wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język włoski:

 • sport   
  (Noun  m)
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Attività individuale o di gruppo condotta per allenarsi fisicamente o per piacere, spesso sotto forma di gare.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (9)

Krwawy sportSenza esclusione di colpi!
MÄski sportWe are Marshall
Międzynarodowa Federacja Sportów na OrientacjęFederazione Internazionale di Orientamento
ośrodek sportów zimowychstazione di sport invernali
ośrodek sportu i rekreakcjicentro ricreativo
sport zawodowysport professionale
sporty (rośliny)sport (parti mutanti di piante)
sporty zimowesport invernali
środki rekreacji i sportów wodnychstruttura ricreativa acquatica

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: dzieci i sportuOggetto: Infanzia e sport
Propagowały i promowały uczestnictwo w sporcie osób z grup defaworyzowanych, zapewniając przy tym włączanie ich w społeczeństwo poprzez sport dzięki ofercie nowych sieci społecznych i nowych umiejętnościincoraggiare e promuovere la partecipazione allo sport delle persone provenienti da un contesto svantaggiato e fare in modo, nel contempo, che siano incluse nella società attraverso lo sport introducendole a nuove reti sociali e dotandole di nuove capacità
Biała księga na temat sportu (Libro bianco sullo sport (
Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie o wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i StrasburguEsso è altresì destinato a coprire i premi assicurativi per infortuni sportivi per gli utenti del centro sportivo del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo
Ogólnie państwa AKP w regionie Pacyfiku są zróżnicowane pod względem rozwoju gospodarczego i zasobów naturalnych, lecz posiadają wiele wspólnych cech społeczno-kulturowych, w tym sport, w szczególności związek rugbyNel complesso, le nazioni ACP del Pacifico differiscono fra loro in termini di sviluppo economico e risorse naturali, ma sono accomunate da molte caratteristiche umane e culturali, incluso lo sport, e il rugby in particolare
Edukacja, Młodzież, Kultura i SportIstruzione, gioventù, cultura e sport
Europejski Rok Edukacji poprzez Sportanno europeo dell'educazione attraverso lo sport
Moim zdaniem biała księga i sprawozdanie to dobra podstawa dla rozwijania w przyszłości wszelkich działań i polityk w dziedzinie sportu, zwłaszcza że traktat lizboński wreszcie zapewnia sportowi taką podstawę prawną, na jaką on zasługuje.Dal mio punto di vista, il presente Libro bianco e la relazione sono una buona base per lo sviluppo di tutte le attività e le politiche future nel campo dello sport, in particolare giacché il Trattato di Lisbona finalmente fornisce la base giuridica che merita.
Komisja zapewnia spójność i komplementarność programu z instrumentami w innych obszarach działań Wspólnoty, obejmujących przede wszystkim edukację, kształcenie zawodowe, kulturę, młodzież, sport, środowisko, sektor audiowizualny oraz media, podstawowe prawa i wolności, integrację społeczną, równość płci, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, badania naukowe, społeczeństwo informacyjne i zewnętrzne działania Wspólnoty, w szczególności na szczeblu europejskiej polityki sąsiedztwaLa Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell'informazione e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato
Uznanie potencjału sportu dla gospodarki, zatrudnienia i uczenia się, jeśli chodzi o przyczynianie się do inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i niezbędnego do osiągnięcia przyszłych celów w zakresie zrównoważonego rozwojuriconoscendo il potenziale dello sport in termini economici, occupazionali e di apprendimento per contribuire alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva necessaria a un futuro sostenibile
Nie, potrzeby Europy nie ograniczają się jedynie do wspominania swoich sukcesów lub nawiązywania do znaczenia piłki nożnej lub sportu ze względu na przeszłe i obecne osiągnięcia; Europa musi także patrzeć w przyszłość.No, ciò di cui ha bisogno l'Europa non è solo guardare ai suoi successi, o all'importanza del calcio o dello sport per i suoi sviluppi storici e per i risultati attuali, ma anche per il futuro.
W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (głosowanie)Relativamente allo sport, segnatamente per quanto concerne gli agenti dei giocatori (votazione)
mając na uwadze, że pomimo pozytywnego skutku, który orzeczenie w sprawie Bosmana z ‧ r. wywarło na umowy z zawodnikami oraz mobilność piłkarzy- chociaż wiele problemów społecznych i związanych z zatrudnieniem pozostaje do rozwiązania- to pociągnęło jednocześnie za sobą szkodliwe skutki dla sportu, przyczyniając się do zwiększenia zdolności najbogatszych klubów do podpisywania umów z najlepszymi piłkarzami, umacniając związek między władzą finansową i sukcesem sportowym, stwarzając korzystne warunki do narastania spirali inflacyjnej zarobków zawodników i wreszcie zmniejszając szanse piłkarzy wyszkolonych przez kluby lokalne do ujawnienia swojego talentu na najwyższych szczytach, a także zmniejszając solidarność między sportem zawodowym i amatorskimconsiderando che, sebbene la sentenza Bosman del ‧ abbia avuto un effetto positivo sui contratti e la mobilità dei calciatori, nonostante i numerosi problemi occupazionali e sociali tuttora da risolvere, essa ha avuto anche varie conseguenze negative per lo sport, come l'aumento delle possibilità, per i club più ricchi, di assicurarsi i giocatori migliori, il maggior legame tra capacità finanziaria e risultati sportivi, la spirale inflazionistica degli ingaggi dei giocatori, minori opportunità per i giocatori provenienti dal vivaio di esprimere il loro talento ai massimi livelli e una minore solidarietà tra sport professionistico e amatoriale
Sprawy Piau i Meca Medina to pierwsze orzeczenia, w ramach których zastosowano zasady konkurencji KE do sektora sportu.Le cause Piau e Meca Medina sono state le prime sentenze della Corte ad applicare al settore le norme comunitarie sulla concorrenza.
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportuAzione preparatoria nel settore dello sport
Odnotowuje, że niektóre grupy społeczne z różnych powodów w mniejszym stopniu uczestniczą w sporcie, mają słabą reprezentację na szczeblach decyzyjnych i- z szeregu różnych przyczyn- są wykluczone z niektórych obiektów sportowychRiconosce che per varie ragioni alcune fasce della società tendono a partecipare meno alla vita sportiva, sono scarsamente rappresentate ai livelli decisionali e per una serie di motivi sono escluse da alcuni impianti sportivi
Należy zachęcić państwa członkowskie do działań mających na celu zapewnienie, by dialog społeczny we wszystkich dziedzinach sportu miał miejsce także na szczeblu krajowymIn ogni Stato membro andrebbe incoraggiato un dialogo sociale di portata nazionale in tutti i settori dello sport
W tej białej księdze na temat sportu znajduje się wiele dobrych elementów, nawet jeżeli zbyt mało wspomina się to takich ruchach, jak Special Olympics i Paralympics.Ci sono molti aspetti positivi di questo Libro bianco sullo sport, anche se vengono poco citati i movimenti dei giochi olimpici e paraolimpici.
mając na uwadze, że Światowy Kodeks Antydopingowy z ‧ r. umożliwił ustanowienie normy służącej zagwarantowaniu harmonizacji ustawodawstw krajowych na szczeblu ogólnoświatowym; mając jednak na uwadze, że starania Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) są głównie skoncentrowane na sporcie najwyższej klasyconsiderando che il Codice mondiale sul doping del ‧ ha permesso di stabilire una norma per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel mondo intero; considerando che gli sforzi dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) si concentrano tuttavia principalmente sullo sport al massimo livello
O-‧/‧) Maria Martens w imieniu komisji DEVE, do Rady: Rozwój i sport (BO-‧/‧) Maria Martens, a nome della commissione DEVE, al Consiglio: Lo sviluppo e lo sport (B
wzywa wszystkie podmioty działające w sektorze medialnym, aby we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami sportowymi tworzyły we wszystkich mediach dodatkowe zachęty do większej aktywności fizycznej i uprawiania sportuinvita gli operatori del settore dei media a creare, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni sportive, ulteriori incentivi all'attività fisica e a prevedere la trasmissione di una disciplina sportiva in tutti i media
W tym zakresie FIFA podjęła bardzo dobrą decyzję, nie tylko w sprawie transferów, lecz także w kwestii promowania i ochrony ludzi młodych w sporcie - w piłce nożnej - i jest to według mnie właściwe podejście.A tale proposito la FIFA ha preso un'ottima decisione che più in generale riguarda, oltre ai trasferimenti, anche la promozione e la protezione dei minorenni nello sport del calcio e ritengo che questo sia l'approccio giusto.
Im bardziej nieuregulowany jest hazard, w tym większym stopniu sport staje się po prostu sposobem generowania zysków i tym bardziej podatny staje się, na przykład, na działalność przestępczą w formie prania brudnych pieniędzy.Meno regolamentato è il settore del gioco d'azzardo, più lo sport diventa un mezzo per generare profitti e più si presta allo sviluppo di attività criminali sotto forma di riciclaggio di denaro.
Miło mi poinformować, że Komisja jest gotowa uczestniczyć w przygotowaniach do stosowania tego artykułu, a Biała księga jest znakomitym warunkiem wstępnym czy krokiem w tym kierunku, który jednocześnie nie przynosi uszczerbku dla sportu, ale umieszcza go w bardziej centralnym punkcie współpracy zarówno między poszczególnymi krajami, jak i organizacjami sportowymi w Europie.Sono lieto di affermare che la Commissione è pronta a prendere parte alla preparazione dell'applicazione di tale articolo e il Libro bianco è un'eccellente prerequisito o, se volete, passo in tale direzione che nel contempo non pregiudica lo sport, bensì lo pone al centro della cooperazione sia tra i paesi sia tra gli organismi sportivi in Europa.
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Kultury i Edukacji. - (DE) Panie przewodniczący! Przemawiam tu w imieniu Komisji Kultury, która odpowiada nie tylko za kulturę, ale także za edukację, młodzież, media i sport.relatrice per parere della commissione per la cultura e l'istruzione.-(DE) Signor Presidente, parlo in quest'Aula a nome della commissione per la cultura, che non è solo responsabile per la cultura, ma anche per l'istruzione, la gioventù, i mezzi di informazione e lo sport.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sport.Znalezione w 1,048 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.