Tłumaczenia na język włoski:

  • radiazione non ionizzante   
     
    promieniowanie, które nie zmienia struktury atomów, ale może powodować szkodliwe skutki biologiczne

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

promieniowanie jonizująceradiazione ionizzante

Przykładowe zdania z "promieniowanie niejonizujące", pamięć tłumaczeniowa

add example
stosuje się definicję promieniowania jonizującgo zawartą w dyrektywie Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego ograniczoną art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującegoradiazioni ionizzanti: radiazioni come definite dalla direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e con le limitazioni di cui alla direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
w zakresie podstawowych norm należy uwzględnić działalność lub czynności związane z pracą, które mogą spowodować znaczny wzrost narażenia na promieniowanie pracowników lub członków społeczeństwa. Nie można ich oddzielić od aspektu ochrony przed promieniowaniem, z uwagi na promieniowanie jonizujące ze sztucznych lub naturalnych źródeł promieniowania, jak również właściwą ochronę w przypadku interwencjiconsiderando che è auspicabile che per il campo d
zauważa, że zmieniły się oczekiwania wobec energii jądrowej, wyrażone w traktacie Euratom ‧ lat temu; zauważa, że oczekiwania te dotyczą obecnie w większym stopniu potrzeby dysponowania, w postaci traktatu Euratom, solidnymi ramami prawnymi w celu kontrolowania wykorzystania energii jądrowej w Unii Europejskiej oraz w celu integrowania w Unii Europejskiej krajów korzystających z energii jądrowej, poprzez przyjęcie dorobku prawnego Euratomu; uznaje, że ważne rozdziały tytułu ‧ traktatu Euratom umożliwiły ochronę ludności, pracowników oraz środowiska naturalnego przed promieniowaniem jonizującym (rozdział III), rozwój badań w dziedzinie zarządzania odpadami i bezpieczeństwa instalacji (rozdział I) oraz kontrolę bezpieczeństwa materiałów rozszczepialnych w Europie (rozdział VIIrileva che le aspettative riposte nell'energia nucleare espresse nel trattato Euratom cinquanta anni fa sono cambiate; sottolinea che esse vertono ormai maggiormente sulla necessità di disporre, tramite il trattato Euratom, di un quadro giuridico solido per controllare lo sfruttamento dell'energia nucleare nell'Unione europea e per accompagnare l'integrazione nell'UE di paesi che utilizzano il nucleare, mediante il recepimento dell'acquis comunitario in tema di Euratom; riconosce che, nel Titolo ‧ del trattato Euratom, capi importanti hanno consentito di tutelare le persone, i lavoratori e l'ambiente dalle radiazioni ionizzanti (Capo ‧), di sviluppare la ricerca nei settori della gestione dei rifiuti e della sicurezza delle installazioni (Capo ‧) e di attuare un controllo di sicurezza sui materiali fissili in Europa (Capo
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującegovista la direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Następnie są przechowywane, do chwili aż dana osoba osiągnie lub osiągnęłaby wiek ‧ lat, ale w żadnym wypadku nie mniej niż ‧ lat od zakończenia pracy powodującej narażenie na promieniowanie jonizująceIn seguito, esso è conservato fino a quando il lavoratore abbia, o avrebbe, compiuto i ‧ anni e, comunque, per almeno ‧ anni dalla cessazione dell
Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE środki spożywcze poddane promieniowaniu jonizującemu nie mogą być przywożone z państwa trzeciego, chyba że zostały poddane promieniowaniu w jednostce zatwierdzonej przez WspólnotęConformemente alla direttiva ‧/‧/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità
W odniesieniu do ewentualnych sytuacji awaryjnych wiążących się z oddziaływaniem promieniowania jonizującego, które mogą wywierać wpływ na inne państwa członkowskie, w celu ułatwienia organizacji ochrony radiologicznej w tych państwach należy przedłożyćPer le potenziali emergenze radiologiche che possono colpire altri Stati membri e per facilitare l’organizzazione della radioprotezione nei suddetti Stati
jest on wyposażony w przyrząd do ciągłego pomiaru i wskazywania odbieranej i kumulowanej w każdym locie dawki promieniowania kosmicznego (tj. całkowitego promieniowania jonizującego i neutronowego pochodzenia galaktycznego i słonecznego); lubil velivolo è dotato di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione cosmica totale (ossia dell’insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e solare) e la dose accumulata in ogni volo; oppure
Zakazane jest poddawanie żywności lub paszy ekologicznej lub surowców stosowanych w żywności lub paszy ekologicznej działaniu promieniowania jonizującegoÈ vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici
nie jest to aktualna sytuacja ze względu na różnice w podejściu poszczególnych Państw Członkowskich, w których zezwala się albo zakazuje poddawania środków spożywczych promieniowaniu jonizującemuche non è questo attualmente il caso, viste le pratiche differenti in uso negli Stati membri, alcuni dei quali autorizzano il trattamento degli alimenti con radiazioni, mentre altri lo vietano
Należy także ustanowić właściwe zasady w sprawie etykietowania środków spożywczych poddanych promieniowaniu jonizującemu, które nie są przeznaczone dla konsumenta końcowegoconsiderando che si debbono anche determinare norme appropriate per l
substancji radioaktywnych objętych dyrektywą Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującegoalle sostanze radioattive che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva ‧/‧/Euratom del Consiglio, del ‧ maggio ‧, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Nie ustanawiając, w wyznaczonym terminie, wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu umożliwienia odpowiedniej interwencji w przypadkach długotrwałego narażenia na promieniowanie jonizujące wynikającego z późniejszych skutków pogotowia radiologicznego lub przeszłej lub dawnej działalności lub czynności związanych z pracą, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/Euroatom ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującegoNon avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica o di un'attività lavorativa passata o desueta, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. ‧ della direttiva del Consiglio ‧ maggio ‧, ‧/‧/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
promowania efektywnych ram regulacyjnych, procedur i systemów mających zapewniać odpowiednią ochronę przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym z materiałów radioaktywnych, w szczególności z wysoce radioaktywnych źródeł, jak również ich bezpiecznego usuwaniala promozione di quadri normativi, procedure e sistemi efficaci, atti a garantire un adeguato livello di protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività e il loro smaltimento sicuro
W ramach Wspólnoty ustanawia się podstawowe normy ochrony zdrowia pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującegoSono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Podpunkt ML‧.f nie obejmuje kontrolą osobistych dozymetrów promieniowania jonizującegoIl punto ML‧.f. non sottopone ad autorizzazione i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni
napromieniowany lub poddany działaniu promieniowania jonizującegonapromienionyv o poddany działaniu promieniowania jonizującego
próbek poddano kontroli sprawdzającej, czy zostały one poddane działaniu promieniowania jonizującegoSono stati controllati ‧ campioni in relazione al trattamento con radiazioni ionizzanti
Podpunkt ML‧.g. nie ma zastosowania do osobistych dozymetrów promieniowania jonizującegoIl punto ML‧.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni
Każda emisja promieniowania jonizującego związana z funkcjonowaniem musi być ograniczona do najniższego poziomu, wystarczającego do właściwego funkcjonowania maszyny podczas ustawiania, działania i czyszczeniaOgni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura
W ramach Wspólnoty usta nawia się podstawowe normy ochrony zdrowia pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego .Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti .
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego państwa członkowskie są zobowiązane do przesłania Komisji co rokuA norma dell'articolo ‧, paragrafo ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione
niniejsza dyrektywa nie narusza stosowania dyrektywy Rady ‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego [‧]che essa non pregiudica l
Niniejsza dyrektywa ramowa zostanie uzupełniona dyrektywą ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego[‧], zwaną dalejconsiderando che la presente direttiva quadro sarà integrata dalla direttiva ‧/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ‧ febbraio ‧, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, in prosieguo «direttiva di applicazione»
Do czasu ewentualnego opracowania przepisów wspólnotowych dotyczących jonizacji, produkty mięsne nie mogą być poddawane promieniowaniu jonizującemuIn attesa di una eventuale normativa comunitaria in materia di ionizzazione, i prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1784 zdań frazy promieniowanie niejonizujące.Znalezione w 1,395 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.