Tłumaczenia na język włoski:

  • sport (parti mutanti di piante)   

Przykładowe zdania z "sporty (rośliny)", pamięć tłumaczeniowa

add example
rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach takich jak opieka zdrowotna, kultura, sport i edukacjasviluppo della collaborazione, della capacità e della condivisione di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, lo sport e l'istruzione
W ramach tego badania przeprowadzono wspomniane przez pana posła konsultacje w sprawie finansowania lokalnego sportu.Le consultazioni sul finanziamento degli sport di base cui ha fatto riferimento l'onorevole deputato si sono tenute nel quadro dello studio.
Myślę, że ma pan całkowitą rację mówiąc, że musimy się zastanowić, jak unikać negatywnych konsekwencji uprawiania sportu nieprzynoszącego korzyści ze względu na stosowanie produktów, które są naprawdę szkodliwe dla zdrowia.Condivido appieno l'idea che, da parte nostra, occorra riflettere su come gli effetti positivi dello sport possano essere completamente vanificati dalle conseguenze dovute all'utilizzo di prodotti dannosi per la salute.
Jest zdania, że osoby starsze mogą poprzez sport tak długo jak to możliwe zachować swój potencjał aktywności fizycznej i umysłowej oraz niezależność, aby móc żyć w dużym stopniu samodzielnie bez pomocy innych osóbritiene che lo sport permetta agli anziani di conservare il più a lungo possibile le loro capacità fisiche e intellettuali nonché la loro autonomia, riducendo così al massimo la loro dipendenza da terzi
USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU (inne niż usługi audiowizualneSERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi
Sport i aktywność fizyczna to istotne narzędzia pozwalające dotrzeć do młodzieżyLo sport e l'attività fisica sono strumenti importanti per avvicinarsi ai giovani
wzywa Komisję do uwydatnienia potencjału sportu w swoich działaniach na rzecz rozwoju i utrzymania pokoju, jak również w realizacji Celów Milenijnychesorta la Commissione a mettere in maggiore risalto il potenziale dello sport nel suo lavoro per lo sviluppo e il mantenimento della pace nonché nella realizzazione degli obiettivi del Millennio
Ogniska choroby odnotowywano w szpitalach, ośrodkach opieki dziennej, w gospodarstwach domowych, wśród osób przebywających w wodzie (np. uprawiających sporty wodne w jeziorach i basenach), a także w miastach o zanieczyszczonych systemach wodociągów publicznych.Sono state riferite epidemie in ospedali e centri di assistenza diurna, all'interno di nuclei familiari, in piscine e laghi tra bagnanti e appassionati di sport acquatici, e in municipalità con acquedotti contaminati.
wzywa Komisję do włączenia wszystkich stron mających do czynienia ze sportem do procesu podejmowania decyzji związanych z dopingiem w celu skutecznego zajęcia się tym problemem i promowania czystego wizerunku sportu i aktywności fizycznejinvita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate allo sport nel processo decisionale relativo al doping per affrontare il problema in maniera efficace e per promuovere un'immagine pulita dello sport e dell'esercizio fisico
uwzględniając białą księgę Komisji na temat sportu z dnia ‧ lipca ‧ r. (COMvisto il Libro bianco sullo sport della Commissione dell'‧ luglio ‧ (COM
Panie przewodniczący! Oczywiście sport powinien znajdować się pod kontrolą samych władz sportowych, ale, w takim zakresie, w jakim jest on również działalnością gospodarczą, podlega on w nieunikniony sposób prawu o zatrudnieniu, prawu konkurencji, prawom medialnym itp.(EN) Signor Presidente, lo sport dovrebbe certamente essere gestito dalle stesse autorità sportive ma, poiché è anche un'attività economica, rientra inevitabilmente nell'ambito del diritto del lavoro, della concorrenza, dei diritti d'autore, dei mezzi d'informazione e così via.
EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję ponownego powołania do życia Forum Sportu, zważywszy że może ono służyć jako cenna platforma dialogu pomiędzy wszystkimi kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz przyczynić się do opracowania konkretnych rozwiązań na rzecz zapewnienia ulepszeń w zakresie uprawniania sportuIl Comitato accoglie con soddisfazione la proposta di ridare vita al Forum europeo dello sport: il Forum difatti può costituire una valida piattaforma per instaurare il dialogo tra tutti i principali soggetti interessati e servire all'elaborazione di provvedimenti concreti in grado di migliorare la pratica dell'attività sportiva
że ten sport ucieleśnia sukces naszego krajuche il gioco incarna le qualità che hanno fatto di questo un grande paese
Strategia Unii w sprawie zwalczania dopingu w sporcie (oświadczenie z debatąStrategia dell'Unione per la lotta al doping nello sport (dichiarazione seguita da discussione
Moim zdaniem sprawa jest absolutnie jasna: więcej sportu w szkole, to mniej narkotyków w szkole; więcej wydatków na sport w szkole, to mniej wydatków na opiekę zdrowotną, gdyż jest zupełnie oczywiste, że dla naszych dzieci jest dziesięć razy lepiej, by były szczęśliwe niż lepiej leczone; więcej rywalizacji sportowej na najwcześniejszym etapie, to mniej agresji w innych sferach życia; więcej międzynarodowych zawodów sportowych z udziałem uczniów, to mniej napięć między grupami etnicznymi i państwami w Unii Europejskiej i na świecie w ogóle.A mio parere, le cose sono molto chiare: più sport nelle scuole, meno droghe nelle scuole; più investimenti per lo sport nelle scuole, meno spese per l'assistenza sanitaria, perché è ovvio che sia dieci volte meglio per i nostri bambini essere felici piuttosto che essere curati meglio; più competizioni sportive in età precoce, meno aggressività nelle altre sfere della vita; più gare sportive internazionali che coinvolgono i bambini delle scuole, meno tensioni interetniche e interstatali nell'Unione europea e nel mondo in generale.
Oznacza to, że wyników możemy się spodziewać pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku, a społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty sportu zostaną poddane analizie, która pomoże nam przygotować zalecenia dotyczące kolejnego etapu całego procesu.Ciò significa che possiamo attenderci risultati alla fine dell'anno o all'inizio del 2010 e gli aspetti sociali, economici e giuridici del volontariato nello sport faranno parte dell'analisi in maniera da assisterci nella preparazione di raccomandazioni per la prossima fase del processo.
W odpowiedzi tej istnieje wiele dodatkowych kwestii, zatem większa wiarygodność oznacza współpracę instytucji UE, ustawodawców krajowych, lecz również organów zarządzających sportem.Vi sono molte questioni collaterali in questa risposta: più credibilità significa cooperazione da parte delle Istituzioni europee, dei legislatori nazionali, ma anche degli organi che regolano il mondo dello sport.
podkreśla znaczenie sportu dla ogólnego dobrego samopoczucia człowieka oraz dla zapobiegania licznym chorobom uznanym za zagrażające zdrowiu publicznemu; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz poprawy możliwości sportowych obywateli i do promowania tworzenia obszarów mieszkalnych wspierających sportowy i bogaty w inicjatywy styl życia obywatelisottolinea l'importanza dell'attività fisica per mantenere buone condizioni di salute e prevenire determinate malattie che minacciano la salute pubblica; esorta gli Stati membri a investire nel miglioramento delle strutture per l'attività fisica dei cittadini e a promuovere la creazione di ambienti urbani che incoraggino una vita attiva e autonoma
Jeżeli pojęcie osoby w wyrażeniu osoby uczestniczące w sporcie w istocie obejmuje osoby prawne i stowarzyszenia niemające osobowości prawnej, jak również jednostki, to czy wyrażenie określone usługi ściśle związane z edukacją sportową [ze sportem] umożliwia państwu członkowskiemu ograniczenie zakresu zwolnienia tylko do jednostek uczestniczących w sporcie?se, comprendendo oltre ai singoli le persone giuridiche e le associazioni senza personalità giuridica, il riferimento contenuto nell'art. ‧ A, n. ‧, lett. m), a talune prestazioni di servizi consenta nondimeno allo Stato membro di limitare l'esenzione a prestazioni effettuate ai singoli
Duma stawienia czoła wyzwaniu, czy to jest sport czy politykaL' orgoglio di affrontare una sfida, sia che si tratti di sport che di politica
Dialog międzykulturowy stanowi ważny element wielu polityk i instrumentów wspólnotowych w dziedzinie funduszy strukturalnych, edukacji, uczenia się przez całe życie, młodzieży, kultury, obywatelstwa, sportu, równości płci, zatrudnienia i spraw społecznych, zwalczania dyskryminacji i zapobiegania wyłączeniu społecznemu, walki z przejawami rasizmu i ksenofobii, polityki azylowej i integracji imigrantów, praw człowieka i trwałego rozwoju, polityki audiowizualnej i badań naukowychIl dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici politiche e strumenti comunitari, nei settori dei fondi strutturali, dell'istruzione, dell'apprendimento permanente, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e dello sport, della parità di genere, dell'occupazione e degli affari sociali, della lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, della lotta contro il razzismo e la xenofobia, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva e della ricerca
W przyjętym przez Radę Europejską w Nicei w dniach ‧- ‧ grudnia ‧ r. oświadczeniu w sprawie sportu odnotowano, że mimo braku jakichkolwiek bezpośrednich kompetencji na tym obszarze Wspólnota, na mocy różnych postanowień Traktatu, musi brać w swoim działaniu pod uwagę społeczne, edukacyjne i kulturowe funkcje nieodłącznie związane ze sportemNella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza, del ‧-‧ dicembre ‧, si afferma che nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport
Wszystkie działania w dziedzinie turystyki, przy usługach kwaterunkowych, pokazywanie gospodarstwa turystom lub innym grupom, sport i działania rekreacyjne itp., gdzie nie są wykorzystywane ani obszar, ani budynki lub inne zasoby gospodarstwaTutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell
Komisja została przekonana, że wydarzenia wymienione w środkach przyjętych przez Zjednoczone Królestwo spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów uznawanych za rzetelne wskaźniki znaczenia wydarzenia dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą dany sport lub aktywność; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w kontekście zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym; oraz (iv) fakt, że wydarzenie było tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnym programie telewizyjnym i zyskiwało dużą widownię telewizyjnąLa Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispettano almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori
zaleca państwom członkowskim skuteczniejsze wykorzystywanie stwarzanych przez sport możliwości w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i ożywienia szczególnie regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu oraz aby państwa członkowskie i Unia odpowiednio wspierały sport poprzez istniejące unijne programy finansowania, oraz podkreśla w tym kontekście ważną rolę, jaką sport może odgrywać w dziedzinie integracji społecznej; docenia rolę wpływów z transmisji w mediach i innych praw własności intelektualnej we wzroście wydatków na projekty lokalne i projekty rewitalizacjiraccomanda agli Stati membri di valorizzare efficacemente il potenziale dello sport creando nuovi posti di lavoro, profittando della crescita economica e rivitalizzando in particolare le regioni svantaggiate; raccomanda inoltre agli Stati membri e all'Unione europea di sostenere di conseguenza lo sport, attraverso gli attuali programmi di finanziamento UE e sottolinea al riguardo l'importante ruolo che lo sport può svolgere in materia di integrazione sociale; riconosce il ruolo del reddito proveniente dai media e da altri diritti di proprietà intellettuale nell'incremento della spesa per i progetti di rivitalizzazione e comunitari
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sporty (rośliny).Znalezione w 0,773 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.