wymowa: IPA: naˈʥ̑ɛ̇ja /naˈʥeja/  

Tłumaczenia na język włoski:

 • speranza   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  oczekiwanie spełnienia się upragnionej rzeczy; wiara, że to się wydarzy
   
  Credere che un desiderio possa realizzarsi in futuro.

Pozostałe znaczenia:

 
osoba, rzecz, działanie z którą wiążemy oczekiwania, pragnienia

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (6)

Cena nadzieiDifesa ad oltranza
Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadziejaGuerre Stellari
mieć nadziejędesiderare; sperare; speranza
nadziejęsperare; speranza
przylądek dobrej nadzieicapo di buona speranza
Wzgórze nadzieiRitorno a Cold Mountain

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nadzieja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komitet wyraża nadzieję, że kwestia ta będzie uważnie monitorowana, zwłaszcza mając na uwadze możliwe negatywne oddziaływanie na kolejnych odbiorcówIl CESE auspica che questo aspetto sia attentamente monitorato, anche per la rilevanza delle prevedibili conseguenze negative a valle
Dlatego proszę pana, pomimo krótkiego okresu czasu do posiedzenia Rady w poniedziałek, aby postarał się pan uprościć swoje rozwiązania i myśleć realistycznie, tak aby pozytywna wiadomość dla sektora, oczekującego naszej pomocy z wielką nadzieją, nie stała się powodem do jego wielkiego rozczarowania.Di conseguenza Le chiedo, nonostante i tempi ridotti a nostra disposizione prima del Consiglio di lunedì, di compiere uno sforzo di semplificazione e di essere realistico, in modo che il segnale politico positivo non divenga un'enorme delusione per il settore, che guarda a noi con grande speranza.
Z tego względu z ogromnym zadowoleniem przyjmuję przedmiotowe sprawozdanie i mam nadzieję, że jutro posłowie do tego Parlamentu nie pozwolą mu przepaść.Apprezzo dunque moltissimo l'odierna relazione e spero che domani voi, membri di questa Camera, ne confermerete la validità e la forza.
Mamy nadzieję, że strony zaangażują się w znalezienie pragmatycznego rozwiązania mającego na celu kontynuowanie rozmów, które powinny pozwolić na zajęcie się wszystkimi nierozstrzygniętymi kwestiami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa i stabilności, w tym w górnym biegu rzeki Kodori i rejonie miasta Achalgori, jak też oczywiście pilnym zagadnieniem wysiedleńców.Auspichiamo l'impegno delle parti a trovare una soluzione pragmatica per portare avanti le discussioni al fine di affrontare e risolvere tutte le questioni ancora pendenti, in particolare gli accordi su sicurezza e stabilità, anche nella valle di Kodori e nella regione dell'Akhalgori nonché, naturalmente, l'urgente questione degli sfollati.
Podobnie jak państwo, mam nadzieję, że w ciągu dziesięciu lat uda nam się rzeczywiście zmniejszyć emisję, a jednocześnie zahamować wzrost naszego uzależnienia od źródeł energii z krajów trzecich, szczególnie ropy naftowej i gazu.Anch'io come voi spero che nell'arco dei prossimi dieci anni si riescano a ridurre le emissioni e, al contempo, a porre un freno alla nostra dipendenza crescente dalle risorse energetiche dei paesi terzi, in particolare petrolio e gas naturale.
Dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że jutro zyskamy wsparcie, które pozwoli nam podjąć dalsze działania w sprawie tego ważnego sprawozdania.Grazie a tutti e mi auguro che domani avremo il sostegno necessario a procedere con questa importante relazione.
Mam jednak nadzieję, że we wrześniu Komisja przedłoży sprawozdanie przedstawiające strategie związane z tą kwestią.Auspico tuttavia che la Commissione presenti a settembre una relazione che definisca le linee strategiche in materia.
Zakładamy, że jesteś już obeznany przynajmniej z jednym graficznym interfejsem użytkownika, takim jak np. CDE;, Geos, GEM, & NeXTSTEP;, & Mac;, OS/‧ lub & Microsoft; & Windows;. Nie będziemy więc pisać o tym, jak posługiwać się myszką, czy klawiaturą, ale skupimy się na, mamy nadzieję, bardziej interesujących rzeczachDiamo per scontato che l' utente abbia familiarità almeno con una interfaccia grafica, per esempio CDE;, Geos, GEM, & NeXTSTEP;, & Mac;, OS/‧ oppure & Microsoft; & Windows;. Di conseguenza, non spiegheremo l' uso di mouse o tastiera ma ci dedicheremo ad argomenti, speriamo, più interessanti
z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie agencji w przekazywanie obywatelom informacji na temat swojej działalności i ma nadzieję, że pojawią się dalsze środki służące rozwojowi i wzmocnieniu strategii agencji w zakresie informacji i komunikacjisi compiace dell’impegno dell’Agenzia ad informare i cittadini sulle sue attività ed auspica che vengano adottate ulteriori misure per sviluppare e rafforzare la strategia d’informazione e comunicazione dell’Agenzia
Gratuluję Radzie zaproponowania szczytu UE-Afryka w grudniu i mam nadzieję, że szczyt nie będzie zależał od tego, czy będzie w nim brała udział jedna osoba.Mi congratulo con il Consiglio per essersi esposto con il Vertice UE-Africa di dicembre e mi auguro che non si basi sul fatto che una persona partecipi o meno al vertice.
Myślę, że istnieje jednak cień nadziei i to sama Nigeria musi przewodzić działaniom mającym sprowadzić ją z powrotem na właściwą drogę.Credo ci sia un barlume di speranza, ed è la stessa Nigeria che deve mettersi alla testa di un movimento per rimettere in sesto il paese.
Wyrażamy zadowolenie z faktu, że sprawozdawca wziął pod uwagę niezwykłą pracę wykonaną przez "Société de legislation comparée”, i mamy nadzieję, że w staraniach tych zostanie uwzględnione nasze wspólne dziedzictwo w postaci prawa rzymskiego.Siamo lieti che il relatore abbia tenuto conto del notevole lavoro compiuto dalla Société de législation comparée e ci auguriamo che esso venga svolto facendo riferimento alla nostra eredità comune, il diritto romano.
Miejmy nadzieję, że nasza pomoc i spójność naszych działań w nadchodzących miesiącach pomoże w kontynuacji procesu, ponieważ w tej chwili nie jest on jeszcze zakończony.Speriamo che il nostro contributo e la coerenza delle nostre azioni nei prossimi mesi offrano un ulteriore sostegno al processo, perché, al momento, non è ancora completo.
Pragnę również podziękować Komisji i Radzie za pomoc i wsparcie. Współpraca i dyskusje, a także wkład w postaci pomysłów ze strony tych wszystkich osób, sprawiły, że mogłem dziś złożyć przed Państwem to sprawozdanie - które, mam nadzieję, uzyska ogólne poparcie.È in virtù della collaborazione, della discussione e dell'apporto di idee da parte di tutti coloro che ho nominato che oggi posso presentarvi questa relazione, e spero che otterrà un consenso generale.
Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.Desideriamo soltanto aprire il dibattito allo scopo di individuare possibili meccanismi che ci aiutino a risolvere questo problema nel modo migliore. L'obiettivo dell'interrogazione consiste pertanto nell'avviare il dialogo con la Commissione, nella speranza poter eliminare questa scappatoia e porre fine a un problema serio, in particolare per i cittadini coinvolti loro malgrado nel fallimento di una compagnia aerea.
Mam również nadzieję, że na szczycie, który ma się odbyć w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Romów w Kordobie, prezydencja hiszpańska przyczyni się również znacznie do szybkiego sfinalizowania europejskiej strategii na rzecz Romów, która obecnie nabiera kształtów.Spero inoltre che in occasione del vertice che si terrà alla Giornata internazionale del popolo rom di Cordoba, la presidenza spagnola vorrà contribuire alla rapida conclusione della strategia europea per i rom attualmente in fase di definizione.
Mamy dyrektywę o telewizji bez granic, wdrażaną obecnie w ramach dyrektywy w sprawie usług audiowizualnych bez granic, która, jak mam nadzieję, sprawi, że usługi typu VOD staną się usługami ogólnoeuropejskimi.Abbiamo la nostra direttiva televisione senza frontiere, che ora viene attuata mediante una direttiva sui servizi audiovisivi senza frontiere, con cui spero ardentemente che i servizi video on demand possano diffondersi in tutta Europa.
Gratuluję negocjatorom z Unii Europejskiej i mam nadzieję, że w przyszłości zawsze będziemy reprezentowani przez tak wytrwałych, bystrych i odnoszących sukcesy negocjatorów.Mi congratulo con i negoziatori dell'Unione europea e spero che, in futuro, saremo sempre rappresentati da figure così tenaci, acute e di successo.
Komisja doskonale zdaje sobie sprawę z tego problemu, ale brakuje konkretnych działań, które - jak należy mieć nadzieję - pojawią się w przyszłej wspólnej polityce rolnej i będą obejmowały wydajne i elastyczne mechanizmy zarzadzania rynkowego, służące zwalczaniu problemów i przeciwdziałaniu im.La Commissione è ben consapevole del problema, ma mancano provvedimenti dedicati, che auspichiamo siano previsti nella futura Politica agricola comune, mediante meccanismi efficienti e flessibili di gestione del mercato per combattere e agire contro questi stessi problemi.
Do tej pory znaczną część wsparcia finansowego przeznaczano dla dużych przedsiębiorstw i organizacji i przy wielu okazjach podkreślano, że zwykli obywatele Unii Europejskiej nie mają wielkich szans ani nadziei na wsparcie finansowe.Fino ad oggi, la maggior parte del sostegno finanziario è stato riservato alle aziende e alle organizzazioni di grandi dimensioni e in molte occasioni è stato sottolineato che fino ad ora i comuni cittadini dell'Unione europea hanno avuto poca o nessuna speranza di ricevere un sostegno finanziario.
Chciałabym poinformować, że otrzymaliśmy 170 odpowiedzi, które są obecnie analizowane i mamy nadzieję, że streszczenie tych odpowiedzi będzie gotowe pod koniec lata, a w takim wypadku oczywiście dostarczymy je państwu.Desidero informarvi che abbiamo ricevuto 170 risposte, che al momento sono in fase di valutazione, e auspichiamo di avere una sintesi di tali risposte entro la fine dell'estate, nel qual caso certamente vi forniremo questa sintesi.
W tej kwestii nadal nie mamy rozwiązania, mam jednak nadzieję, że Radzie uda się podjąć poważną dyskusję na temat istoty zagadnienia.A tale proposito, c'è ancora una questione in sospeso, ma spero che Consiglio riesca a intraprendere una discussione seria su ciò di cui effettivamente si tratta.
Dla Josepha Rieglera książka ta stanowi próbę przywrócenia Europie odrobiny nadziei po katastrofalnym 2005 r .Secondo Joseph Riegler , il libro è un tentativo di ridare all Europa un po di speranza dopo l annus horribilis 2005.
Te propozycje będą przedmiotem obrad Rady Europejskiej pod koniec października i - jak należy mieć nadzieję - staną się podstawą pełnoprawnej pozycji negocjacyjnej UE w sprawie finansowania.Queste proposte saranno discusse dal Consiglio europeo alla fine di ottobre e speriamo possano costituire la base di una posizione negoziale matura dell'Unione europea sui finanziamenti.
Parlament zobowiązał się do tego i mam nadzieję, że za dwa tygodnie Rada i Komisja będą równie konkretne.Il Parlamento si è impegnato in questo senso e auspico che il Consiglio e la Commissione prendano posizioni altrettanto chiare entro due settimane.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10995 zdań frazy nadzieja.Znalezione w 1,465 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.