wymowa: IPA: ˈkɔɕʨ̑uw /ˈkɔɕt͡ɕuw̯/    

Tłumaczenia na język włoski:

 • chiesa     
  (Noun  f) (noun   ) [architettura]
   
  rel. religia świątynia chrześcijańska;
   
  budynek kultu religijnego
 • Chiesa   
  (Noun  f)
 • church   

Picture dictionary

chiesa
chiesa

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (58)

Apostolski Kościół OrmiańskiChiesa apostolica armena
Doktor KościołaDottore della Chiesa
Drewniane kościoły południowej Małopolski i PodkarpaciaChiese in legno della Piccola Polonia meridionale
Ewangelicki Kościół Pamięci cesarza Wilhelma IKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
Grecki Kościół PrawosławnyChiesa greco-ortodossa
Gruziński Kościół PrawosławnyChiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana
Japoński Kościół PrawosławnyCristianesimo in Giappone
Katechizm Kościoła KatolickiegoCatechismo della Chiesa Cattolica
Katolickie Kościoły wschodnieChiesa sui iuris
Kościoły pokojuChiese della Pace
Kościółchiesa
Kościół Adwentystów Dnia SiódmegoChiesa cristiana avventista del settimo giorno
Kościół chaldejskiChiesa cattolica caldea
Kościół Il Gesù w RzymieChiesa del Gesù
kościół katolickichiesa cattolica
Kościół katolicki obrządku etiopskiegoChiesa cattolica etiope
Kościół katolicki obrządku koptyjskiegoChiesa cattolica copta
Kościół katolicki obrządku ormiańskiegoChiesa armeno-cattolica
Kościół katolicki w CzechachChiesa cattolica in Repubblica Ceca
Kościół katolicki w EstoniiChiesa cattolica in Estonia
Kościół liberalno-katolickiChiesa cattolica liberale
Kościół Mariacki w KrakowieBasilica di Santa Maria
Kościół Marii Panny przed TynemChiesa di Santa Maria di Týn
Kościół maronickiChiesa maronita
Kościół melchickiChiesa cattolica greco-melchita
Kościół nestoriańskiChiesa assira
Kościół NowoapostolskiChiesa Neo-Apostolica
Kościół rzymskokatolicki na UkrainieChiesa cattolica in Ucraina
Kościół San Giorgio MaggioreBasilica di San Giorgio Maggiore
Kościół San Vitale w RawennieBasilica di San Vitale
Kościół Sant’Ambrogio we FlorencjiChiesa di Sant’Ambrogio
Kościół Santa CroceBasilica di Santa Croce
Kościół Santa Maria Novella we FlorencjiBasilica di Santa Maria Novella
Kościół St Etienne du Mont w ParyżuChiesa Saint-Étienne-du-Mont
Kościół Starokatolicki we WłoszechChiesa vetero-cattolica
Kościół SzatanaChiesa di Satana
Kościół SzkockiChiesa di Scozia
Kościół św. Elżbiety w BratysławieChiesa Blu
Kościół św. Grzegorza Wielkiego w RzymieChiesa di San Gregorio al Celio
Kościół św. Jerzego na VelabrumChiesa di San Giorgio in Velabro
Kościół św. Jerzego w SofiiChiesa di San Giorgio
Kościół św. Michała w HildesheimChiesa di San Michele
Kościół św. Szczepana w MoguncjiChiesa di Santo Stefano
kościół wolnylibera chiesa
Kościół WyznającyChiesa Confessante
Kościół ZjednoczeniowyChiesa dell’unificazione
Krytyka Kościoła rzymskokatolickiegoCritiche alla Chiesa cattolica
Ojcowie KościołaPadre della Chiesa
Ormiański Kościół EwangelickiChiesa evangelica armena
Patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiegoPatriarcato di Cilicia degli Armeni
Podział administracyjny Kościoła katolickiego w PolsceChiesa cattolica in Polonia
porwanie kościołarapimento della chiesa
Prawdziwy Kościół JezusaVera Chiesa di Gesù
Rodzimy Kościół PolskiChiesa nativa polacca
Rosyjski Kościół PrawosławnyChiesa ortodossa russa
Rozdział państwa od kościołaLaicismo
stosunek Państwo-Kościółrapporti Stato-Chiesa
Światowa Rada KościołówConsiglio Ecumenico delle Chiese

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kościół", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chodź ze mną jutro do kościołaVieni in chiesa con me, domani
Proszę, wracaj do kościołaPer favore, torna in chiesa
Dotyczy: Kościoła katolickiego w Polsce i wsparcia finansowego przez UEOggetto: Chiesa cattolica in Polonia e assistenza finanziaria dell'UE
Środki zostaną wykorzystane na wsparcie dla organizacji typu non-profit (takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego szczebla lokalnego i międzynarodowego oraz instytucje publiczne) prowadzących trwałe działania z zakresu ochrony, restauracji i rozwijania cennych obiektów kulturalnych (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, zabytki itp.) w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydującychLo stanziamento sarà utilizzato per sostenere organizzazioni senza scopo di lucro (quali le organizzazioni della società civile a livello locale e internazionale e le istituzioni pubbliche) che realizzano azioni di conservazione, recupero e sviluppo sostenibile di siti in relazione a beni culturali di valore (chiese, moschee, biblioteche, musei, monumenti, ecc.) nei paesi candidati e nei paesi potenziali candidati
Szczególnie w ostatnich miesiącach wzrosła liczba ataków, w tym bezpośrednich ataków na kościoły podczas trwania mszy.Specie negli ultimi mesi è aumentato il numero di attacchi, compresi quelli diretti contro le chiese mentre vi si volgevano le funzioni.
Kiedy pisałeś z Grecji, opisywałeś mi mozaiki z ortodoksyjnych kościołówNella tua cartolina dalla Grecia parlavi dei mosaici delle chiese ortodosse
Wizerunki: Madonna z ołtarza w kościele św. Jakuba w Lewoczy (strona przednia) oraz miasto Lewocza (strona odwrotnaImmagini: Madonna dell ’ altare della chiesa di San Giacomo a Levoča (recto) e città di Levoča (verso
Po drugie, jeśli uznamy - jak państwo twierdzą - że nie jest to sprawą Unii Europejskiej, to chciałabym zrozumieć, dlaczego te kwestie są uwzględnione w kryteriach kopenhaskich i dlaczego wymagamy od państw kandydujących poszanowania rozdziału kościoła od państwa, jeśli nie możemy wymagać tego od naszych własnych państw członkowskich.Se inoltre - com'è stato detto - non è una questione di competenza dell'Unione europea, vorrei capire come mai rientra tra i criteri di Copenhagen e perché si richieda ai paesi candidati di rispettare la separazione tra Chiesa e Stato quando invece non si può pretendere che gli Stati membri facciano lo stesso.
uznając, że udział podmiotów niepaństwowych i społeczeństwa obywatelskiego ma istotne znaczenie dla funkcjonowania demokracji, a także uznając rolę, jaką kościoły i wspólnoty lub organizacje religijne, przywódcy wspólnot tradycyjnych oraz społeczeństwo obywatelskie w postaci krajowych organizacji pozarządowych i forów mogłyby odgrywać we wspieraniu pokoju lub zapewnianiu mediacji poprzez umożliwianie debaty i rozwiązywania sporówconsiderando che la partecipazione dei soggetti non statali e della società civile è vitale nel funzionamento della democrazia, come lo è il ruolo che chiese e comunità o organizzazioni religiose, leader tradizionali delle comunità e società civile, sotto forma di ONG nazionali e forum, potrebbero svolgere nella promozione della pace o nelle attività di mediazione, attraverso la creazione di opportunità per discutere e superare le divergenze
Dotyczy: aresztowania przywódcy domowego kościoła w WietnamieOggetto: Arresto del leader di una chiesa domestica in Vietnam
Pokażmy im, że chrześcijańscy uchodźcy na Cyprze maja prawo uczestniczyć w mszach odprawianych w kościołach.Dia loro prova, signora Presidente, che i profughi cristiani a Cipro hanno il diritto di celebrare la messa nelle proprie chiese.
Dotyczy: niezgodnego z prawem zwolnienia Kościoła katolickiego w Hiszpanii z podatku od budynków, prac i terenów budowlanych (ICIOOggetto: Esenzione illegale della Chiesa cattolica dall'imposta sulle costruzioni, gli impianti e le opere (ICIO) in vigore in Spagna
, na piśmie - Utrzymujące się akty przemocy wobec kościoła koptyjskiego w Egipcie i - szerzej - wobec chrześcijan na Bliskim Wschodzie wymagają natychmiastowej reakcji ze strony Unii Europejskiej.Le ripetute violenze contro la chiesa copta in Egitto e, soprattutto, contro i cristiani in Medio Oriente richiedono una risposta immediata da parte dell'Unione europea.
mając na uwadze, że ponowne otwarcie dla pielgrzymów zruinowanych kościołów ormiańskich w Ani niedaleko Kars we wschodniej Anatolii, a także wspaniała praca historyka tureckiego Halila Berktaja w zakresie dokumentowania ludobójstwa oraz przywrócenie stosunków państwowych z Republiką Armenii stanowią ważny krok do przodu, choć proces ten należy doprowadzić do logicznego zakończenia poprzez otwarcie granicy pomiędzy Turcją a Armeniąconsiderando che la riapertura ai pellegrini delle rovine delle chiese armene di Ani, nei pressi di Kars nell'Anatolia orientale, nonché il considerevole lavoro dello storico turco Halil Berktay sul genocidio e la rinascita delle relazioni da Stato a Stato con la Repubblica di Armenia costituiscono dei progressi essenziali, ma che resta necessario completare tale azione, riaprendo la frontiera tra la Turchia e l'Armenia
Nie mówię o kościeleNon intendo la chiesa
Występują bardzo poważne problemy dotyczące wolności religii i Wietnam musi udzielić odpowiedzi w tej sprawie przed podpisaniem nowej umowy - chodzi zwłaszcza o nieuznawanie Zjednoczonego Kościoła Buddyjskiego.C'è un problema enorme di libertà religiosa su cui il Vietnam deve dare una risposta prima che si firmi un nuovo accordo, in particolare il non riconoscimento della Chiesa buddista unificata.
przyjmuje z zadowoleniem nowo odnalezione dążenie do jedności wśród partii i ugrupowań opozycyjnych w Zimbabwe, w tym wszystkich frakcji MDC, kościołów i Zimbabweńskiego Kongresu Związków Zawodowych, oraz ich determinację, pomimo represji rządowych, do współpracy w celu przywrócenia narodowi demokracji i wolnościsi compiace della rinnovata unità d'intenti tra i partiti e i gruppi dell'opposizione nello Zimbabwe, compresi tutti gli elementi dell'MCD, le Chiese e il Congresso dei sindacati dello Zimbabwe (ZCTU), e della loro determinazione a lavorare insieme sfidando l'oppressione del governo al fine di portare democrazia e libertà al popolo
Pod warunkiem, że jej przepisy są przestrzegane, niniejsza dyrektywa nie narusza więc prawa kościołów i innych organizacji publicznych lub prywatnych, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, działających zgodnie z krajowymi przepisami konstytucyjnymi i ustawodawczymi, do wymagania od osób pracujących dla nich działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki organizacjiA condizione che le sue disposizioni siano d
Pragniemy jednak wyraźnie oświadczyć, że nie uważamy, aby kościoły i wspólnoty religijne powinny uzyskać specjalny status wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego.Teniamo tuttavia a chiarire che reputiamo un errore attribuire a chiese e comunità religiose un particolare status tra le varie organizzazioni della società civile.
Wracaj do kościoła!Tornatevene in chiesa!
w imieniu grupy GUE/NGL. - Panie przewodniczący! Wszyscy, którzy są zaangażowani w demokratyczne prawa i wolność wyznania, stanowczo potępią zbrodnię na chrześcijanach w Egipcie, a także ataki bombowe na kościoły chrześcijańskie w Malezji.a nome del gruppo GUE/NGL. - (EN) Signor Presidente, chiunque sia impegnato per i diritti democratici e la libertà di espressione religiosa condanna esplicitamente l'assassinio dei cristiani in Egitto e gli attacchi incendiari contro le chiese cristiane in Malesia.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 685 zdań frazy kościół.Znalezione w 1,152 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.