Tłumaczenia na język włoski:

  • diritto di compensazione   
     
    prawo do otrzymania kwoty rekompensującej poniesione straty albo doznane krzywdy

Przykładowe zdania z "prawo do odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu można również wnosić roszczenia do sądów krajowych o odszkodowanie za szkody poniesione przez konkurencję beneficjenta i inne osoby trzecie z tytułu niezgodnej z prawem pomocy państwaNel quadro del ruolo che svolgono ai sensi dell'articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE, i giudici nazionali possono anche essere chiamati a pronunciarsi su domande di risarcimento di danni causati dall'aiuto di Stato illegale a concorrenti del beneficiario e terzi
Istnienie tego typu odpowiedzialności , w wyjątkowych okolicznościach , w porządkach prawnych pewnych innych państw członkowskich jest co do zasady ograniczone wyłącznie do aktów administracyjnych , z wyraźnym wyjątkiem prawa francuskiego , które jako jedyne dopuszcza wyraźnie ten typ odpowiedzialności w odniesieniu do działalności legislacyjnej , w zakresie , w jakim szkoda jest nienormalna , szczególna , istotna i bezpośrednia , a ustawodawca nie działał w interesie ogólnym oraz nie wykluczył zasady odszkodowania .Se tale tipo di responsabilità si riscontra , in presenza di circostanze eccezionali , nell ordinamento giuridico di taluni altri Stati membri , esso sarebbe , in genere , limitato ai soli atti amministrativi , ad eccezione del solo diritto francese che ammetterebbe chiaramente tale tipo di responsabilità in presenza di un attività legislativa , purché il danno sia anormale , speciale , grave e diretto , il legislatore non persegua interessi generali e non abbia escluso un risarcimento .
Przepisy prawa UE zapewniająochronę obywatelom będącym nawakacjach , np. aby nie stali się ofiarami niezgodnych z prawem i prowadzących do nadużyć umów dotyczących korzys tania z apartamentów lubwilli w UE w systemie podziału czasu.Istniej ą także przepisy gwarantujące , że obywatele otrzymają odszkodowanie , jeśli bi uro podróży zbankrutuje lubnie spełni standardów jakościowychprzedstawionych w materiałach reklamowych .Le leggi dell UE proteggono i cittadiniin vacanza affinché , ad esempio , nonsiano vitt ime di contratti illegali o abusivi di multiproprietà di appartamentio ville nel territorio dell Unione .
W swym siódmym pytaniu Bundesvergabeamt dąży zasadniczo do ustalenia , czy zgodna ze wspólnotowymi zasadami równoważności i skuteczności jest sytuacja , gdy prawo krajowe przewiduje dla wniosku o stwierdzenie naruszenia , który jest bezwzględną przesłanką dla późniejszego powództwa o odszkodowanie , termin zawity maksymalnie sześciu miesięcy od daty domniemanego udzielenia zamówienia niezgodnie z prawem zamówień publicznych .Con la sua settima questione , il Bundesvergabeamt intende sostanzialmente sapere se sia compatibile con i principi di equivalenza e di effettività il fatto che la legge nazionale preveda , per una domanda di accertamento in materia di norme sull aggiudicazione di appalti pubblici che sia presupposto obbligatorio di una successiva domanda di risarcimento danni , un termine di decadenza di sei mesi al massimo a partire dalla data dell asserita aggiudicazione in contrasto con le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici .
Ofiary wypadków spowodowanych przez takie pojazdy będą miały prawo do występowania o odszkodowanie do organu odszkodowawczego w kraju, w którym zdarzył się wypadekLe vittime di infortuni causati da tali veicoli possono chiedere di essere risarcite all'organismo di indennizzo del paese in cui è avvenuto l'infortunio
Nie tracąc prawa do przewozu, pasażerowie mogą domagać się od przewoźnika odszkodowania w przypadku opóźnionego przybycia do miejsca docelowego określonego w umowie przewozuFermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto
Prawo do odszkodowania na mocy niniejszej konwencji wygasa, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte w ciągu trzech lat od daty wystąpienia szkodyI diritti all
Orzekł on w istocie , że nawet zakładając , że omawiane dyrektywy mogą być uznane za bezpośrednią podstawę wydania krajowych decyzji w sprawie okresowych kar pieniężnych oraz że skarżący mają interes prawny w stwierdzeniu niezgodności tych przepisów z prawem , ich skarga o odszkodowanie nie stanowi stosownego środka do zrealizowania tego celu .Esso ha infatti dichiarato che , anche a mmesso che le direttive controverse potessero essere considerate direttamente all origine delle dette decisioni nazionali sulle penali , e che i ricorrenti avessero quindi un interesse a farne constatare l ill egittimità , il loro ricorso per risarcimento danni non costituiva lo strumento appropriato a tale scopo .
Sprawy połączone od C-‧/‧ do C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Bitonto- Włochy)- Vincenzo Manfredi przeciwko Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-‧/‧), Antonio Cannito przeciwko Fondiaria Sai SpA (C-‧/‧) i Nicolò Tricarico (C-‧/‧), Pasqualina Murgolo (C-‧/‧) przeciwko Assitalia SpA (Artykuł ‧ WE- Konkurencja- Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki- Szkody spowodowane przez pojazdy samochodowe, statki i motorowery- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- Podwyżka składek- Wpływ na handel między państwami członkowskimi- Prawo osób trzecich do żądania naprawienia poniesionej szkody- Właściwy sąd krajowy- Termin przedawnienia- Odszkodowania mające charakter sankcjiCause riunite da C-‧/‧ a C-‧/‧: Sentenza della Corte (Terza Sezione) ‧ luglio ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Bitonto)- Vincenzo Manfredi/Lloyd Adriatico Assicurazioni (C-‧/‧), Antonio Cannito/Fondiaria Sai SpA (C-‧/‧), Nicolò Tricarico (C-‧/‧), Pasqualina Mugolo (C-‧/‧)/Assitalia SpA, (Art. ‧ CE- Concorrenza- Intesa- Sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile- Aumento dei premi- Effetti sul commercio tra Stati membri- Diritto dei terzi di chiedere il risarcimento del danno subìto- Giudice nazionale competente- Termine di prescrizione- Indennizzi a carattere sanzionatorio
Jeśli lot jest opóźniony o co najmniej trzy godziny , pasażerowie mają prawo do takiego samego odszkodowania , jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu , o ile linia lotnicza nie udowodni , że do opóźnienia doszło z powodu wyjątkowych okoliczności .a meno che la compagnia aerea sia in grado di provare che il ritardo è imputabile a circostanze eccezion ali .
Ponadto zastrzega on sobie prawo do żądania odszkodowaniaL'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere un risarcimento in caso di danni
Ustanawiają one jako środek zapobiegania nadużyciom i ochrony pracowników na czas określony, obowiązek zapłaty przez pracodawcę wynagrodzenia i odszkodowania za zwolnienie, w sytuacjach, stanowiącego nadużycie, zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony biorąc pod uwagę, że i) obowiązek zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania za zwolnienie przewidziany jest przez prawo krajowe dla każdego stosunku pracy i w szczególności nie ma na celu zapobieżenia nadużyciom w rozumieniu porozumienia ramowego, oraz ii) w szczególności obowiązek zapłaty odszkodowania za zwolnienie w momencie rozwiązania umowy lub stosunku pracy na czas określony jest wynikiem zastosowania klauzuli ‧ porozumienia ramowego odnoszącej się do niedyskryminacji pracowników na czas określony w porównaniu z pracownikami na czas nieokreślony iEsse prevedano, come mezzo di prevenzione dell'abuso e di tutela dei lavoratori a tempo determinato, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento in situazioni di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, considerato che i) l'obbligo di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento è previsto dal diritto nazionale in ogni caso di rapporto di lavoro e non ha lo scopo, in particolare, di prevenire l'abuso, ai sensi dell'accordo quadro, e ii) in particolare, l'obbligo di pagare un'indennità di licenziamento all'atto della risoluzione dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato è la conseguenza dell'applicazione della clausola ‧ dell'accordo quadro, relativa alla non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato e
W sektorze rolnym pomoc przyznana w związku z przeniesieniem zabudowań gospodarskich nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu, w przypadku gdy potrzeba przeniesienia wynika z wywłaszczenia, które zgodnie z prawodawstwem danego państwa członkowskiego daje prawo do odszkodowaniaNel settore agricolo, l’aiuto concesso per il trasferimento di edifici adibiti ad aziende agricole non costituisce aiuto di Stato come definito all’articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE, qualora i risultati ottenuti dal trasferimento eseguito in seguito ad espropriazione che, in conformità con la legislazione dello Stato membro interessato, diano diritto a compensazione
Następnie skarżąca wniosła kolejną skargę (sprawa T-‧/‧ MyTravel przeciwko Komisji) w celu dochodzenia odszkodowania, które jej zdaniem poniosła w wyniku błędów Komisji i naruszenia przez nią prawa wspólnotowego w postępowaniu, doprowadziło do stwierdzenia nieważnościLa ricorrente ha poi proposto un ulteriore ricorso (causa T-‧/‧, MyTravel/Commissione) chiedendo il risarcimento dei danni asseritamene subiti a causa degli errori e delle violazioni del diritto comunitario commessi dalla Commissione nella gestione della vicenda che ha condotto all'annullamento
Wykładni art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów należy dokonywać w taki sposób, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub stosunku pracy spowodowanego spełnieniem przesłanek stosowania tego przepisu i niezwiązanego z jakimkolwiek uchybieniem zobowiązaniom wynikającym z tej dyrektywy przez przejmującego, przepis ten nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku zapewnienia pracownikowi prawa do odszkodowania pieniężnego od przejmującego na takich samych zasadach, jakie mają zastosowanie do prawa, na które pracownik może się powołać w przypadku gdy pracodawca niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę lub stosunek pracyL'art. ‧, n. ‧, della direttiva del Consiglio ‧ marzo ‧, ‧/‧/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di una risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dettata dalla ricorrenza delle condizioni di applicazione di detta disposizione e indipendente da qualsivoglia inadempimento del cessionario agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima, gli Stati membri non sono tenuti a garantire al lavoratore un diritto ad un indennizzo economico a carico del detto cessionario in condizioni identiche al diritto di cui un lavoratore può avvalersi allorché il datore di lavoro pone illegittimamente fine al suo contratto di lavoro o al suo rapporto di lavoro
Rozważa się obowiązki przewoźników w przypadku przerwania podróży, odnoszące się do dostarczania informacji, prawa do uzyskania pomocy, zmiany trasy i zwrotu kosztów, odszkodowania związanego z ceną biletu oraz innych środków dodatkowych na rzecz pasażerówIn caso di interruzione del viaggio sono previsti alcuni obblighi a carico dei vettori, in particolare fornire informazioni e assistenza, offrire itinerari alternativi e il rimborso, risarcire il prezzo del biglietto e attuare altre misure a favore dei passeggeri
Należy też zwrócić uwagę na następujące aspekty: gwarancję zakwaterowania w razie odwołania, prawo do natychmiastowej pomocy w razie wypadku, prawo do odszkodowania w razie odwołania oraz zapewnienie pasażerom aktualnej informacji w drodze elektronicznej.Andrebbe sottolineato anche quanto segue: la garanzia di una sistemazione in caso di cancellazione, il diritto a ricevere assistenza immediata in caso di sinistro, il diritto a risarcimento in caso di cancellazione, e la la trasmissione in tempo reale ai passeggeri di informazioni aggiornate per via elettronica.
Sprawa F-‧/‧: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ listopada ‧ r.- Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Skarga odszkodowawcza- Zarzut niezgodnego z prawem zachowania służby medycznej Komisji- Niedopuszczalność- Brak złożenia wniosku o odszkodowanie w rozsądnym terminieCausa F-‧/‧: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) ‧ novembre ‧- Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica- Funzionari- Ricorso per risarcimento danni- Preteso comportamento illecito del servizio medico della Commissione- Irricevibilità- Mancato rispetto di un termine ragionevole per introdurre la domanda di risarcimento
uważa, że osoby prywatne, które nabyły nieruchomość w Hiszpanii i były świadome prawdopodobnej nielegalności danej transakcji, mogą zostać zobowiązane do poniesienia kosztów podjętego przez siebie ryzyka, co powinno tym bardziej stosować się a fortiori przez analogię do podmiotów pracujących zawodowo w tym sektorze; uważa w zwiazku z tym, że deweloperzy, którzy zawierając umowy powinni być świadomi ich niezgodności z prawem, nie powinni być uprawnieni do otrzymania odszkodowania z tytułu odstąpienia od realizacji planów urbanistycznych z powodu braku zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, ani nie powinno im przysługiwać automatyczne prawo do zwrotu już poniesionych kosztów na rzecz władz miejskich, jeśli zostały one poniesione ze świadomością, iż zawarta umowa jest prawdopodobnie niezgodna z przepisami prawaritiene che, se i singoli cittadini che hanno acquistato delle proprietà in Spagna, pur essendo consapevoli della possibile illegalità dell'operazione stessa, possono essere obbligati a sostenere i costi derivanti dal rischio assunto, lo stesso ragionamento andrebbe applicato, a fortiori, ai professionisti del settore; ritiene pertanto che i promotori immobiliari che hanno stipulato contratti della cui illegalità sarebbero dovuti essere a conoscenza, non dovrebbero aver diritto ad alcuna compensazione per i progetti abbandonati a causa della non conformità con la legislazione nazionale ed europea, né tantomeno il diritto automatico al rimborso dei versamenti già effettuati ai comuni, se effettuati con la consapevolezza della possibile illegalità dei contratti conclusi
Artykuł ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ stanowi, że dla przewoźników lotniczych powinny zostać przewidziane sankcje w razie odmowy wypłaty odszkodowania, innej formy transportu lub prawa do zwrotuL'art. ‧ del regolamento n. ‧/‧ prevede che, nell'ipotesi in cui non si proceda all'attribuzione di una prestazione compensativa, ad un'altra forma di trasporto, ovvero al risarcimento del danno, debbano essere previste sanzioni per le compagnie di volo
Nadzór ten nie powinien mieć wpływu na prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się do dochodzenia odszkodowania przed sądami zgodnie z prawem krajowymLa verifica non deve incidere sul diritto delle persone disabili e delle persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale
zasądzenie odszkodowania wraz z (i) odsetkami za zwłokę jako rekompensaty szkód dla jego kariery (ii) oraz dodatkowego odszkodowania w formie zgodnego z prawem i prawidłowego wynagrodzenia, w szczególności na podstawie przepisu przejściowego art. ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym od dnia ‧ maja ‧ r. lub ewentualnie obniżenie wysokości składek emerytalnych w oparciu o zasadę równego wynagrodzeniaCondannare il convenuto al risarcimento del danno subito, ivi compresi gli interessi di mora e compensativi per il danno alla carriera subito dal ricorrente, nonché per gli altri danni attinenti alla regolare retribuzione, in particolare per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. ‧ dell'allegato ‧ dello Statuto del personale, in vigore al ‧o maggio ‧, ovvero, in via subordinata, disporre la riduzione dei contributi al regime pensionistico sulla base del principio della parità di trattamento retributivo
W wyjątkowych przypadkach osoba, której dane dotyczą, powinna mieć także prawo do kierowania roszczeń wobec podwykonawcy przetwarzania i w razie potrzeby uzyskania od niego odszkodowania, jeżeli zarówno podmiot przekazujący, jak i odbierający dane przestały istnieć faktycznie lub formalnie albo stali się niewypłacalniEccezionalmente l’interessato deve potere agire in giudizio, anche ai fini del risarcimento dei danni, nei confronti del subincaricato qualora sia l’esportatore che l’importatore siano scomparsi di fatto, abbiano giuridicamente cessato di esistere o siano divenuti insolventi
Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia ‧ maja ‧ r.- Suvikas przeciwko Radzie (Służba publiczna- Pracownicy tymczasowi- Kwestie incydentalne- Poufne dokumenty- Dokumenty uzyskane niezgodnie z prawem- Usunięcie dokumentów- Zatrudnienie- Wakujące stanowisko- Niezgodne z prawem odrzucenie kandydatury- Stwierdzenie nieważności- Skarga o odszkodowanie- Utrata szansy na zatrudnienie- Ocena ex aequo et bonoCausa F-‧/‧: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) ‧ maggio ‧- Suvikas/Consiglio (Funzione pubblica- Agenti temporanei- Incidente procedurale- Documenti riservati- Documenti ottenuti illecitamente- Stralcio di documenti- Assunzione- Posto vacante- Rigetto illegittimo di una candidatura- Annullamento- Ricorso per risarcimento danni- Perdita della possibilità di essere assunti- Valutazione ex aequo et bono
Trzeci zarzut to w głównej mierze zarzut naruszenia prawa wspólnotowego poprzez przyznanie odszkodowania za szkodę materialną, która nie jest ani rzeczywista, ani pewna, a pomocniczo- naruszenia obowiązku uzasadnienia przy obliczaniu szkody, do stanowi dla Trybunału przeszkodę w sprawowaniu kontroli nad przestrzeganiem zasady proporcjonalnościIl terzo motivo in via principale, attiene ad una violazione del diritto comunitario, poiché accorda un risarcimento per un asserito danno materiale che non è né reale, né certo, e, in via subordinata, al mancato rispetto dell'obbligo di motivazione al momento della valutazione del danno, impedendo alla Corte di esercitare il suo controllo sul rispetto del principio di proporzionalità
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 917647 zdań frazy prawo do odszkodowania.Znalezione w 118,146 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.