wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język włoski:

 • sport   
  (Noun  m)
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Attività individuale o di gruppo condotta per allenarsi fisicamente o per piacere, spesso sotto forma di gare.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (9)

Krwawy sportSenza esclusione di colpi!
MÄski sportWe are Marshall
Międzynarodowa Federacja Sportów na OrientacjęFederazione Internazionale di Orientamento
ośrodek sportów zimowychstazione di sport invernali
ośrodek sportu i rekreakcjicentro ricreativo
sport zawodowysport professionale
sporty (rośliny)sport (parti mutanti di piante)
sporty zimowesport invernali
środki rekreacji i sportów wodnychstruttura ricreativa acquatica

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przyjmuje z zadowoleniem i popiera wspieranie i promowanie sportu i ruchu fizycznego za pośrednictwem różnych inicjatyw politycznych Komisji, jak też przyznawanie znaku jakości szkołom, które szczególnie aktywnie uczestniczą w propagowaniu aktywności sportowej, a także stowarzyszeniom sportowym, które mogą pochwalić się szczególną troską o jakość swoich usługapprova e propugna il sostegno e la promozione dello sport, e in generale dell'attività fisica, attraverso diverse iniziative politiche della Commissione nonché attraverso l'assegnazione di un marchio di qualità alle scuole che dimostrino un particolare impegno nello sviluppo delle attività fisiche e alle associazioni sportive che prestano un'attenzione del tutto particolare alla qualità dei propri servizi
Wszystkie działania w dziedzinie turystyki, przy usługach kwaterunkowych, pokazywanie gospodarstwa turystom lub innym grupom, sport i działania rekreacyjne itp., gdzie nie są wykorzystywane ani obszar, ani budynki lub inne zasoby gospodarstwaTutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell
Po pierwsze, uproszczono procedury w odniesieniu do funduszy krajowych, a po drugie pojawiło się stwierdzenie, że sport i kultura również są ważnymi, decydującymi elementami spójności.Intanto, uno snellimento anche delle procedure per i fondi nazionali e, in seconda battuta, la previsione anche dello sport e della cultura come elemento di coesione che è assolutamente importante e determinante.
decyzji nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającej Europejski Rok Edukacji przez Sportla decisione n. ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport
Miło mi poinformować, że Komisja jest gotowa uczestniczyć w przygotowaniach do stosowania tego artykułu, a Biała księga jest znakomitym warunkiem wstępnym czy krokiem w tym kierunku, który jednocześnie nie przynosi uszczerbku dla sportu, ale umieszcza go w bardziej centralnym punkcie współpracy zarówno między poszczególnymi krajami, jak i organizacjami sportowymi w Europie.Sono lieto di affermare che la Commissione è pronta a prendere parte alla preparazione dell'applicazione di tale articolo e il Libro bianco è un'eccellente prerequisito o, se volete, passo in tale direzione che nel contempo non pregiudica lo sport, bensì lo pone al centro della cooperazione sia tra i paesi sia tra gli organismi sportivi in Europa.
Powinniśmy przypomnieć chińskim władzom o idei przyświecającej ruchowi olimpijskiemu, jaką jest połączenie sportu z wizją promocji pokojowego społeczeństwa i zachowania godności ludzkiej.Dobbiamo ricordare alle autorità cinesi l'idea che ha ispirato il movimento olimpico, nella fattispecie unire lo sport alla visione di una società pacifica e alla tutela della dignità umana.
Komisja została przekonana, że wydarzenia wymienione w środkach przyjętych przez Austrię spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów uznawanych za rzetelne wskaźniki znaczenia wydarzenia dla społeczeństwa: i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą dany sport lub aktywność; ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; iii) uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w kontekście zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym oraz iv) fakt, że wydarzenie było tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnym programie telewizyjnym i zyskiwało dużą widownię telewizyjnąLa Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dall'Austria rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell'importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l'attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell'identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all'evento nell'ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l'evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori
Zwrócę teraz uwagę na stanowisko Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, która podkreśla, że sport należy cenić jako ważny ze społecznego punktu widzenia, ponieważ uczy on, szczególnie ludzi młodych, tolerancji, szacunku i zaangażowania.Sottolineo la posizione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sottolineando come lo sport debba rappresentare un valore sociale soprattutto per i giovani, favorendo la loro educazione alla tolleranza, al rispetto e alla condivisione.
Za dwa tygodnie w Brukseli spotkamy się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ze świata sportu, aby omówić treść i wprowadzenie w życie białej księgi.Tra due settimane avremo un incontro a Bruxelles con tutte le parti interessate del mondo dello sport per discutere del contenuto e dell'applicazione del Libro bianco.
Środki te służą także pokryciu składek na ubezpieczenie od wypadków przy uprawianiu sportów dla osób korzystających z centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i StrasburguEsso è altresì destinato a coprire i premi assicurativi per infortuni sportivi per gli utenti del centro sportivo del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo
Zabijamy je też czasem bez potrzeby gospodarczej, dla sportu, jakim jest łowiectwo, dla rozrywki, np. podczas corridy.Talvolta li uccidiamo anche senza alcun motivo economico - per sport, come nel caso della caccia, o per intrattenimento, come nel caso della corrida.
uznaje, że sport jest sektorem tworzącym miejsca pracy oraz że inne sektory, takie jak edukacja, medycyna, środki komunikacji społecznej oraz produkcja i wprowadzanie na rynek specjalistycznego sprzętu i produktów, są bezpośrednio z nim związanericonosce che lo sport è un settore che genera posti di lavoro e che altri campi sono legati direttamente a detto settore, per esempio l'istruzione, la medicina, i mezzi di informazione nonché la produzione e la commercializzazione di attrezzature e prodotti specifici
Ponadto, jeżeli regulamin FLF nie stanowiłby dyskryminacji bezpośredniej, lecz pośrednią, cele przywołane przez FLF, mianowicie że jego celem społecznym jest promocja futbolu jako sportu amatorskiego, są bezpodstawne i nie mogą z tego powodu być uważane za zgodne z prawemI ricorrenti affermano inoltre che, se il regolamento della FLF comportasse non tanto una discriminazione diretta, quanto piuttosto indiretta, gli obiettivi addotti dalla FLF, tra cui l'obiettivo sociale di promuovere il gioco del calcio come sport dilettantistico, sarebbero infondati e non possono pertanto essere considerati obiettivi legittimi
Przyjmuje z zadowoleniem fakt, iż Komisja zleci opracowanie europejskiego badania nad wolontariatem w sporcie, ponieważ będzie ono stanowiło przydatne narzędzie dla przyszłego określenia zadań oraz wprowadzenia pewności planowania w zakresie wolontariatu w sporciesi compiace del fatto che la Commissione farà elaborare uno studio europeo sulle attività di volontariato nello sport, poiché esso rappresenterà uno strumento utile per l'individuazione futura dei compiti e per avere una certezza di programmazione in questo campo
Maria Martens, Manolis Mavrommatis w imieniu grupy PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN, Luisa Morgantini, Feleknas Uca i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rozwoju i sportu (BMaria Martens, Manolis Mavrommatis, a nome del gruppo PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis, a nome del gruppo UEN, Luisa Morgantini, Feleknas Uca e Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, sullo sviluppo e lo sport (B
Sport to także niższe koszty opieki zdrowotnej.Lo sport contribuisce anche ridurre i costi dell'assistenza sanitaria.
Sportowi przyznano ważną rolę w związku z zatrudnieniem i sprawami społecznymi.È stato tralasciato un ruolo importante dell'occupazione e degli affari sociali nello sport.
Z punktu widzenia rynku wewnętrznego można kwestionować monopolistyczną pozycję przedsiębiorstw hazardowych, ale także nieprzejrzyste finansowanie zawodowego sportu wynikające właśnie z jego powiązań z hazardem.Per quanto riguarda il mercato interno, un primo interrogativo è relativo alla posizione del monopolio delle società di gioco d'azzardo. Un secondo punto di domanda riguarda invece quei finanziamenti di natura poco chiara che interessano lo sport a livello professionale, in particolare proprio per i suoi legami con il mondo del gioco d'azzardo.
Z tej przyczyny i z innych bardziej oczywistych przyczyn, takich jak korzyści zdrowotne, społeczne i fizyczne płynące z uprawiania sportu konieczne jest zapewnienie znaczącego finansowania w okresie polizbońskim...Per questo e per altri motivi più evidenti, come i benefici dello sport a livello sanitario, fisico e sociale, è essenziale che siano garantiti finanziamenti adeguati ai sensi del trattato Lisbona...
O-‧/‧) zadały: Katerina Batzeli i Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Dalsze działania w związku z oświadczeniem ministrów sportu Unii Europejskiej, złożonym na posiedzeniu w Biarritz w listopadzie ‧ r. (BO-‧/‧) presentata da Katerina Batzeli e Doris Pack, a nome della commissione CULT, alla Commissione: Seguito dato alla dichiarazione dei ministri dello Sport dell'Unione europea alla riunione di Biarritz nel novembre ‧ (B
(SV)Panie przewodniczący! Zawarta w tym sprawozdaniu pochwała dla sportu jest czymś, z czym można się tylko zgodzić.- (SV) Signor Presidente, possiamo solo essere d'accorso con l'elogio dello sport nella relazione.
(BG) Panie przewodniczący, drodzy koledzy! Ci, którzy mnie znają, mogą z całą pewnością powiedzieć, że sport i wszystko, co wiąże się z kulturą fizyczną, stanowi dla mnie sposób na życie.(BG) Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi mi conosce può dichiarare con assoluta certezza che lo sport, e tutto ciò che è connesso all'educazione fisica, è per me uno stile di vita.
Szczególny powszechny oddźwięk wymienionych wyścigów konnych i sportów jeździeckich w Irlandii wynika z doniosłego wpływu irlandzkiej branży konnej na wspólnoty wiejskie w krajuLa risonanza particolare degli eventi legati alle corse e agli sport equestri in Irlanda deriva dalla notevole incidenza del settore dell'ippica sulle comunità rurali in tutto il paese
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI. - Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję białą księgę na temat sportu, a w szczególności popieram nacisk, jaki położono na większą pewność prawną, ponieważ stosowanie w sądach indywidualnego podejścia doprowadziło do niespójności metod zarządzania sportem.relatore per parere della commissione giuridica. - (EN) Signor Presidente, accolgo con favore il Libro bianco sullo sport e sostengo in particolare l'enfasi posta sul garantire una maggiore certezza del diritto, in quanto fare affidamento su un approccio caso per caso nei tribunali ha causato un incoerenza di approccio in termini di gestione dello sport.
Propagowanie objęcia sportu standardami edukacji jest ważnym czynnikiem rozwoju psychicznego i fizycznego naszych dzieci oraz potężnym narzędziem ochrony ich zdrowia.L'incoraggiamento dello sport nelle norme in materia di istruzione è un fattore importante per lo sviluppo psicologico e fisico dei nostri figli, un importante strumento per la protezione della loro salute.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1696 zdań frazy sport.Znalezione w 0,569 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.