrativo, e credo che la possibilità prevista dal trattato di Lisbona che l'Unione europea prenda sul serio lo sport e sostenga l'attività sportiva, sia a livello nazionale che internazionale, abbia colpito favorevolmente gli appassionati di sport in Irlanda.
wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby utworzyły europejską metodę statystycznego pomiaru wpływu sportu na gospodarkę, stanowiącą podstawę statystyk krajowych w zakresie sportu, co mogłoby doprowadzić do powstania europejskiego rachunku satelitarnego sportuinvita la Commissione e gli Stati membri a preparare un metodo statistico europeo per calcolare l'impatto economico dello sport quale base dei conti statistici nazionali relativi allo sport, che potrebbe condurre a lungo termine alla creazione di un conto satellitare europeo per lo sport
W rezultacie ryzyko dopingu silnie wzrosło także w sporcie amatorskim poprzedzającym sport wyczynowy oraz w sporcie młodzieżowymInfatti, tali pressioni sono esercitate anche sugli atleti semiprofessionisti e sui giovani atleti dilettanti, esponendoli sempre più al rischio di un progressivo ricorso al doping
zgadza się z podstawową zasadą, według której ekonomiczne aspekty zawodowego sportu wchodzą w zakres Traktatu WE, biorąc pod uwagę specyfikę sportu, jak to zostało określone w deklaracji z Nicei i uważa, że w tym kontekście istotne ograniczające skutki danego przepisu sportowego są zgodne z prawodawstwem UE, pod warunkiem, że przepis ten służy uzasadnionemu celowi wynikającemu z charakteru i celu sportu, a jego ograniczające skutki łączą się ściśle z realizacją tego celu i są do niego proporcjonalnesottoscrive il principio essenziale secondo il quale gli aspetti economici dello sport professionistico ricadono nel campo di applicazione del trattato CE, tenuto conto della specificità degli sport quale sancita nella Dichiarazione di Nizza; e ritiene, a tale proposito, che gli effetti restrittivi di una norma sportiva siano conformi al diritto dell'UE, a condizione che la norma persegua un obiettivo legittimo connesso alla natura e allo scopo dello sport e che i suoi effetti limitativi siano intimamente legati al raggiungimento di tale obiettivo e proporzionati ad esso
Wytyczyliśmy sobie trzy cele: uznanie szczególnej roli sportu w społeczeństwie; uwzględnienie miejsca zajmowanego przez aktywność fizyczną i sport w rozwoju gospodarczym; i wreszcie zapewnienie społeczeństwu o coraz bardziej złożonych potrzebach dobrego zarządzania sportem, jego wszystkimi dyscyplinami.Ci siamo posti tre obiettivi: riconoscere la specificità del ruolo dello sport nella società, tener conto dell'importanza dell'attività fisica e dello sport nel quadro dello sviluppo economico e, infine, garantire, in una società sempre più complessa, il buon governo dello sport, di tutti gli sport.
zaleca państwom członkowskim skuteczniejsze wykorzystywanie stwarzanych przez sport możliwości w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i ożywienia szczególnie regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu oraz aby państwa członkowskie i Unia odpowiednio wspierały sport poprzez istniejące unijne programy finansowania, oraz podkreśla w tym kontekście ważną rolę, jaką sport może odgrywać w dziedzinie integracji społecznej; docenia rolę wpływów z transmisji w mediach i innych praw własności intelektualnej we wzroście wydatków na projekty lokalne i projekty rewitalizacjiraccomanda agli Stati membri di valorizzare efficacemente il potenziale dello sport creando nuovi posti di lavoro, profittando della crescita economica e rivitalizzando in particolare le regioni svantaggiate; raccomanda inoltre agli Stati membri e all'Unione europea di sostenere di conseguenza lo sport, attraverso gli attuali programmi di finanziamento UE e sottolinea al riguardo l'importante ruolo che lo sport può svolgere in materia di integrazione sociale; riconosce il ruolo del reddito proveniente dai media e da altri diritti di proprietà intellettuale nell'incremento della spesa per i progetti di rivitalizzazione e comunitari
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 0,941 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.