Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audiocodec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
przedsiębiorstwo Avid: produkcja i sprzedaż cyfrowych produktów audio i video, oprogramowanie i sprzęt komputerowy na potrzeby wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów cyfrowychper Avid: produzione e vendita di software audio e video digitali e di prodotti hardware per la produzione, manifattura, gestione e distribuzione di media digitali
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu ‧ września ‧ r.- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden ABDomanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il ‧ settembre ‧- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
Definicja, o którą poprosili państwo w swoim pytaniu, jest bowiem definicją znajdującą się w określonym ustępie, który mówi także o formie audio-wizualnej.La definizione in merito alla quale oggi vi siete specificamente interrogati è una definizione contenuta in un determinato paragrafo, che comprende anche il formato audiovisivo.
Wszystkie wykłady istnieją online , w postaci plików wideo i audio , i są dostępne za pomocą elektronicznego archiwum .Tutte le lezioni sono disponibili online in formato audio e video , e sono accessibili attraverso un archivio elettronico .
towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i wideo, CD-ROM-y, będące przedmiotem obrotu w celu dostarczenia informacji, wytworzone na zamówienie konkretnego klienta lub gdy nie są przedmiotem transakcji handlowej oraz towary, które uzupełniają poprzednią dostawę, np. uaktualnienia, i za które odbiorca nie otrzymuje fakturyi beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, laddove siano concepiti su richiesta di un cliente particolare oppure laddove non siano oggetto di una transazione commerciale; i beni forniti a complemento di una precedente fornitura, ad esempio un aggiornamento, senza fatturazione a carico del destinatario del bene
Aby odtworzyć płytę audio CD, wybierz z menu listy odtwarzania: Akcje Odtwarzaj płytę audio CD. Otwarta zostanie przeglądarka plików pokazująca kilka katalogów oraz utwory w formacie WAV. Przeciągnij pliki WAV na listę odtwarzania i kliknij przycisk OdtwarzajPer riprodurre un cd audio, selezionare Azioni Riproduci cd audio nella barra dei menu della playlist. Il navigatore dei file si aprirà mostrando numerose cartelle ed anche le tracce del cd elencate nel formato WAV. Trascinare i file WAV nella playlist e fare clic sul pulsante Riproduci
Na zrzucie poniżej znajduje się zawartość katalogu Ogg Vorbis. Ukazuje on wszystkie piosenki w formacie Ogg. Ba! Widać nawet ich rozmiary! Ale przecież oboje wiemy, że płyta audio nie zawiera plików Ogg. Co więc się stało?Nell' immagine qui sotto, puoi vedere il contenuto della cartella Ogg Vorbis. Questa mostra tutte le canzoni in formato Ogg, persino la loro grandezza! Ma tutti e due sappiamo che un CD audio non contiene tracce Ogg. Quindi cosa sta succedendo esattamente?
przedsiębiorstwo Polyconcept: rozwój, zaopatrzenie, marketing i dystrybucja produktów promocyjnych (tj. pióra, zapalniczki, zegarki, torby, produkty audio telefonyper Polyconcept: sviluppo, commissione, marketing e distribuzione di prodotti promozionali e legati allo stile di vita (quali penne, accendini, orologi, borse, prodotti audio e telefoni
Ma pani dowód w postaci nagrania audio?E voi cos' avete, una registrazione audio?
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
sygnały testowe audio/wideo zgodnie z opisem strumienia MPEGsegnali di prova audio/video quali descritti nel flusso di trasporto MPEG
Dodatkowe szkolenia z zakresu analogowych i cyfrowych technik audioFormazione supplementare nel campo del'audio analogico e digitale
produkcja narzędzi wideo, audio i audiowizualnych (takich jak programy i audycje radiowe lub telewizyjne, filmy dokumentalne, debaty telewizyjne i radiowe itdproduzione di strumenti visivi, audio e audiovisivi (quali programmi radiofonici e/o televisivi, documentari, talk show ecc
Biorąc przykład z europejskiej normy ‧ (odnośnie do: BSI ‧-‧, BS EN ‧:‧, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [metody pomiaru pobieranej mocy urządzeń dźwiękowych, wizyjnych i pokrewnych], załącznik A), EPA ustanowił procedurę testową, zgodnie z którą liczba jednostek wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszej jednostkiAttingendo alla norma europea ‧ (BSI ‧-‧, BS EN ‧:‧, Metodi di misura della potenza assorbita da apparecchiature audio, video e da quelle ad esse collegate, allegato A), l’EPA ha istituito una procedura di prova in base alla quale il numero di unità da sottoporre a prova dipende dal risultato della prova della prima unità
Konwencjonalnym sposobem na zgrywanie płyt audio do plików MP‧ lub Ogg jest użycie osobnego programu, jak np. iTunes, Winamp lub programu & kde;-KAudioCreator. Jednak jeśli ugrzęźniemy w konwencjach, to gdzie zabawa?! W tym artykule pokażę Ci, jak poczuć się elitą podczas zgrywania płyt w sposób... hmm... elitarnyUn modo convenzionale di convertire normali CD audio in file MP‧ o file Ogg è di usare un programma come iTunes, Winamp o KAudioCreator, il convertitore ufficiale di & kde;. Ma se rimaniamo conformi agli altri programmi, dove sta il divertimento?! In questo articolo sto per spiegarvi come sentirsi stupendamente convertendo i tuoi CD in un, umh.... modo stupendo
podkreśla, iż jednym z elementów prewencji i walki z przestępczością nieletnich jest rozwijanie polityki komunikacyjnej umożliwiającej uwrażliwienie społeczeństwa na problemy, wyeliminowanie przemocy ze środków masowego przekazu i popieranie tych środków masowego przekazu, których planowanie programów nie skupia się wyłącznie na programach obrazujących przemoc; apeluje w związku z tym o określenie europejskich standardów mających na celu ograniczenie propagowania przemocy zarówno w mediach audio-wizualnych, jak i drukowanychsottolinea che uno degli elementi di prevenzione e di lotta contro la delinquenza giovanile consiste nello sviluppo di una politica di comunicazione che consenta di sensibilizzare il pubblico ai problemi, nell'eliminazione della violenza dai mezzi di comunicazione e nella promozione dei mezzi audiovisivi la cui programmazione non sia incentrata esclusivamente su programmi violenti; chiede di conseguenza che vengano fissate norme europee intese limitare la diffusione della violenza sia nei mezzi di comunicazione audiovisivi che nella stampa scritta
Wciąż je spisuj.Nasze audio wychwytuje jedynie ‧ % tego, co mówi HanssenContinua a scriverli, perdiamo il ‧/o di quello che Hanssen dice là dentro
Nagrywanie płyt audio CDMasterizzare un cd audio
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danychStanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
złącze do podłączenia testowego sygnału audio i wideoterminal di ingresso per i segnali audio e video di prova
Doświadczenia z zastosowania ICT w takich dziedzinach, jak audio-wideo, komunikacja elektroniczna, sektor energetyczny, inteligentne budynki czy inteligentne oświetlenie posłużyłyby za wzór dla oszczędności energii w innych podstawowych sektorach, w których Komisja podjęła już działania, jak np. sektor motoryzacyjny, przemysł wytwórczy czy transportL'esperienza eventualmente maturata in materia di TIC in settori quali l'audiovisivo, le comunicazioni elettroniche, l'elettricità, gli edifici intelligenti o l'illuminazione potrebbe servire per adottare misure di risparmio energetico in altri settori fondamentali nei quali la Commissione ha iniziato ad agire, ad esempio il settore automobilistico, l'industria manifatturiera o i trasporti
zwrócono szczególną uwagę na dostęp osób niepełnosprawnych, oraz co roku publikowano spis programów usług pomocniczych dla osób niepełnosprawnych (napisy, opis audio, język migowy itp.) oraz, aby zdefiniowano plany działań na rzecz rozszerzenia tych usługsi accordi una particolare attenzione all'accesso delle persone disabili, si pubblichi annualmente un inventario dei programmi di servizi di assistenza ai disabili (sottotitolatura, descrizione audio, linguaggio dei segni,...) e si definiscano piani di azione per accrescere l'offerta di tali servizi
Stosowanie technologii zastępczych dla obwodów obróbki dźwięku analogowego, w których unika się stosowania transoptorów opartych na kadmie we wszystkich profesjonalnych urządzeniach audio, powinno być wykonalne do dnia ‧ grudnia ‧ rLe tecnologie necessarie a sostituire i circuiti analogici per il trattamento del suono, onde evitare l’uso di optoaccoppiatori al cadmio in tutte le applicazioni audio professionali, dovrebbero essere disponibili a partire dal ‧ dicembre
Urządzenie audio dla wybranego wyjściaDispositivo audio da usare per l' output scelto
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 196 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 0,953 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.