Tłumaczenia na język włoski:

  • numero della portata   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejIn studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno-tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludziA livelli di esposizione più bassi di quelli ottenuti a dosi terapeutiche nell uomo, posaconazolo ha causato modifiche dello scheletro e malformazioni, distocia, aumento del periodo di gestazione, riduzione della dimensione media della nidiata e della vitalità postnatale
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejIn studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nieIn studi della tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei roditori e nei conigli, gli unici effetti teratogeni riscontrati riguardavano un aumento nel numero di cuccioli nati morti e di morti perinatali, e una leggera riduzione del peso corporeo e delle dimensioni del fegato della filiata nei ratti a dosi materno-tossiche corrispondenti ad un esposizione sistemica simile a quella riscontrata nella pratica clinica
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotuComunque, nei conigli in gravidanza cui erano state somministrate dosi giornaliere da ‧ a ‧ g/kg si aveva riassorbimento fetale e riduzione della prole
W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królikówNegli studi sullo sviluppo embriofetale, dasatinib ha, allo stesso modo, indotto lesioni embrionali con associata diminuzione della dimensione della cucciolata nei ratti così come alterazioni scheletriche fetali sia nei ratti sia nei conigli
U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziNei conigli, riduzioni del peso dell utero gravido e del numero di feti vivi sono state causate dall aumento dei riassorbimenti fetali, delle perdite post-impianto e delle perdite totali della prole in ‧ su ‧ femmine gravide a livelli di esposizione plasmatica ‧ volte superiori a quelli osservati nella clinica
Samice królika do produkcji królików na opas i które wydały miotConigli femmine destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito
U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziNei ratti, la mortalità embrio-fetale si è manifestata con riduzioni significative nel numero dei feti vivi, aumento del numero di riassorbimenti, aumento delle perdite post-impianto e delle perdite totali della prole in ‧ su ‧ femmine gravide a livelli di esposizione plasmatica di ‧ volte superiori a quelli osservati nella clinica
W badaniu dotyczącym rozwoju w okresie okołoporodowym i poporodowym dichlorowodorek histaminy podawany w wysokich dawkach wywoływał działania toksyczne u matki, a u potomstwa obserwowano wpływ toksyczny w okresie laktacji (mniejsza liczba żywych osobników w miocie w dniu ‧. w porównaniu z okresem laktacji w dniu ‧.), ale nie po zakończeniu karmieniaNello studio sullo sviluppo perinatale/postnatale, dosi elevate di istamina dicloridrato hanno causato tossicità nella madre; nella prole si è avuta tossicità durante l allattamento (il numero di cuccioli vivi al ‧° giorno era inferiore rispetto al ‧° giorno di allattamento) ma non dopo lo svezzamento
Gatunki monogamiczne hoduje się w grupach rodzinnych, obejmujących jedną parę hodowlaną oraz dwa lub więcej mioty jej potomstwaLe specie monogame saranno allevate in gruppi familiari con una coppia riproduttrice e due o più nidiate di progenie
Podawanie samicom szczurów cydofowiru raz w tygodniu dożylnie w dawce ‧, ‧ mg/kg mc./tydzień przez ‧ tygodni przed okresem godowym i przez ‧ tygodnie po okresie godowym, powodowało zmniejszenie liczby młodych w miocie i zmniejszenie liczby żywych urodzeń przypadających na jeden miot oraz zwiększenie liczby wczesnych resorpcji płodów przypadającej na jeden miotLe femmine di ratti trattate per via endovenosa una volta alla settimana con dosi pari a ‧ mg/kg/settimana o più elevate, per periodi fino a ‧ settimane prima dell accoppiamento e per ‧ settimane dopo l accoppiamento, hanno evidenziato una riduzione nel numero della prole e dei nati vivi per nidiata ed un aumento dei casi di riassorbimento precoce del feto per nidiata
Mioty prosiąt powinny mieć zapewniony dostęp do obszaru legowiskowego o temperaturze ‧ oC, obniżonej do ‧ oC po osiągnięciu wieku dwóch tygodniLe cucciolate dovrebbero disporre di un’area per coricarsi con una temperatura minima di ‧ oC che può scendere a ‧ oC quando raggiungono le due settimane di vita
Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliweDopo lo svezzamento i membri della stessa nidiata dovrebbero rimanere il più possibile insieme nello stabulario di riproduzione
Dzięki indywidualnemu znakowaniu miotów ryb przy pomocy chipów i dokładnej ewidencji gospodarczej (ewidencja obsady, rejestr wylęgu i odbioru ryb przeznaczonych do sprzedaży) i ewidencji zapasów (rejestr wylęgarni, ewidencja wydawania ryb przeznaczonych do sprzedaży, a także przyjmowania i wydawania ryb w celu ich przetworzenia) można w każdej chwili w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić pochodzenie każdej rybyGrazie alla marcatura individuale dei pesci mediante chip e ai rilevamenti precisi effettuati a livello della impresa (registro d'inventario, registro di incubazione e registro delle entrate), così come ai dati registrati (registro di vivaio, registro di uscita dei pesci per il mercato, registro di uscita dei pesci per la trasformazione), è possibile risalire in qualsiasi momento e con certezza all'origine di qualsiasi pesce
W pomieszczeniu hodowlanym można trzymać do ośmiu młodych z tego samego miotu od odstawy od matki do osiągnięcia wieku siedmiu tygodni, natomiast na minimalnej powierzchni podłogi możliwe jest trzymanie do pięciu młodych z tego samego miotu w wieku od ośmiu do dziesięciu tygodniFino a sette settimane è possibile accogliere nello stabulario destinato alla riproduzione anche otto piccoli della stessa nidiata, mentre dalle otto alle dieci settimane è possibile ospitare cinque piccoli sulla superficie minima indicata per il pavimento
W najlepszym wypadku, króliki trzymane w grupie powinny pochodzić z tego samego miotu, przechowywanego nierozdzielnie od momentu odstawienia od matkiGli esemplari ideali per la coabitazione dovrebbero essere i componenti di una stessa nidiata che sono rimasti insieme dallo svezzamento
U noworodków szczurzych, którym podawano wewnątrzmacicznie i po urodzeniu ‧ mg/kg syldenafilu obserwowano zmniejszenie liczby młodych w miocie, obniżenie urodzeniowej masy ciała w pierwszym dniu oraz zmniejszenie przeżywalności po czterech dniach ekspozycji około pięćdziesiąt razy większych od oczekiwanych u ludzi po zastosowaniu dawki ‧ mg trzy razy na dobęNei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con ‧ mg/kg di sildenafil, sono state osservate una riduzione della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al ‧° giorno ed una riduzione della sopravvivenza al ‧° giorno con un esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l esposizione prevista nell uomo con il dosaggio da ‧ mg tre volte al giorno
Jest rzeczą szczególnie ważną, aby w tym okresie kot miał zapewniony kontakt społeczny z innymi kotami (na przykład osobnikami z tego samego miotu) oraz z ludźmi, a także, aby został zaznajomiony z warunkami otoczenia, które najprawdopodobniej napotka w dalszych okresach spędzonych w ośrodkuIn questo periodo di tempo è estremamente importante che i gatti intrattengano contatti sociali con altri gatti (ad esempio altri componenti della nidiata) e con le persone e che si abituino alle condizioni ambientali che probabilmente incontreranno successivamente
Związek wpływu na rozwój miotu z działaniem toksycznym na samicę nie mógł być ustalonyNon è stato possibile dimostrare l associazione degli effetti sullo sviluppo con la tossicità materna
Badanie przed i postnatalne myszy wykazało statystycznie istotne ograniczenie przeżycia i wzrostu miotów w okresie karmienia przy podawaniu odpowiednio ‧-i ‧-krotnie większej dawki niż maksymalna dawka zalecana dla ludzi, przy czym efekt ograniczający przeżycie miotów rozpoczynał się przy dawce ‧ mg/kg/dobęUno studio di sviluppo pre e post-natale sui topi ha dimostrato una ridotta sopravvivenza e una ridotta crescita della prole statisticamente significative durante il periodo di svezzamento a livelli di esposizione rispettivamente ‧ e ‧ volte la dose massima raccomandata nell uomo, con un effetto tendenziale sulla sopravvivenza della prole a partire dalla dose di ‧ mg/kg/die
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 423 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 1,638 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.