Tłumaczenia na język włoski:

  • numero della portata   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nieIn studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno-tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
Jego cykl życiowy jest w dużym stopniu uzależn iony od liczebności jego głównego źródła pożywienia – leminga górskiego ( Lemmus lemmus ) , którego liczebność regularnie , co 3 – 5 lat , rośnie , a potem spada.W szczytowych latach , kiedy lemingów jest stosunkowo dużo , samica lisa arktycznego może wychować mioty liczące 12 – 20 młodych , jednak w okresach , kiedy brakuje pożywienia , tylko kilka młodych osobników jest w stanie przeżyć pierwszych kilka miesięcy .Il suo ciclo vitale è legato all abbondanza della sua preda principale , il lemming ( Lemmuslemmus ) , che ogni 3-5 anni va incontro a vere e proprie esplosioni demografiche . Negli anni di sovraffollamento dei lemming , la volpe artica può allevare cucciolate di 12-20 volpacchiotti , mentre in altri periodi la mancanza di cibo riduce il successo riproduttivo e solo pochi cuccioli riescono a sopravvivere ai primi mesi .
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejIn studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotuComunque, nei conigli in gravidanza cui erano state somministrate dosi giornaliere da ‧ a ‧ g/kg si aveva riassorbimento fetale e riduzione della prole
Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludziA livelli di esposizione più bassi di quelli ottenuti a dosi terapeutiche nell uomo, posaconazolo ha causato modifiche dello scheletro e malformazioni, distocia, aumento del periodo di gestazione, riduzione della dimensione media della nidiata e della vitalità postnatale
W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królikówNegli studi sullo sviluppo embriofetale, dasatinib ha, allo stesso modo, indotto lesioni embrionali con associata diminuzione della dimensione della cucciolata nei ratti così come alterazioni scheletriche fetali sia nei ratti sia nei conigli
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejIn studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno-tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
Sądu ed miocie rz za licza ” a cj a , ne w p ko ns um en z o nic z na ra ed uk tr gu laminu re ed się bi or st rz y 1 nic z ag ię cia a 1 tw ona osób ły w pa o z ep w a p ól not W s gn zy a 1 ow ż a w a az yk w a ep rz1 o » le rc e ac dal to se gu it ti st i che ta e di m en es oc pr à e di m en te m un e co senza « ia oc applicabile è pr persone g or ia e zz a e di an di te st ru zi on e , i ri to m un it Co i ca delle ic ur is e se em tu ir ci al e om i ss or delle ie on su ma pesca domanda nella e si st a di l azione m azione or a e der to a fu n zi on ar e i m pr co nz a co sulla istituzioni el le im pr el le ec te i nf disposizione le Ta a.
U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziNei ratti, la mortalità embrio-fetale si è manifestata con riduzioni significative nel numero dei feti vivi, aumento del numero di riassorbimenti, aumento delle perdite post-impianto e delle perdite totali della prole in ‧ su ‧ femmine gravide a livelli di esposizione plasmatica di ‧ volte superiori a quelli osservati nella clinica
Skarga musi zawierać nazwisko i adres zamieszkania skarżącego oraz charakter , w jakim występuje osoba podpisująca , wskazanie strony lub stron , przeciw którym wnosi się skargę , przed miot sporu , żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stano wiących podstawę skargi .L ' istanza deve contenere l ' indicazione del nome e del domicilio dell ' istante e della qualità del firmatario , l ' indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta , l ' oggetto della controversia , le conclusioni ed un ' esposizione sommaria dei motivi invocati .
W najlepszym wypadku, króliki trzymane w grupie powinny pochodzić z tego samego miotu, przechowywanego nierozdzielnie od momentu odstawienia od matkiGli esemplari ideali per la coabitazione dovrebbero essere i componenti di una stessa nidiata che sono rimasti insieme dallo svezzamento
Testy spełniają funkcję ewaluacji kompetencji co do poszczególnych przedmiotów lub grupy przed miotów .I test verificano il raggiungimento degli obiettivi e coprono ogni materia o ambito tematico .
Tenekteplaza podawana w okresie środkowozarodkowym powodowała śmierć całego miotuTenecteplase ha provocato la morte di tutte le nidiate durante il periodo centrale dell organogenesi
Główne wytyczne programowe określają czas , jaki należy poświęcić poszczególnym przed miotom szkolnym w ciągu każdego z trzylet nich cyklów kształcenia obowiązkowego ( w klasach od pierwszej do trzeciej , od czwartej do szóstej i od siódmej do dziewiątej ) .Le linee direttive in merito al curriculum pro pongono una ripartizione settimanale delle ore disponibili per le diverse materie , per ciascuno dei 3 cicli di 3 anni dell ' istruzione obbligatoria ( dal Ioal 3° anno , dal 4° al 6° anno , e dal 7° al 9° anno ) .
Obejmuje on 21 godzin przedmiotów ogólnych ( religia , współczesny język grecki , historia , matematyka , fizyka , chemia , język obcy , wychowanie fizyczne , wiedza o demokracji ) oraz 13 godzin przed miotów specyficznych z przedmiotów techni-czno-zawodowych odpowiadających wybranemu kierunkowi ( orientacja zawodowa , projektowa nie , mechanika , podstawy elektryczności , pod stawy ekonomii , rolnictwo i rozwój , podstawy med ycyny ) .Vi sono 21 ore di materie generali ( religio ne , greco moderno , storia , matematica , fisica , chimica , lingua straniera , educazione fisica , principi di democrazia ) e 13 ore di materie specifiche del settore tecnico
Nauczyciele są specjalistami danego przed miotu , ale ściśle ze sobą współpracują .Gli insegnanti sono specializzati in una mate ria , ma interagiscono con gli altri .
Władze gminne ( albo szkoły ) same decydują , czy postępować zgodnie z dyrekty wami opracowanymi na szczeblu centralnym , dotyczącymi programu poszczególnych przed miotów nauczania .Per quanto riguarda le scuole di ingegneria , di pedagogia e altri istituti parauniversitari , esiste un ' analoga legislazione specifica .
Dzięki indywidualnemu znakowaniu miotów ryb przy pomocy chipów i dokładnej ewidencji gospodarczej (ewidencja obsady, rejestr wylęgu i odbioru ryb przeznaczonych do sprzedaży) i ewidencji zapasów (rejestr wylęgarni, ewidencja wydawania ryb przeznaczonych do sprzedaży, a także przyjmowania i wydawania ryb w celu ich przetworzenia) można w każdej chwili w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić pochodzenie każdej rybyGrazie alla marcatura individuale dei pesci mediante chip e ai rilevamenti precisi effettuati a livello della impresa (registro d'inventario, registro di incubazione e registro delle entrate), così come ai dati registrati (registro di vivaio, registro di uscita dei pesci per il mercato, registro di uscita dei pesci per la trasformazione), è possibile risalire in qualsiasi momento e con certezza all'origine di qualsiasi pesce
W braku uregulowań wspólnotowych w tej dziedzinie zadaniem wewnętrznego porządku prawnego każdego z państw członkowskich jest wyznaczenie właściwych sądów i określenie zasad postępowania w sprawach mających za przed miot ochronę uprawnień podmiotów prawa wynikających z bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego ( zob. w szczególności wyroki z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie C-312 / 93 Peterbroeck , Rec. s .Conseguentemente , in mancanza di disciplina comunitaria in materia , spetta all ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto ( v. , in particolare , sentenze 14 dicembre 1995 , causa C-312/ 93 , Peterbroeck , Racc . pag .
Plany n auczania przygotowuje się z myślą ra czej o przekazywaniu wiedzy instrumentalnej ( jak opanowanie dwóch podstawowych przed miotów - języka ojczystego i matematyki ) , niż wiedzy faktograficznej .I curricula vengono elaborati per favorire l ' acquisizione di " conoscenze strumentali " ( quali la padronanza della lingua e della mate matica ) più che di " conoscenze effettive " .
Wszyscy nauczyciele są specjalistami w przed miotach , których nauczają .I docenti sono tutti specialisti della materia che insegnano .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 629 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 0,802 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.