Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audiocodec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aby odtworzyć płytę audio CD, wybierz z menu listy odtwarzania: Akcje Odtwarzaj płytę audio CD. Otwarta zostanie przeglądarka plików pokazująca kilka katalogów oraz utwory w formacie WAV. Przeciągnij pliki WAV na listę odtwarzania i kliknij przycisk OdtwarzajPer riprodurre un cd audio, selezionare Azioni Riproduci cd audio nella barra dei menu della playlist. Il navigatore dei file si aprirà mostrando numerose cartelle ed anche le tracce del cd elencate nel formato WAV. Trascinare i file WAV nella playlist e fare clic sul pulsante Riproduci
W przypadku, gdy organizacja (zwana dalej pierwszą organizacją) bądź to nadaje, bądź też nadała w swoim imieniu sygnały przesyłające obrazy video oraz przekaz audio z wydarzeń sportowych transmitowanych na żywo za pomocą zakodowanego multilateralnego przekazu satelitarnego uprawnionej grupie nadawców w różnych krajach, a następnie nadawcy ci przekazują (czy to za pomocą sygnałów telewizji naziemnej, czy też droga satelitarną) programy transmitujące wydarzenia sportowe na żywo, zawierające obrazy video oraz przekaz audio, ale również logo identyfikujące ich własną stację i (według przysługującej im swobody edytorskiej) własne komentarze dźwiękowe oraz własne materiały w trakcie, przed oraz po rozegraniu meczu oraz w przerwach pomiędzy połowami meczów (programy należącego do późniejszego ogniwa łańcucha procesu produkcjiSe, nel caso in cui un organismo (in prosieguo: il primo organismo) trasmetta o abbia trasmesso per proprio conto segnali portatori di immagini e di audio di un evento sportivo in diretta attraverso un segnale multilaterale criptato via satellite a un gruppo autorizzato di emittenti in diversi paesi e quelle emittenti trasmettano poi (con segnali televisivi terrestri o satellitari) programmi dell’evento sportivo in diretta contenenti le immagini e il segnale audio insieme al proprio logo identificativo della stazione e (in base alle loro scelte editoriali) i propri commenti audio e proprio materiale prima, durante e dopo la partita e nel corso degli intervalli (in prosieguo: i programmi a valle
To jest w pewnym sensie cała reszta. Spróbuj przejrzeć wszystkie pozycje. Jeśli w napędzie & CD; lub DVD znajduje się płyta & CD; Audio, będzie można zobaczyć jej zawartość w folderze Przeglądarka Audio CD (możesz nawet skompresować utwory z płyty i przegrać je na twardy dysk kopiując pliki z tego folderuQuesto è in qualche modo il " resto ". Prova a navigare tra i differenti elementi. Se un & CD; audio si trova all' interno del tuo dispositivo per & CD; o DVD, sarai in grado di trovare tutte le informazioni su di esso ed anche di più nell' elemento Navigazione dei CD audio (puoi addirittura comprimere i file audio e salvarli sul tuo disco fisso con questa funzione
Nagrywanie płyt audio CD jest łatwe dzięki integracji & amarok-dopelniacz; z K‧B. Aby nagrać album, najpierw otwórz przeglądarkę kolekcji. Następnie, rozwijając listę wykonawcy w widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na album, który chcesz nagrać. W menu podręcznym, kliknij Nagraj ten album, a wyświetlone zostanie okno informujące o wyborze trybu nagrywania. Wybierz Tryb audio, a otwarty zostanie K‧B, gotowy do nagrania albumuMasterizzare un cd audio in & amarok; è facile grazie all' integrazione con K‧B. Per masterizzare un album, aprire prima il navigatore della collezione. Poi, espandendo la cartella di un artista nella vista ad albero, premere con il tasto destro sull' album prescelto. Si aprirà un menu a comparsa in cui premere Masterizza questo album ed una finestra di dialogo comparirà chiedendo di scegliere una modalità di masterizzazione. Dalla finestra di dialogo scegliere Modalità audio, K‧B si aprirà pronto per masterizzare l' album
przedsiębiorstwo Polyconcept: rozwój, zaopatrzenie, marketing i dystrybucja produktów promocyjnych (tj. pióra, zapalniczki, zegarki, torby, produkty audio telefonyper Polyconcept: sviluppo, commissione, marketing e distribuzione di prodotti promozionali e legati allo stile di vita (quali penne, accendini, orologi, borse, prodotti audio e telefoni
Dotyczy: podatku VAT na książki audioOggetto: IVA sugli audiolibri
Działania składające się na takie wydarzenie mogą przybierać różne formy, począwszy od prostej konferencji, a skończywszy na wyczerpującej kampanii informacyjnej obejmującej kilka typów działań informacyjnych (takich jakich konferencje, produkcje audio-wizualne czy warsztaty objazdowe) przeprowadzonych w jednym regionie lub w różnych regionach państw członkowskichLe attività comprese in un evento di questo tipo possono andare dalla semplice conferenza ad una vasta compagna di informazione comprendente vari tipi di attività informative (come conferenze, produzioni audiovisive, seminari itineranti, ecc.) realizzate in una o più regioni degli Stati membri
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Program Kultura jest wieloletnim programem obejmującym działania wspólnotowe w dziedzinie kultury, otwartym na wszystkie sektory kultury (nie audio-wizualne) oraz na wszystkie rodzaje działalności kulturalnejIl programma Cultura è un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura, aperto a tutti i settori culturali (non audiovisivi) e a tutte le categorie di operatori culturali
towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i wideo, CD-ROM-y, przechowujące oprogramowanie komputerowe, stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub niebędące przedmiotem transakcji handlowej, jak również towary uzupełniające poprzednią dostawę, np. uaktualnienia oraz na które odbiorca nie otrzymuje fakturyBeni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario
Zgrywanie & CD; AudioEstrattore di & CD; audio
w ramach reprezentującej państwa członkowskie grupy ekspertów ds. cyfryzacji i ochrony zasobów cyfrowych we współpracy z biblioteką Europeana opracowały plan zaleceń co do równomiernego poszerzania treści dostępnych na portalu Europeana, uwzględniający wszystkie państwa członkowskie, wszystkie sektory (tekst, audio, dźwięk, obraz) oraz obejmujący arcydzieła europejskiego dziedzictwa kulturowego wybrane przez państwa członkowskie; by w ramach tej grupy kontynuowały współpracę z biblioteką w sprawach związanych z modelem zarządzania stroną internetową i jej finansowania oraz kierunkiem jej rozwojuelaborare, nel quadro del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale e in collaborazione con Europeana, una tabella di marcia contenente raccomandazioni per accrescere in modo equilibrato i contenuti accessibili tramite Europeana, coprendo tutti gli Stati membri e i settori (testo, audio, suono, immagine) e includendo i capolavori del patrimonio culturale europeo, scelti dagli Stati membri; proseguire, nell'ambito di tale Gruppo di esperti, la collaborazione con Europeana sulle questioni relative alla gestione e al modello di finanziamento nonché all'orientamento strategico del sito
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danychStanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
Działania składające się na takie wydarzenie mogą przybierać różne formy, począwszy od prostej konferencji, a skończywszy na wyczerpującej kampanii informacyjnej obejmującej kilka typów działań informacyjnych (takich jak konferencje, produkcje audio-wizualne czy warsztaty objazdowe) przeprowadzonych w różnych regionach czy nawet kilku państwach członkowskichLe attività comprese in un evento di questo tipo possono andare dalla semplice conferenza ad una vasta compagna di informazione comprendente vari tipi di attività di informazione (come conferenze, produzioni audiovisive e seminari itineranti) realizzate in regioni o anche Stati membri diversi
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznegodi materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea
złącze do podłączenia testowego sygnału audio i wideoterminal di ingresso per i segnali audio e video di prova
Zgadza się, że do najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci związanych z technologiami sieciowymi należą sytuacje: kiedy dzieci ponoszą bezpośrednią szkodę, jako ofiary wykorzystywania seksualnego, co jest dokumentowane poprzez fotografie, filmy lub pliki audio, które są następnie udostępniane za pośrednictwem internetu; kiedy kontaktują się z nimi osoby chcące się z nimi zaprzyjaźnić w celu wykorzystania ich seksualnie (uwodzenie przez internet); oraz kiedy padają ofiarami nękania w środowisku online (cybernękanieconcorda che tra i rischi più gravi per i minori, connessi alle tecnologie in linea, troviamo il maltrattamento diretto di minori fatti vittima di abusi sessuali, documentato da fotografie, filmati o registrazioni audio e successivamente trasmesso in linea (materiale pedopornografico), oppure i contatti creati per fare amicizia con il minore per poi abusarne sessualmente (manipolazione psicologica per scopi sessuali) e infine il bullismo in linea a danno dei minori
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie), wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Wydaje mi się absurdalne, że podczas kontroli granicznych sprzęt techniczny zawierający nagrania audio i wideo na własny użytek może być skonfiskowany.Mi pare assurdo che durante i controlli alle frontiere si possano confiscare apparecchiature tecniche contenenti registrazioni audio e video per uso personale.
Nagrywanie płyt audio CDMasterizzare un cd audio
Pliki audio mogą się chwilę kopiować, ale serwery są całkiem głośne, więc, powinny dać ci ochronęI file audio potrebbero metterci un po ', ma i server sono abbastanza rumorosi, e ti copriranno
Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danychStanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati
Wyjście audio używane do odtwarzania dźwiękuOutput audio da usare per riprodurre il suono
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 2,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.