wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl  

Tłumaczenia na język włoski:

 • farfalla     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
 • farfalle   
  []
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (7)

Efekt motylaEffetto farfalla
Gromada MotylAmmasso della Farfalla
Motyl i skafanderLo scafandro e la farfalla
motyl jedwabnikabombici del gelso
motylefarfalle; farfalla; lepidotteri
MotyleLepidoptera
ryba motylpesce scorpione; pesce cobra; pesce leone

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zmienila sie dla ciebie w motyla?È diventata una farfalla per te?
No chodźcie obcy, ja... ja wcale się nie boję bo unoszę się jak motyl i... i żądle jak pszczoła, psyForza, alieni, io... non ho paura di niente perchè sono leggero come una farfalla ma pungo come un' ape
Poczwara, ale daj mi parę tygodni, a zrobię z niej motylaE ' un rottame, ma tra qualche settimana, la farfalla uscirà dal boe' e' olo
Opowieść o Chuang- tze i motylu?La favola di Chuang- tze e la farfalla?- Sì
Mówiłeś, że mogę naprawić błędy mojego życia, stając na odpowiednie motyleMi avevi detto che schiacciando le farfalle giuste avrei potuto correggere i miei errori
Tomek bardzo chciał , żeby motyl usiadł mu na dłoni . Ale , fru ! – motyl odl eciał już daleko .Tom avrebbe voluto che la farfalla si posasse sulla sua mano , ma quella è già andata via , volteggiando .
Od roku 2000 projekty LIFE w sposób pośredni lub bezpośredni koncentrowały się na ochronie 10 zagrożonych gatunków motyli . Najwięcej projektów związanych jest z gatunkiem zwanym przeplatka aurinia ( Euphydryas aurinia ) .Dal 2000 , i progetti LIFE si sono occupati , direttamente o indirettamente , della salvaguardia di dieci specie minacciate di farfalle ; fra ques te , oggetto di maggiore attenzione è la fritillaria di palude ( Euphydryas aurinia ) .
Nigdy wcześniej ich nie widziałam, ale ona lubi motyleBeh, non l' ho mai visto prima, ma a lei piacciono le farfalle
To jest motylÈ una farFalla
Będę motylemIo saro ' una farfalla
Ja jestem motylemIo sono una farfalla!
wyłącznie motyle birdwing (motyle z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troidessolo Ornitottere
Niektóre z rzadkich motyli , które potrz ebują suchych siedlisk bez drzew i krzewów już znikły z tego obszaru .Alcune rare farfalle che necessitano di habitat secchi e senza alberi e cespugli stanno scomparendo da questa area .
Dlatego też, ponieważ UE mierzy się z alarmującymi statystykami dotyczącymi utraty różnorodności biologicznej, które pokazują, że zagrożonych wyginięciem jest 42 % ssaków, 43 % ptaków, 45 % motyli, 30 % płazów, 45 % gadów i 52 % ryb słodkowodnych, jestem przekonany, że przepisy, które właśnie wprowadzono mają podstawowe i zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, a nawet poprawy jej stanu.Quindi, considerato che l'Unione europea registra tassi allarmanti di perdita di biodiversità, al punto che il 42 per cento dei mammiferi, il 43 per cento degli uccelli, il 45 per cento delle farfalle, il 30 per cento degli anfibi, il 45 per cento dei rettili e il 52 per cento dei pesci di acqua dolce sono minacciati di estinzione, credo che le norme che sono state appena applicate siano essenziali e vitali ai fini della conservazione della biodiversità e persino del suo incremento.
Motyl ma dwa stadia życiaIl ciclo vitale della farfalla si articola in due fasi
Tego z motylemQuello... della farfalla
Odbywają się one w takich miejscach, jak Szklarnie w Retiro i Casa de Campo, Ośrodek Motyli i Owadów, Ośrodek Ptactwa i Bocianów, kompostownia w Migas Calientes oraz w ramach takich akcji, jak dni obrączkowania, dni ogrodów miejskich, warsztaty dla dzieci, wycieczki rowerowe itpSono previste giornate speciali dedicate all'inanellamento degli uccelli, ai giardini in città, ai workshop per bambini, alle escursioni in bicicletta, ecc
Zarządzanie gruntami ornymi zapobieganie erozji powietrznej i wodnej ; nieobsia ne fragmenty pola w obrębie upraw przeznaczone dla ptaków ; nieuprawiane pasy ochronne łąki kośne , pastwiska w lesie , szuwary ; podmokłe użytki zielone przeznaczone na lęgowiska i miejsca żerowania ptaków ; łąki dzikich kwiatów dla pszczół i motyliestensivizzazionedegliallevamenti ridottadensitàdianimaliestagionedipascoloabbreviatanellabrughiera .
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosatCome descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧Ab‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry‧F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
Dlaczego wojsko miałoby eksperymentować na motylach?Beh... perche ' i militari dovrebbero sottoporre una farfalla a dei test?
Ale Tomek nie zwracał na niego uwagi , tak bardzo cieszył się , że może sobie biec za motylem .Tom non lo ascolta nemmeno , tanto è contento di seguire il volo della farfalla .
Jak wagony z wróżkami albo motyle albo ważkiCome un carro a forma di fata o di farfalle, o di libellule
który był królową wszystkich motyli śwituche era la regina di tutte le farfalle del mattino
Liczebność i rozmieszczenie wybranych gatunków ( np. ptaków , motyli ) 2 .Abbondanza e distribuzione di specie selezionate ( ad es . uccelli , farfalle)2 .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,304 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.