Tłumaczenia na język włoski:

  • tubi da irrigazione   

Przykładowe zdania z "rura nawadniająca", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęziA tal proposito, si sono diffuse, quelle innovazioni che hanno determinato nel corso degli anni un risparmio gestionale, quali ad esempio l’irrigazione con sistema tubato a bassa pressione, che fa risparmiare acqua e l’utilizzo di forbici pneumatiche nella potatura
Wszystkie rodzaje urządzeń stosowanych do nawadniania niezależnie od tego, czy uprawy są skrapiane wodą, czy też jest ona tam doprowadzana rowkami lub rurami na gruncieTutti gli impianti utilizzati per l
Dzięki warunkom naturalnym, takim jak rodzaj gleby, oświetlenie i ilość ciepła, a także dzięki zaopatrzeniu w wodę optymalnie dostosowanemu do stadium wzrostu roślin, zapewnionemu przez spółdzielczy system nawadniania wykorzystujący wodę z jeziora (na wyspie zainstalowano system rur o długości ponad ‧ m), wyspa Reichenau nadaje się znakomicie do uprawy pomidorówPoiché sono presenti le condizioni naturali, come il tipo di suolo, la luminosità e la temperatura elevata, nonché un approvvigionamento idrico ottimale grazie ad un sistema di irrigazione direttamente connesso al lago (oltre ‧ m di condutture sull'isola), Reichenau conviene idealmente alla coltura dei pomodori
Kolisty kształt tych pól wywodzi się z rozmieszczenia rur nawadniającychLa forma circolare di questi campi dipende dai tubi di irrigazione che partono dal punto centrale
Wszystkie rodzaje sprzętu wykorzystywanego do nawadniania, bez względu na to, czy woda jest kierowana na rośliny, czy też do rowów albo rur na gruncieTutti gli impianti utilizzati per l
Tradycyjne odk ryte kanały nawadniające zastępowane są rurami , zbudowano ró wnież centralny zbiornik wodny .I tradizionali canali di irrigazione a cielo aperto vengono sostituiti da condutture ed è stato costruito un serbatoio centralizzato per l acqua .
Spawane rury i przewody rurowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań obejmujących między innymi transport wody, pary, gazu ziemnego, powietrza oraz innych cieczy i gazów w systemach hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzatory, układy automatycznego nawadniania oraz inne podobne zastosowaniaI tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili
Przedsięwzięcia zarządzania wodą w rolnictwie, włączając nawadnianie i melioracjęProgetti di gestione delle risorse idriche per l
Nawadnianie jest wystarczające do zaspokojenia zapotrzebowania upraw Sedano Bianco di Sperlonga na wodęIl fabbisogno idrico della coltura del Sedano Bianco di Sperlonga è assicurato mediante irrigazione
Innymi słowy , rolnicy dysponują kompletną wiedzą na temat stanu swojej ziemi i mogą włączać lub wyłączać nawadnianie , tak aby zminimalizować straty wywołane parowaniem .Che la rivoluzione verde abbia fornito agli agricoltori la capacità di alime ntare un mondo investito dal boom demografico è un dato di fatto ampiamente riconosciuto .
- W niektórych państwach członkowskich w południowej części Europy nawadniane tereny stanowią aż do 1 / 5 powierzchni rolnej i dostarczają od 50 do 60 % ogólnej produkcji rolnej . - Od 1985 r . , ilość nawadnianych obszarów wzrosła tam o około 20 % . - Nawadnianie może zwiększyć sześciokrotnie wartość produkcji rolnej , i czterokrotnie zyski z gospodarstwa . - Ilość wody używanej do nawadniania stanowi prawie 75 % ogólnego zużycia wody .- In alcuni Stati membri del Sud , le terre irrigue possono coprire sino ad 1/ 5 della su per t ci e agricola e sino al 50-60 % della produzione agricola totale . - L irrigazione può sestuplicare il valore della produzione e quadruplicare il rendimento dell attività . - Dal 1985 , in questi Stati le zone irrigue sono aumentate di circa il 20 % . - I volumi d acqua utilizzati per l irrigazione rappresentano il 75 % circa dell intero consumo idrico .
Zaprzestanie nawadniania oraz przeniesienie produkcji rolnej nie jest rozwi ązaniem europejskich problemów związanych z wykorzystaniem gruntów i wody .Arrestare le pratiche irrigue e dislocare la produzione agricola non sono soluzioni al problema idrico o all uso del territorio in Europa .
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane przez Izbę Handlową w Trieście przewiduje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw hodowlanych z prowincji Triest, które zostały dotknięte skutkami suszy w ‧ r. i które, nie mogąc nawadniać swoich gruntów, ponieważ nie są objęte spółdzielczym systemem nawadniania, poniosły straty w produkcji w wysokości co najmniej ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub ‧ % na innych obszarachL’invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del ‧ e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione pari almeno al ‧ % nelle zone svantaggiate o al ‧ % nelle altre zone
Na działkach: działki to grunty nawadniane lub grunty nienawadniane, ale o świeżej glebieNelle particelle: i terreni sono irrigui o asciutti e molto freschi
zebrane, przechowywane i pakowane oddzielnie, łącznie z racjonalnym odrębnym wykorzystaniem maszyn, według zagłębi objętych zasięgiem jednostki nawadniania oraz, jeśli to możliwe, według obszarów, jak określono w lit. a), dla każdego przypadkuraccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l
Usprawnienie gospodarki wodnej w warunkach rolnictwa nawadnianego w dziedzinie nowych techn ologii nawadniania , wprowadzenie ustalania cen wody na podstawie zużytej objętości oraz ograniczanie przydziałów wody przeznaczonej do nawadniania .Miglioramento della gestione delle risorse idriche per le colture irrigue ammodernamento hanno portato a un miglior controllo dell irrigazione , consentendo l impiego di sistemi ad alta tecnologia per il monitoraggio del consumo idrico .
Podobne zdanie wyraż a Celsa Peiteado z hiszpańskiego oddział u World Wildlife Fund , która zwraca uwagę , że „ zasoby zaoszczędzone na nawadnianiu przyczynią się także do zwiększenia odporności ekosystemów w kontekście zmiany klimatu ” .È della stessa opinione anche CelsaPeiteado della sezione spagnola del World Wildlife Fund , che osserva che « le risorse risparmiate dall irrigazione contribuiranno anche a migliorare la resistenza degli ecosistemi in un contesto di cambiamenti climatici » .
Urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne (łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniamiApparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle
Do pomocy nie kwalifikują się proste inwestycje odtworzeniowe, zakup uprawnień do produkcji, zwierząt oraz roślin jednorocznych, sadzenie roślin jednorocznych, prace drenażowe, zakup sprzątu nawadniającego oraz prace nawadniające, chyba że w efekcie tych inwestycji następuje zmniejszenie zużycia wody o co najmniej ‧ %Non sono sovvenzionati i semplici investimenti di sostituzione, l'acquisto di diritti di produzione, di animali e piante annuali, l'impianto di piante annuali, drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il ‧ % il precedente consumo di acqua
Pozycje ‧ są wprowadzane dla upraw nawadnianych jedynie wtedy, gdy podlegają one specjalnemu traktowaniu w ramach krajowego planu regionalizacjiLe rubriche da ‧ a ‧ devono essere compilate per le colture irrigue, qualora nel piano nazionale di regionalizzazione sia stata fatta una distinzione in tal senso
Uprawy sukcesywne nienawadniane (poplonyColture successive secondarie non irrigue
Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności sercaL iperidratazione va evitata nei pazienti a rischio di insufficienza cardiaca
Nawadniane uprawy główne lub łączoneColture principali o consociate irrigue
Uważam, że w tej sytuacji Komisja Europejska musi z góry wypłacić unijne dotacje, aby wesprzeć tych rolników, którzy muszą korzystać z istniejących systemów nawadniania, bo to pozwoli uniknąć całkowitej utraty tegorocznych zbiorów.In circostanze simili, ritengo che la Commissione europea debba versare i sussidi europei in anticipo per sostenere gli agricoltori che hanno bisogno di usare i sistemi di irrigazione esistenti, evitando, così, la perdita totale dei raccolti di quest'anno.
zbiorniki regulacyjne i magazynujące wodę do nawadnianiai bacini di regolazione e stoccaggio delle acque di irrigazione
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1862 zdań frazy rura nawadniająca.Znalezione w 1,408 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.