Tłumaczenia na język włoski:

  • codec audio   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

koder-dekoder Windows Media Audiocodec audio Windows Media

Przykładowe zdania z "koder-dekoder audio", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku, gdy organizacja (zwana dalej pierwszą organizacją) bądź to nadaje, bądź też nadała w swoim imieniu sygnały przesyłające obrazy video oraz przekaz audio z wydarzeń sportowych transmitowanych na żywo za pomocą zakodowanego multilateralnego przekazu satelitarnego uprawnionej grupie nadawców w różnych krajach, a następnie nadawcy ci przekazują (czy to za pomocą sygnałów telewizji naziemnej, czy też droga satelitarną) programy transmitujące wydarzenia sportowe na żywo, zawierające obrazy video oraz przekaz audio, ale również logo identyfikujące ich własną stację i (według przysługującej im swobody edytorskiej) własne komentarze dźwiękowe oraz własne materiały w trakcie, przed oraz po rozegraniu meczu oraz w przerwach pomiędzy połowami meczów (programy należącego do późniejszego ogniwa łańcucha procesu produkcjiSe, nel caso in cui un organismo (in prosieguo: il primo organismo) trasmetta o abbia trasmesso per proprio conto segnali portatori di immagini e di audio di un evento sportivo in diretta attraverso un segnale multilaterale criptato via satellite a un gruppo autorizzato di emittenti in diversi paesi e quelle emittenti trasmettano poi (con segnali televisivi terrestri o satellitari) programmi dell’evento sportivo in diretta contenenti le immagini e il segnale audio insieme al proprio logo identificativo della stazione e (in base alle loro scelte editoriali) i propri commenti audio e proprio materiale prima, durante e dopo la partita e nel corso degli intervalli (in prosieguo: i programmi a valle
Nagrywanie płyt audio CD jest łatwe dzięki integracji & amarok-dopelniacz; z K‧B. Aby nagrać album, najpierw otwórz przeglądarkę kolekcji. Następnie, rozwijając listę wykonawcy w widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na album, który chcesz nagrać. W menu podręcznym, kliknij Nagraj ten album, a wyświetlone zostanie okno informujące o wyborze trybu nagrywania. Wybierz Tryb audio, a otwarty zostanie K‧B, gotowy do nagrania albumuMasterizzare un cd audio in & amarok; è facile grazie all' integrazione con K‧B. Per masterizzare un album, aprire prima il navigatore della collezione. Poi, espandendo la cartella di un artista nella vista ad albero, premere con il tasto destro sull' album prescelto. Si aprirà un menu a comparsa in cui premere Masterizza questo album ed una finestra di dialogo comparirà chiedendo di scegliere una modalità di masterizzazione. Dalla finestra di dialogo scegliere Modalità audio, K‧B si aprirà pronto per masterizzare l' album
Aby odtworzyć płytę audio CD, wybierz z menu listy odtwarzania: Akcje Odtwarzaj płytę audio CD. Otwarta zostanie przeglądarka plików pokazująca kilka katalogów oraz utwory w formacie WAV. Przeciągnij pliki WAV na listę odtwarzania i kliknij przycisk OdtwarzajPer riprodurre un cd audio, selezionare Azioni Riproduci cd audio nella barra dei menu della playlist. Il navigatore dei file si aprirà mostrando numerose cartelle ed anche le tracce del cd elencate nel formato WAV. Trascinare i file WAV nella playlist e fare clic sul pulsante Riproduci
To jest w pewnym sensie cała reszta. Spróbuj przejrzeć wszystkie pozycje. Jeśli w napędzie & CD; lub DVD znajduje się płyta & CD; Audio, będzie można zobaczyć jej zawartość w folderze Przeglądarka Audio CD (możesz nawet skompresować utwory z płyty i przegrać je na twardy dysk kopiując pliki z tego folderuQuesto è in qualche modo il " resto ". Prova a navigare tra i differenti elementi. Se un & CD; audio si trova all' interno del tuo dispositivo per & CD; o DVD, sarai in grado di trovare tutte le informazioni su di esso ed anche di più nell' elemento Navigazione dei CD audio (puoi addirittura comprimere i file audio e salvarli sul tuo disco fisso con questa funzione
wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej, oraz wydatków na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami związanymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciele spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Kontrola sprzętu fotograficznego i audioControllo degli apparecchi fotografici e degli apparecchi di registrazione audiovisiva
Dodatkowe szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w produkcji audiowizualnej i multimedialnej (kompresja audio i wideo, protokoły transmisji, media strumieniowe, wideo na życzenie, formaty zapisuFormazione supplementare nel campo delle tecnologie informatiche attinenti all'audiovisivo broadcast e multimediale, quali compressione video e audio, protocollo di trasmissione, streaming, video su richiesta, formati di registrazione
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu ‧ września ‧ r.- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden ABDomanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il ‧ settembre ‧- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
Nowoczesne technologie umożliwiają wymianę opinii ekspertów w ramach wirtualnych posiedzeń przy użyciu urządzeń audio lub wideo bądź oprogramowania onlineGrazie alle moderne tecnologie gli esperti possono scambiare le loro opinioni in riunioni virtuali, per mezzo di dispositivi audio o video o applicazioni on line
Działania składające się na takie wydarzenie mogą przybierać różne formy, począwszy od prostej konferencji, a skończywszy na szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej obejmującej kilka typów działań informacyjnych (takich jakich konferencje, produkcje audio-wizualne czy warsztaty objazdowe) przeprowadzonych w jednym regionie lub w różnych regionach państw członkowskichLe attività comprese in un evento di questo tipo possono andare dalla semplice conferenza ad una vasta compagna di informazione comprendente vari tipi di attività (come conferenze, produzioni audiovisive, seminari itineranti ecc.) realizzate in una o più regioni degli Stati membri
Dotyczy: podatków od książek audioOggetto: Imposte sugli audiolibri
Produkcja sprzętu elektronicznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu audioCostruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
Zgrywanie & CD; AudioEstrattore di & CD; audio
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu ‧ września ‧ r.- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB przeciwko Perfect Communication Sweden ABCausa C-‧/‧: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il ‧ settembre ‧- Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB
Wciąż je spisuj.Nasze audio wychwytuje jedynie ‧ % tego, co mówi HanssenContinua a scriverli, perdiamo il ‧ % di quello che Hanssen dice là dentro
znajomość technologii informatycznej związanej z produkcją audiowizualną i multimedialną (kompresja plików audio i wideo, transmisja, media strumieniowe, wideo na życzenieconoscenza della tecnologia informatica attinente all'audiovisivo broadcast e multimediale (compressione video e audio, trasmissione, streaming, video su richiesta
wydatki na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, instalację i utrzymanie centralek i rozdzielaczy telefonicznych, systemów audio i wideokonferencyjnych, interkomu i telefonii komórkowej oraz wydatki na sieci danych (urządzenia i utrzymanie) wraz z usługami pochodnymi (zarządzanie, pomoc, dokumentacja, instalacja i usunięciespese per l’attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco
Wydaje mi się absurdalne, że podczas kontroli granicznych sprzęt techniczny zawierający nagrania audio i wideo na własny użytek może być skonfiskowany.Mi pare assurdo che durante i controlli alle frontiere si possano confiscare apparecchiature tecniche contenenti registrazioni audio e video per uso personale.
W tym zakresie Komisja Europejska oraz poszczególni wydawcy powinni zapewnić osobom niepełnosprawnym specjalne cyfrowe wersje dzieł, np. audio.A questo proposito, la Commissione europea e gli editori privati devono fornire ai disabili versioni digitali speciali delle opere, come l'audio lettura.
Ma pani dowód w postaci nagrania audio?E voi cos' avete, una registrazione audio?
Przekształcanie w postać cyfrową dotyczy wszelkiego rodzaju dokumentów i może się odbywać w oparciu o różne nośniki, jak papier, faks, mikroformy (mikrofisze, mikrofilmy), fotografie, kasety wideo lub audio oraz filmyLa digitalizzazione può riguardare qualsiasi tipo di documento e può essere realizzata partendo da vari supporti quali carta, fax, microforme (microfiche, microfilm), fotografie, videocassette, cassette audio e pellicole
Dotyczy: podatku VAT na książki audioOggetto: IVA sugli audiolibri
W Instytucie Sztuki Nowoczesnej w Middlesbrough Kapitan " Zmysł kierunku " postanowił zrobić przewodnik audio aby oprowadzać zwiedzających po naszej wystawieAll' Istituto di Arte Moderna di Middlesbrough, il Capitano Senso dell' Orientamento decise di creare un' audio- guida per guidare i visitatori all' interno della mostra
produkcje wizualne, audio i audiowizualne oraz ich dystrybucjaproduzioni video, audio e audiovisive (e loro distribuzione
w ramach reprezentującej państwa członkowskie grupy ekspertów ds. cyfryzacji i ochrony zasobów cyfrowych we współpracy z biblioteką Europeana opracowały plan zaleceń co do równomiernego poszerzania treści dostępnych na portalu Europeana, uwzględniający wszystkie państwa członkowskie, wszystkie sektory (tekst, audio, dźwięk, obraz) oraz obejmujący arcydzieła europejskiego dziedzictwa kulturowego wybrane przez państwa członkowskie; by w ramach tej grupy kontynuowały współpracę z biblioteką w sprawach związanych z modelem zarządzania stroną internetową i jej finansowania oraz kierunkiem jej rozwojuelaborare, nel quadro del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale e in collaborazione con Europeana, una tabella di marcia contenente raccomandazioni per accrescere in modo equilibrato i contenuti accessibili tramite Europeana, coprendo tutti gli Stati membri e i settori (testo, audio, suono, immagine) e includendo i capolavori del patrimonio culturale europeo, scelti dagli Stati membri; proseguire, nell'ambito di tale Gruppo di esperti, la collaborazione con Europeana sulle questioni relative alla gestione e al modello di finanziamento nonché all'orientamento strategico del sito
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy koder-dekoder audio.Znalezione w 1,335 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.