Tłumaczenia na język włoski:

  • pagamenti compensativi   

Przykładowe zdania z "kwoty odszkodowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości ‧.‧ EUR, z wyraźnym zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia, obniżenia lub uściślenia tej kwotycondannare la convenuta a pagare un indennizzo di euro ‧, con espressa riserva di maggiorarlo, di diminuirlo o di precisarlo ulteriormente
W takiej sytuacji, składnik aktywów z tytułu odszkodowania ujmuje się i wycenia przy zastosowaniu założeń zgodnych z przyjętymi do wyceny pozycji, której dotyczy odszkodowanie, w oparciu o ocenę kierownictwa, co do ściągalności składnika aktywów z tytułu odszkodowania oraz wszelkich innych wynikających z umowy ograniczeń dotyczących kwoty objętej odszkodowaniemIn tali circostanze, l’attività derivante da indennizzi deve essere rilevata e valutata adottando ipotesi coerenti con quelle adottate per valutare l’elemento indennizzato, subordinatamente alla valutazione della direzione aziendale circa la recuperabilità dell’attività derivante da indennizzi e le limitazioni contrattuali sull’importo indennizzato
obciążenie Rady UE obowiązkiem wypłaty na rzecz skarżącego kwoty ‧ EUR bez podatku lub ‧ EUR brutto tytułem odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie ze stawką EBC z dnia wpisania skargi do rejestru Sąducondannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR ‧ al netto di tasse, vale a dire EUR ‧ tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso
Minimalna kwota odszkodowania wynosiI risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue
Czy wykluczenie przyznania skarżącej odszkodowania w niniejszym przypadku na podstawie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z ruchem pojazdów mechanicznych nie powoduje, że znajduje się ona w sytuacji dyskryminującej w stosunku do innych osób, które otrzymałyby odszkodowanie także jeśli nie można ustalić osoby odpowiedzialnej lub osoba odpowiedzialna nie jest ubezpieczona, podczas gdy skarżąca zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i umowę dobrowolnego ubezpieczenia na wysoką kwotę, a jej dobra mimo tego nie podlegają żadnej ochronie?se l’esclusione della ricorrente dal risarcimento nella presente causa, sulla base del contratto di assicurazione civile automobilistica, sia di natura tale da porla in una situazione discriminatoria rispetto ad altre persone che sarebbero risarcite anche qualora la persona responsabile del danno fosse rimasta ignota o non fosse assicurata, tenendo conto che la ricorrente ha stipulato sia una polizza di assicurazione civile automobilistica obbligatoria sia una facoltativa, per importi piuttosto elevati, senza che peraltro i suoi beni siano tutelati in alcun modo
Jeżeli odbiorca wypłaci odszkodowanie za szkodę spowodowaną korzystaniem z nieprawidłowo przekazanych danych, właściwy organ, które dane te przekazał, zwraca odbiorcy kwotę wypłaconego odszkodowania, uwzględniając ewentualne błędy leżące po stronie odbiorcySe il destinatario provvede al risarcimento del danno causato dall’uso di dati impropriamente trasmessi, l’autorità competente che trasmette i dati risarcisce il destinatario dell’importo pagato per tali danni, tenendo conto di eventuali errori commessi dal destinatario
W odniesieniu do zbiórki i transportu padłych zwierząt od dnia ‧ stycznia ‧ r., kwota odszkodowania nie będzie mogła przekroczyć ‧ EUR za przywódcę stada bydła i bawołów oraz ‧ EUR za przywódcę stada owiec i kózPer la copertura dei costi di raccolta e di trasporto dei capi morti dal ‧o gennaio ‧ l'indennizzo non può essere superiore a ‧ EUR a capo bovino e bufalino e a ‧ EUR a capo ovino e caprino
zasądzenie od OPOCE zapłaty na rzecz skarżącej odszkodowania za szkody poniesione z tytułu przedmiotowego postępowania przetargowego w kwocie ‧ EUR (‧ EUR za część B, ‧ EUR za część C i ‧ EUR za część Eordinare all’OPOCE di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d’appalto di cui trattasi per un importo di EUR ‧ (EUR ‧ per il lotto B ed EUR ‧ per il lotto C e EUR ‧ per il lotto E
Skarżący twierdzi , iż Komisja powinna zmienić swoje stanowisko i zapłacić pozostałe 40 % należnej kwoty wraz z odsetkami , a także odszkodowanie za czas skarżącego poświęcony na rozwiązanie tej kwestii .Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto rivedere la propria posizione e pagare il restante 40 % dovuto con gli interessi , oltre a un risarcimento per il tempo da lui impiegato a seguire la vicenda .
Ust. ‧ wprowadza szczegółowy przepis w dziedzinie wypadków drogowych, podporządkowujący zobowiązanie pozaumowne, jak również kwotę odszkodowania, dwóm różnym prawomQuest'ultimo introduce una norma specifica sugli incidenti stradali che assoggetterebbe l'obbligazione extracontrattuale e l'entità dei danni a due leggi distinte
W przypadku systemów gwarancji należy podać następujące informacje: całkowita kwota gwarancji na niespłacone pożyczki, dochody ze składek, kwoty odzyskane, wypłacone odszkodowania, wynik operacyjny systemu w roku sprawozdawczymIn caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto
Od wydatków kwalifikowalnych zostanie odliczona każda kwota wypłacona w ramach odszkodowania obejmującego te same usługi, jak również koszty nie poniesione z powodu zjawisk klimatycznych lub klęski żywiołowejLe spese ammissibili saranno ridotte di qualsiasi importo riscosso a titolo di indennizzo dell'assicurazione che copra le stesse prestazioni e costi che non sono sostenuti in base al fenomeno climatico riconosciuto come calamità naturale
Na sku tek złożonego przez Mairę Maríę Robledillo Núñez wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego przez centrum mediacji , arbitrażu i pojednania w Algeciras , w dniu 2 kwietnia 2003 r. strony zawarły porozumienie ugodowe w przedmiocie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy , na mocy którego spółka Linya Fish uznała , że jest winna Mairze Maríi Robledillo Núñez kwotę 1 237 EUR ( zwaną dalej „ odszkodowaniem z tytułu rozwiązania stosunku pracy ” ) , choć zdaniem sądu krajowego rzeczone odszkodowanie nie może w żadnym razie przekroczyć kwoty 1 186 EUR .A seguito della domanda di conciliazione presentata dalla sig.ra Robledillo Núñez presso il Centro per la mediazione , l arbitrato e la conciliazione di Algeciras , il 2 aprile 2003 le parti raggiungevano un accordo di conciliazione a i cui sensi , in considerazione dell irregolarità del licenziamento , la società Linya Fish riconosceva di dovere alla sig.ra Robledillo Núñez la somma di EUR 1 237 ( in prosieguo : l « indennità di licenziamento » ) , sebbene , secondo il giudice del rinvio , tale indennità non potesse in alcun caso superare l importo di EUR 1 186.
braku odszkodowania na rzecz podmiotów po stronie skarżącej, którym odmówiono prawa do połowu, podczas gdy nie osiągnęli oni jeszcze służących im kwot połowowychmancato indennizzo dei ricorrenti ai quali viene vietata la pesca quando la loro quota non sarebbe stata ancora raggiunta
Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności i może zostać zaliczona na poczet wszelkich późniejszych kwot wypłaconych na podstawie niniejszego rozporządzenia, lecz nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku określonego w art. ‧ ust. ‧ lub art. ‧ konwencji ateńskiej, lub w dodatku A do wytycznych IMO, lub gdy osoba, której wypłacono zaliczkę, nie była osobą uprawnioną do odszkodowaniaUn anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento, ma non è rimborsabile, salvo nei casi di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, o all'articolo ‧ della Convenzione di Atene o all'appendice A degli orientamenti IMO, oppure quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona che ha titolo al risarcimento
zasądzenie od Komisji odszkodowania za poniesioną przez skarżących szkodę majątkową oraz zadośćuczynienia za doznaną przez nich krzywdę moralną w wyniku popełnionych przez Komisję naruszeń, w ustalonej wstępnie i na zasadzie słuszności kwocie jednego miliona eurocondannare la Commissione per gli illeciti commessi, al risarcimento del danno materiale e morale subito dai ricorrenti, valutato, in via provvisoria ed equitativa, ad un milione di EUR
Wysokość odszkodowania odpowiada kwocie koniecznej do zastąpienia tego sprzętu lub, w odpowiednich przypadkach, kosztom jego naprawyIl risarcimento corrisponde al valore di sostituzione dell'apparecchiatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione
W zaskarżonym wyroku , po dokonaniu oceny różnych szkód podnoszonych przez M.C. Girardot , Sąd po pierwsze określił wysokość zasądzonego od Komisji odszkodowania pieniężnego na kwotę 92 785 EUR , powiększoną o odsetki stałe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji refinansowania , naliczone od dnia 6 września 2004 r . , podwyższone o dwa punkty , a ponadto obciążył Komisję kosztami postępowania .Con la sentenza impugnata , dopo aver esaminato i danni asseritamente subiti dalla sig.ra Girardot , il Tribunale ha , da un lato , stabilito l importo della compensazione pecuniaria dovuto dalla Commissione in EUR 92 785 , maggiorati degli interessi calcolati a partire dal 6 settembre 2004 , al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento , maggiorato di due punti e , dall altro , ha condannato la Commissione alle sp ese .
zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej odszkodowania w kwocie ‧,‧ EUR tytułem wyrównania szkód poniesionych przez skarżącą w związku z uczestnictwem w tym postępowaniu przetargowymcondannare la Commissione al pagamento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della procedura d’appalto in questione, per un importo di EUR
W razie zderzenia pojazdów, jeżeli wypadek, w wyniku którego szkodę na osobie i szkodę materialną poniósł jeden z kierujących (poszkodowany, który domaga się odszkodowania), nie może zostać przypisany żadnemu z kierujących na zasadzie winy, czy jest sprzeczna z prawem wspólnotowym, tj. art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG oraz art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG w świetle ich wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości, możliwość rozłożenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (art. ‧ § ‧ i ‧ kodeksu cywilnego), które to rozłożenie ma bezpośredni wpływ na wysokość odszkodowania, jakie powinno zostać przyznane poszkodowanemu za szkodę majątkową i niemajątkową wynikającą z doznanych obrażeń ciała (skoro takie rozłożenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka oznacza proporcjonalne obniżenie kwoty odszkodowania)?Se, in caso di collisione tra veicoli e quando la responsabilità del sinistro, da cui siano derivati danni fisici e materiali per uno dei conducenti (la persona lesa, che chiede il risarcimento), non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, la possibilità di determinare una ripartizione della responsabilità per danni (art. ‧, nn. ‧ e ‧, del Codice civile) che si rifletta direttamente sulla quantificazione del risarcimento spettante alla persona lesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni fisiche subite, con conseguente riduzione proporzionale di tale importo, sia in contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con l’art. ‧, n. ‧, della direttiva ‧/‧, con l’art. ‧, n. ‧, della direttiva ‧/‧ e con l’art. ‧ della direttiva ‧/‧, nell’interpretazione di tali disposizioni accolta dalla Corte di giustizia
zasądzenie od Komisji na rzecz wnoszącego odwołanie zryczałtowanej kwoty w wysokości ‧ EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody i doznaną krzywdęcondannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità forfetaria per un importo totale di EUR ‧ a titolo di risarcimento dei danni subiti
Ponadto, Włochy nie dostarczyły gwarancji dotyczących odliczenia od kwoty pomocy sumy ewentualnego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia oraz ewentualnych kosztów nieponoszonych przez rolnikówInoltre, l’Italia non aveva fornito garanzie circa la deduzione dall’importo dell’aiuto di eventuali risarcimenti nel quadro di regimi assicurativi e di eventuali costi non sostenuti dall’agricoltore
W niniejszym odwołaniu wnoszący odwołanie żąda uchylenia wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (SSP) z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie F-‧/‧ Bui Van przeciwko Komisji, na mocy którego SSP zasądził od strony pozwanej na rzecz wnoszącego odwołanie kwotę ‧ EUR tytułem odszkodowania i oddalił w pozostałym zakresie skargę mającą za przedmiot stwierdzenie nieważności decyzji o zmianie zaszeregowania skarżącego do grupy AST ‧, podczas gdy ten wcześniej został zaszeregowany do grupy ASTCon la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) ‧ settembre ‧, emessa nella causa F-‧/‧, Bui Van/Commissione, con la quale il TFP ha condannato la convenuta a versare al ricorrente la somma di ‧ EUR a titolo di risarcimento danni e ha respinto, per la restante parte, il ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione che reinquadra il ricorrente nel grado AST ‧, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST
zasądzenie od Parlamentu Europejskiego na rzecz każdego ze skarżących tytułem odszkodowania, kwoty ocenionej według zasady słuszności na ‧.‧ euro, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia tej kwoty w trakcie postępowaniacondannare il Parlamento europeo al risarcimento dei danni, stimanti in via equitativa in euro ‧ per ogni ricorrente, salvo aumento e/o diminuzione in corso di procedura
Postanowienia niniejszych Przepisów ujednoliconych oraz przepisy prawa krajowego, które ograniczają wysokość odszkodowania do określonej kwoty nie mają zastosowania, jeżeli zostało udowodnione, że szkoda jest wynikiem działania lub zaniechania popełnionego przez przewoźnika albo z zamiarem spowodowania szkody albo w wyniku niedbalstwa i ze świadomością dopuszczenia powstania szkodyI limiti di responsabilità previsti nelle presenti Regoli uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47996 zdań frazy kwoty odszkodowania.Znalezione w 10,112 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.