Tłumaczenia na język włoski:

  • pagamenti compensativi   

Przykładowe zdania z "kwoty odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strony przekażą Sądowi – w terminie czterech miesięcy licząc od ogłoszenia niniejszego wyroku – wyrażoną cyfrowo kwotę odszkodowania ustaloną w drodze ugodyLe parti comunicheranno al Tribunale, entro quattro mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, l'importo del risarcimento, espresso in cifre, stabilito di comune accordo
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- F przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Dodatek zagraniczny- Skarga o uchylenie- Skarga o odszkodowanie- Art. ‧ ust. ‧ lit. a) załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego- Pojęcie organizacji międzynarodowej- Zwykłe miejsce zamieszkania i główna działalność zawodowa- Odmowa ze skutkiem wstecznym dodatku zagranicznego- Zwrot nadpłaconych kwotCausa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ maggio ‧- F/Commissione (Pubblico impiego- Dipendenti- Indennità di dislocazione- Ricorso di annullamento- Ricorso per risarcimento danni- Art. ‧, n. ‧, lett. a), dell'allegato ‧ dello Statuto- Nozione di organizzazione internazionale- Residenza abituale e attività professionale principale- Rifiuto dell'indennità di dislocazione con effetto retroattivo- Ripetizione dell'indebito
Kwoty określone w niniejszym artykule są przeliczane na walutę krajową na podstawie wartości tej waluty w odniesieniu do Specjalnego Prawa Ciągnienia w dniu podjęcia decyzji przez zgromadzenie Funduszu SNS w sprawie pierwszego terminu wypłaty odszkodowaniagli importi menzionati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale sulla base del valore di detta moneta rispetto ai diritti speciali di prelievo alla data della decisione dell
Kierownik Działu ds. rolnictwa ustala odszkodowanie dla Pana Sotiris Siimitras na kwotę ‧ EURsecondo le stime del direttore del dipartimento dell'Agricoltura, l'importo che sarà versato al sig
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie T-‧/‧ Kallianos przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił wniosek o uchylenie decyzji Komisji dotyczącej niektórych potrąceń z wynagrodzenia skarżącego w następstwie zastosowania środków tymczasowych zarządzonych przez sąd belgijski, a także wniosek skarżącego o zwrot tych kwot oraz zapłatę odszkodowania- Właściwość instytucji europejskich w sprawie krajowego postępowania w sprawie rozwodu- Sposoby powiadomienia i powołanie się na wyrok orzekający rozwódRicorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) ‧ maggio ‧, causa T-‧/‧, Kallianos/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione relativa a talune trattenute sulla retribuzione del richiedente a seguito di provvedimenti provvisori disposti da un giudice belga, così come la domanda del ricorrente al rimborso delle dette somme oltre che al risarcimento dei danni- Competenza delle Istituzioni europee nell'ambito delle procedure nazionali di divorzio- Modalità di notifica ed opponibilità di una pronuncia di divorzio alle suddette istituzioni
Może ona zostać zaliczona na poczet wszelkich późniejszych kwot wypłaconych na podstawie niniejszego rozporządzenia i nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku określonego w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ konwencji ateńskiej oraz w dodatku A do wytycznych IMO, lub gdy osoba, której wypłacono zaliczkę, nie jest osobą uprawnioną do odszkodowaniaPuò essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento e non è rimborsabile, salvo nei casi di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, o all'articolo ‧ della Convenzione di Atene, o all'appendice A degli orientamenti IMO, oppure quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona che ha titolo al risarcimento
nakazanie Komisji Europejskiej, aby zapłaciła skarżącej odsetki od kwoty odszkodowania w wysokości ‧ % roczniecondannare la Commissione a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso annuo dell'‧ %
Jeżeli pojazd samochodowy towarzyszący podróżnemu zostanie z winy przewoźnika z opóźnieniem załadowany lub wydany, przewoźnik płaci odszkodowanie, pod warunkiem, że osoba uprawniona udowodni, że w wyniku tego powstała szkoda; przy czym kwota odszkodowania nie może przekraczać wysokości opłaty za przewóz pojazduIn caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto
Wysokość odszkodowania należnego z tytułu szkody spowodowanej Parlamentowi Europejskiemu w ‧ r. przez Royal & Sun Alliance Insurance wynika po pierwsze z iloczynu kwoty ‧,‧ euro przez procent składek, które otrzymała Royal & Sun Alliance Insurance w stosunku do całej kwoty, którą Parlament Europejski musiał wypłacić swoim czterem współubezpieczycielom oraz, po drugie, z iloczynu kwoty ‧,‧ euro przez ten sam procent i przez ułamek ‧/‧ odpowiadający prorata temporisL'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno provocato al Parlamento europeo dalla Royal & Sun Alliance Insurance per l'anno ‧ si ottiene moltiplicando, da un lato, l'importo di EUR ‧,‧ per la percentuale dei premi percepiti dalla Royal & Sun Alliance Insurance rispetto all'importo complessivo di quelli dovuti dal Parlamento alle quattro società coassicuratrici e moltiplicando, d'altro lato, l'importo di EUR ‧,‧ per quella stessa percentuale e per la frazione di ‧/‧, corrispondente al prorata temporis
Oprócz tych kar właściwe jest zapewnienie, aby od kwoty odszkodowania zaoferowanego przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe lub przyznanej przez sąd stronie poszkodowanej zapłacono odsetki, jeżeli oferty nie przedstawiono w wyżej wspomnianym przewidzianym terminieOltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l’offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti
następnie do uzyskanej kwoty dodać kwotę rezerw na niewypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji ustaloną na koniec roku budżetowegosi aggiunge l
Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia ‧ września ‧ r. wydanego w sprawie T-‧/‧ Marcuccio przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako niedopuszczalne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o przejęcie w ‧ % określonych kosztów leczenia i z drugiej strony żądanie zasądzenia od Komisji na rzecz skarżącego kwoty ‧,‧ EUR tytułem uzupełnienia zwrotu poniesionych przezeń kosztów leczenia bądź tytułem odszkodowaniaImpugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) ‧ settembre ‧, causa T-‧/‧, Marcuccio/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta alla presa a carico al ‧ % di talune spese mediche e, dall'altra parte, una domanda intesa a far condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR ‧,‧ a titolo di complemento di rimborso delle sue spese mediche o a titolo di risarcimento danni
Minimalna kwota odszkodowania wynosiI risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue
W swoim pierwszym zarzucie, składającym się z dwóch części, wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd nie powinien był zastosować zastrzeżenia nadużycia proceduralnego celem uzasadnienia niedopuszczalności jego skargi o stwierdzenie odpowiedzialności pozaumownej, skoro bardzo ograniczony zakres stosowania tego zastrzeżenia dotyczył jedynie wyjątkowych przypadków, w których skarga o odszkodowanie ma na celu uzyskanie zapłaty kwoty identycznej z kwotą, jaka wnoszący odwołanie uzyskałby w przypadku uwzględnienia skargi o stwierdzenie nieważnościCon il primo motivo, suddiviso in due parti, egli afferma che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la riserva dello sviamento di procedura per motivare l’irricevibilità del suo ricorso di responsabilità extracontrattuale, in quanto l’ambito di applicazione assai limitato di tale riserva riguarderebbe soltanto i casi eccezionali in cui il ricorso di risarcimento danni è diretto a conseguire il pagamento di una somma identica a quella che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di accoglimento di un ricorso di annullamento
Całkowita kwota odszkodowań należnych od przewoźnika, przewoźnika podwykonawcy oraz ich pracowników i innych zatrudnionych, którymi się oni posługują przy wykonywaniu przewozu, nie może przekraczać maksymalnych kwot odszkodowania przewidzianych w Przepisach ujednoliconychL’ammontare totale dell’indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dei loro agenti e delle altre persone di cui essi si avvalgono per l’esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti regole uniformi
obciążenie Europejskiego Banku Centralnego obowiązkiem zapłaty kwoty ‧ EUR tytułem odszkodowania przy wzięciu pod uwagę odniesionej przez skarżącego krzywdycondannare la Banca centrale europea a versare al ricorrente l’importo di EUR ‧ a titolo di interessi e di risarcimento del danno da esso subito
zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej odszkodowania w kwocie ‧,‧ EUR tytułem wyrównania szkód poniesionych przez skarżącą w związku z uczestnictwem w tym postępowaniu przetargowymcondannare la Commissione al pagamento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della procedura d’appalto in questione, per un importo di EUR
wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie stu czterdziestu dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu EUR (‧ EUR) orazaccogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. ‧ CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR
zasądzenie odszkodowania za poniesioną krzywdę moralną, oszacowaną ex aequo et bono na kwotę ‧.‧ euro obejmującą wartość szkody oraz odsetki, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia tej kwoty w toku postępowaniaconcedere un risarcimento del danno morale subito, valutato in via equitativa in EUR ‧, con riserva di aumento o diminuzione dell'importo in corso di causa
zasądzenie od pozwanej kwoty ustalonej tymczasowo na ‧,‧ EUR tytułem odszkodowania za szkodę pieniężną wraz z ustalonymi w przepisach odsetkami za zwłokę naliczanymi od dnia wydania wyrokucondannare la convenuta al pagamento di una somma provvisoriamente fissata in EUR ‧,‧ quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda sentenza
zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości ‧.‧ EUR, z wyraźnym zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia, obniżenia lub uściślenia tej kwotycondannare la convenuta a pagare un indennizzo di euro ‧, con espressa riserva di maggiorarlo, di diminuirlo o di precisarlo ulteriormente
W przypadku systemów gwarancji należy przedstawić następujące informacje: całkowitą kwotę zaległych gwarancji, wpływy ze składek ubezpieczeniowych, kwoty odzyskane, wypłacone odszkodowania, wynik operacyjny programu pomocy w poddawanym przeglądowi rokuIn caso di regimi di garanzia si indicherà: l’ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l’anno in oggetto
zasądzenie na rzecz skarżącego od Komisji Europejskiej odsetek za zwłokę według stawki Europejskiego Banku Centralnego, powiększonych o dwa punkty, od kwoty odszkodowania z tytułu art. ‧ ust. ‧ lit. b) statutu, od grudnia ‧ r., daty od której choroba zawodowa skarżącego powinna była zostać rozpoznanacondannare la Commissione europea a versare al ricorrente interessi di mora al tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di due punti, sull’importo dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. ‧, n. ‧, lett. b), dello Statuto, calcolati a decorrere dal mese di dicembre ‧, data in cui l’origine professionale della malattia del ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta
zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego odszkodowania z tytułu poniesionych przez skarżącego szkód finansowych, oszacowanych w dniu wniesienia niniejszej skargi na kwotę ‧,‧ EUR (utrata wynagrodzenia przez skarżącego w wysokości ‧,‧ EUR miesięcznie, począwszy od dnia przejścia przez niego na emeryturę w dniu ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ rcondannare la Corte dei conti a risarcire il danno economico sofferto dal ricorrente, valutato al giorno del deposito del presente ricorso come pari a euro ‧,‧ (ossia un lucro cessante, per il ricorrente, pari a euro ‧,‧ mensili, a decorrere dal giorno del suo collocamento a riposo, avvenuto il ‧o gennaio ‧, sino al ‧o marzo
zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego kwoty ‧.‧ EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody materialne oraz uszczerbek dla kariery skarżącego, z zastrzeżeniem podwyższenia bądź obniżenia jej wysokości w trakcie postępowaniacondannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per danni morali e materiali e per pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo pari a EUR ‧, con riserva di aumento e/o diminuzione in corso di procedimento
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44758 zdań frazy kwoty odszkodowania.Znalezione w 10,87 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.