Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audiocodec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
monitor telewizyjny oznacza produkt przeznaczony głównie do wyświetlania na zintegrowanym ekranie sygnału wideo pochodzącego z różnych źródeł, w tym sygnału telewizyjnego, który opcjonalnie kontroluje i odtwarza sygnały audio z zewnętrznego urządzenia źródłowego, który jest połączony za pomocą standardowych złącz do odbioru sygnału wideo, w tym cinch (component, composite), SCART, HDMI oraz przyszłych standardów bezprzewodowych (ale z wyłączeniem sygnałów wideo nieobjętych normalizacją, takich jak DVI i SDI), ale nie jest dostosowany do odbioru i przetwarzania sygnałów telewizyjnychmonitor televisivo, un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione
złącze do podłączenia testowego sygnału audio i wideoterminal di ingresso per i segnali audio e video di prova
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznegodi materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea
Zgadza się, że do najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci związanych z technologiami sieciowymi należą sytuacje: kiedy dzieci ponoszą bezpośrednią szkodę, jako ofiary wykorzystywania seksualnego, co jest dokumentowane poprzez fotografie, filmy lub pliki audio, które są następnie udostępniane za pośrednictwem internetu; kiedy kontaktują się z nimi osoby chcące się z nimi zaprzyjaźnić w celu wykorzystania ich seksualnie (uwodzenie przez internet); oraz kiedy padają ofiarami nękania w środowisku online (cybernękanieconcorda che tra i rischi più gravi per i minori, connessi alle tecnologie in linea, troviamo il maltrattamento diretto di minori fatti vittima di abusi sessuali, documentato da fotografie, filmati o registrazioni audio e successivamente trasmesso in linea (materiale pedopornografico), oppure i contatti creati per fare amicizia con il minore per poi abusarne sessualmente (manipolazione psicologica per scopi sessuali) e infine il bullismo in linea a danno dei minori
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalacja i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Wszystkie katalogi, które widzisz w Przeglądarce audio cd to atrapy. Można powiedzieć, że pokazują one zawartość płyty po przepuszczeniu przez różne filtry. Gdy otworzysz katalog Ogg Vorbis, widzisz zawartość CD, która tak wyglądałaby, gdyby była przechowywana w formacie Ogg. Jeśli przejrzysz inne katalogi, znajdziesz reprezentacje zawartości płyty w formatach MP‧, flac i wav. Masz oczywiście możliwość sprawdzenia ich rozmiaru po przekodowaniu do każdego z dostępnych formatówTutte le cartelle che vedi in " Navigazione dei CD audio " sono virtuali. Mostrano semplicemente il contenuto del CD con filtri differenti. Quando apri la cartella Ogg Vorbis, stai guardando i contenuti del CD come se fossero in formato Ogg. Puoi entrare anche nelle altre cartelle e troverai MP‧, flac e rappresentazioni del contenuto del CD anche in WAV. Puoi sempre vedere la dimensione stimata che occuperanno i file reali nei vari formati
Doświadczenia z zastosowania ICT w takich dziedzinach, jak audio-wideo, komunikacja elektroniczna, sektor energetyczny, inteligentne budynki czy inteligentne oświetlenie posłużyłyby za wzór dla oszczędności energii w innych podstawowych sektorach, w których Komisja podjęła już działania, jak np. sektor motoryzacyjny, przemysł wytwórczy czy transportL'esperienza eventualmente maturata in materia di TIC in settori quali l'audiovisivo, le comunicazioni elettroniche, l'elettricità, gli edifici intelligenti o l'illuminazione potrebbe servire per adottare misure di risparmio energetico in altri settori fondamentali nei quali la Commissione ha iniziato ad agire, ad esempio il settore automobilistico, l'industria manifatturiera o i trasporti
Dodatkowe szkolenia z zakresu analogowych i cyfrowych technik audioFormazione supplementare nel campo del'audio analogico e digitale
Kontrola sprzętu fotograficznego i audioControllo degli apparecchi fotografici e degli apparecchi di registrazione audiovisiva
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatki na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Odpowiedzialny za to mechanizm jest całkiem prosty. Kiedy moduł audiocd jest proszony o pobranie utworu z folderu Ogg Vorbis, zaczyna zgrywać z płyty CD cyfrowe dane audio. Wysyłając dane do pliku w Twoim katalogu domowym, jednoczeście koduje je w formacie Ogg Vorbis (muzyczna płyta CD zawiera nieskompresowane daneIl meccanismo che sta dietro a questa funzionalità è abbastanza semplice. Quando viene chiesto al kioslave audiocd di leggere una traccia dalla cartella Ogg Vorbis, comincia ad estrarre i dati dell' audio digitale dal CD. Mentre manda i dati al file della tua cartella, li codifica simultaneamente nel formato Ogg Vorbis (L' audio CD è in un formato non compresso
Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danychStanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, videoconferenze e audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati
Odtwarzanie płyt audio CDRiprodurre un cd audio
pełne kampanie informacyjne obejmujące kilka kanałów komunikacyjnych (np. działania łączące obecność na targach z konferencjami i produkcjami audio-wizualnymicampagne di informazione complete comprendenti vari tipi di attività di comunicazione (ad esempio, azioni che combinano la partecipazione a fiere con conferenze e produzioni audiovisive
Funkcja odtwarzania płyty audio CD wykorzystuje protokół audiocd:/i nie jest zgodna ze wszystkimi dostępnymi modułami dźwiękowymiLa caratteristica Riproduci cd audio usa il protocollo audiocd:/e non è compatibile con tutti i motori disponibili
w przypadku Harman: produkcja sprzętu audio Hi-Fi oraz systemów elektronicznychper Harman: produzione di prodotti audio hi-fi e di sistemi elettronici
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danychStanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
Aby odtworzyć płytę audio CD, wybierz z menu listy odtwarzania: Akcje Odtwarzaj płytę audio CD. Otwarta zostanie przeglądarka plików pokazująca kilka katalogów oraz utwory w formacie WAV. Przeciągnij pliki WAV na listę odtwarzania i kliknij przycisk OdtwarzajPer riprodurre un cd audio, selezionare Azioni Riproduci cd audio nella barra dei menu della playlist. Il navigatore dei file si aprirà mostrando numerose cartelle ed anche le tracce del cd elencate nel formato WAV. Trascinare i file WAV nella playlist e fare clic sul pulsante Riproduci
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Danny, łącza audio i wideo już działająDanny, le trasmissioni audio e video sono in diretta
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, opłat z tytułu konserwacji, napraw i konserwacji urządzeń, opłat abonamentowych oraz kosztów połączeń (telefonicznych, teleksowych, telegraficznych, przez Internet, telewizyjnych, audio- i wideokonferencji, w tym transmisji danychStanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, Internet, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati
Wydaje mi się absurdalne, że podczas kontroli granicznych sprzęt techniczny zawierający nagrania audio i wideo na własny użytek może być skonfiskowany.Mi pare assurdo che durante i controlli alle frontiere si possano confiscare apparecchiature tecniche contenenti registrazioni audio e video per uso personale.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 1,264 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.