Tłumaczenia na język włoski:

  • tubi da irrigazione   

Przykładowe zdania z "rura nawadniająca", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęziA tal proposito, si sono diffuse, quelle innovazioni che hanno determinato nel corso degli anni un risparmio gestionale, quali ad esempio l’irrigazione con sistema tubato a bassa pressione, che fa risparmiare acqua e l’utilizzo di forbici pneumatiche nella potatura
Wszystkie rodzaje urządzeń stosowanych do nawadniania niezależnie od tego, czy uprawy są skrapiane wodą, czy też jest ona tam doprowadzana rowkami lub rurami na gruncieTutti gli impianti utilizzati per l
Dzięki warunkom naturalnym, takim jak rodzaj gleby, oświetlenie i ilość ciepła, a także dzięki zaopatrzeniu w wodę optymalnie dostosowanemu do stadium wzrostu roślin, zapewnionemu przez spółdzielczy system nawadniania wykorzystujący wodę z jeziora (na wyspie zainstalowano system rur o długości ponad ‧ m), wyspa Reichenau nadaje się znakomicie do uprawy pomidorówPoiché sono presenti le condizioni naturali, come il tipo di suolo, la luminosità e la temperatura elevata, nonché un approvvigionamento idrico ottimale grazie ad un sistema di irrigazione direttamente connesso al lago (oltre ‧ m di condutture sull'isola), Reichenau conviene idealmente alla coltura dei pomodori
Wszystkie rodzaje sprzętu wykorzystywanego do nawadniania, bez względu na to, czy woda jest kierowana na rośliny, czy też do rowów albo rur na gruncieTutti gli impianti utilizzati per l
Spawane rury i przewody rurowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań obejmujących między innymi transport wody, pary, gazu ziemnego, powietrza oraz innych cieczy i gazów w systemach hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzatory, układy automatycznego nawadniania oraz inne podobne zastosowaniaI tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili
Przedsięwzięcia zarządzania wodą w rolnictwie, włączając nawadnianie i melioracjęProgetti di gestione delle risorse idriche per l
Nawadnianie jest wystarczające do zaspokojenia zapotrzebowania upraw Sedano Bianco di Sperlonga na wodęIl fabbisogno idrico della coltura del Sedano Bianco di Sperlonga è assicurato mediante irrigazione
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane przez Izbę Handlową w Trieście przewiduje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw hodowlanych z prowincji Triest, które zostały dotknięte skutkami suszy w ‧ r. i które, nie mogąc nawadniać swoich gruntów, ponieważ nie są objęte spółdzielczym systemem nawadniania, poniosły straty w produkcji w wysokości co najmniej ‧ % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub ‧ % na innych obszarachL’invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del ‧ e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione pari almeno al ‧ % nelle zone svantaggiate o al ‧ % nelle altre zone
Na działkach: działki to grunty nawadniane lub grunty nienawadniane, ale o świeżej glebieNelle particelle: i terreni sono irrigui o asciutti e molto freschi
zebrane, przechowywane i pakowane oddzielnie, łącznie z racjonalnym odrębnym wykorzystaniem maszyn, według zagłębi objętych zasięgiem jednostki nawadniania oraz, jeśli to możliwe, według obszarów, jak określono w lit. a), dla każdego przypadkuraccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l
Urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne (łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniamiApparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle
Do pomocy nie kwalifikują się proste inwestycje odtworzeniowe, zakup uprawnień do produkcji, zwierząt oraz roślin jednorocznych, sadzenie roślin jednorocznych, prace drenażowe, zakup sprzątu nawadniającego oraz prace nawadniające, chyba że w efekcie tych inwestycji następuje zmniejszenie zużycia wody o co najmniej ‧ %Non sono sovvenzionati i semplici investimenti di sostituzione, l'acquisto di diritti di produzione, di animali e piante annuali, l'impianto di piante annuali, drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il ‧ % il precedente consumo di acqua
Pozycje ‧ są wprowadzane dla upraw nawadnianych jedynie wtedy, gdy podlegają one specjalnemu traktowaniu w ramach krajowego planu regionalizacjiLe rubriche da ‧ a ‧ devono essere compilate per le colture irrigue, qualora nel piano nazionale di regionalizzazione sia stata fatta una distinzione in tal senso
Uprawy sukcesywne nienawadniane (poplonyColture successive secondarie non irrigue
Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności sercaL iperidratazione va evitata nei pazienti a rischio di insufficienza cardiaca
Nawadniane uprawy główne lub łączoneColture principali o consociate irrigue
Uważam, że w tej sytuacji Komisja Europejska musi z góry wypłacić unijne dotacje, aby wesprzeć tych rolników, którzy muszą korzystać z istniejących systemów nawadniania, bo to pozwoli uniknąć całkowitej utraty tegorocznych zbiorów.In circostanze simili, ritengo che la Commissione europea debba versare i sussidi europei in anticipo per sostenere gli agricoltori che hanno bisogno di usare i sistemi di irrigazione esistenti, evitando, così, la perdita totale dei raccolti di quest'anno.
zbiorniki regulacyjne i magazynujące wodę do nawadnianiai bacini di regolazione e stoccaggio delle acque di irrigazione
za zgodą odpowiednich władz i pod kontrolą urzędową, usunąć w taki sposób, by nie weszła w kontakt z glebą użytków rolnych ani źródłami wody, która mogłaby być użyta do nawadniania użytków rolnychoppure-altrimenti eliminati, previa approvazione ufficiale e sotto controllo ufficiale, in modo da escludere il rischio di contatto fra i rifiuti e il terreno agricolo o sorgenti di acqua che potrebbe essere utilizzata per irrigare terreni agricoli
W tym przypadku właściwym rozwiązaniem są systemy nawadniające i urządzenia do czystego odsalania.La soluzione in questo caso è costituita da sistemi di irrigazione e impianti puliti di desalinizzazione.
Jakość wód nawadniających jest bardzo dobra, co wynika z niskiego zaludnienia i niewielkiej koncentracji przemysłu nad brzegami rzeki EbroLa qualità delle acque di irrigazione è ottima, grazie alla scarsa concentrazione demografica e industriale lungo le rive del fiume Ebro
K/‧ Sprzęt do nawadnianiaK/‧ Impianti di irrigazione
U pacjentów otrzymujących nelarabinę zaleca się stosowanie dożylnego nawadniania, zgodnie ze standardowymi procedurami stosowanymi w celu opanowania hiperurykemii u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guzaSi raccomanda che i pazienti in trattamento con nelarabina ricevano un' idratazione per via endovenosa in accordo con la pratica medica standard per la gestione della iperuricemia nei pazienti a rischio di sindrome da lisi tumorale
Płatności obszarowe do gruntów nawadnianych zapis Suma pozycji ‧ do ‧ otrzymuje brzmieniePagamenti per superficie per i terreni irrigui, le parole Somma delle rubriche da ‧ a ‧ sono sostituite dal testo seguente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1768 zdań frazy rura nawadniająca.Znalezione w 1,219 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.