Tłumaczenia na język włoski:

  • tubi da irrigazione   

Przykładowe zdania z "rura nawadniająca", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęziA tal proposito, si sono diffuse, quelle innovazioni che hanno determinato nel corso degli anni un risparmio gestionale, quali ad esempio l’irrigazione con sistema tubato a bassa pressione, che fa risparmiare acqua e l’utilizzo di forbici pneumatiche nella potatura
Wszystkie rodzaje sprzętu wykorzystywanego do nawadniania, bez względu na to, czy woda jest kierowana na rośliny, czy też do rowów albo rur na gruncieTutti gli impianti utilizzati per l
Wszystkie rodzaje urządzeń stosowanych do nawadniania niezależnie od tego, czy uprawy są skrapiane wodą, czy też jest ona tam doprowadzana rowkami lub rurami na gruncieTutti gli impianti utilizzati per l
Tradycyjne odk ryte kanały nawadniające zastępowane są rurami , zbudowano ró wnież centralny zbiornik wodny .I tradizionali canali di irrigazione a cielo aperto vengono sostituiti da condutture ed è stato costruito un serbatoio centralizzato per l acqua .
Kolisty kształt tych pól wywodzi się z rozmieszczenia rur nawadniającychLa forma circolare di questi campi dipende dai tubi di irrigazione che partono dal punto centrale
Dzięki warunkom naturalnym, takim jak rodzaj gleby, oświetlenie i ilość ciepła, a także dzięki zaopatrzeniu w wodę optymalnie dostosowanemu do stadium wzrostu roślin, zapewnionemu przez spółdzielczy system nawadniania wykorzystujący wodę z jeziora (na wyspie zainstalowano system rur o długości ponad ‧ m), wyspa Reichenau nadaje się znakomicie do uprawy pomidorówPoiché sono presenti le condizioni naturali, come il tipo di suolo, la luminosità e la temperatura elevata, nonché un approvvigionamento idrico ottimale grazie ad un sistema di irrigazione direttamente connesso al lago (oltre ‧ m di condutture sull'isola), Reichenau conviene idealmente alla coltura dei pomodori
Spawane rury i przewody rurowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań obejmujących między innymi transport wody, pary, gazu ziemnego, powietrza oraz innych cieczy i gazów w systemach hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych, klimatyzatory, układy automatycznego nawadniania oraz inne podobne zastosowaniaI tubi saldati vengono utilizzati in un'ampia serie di applicazioni, tra cui la conduzione di acqua, vapore, gas naturale, aria e altri liquidi e gas nei sistemi idraulici, di riscaldamento e ventilazione, nei condizionatori d'aria, nei sistemi di irrigazione automatica e in altre applicazioni simili
Źródło, skąd pochodzi woda używana w gospodarstwie do nawadniania-całość lub największa ilośćLa fonte dell
mając na uwadze, że nawadnianie może znacznie zwiększyć i zapewnić zrównoważoną produkcję rolnąconsiderando che l'irrigazione può aumentare e assicurare la sostenibilità della produzione agricola in modo significativo
Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożeniaL'irrigazione non fertilizzante è autorizzata a partire dall'allegagione
Zmniejszenie objawów klinicznych biegunki w połączeniu z odpowiednią doustną terapią nawadniającą u cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia życia i u młodego bydła przed okresem laktacjiDa usare in caso di diarrea, in associazione con una terapia reidratante per via orale, per ridurre i segni clinici nei vitelli di età superiore ad una settimana e nei bovini giovani non in lattazione
Innymi słowy , rolnicy dysponują kompletną wiedzą na temat stanu swojej ziemi i mogą włączać lub wyłączać nawadnianie , tak aby zminimalizować straty wywołane parowaniem .Che la rivoluzione verde abbia fornito agli agricoltori la capacità di alime ntare un mondo investito dal boom demografico è un dato di fatto ampiamente riconosciuto .
- W niektórych państwach członkowskich w południowej części Europy nawadniane tereny stanowią aż do 1 / 5 powierzchni rolnej i dostarczają od 50 do 60 % ogólnej produkcji rolnej . - Od 1985 r . , ilość nawadnianych obszarów wzrosła tam o około 20 % . - Nawadnianie może zwiększyć sześciokrotnie wartość produkcji rolnej , i czterokrotnie zyski z gospodarstwa . - Ilość wody używanej do nawadniania stanowi prawie 75 % ogólnego zużycia wody .- In alcuni Stati membri del Sud , le terre irrigue possono coprire sino ad 1/ 5 della su per t ci e agricola e sino al 50-60 % della produzione agricola totale . - L irrigazione può sestuplicare il valore della produzione e quadruplicare il rendimento dell attività . - Dal 1985 , in questi Stati le zone irrigue sono aumentate di circa il 20 % . - I volumi d acqua utilizzati per l irrigazione rappresentano il 75 % circa dell intero consumo idrico .
Zaprzestanie nawadniania oraz przeniesienie produkcji rolnej nie jest rozwi ązaniem europejskich problemów związanych z wykorzystaniem gruntów i wody .Arrestare le pratiche irrigue e dislocare la produzione agricola non sono soluzioni al problema idrico o all uso del territorio in Europa .
W celu identyfikacji innych możliwych źródeł skażenia zagrażającego produkcji wyszczególnionego materiału roślinnego, Państwa Członkowskie oceniają występujące ryzyko i jeżeli stwierdzą ryzyko rozprzestrzeniania się organizmu, prowadzią na obszarach produkcji wyszczególnionego materiału roślinnego docelowe kontrole urzędowe występowania organizmu na roślinach innych niż wyszczególniony materiał roślinny, łącznie z dzikorosnącymi roślinami żywicielskimi tego organizmu z rodziny psiankowatych, kontrole jego obecności w wodach powierzchniowych, używanych do nawadniania lub zraszania wyszczególnionego materiału roślinnego oraz w odpadach płynnych pochodzących z przetwórstwa przemysłowego wyszczególnionego materiału roślinnego, a także w sortowniach i pakowalniach wyszczególnionego materiału roślinnego i na obiektach służących do nawadniania i zraszania wyszczególnionego materiału roślinnegoAl fine di individuare altre possibili fonti di contaminazione che minacciano la produzione del materiale vegetale elencato, essi procedono ad una valutazione dei rischi e, a meno che durante la valutazione non sia stato individuato alcun rischio di propagazione, effettuano, nelle zone di produzione del materiale vegetale elencato, accertamenti ufficiali mirati alla ricerca dell
Usprawnienie gospodarki wodnej w warunkach rolnictwa nawadnianego w dziedzinie nowych techn ologii nawadniania , wprowadzenie ustalania cen wody na podstawie zużytej objętości oraz ograniczanie przydziałów wody przeznaczonej do nawadniania .Miglioramento della gestione delle risorse idriche per le colture irrigue ammodernamento hanno portato a un miglior controllo dell irrigazione , consentendo l impiego di sistemi ad alta tecnologia per il monitoraggio del consumo idrico .
Podobne zdanie wyraż a Celsa Peiteado z hiszpańskiego oddział u World Wildlife Fund , która zwraca uwagę , że „ zasoby zaoszczędzone na nawadnianiu przyczynią się także do zwiększenia odporności ekosystemów w kontekście zmiany klimatu ” .È della stessa opinione anche CelsaPeiteado della sezione spagnola del World Wildlife Fund , che osserva che « le risorse risparmiate dall irrigazione contribuiranno anche a migliorare la resistenza degli ecosistemi in un contesto di cambiamenti climatici » .
Z drugiej strony, okoliczna woda spływająca do depresji Antequera utworzyła różne poziomy tarasów rzecznych zawierające duże ilości trzeciorzędowych złóż, między innymi plioceńską czerwona glinkę bogatą w potas i charakteryzującą się wysokim stopniem utrzymywania wilgotności, cechy bardzo korzystne dla wzrostu drzew oliwnych, ponieważ ponad ‧ % powierzchni przeznaczonej na ich uprawy nie jest nawadnianeD'altro lato, vista la natura endoreica della depressione de Antequera, cui è dovuta la formazione di diversi livelli di terrazze fluviali, il terreno presenta molti depositi terziari, tra cui giacimenti di argilla rossa risalenti al periodo miopliocenico, che offrono agli olivi elevati tenori di potassio e un alto grado di ritenzione di umidità, elementi che ne favoriscono le condizioni vegetative, dal momento che oltre il ‧ % della superficie di questa coltura non è irrigata
Uprawa jest uważana za nawadnianą, gdy woda jest dostarczana w sposób inny niż naturalnyPer coltura irrigua s'intende una coltivazione generalmente praticata mediante somministrazione artificiale d'acqua
mając na uwadze, że ... do nawadnianiaconsiderando che ... per l'irrigazione
Wysokość rezerw wody w cypryjskim systemie zbiorników wodnych spadła z około ‧ mln m‧ lub ‧,‧ % objętości pod koniec ‧ r. do ‧ mln m‧ lub ‧ % całkowitej objętości w chwili obecnej, co na początku ‧ r. zmusiło władze do ścisłego racjonowania wody do celów nawadniania, a w ‧ r. do całkowitego zaprzestania udostępniania wody w tym celuDa una quantità di circa ‧ milioni di metri cubi o dal ‧,‧ % di capacità alla fine del ‧, la rete di bacini di Cipro raggiunge al momento attuale una capacità di appena ‧ milioni di metri cubi o del ‧ % della capacità totale, costringendo le autorità a un rigoroso razionamento dell’erogazione idrica destinata all’irrigazione all’inizio del ‧ e a sospenderla del tutto nel
Wszystkie urządzenia stosowane do nawadniania, które są albo stacjonarne, albo nie można ich przemieszczać podczas okresów wegetacyjnychGli impianti utilizzati per l
Większość upraw czosnku Ajo Morado de Las Pedroñeras jest sztucznie nawadniana, nieznaczna część działek nie jest nawadnianaLe colture di Ajo morado de Las Pedroñeras sono per la maggior parte irrigue; le parcelle non irrigate vengono raramente utilizzate a questo scopo
Oprócz tego należy także wziąć pod uwagę rozwiązania wspomagające budowę systemów nawadniania tam gdzie są one konieczne.Parallelamente a questa misura, dobbiamo prendere in considerazione soluzioni a sostegno della realizzazione dei sistemi di irrigazione laddove necessario.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1862 zdań frazy rura nawadniająca.Znalezione w 0,585 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.