Tłumaczenia na język włoski:

  • parti di piante per la propagazione   

Przykładowe zdania z "cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obejmuje rośliny rozmnażane przez cebule, bulwy i kłączaComprende piante ornamentali con bulbi, bulbo-tuberi, rizomi e tuberi
Cebule, łodygi bulwiaste i bulwy kwiatówBulbi e tuberi da fiore
Cebula nadająca się do przechowywania, o barwie białoperłowej do białomiedzianej, posiadająca kształt dużej bulwy o formie zaokrąglonej lub przypominającej romb, błyszcząca, pokryta cienkimi i przezroczystymi łuskamiCipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide
Warzywa uprawiane dla korzeni, cebul lub bulw (poza ziemniakamiOrtaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate
Nasiona pochodzą z bulw należących do gatunku Allium cépa L., posiadających cechy tradycyjnej odmiany słodkiej cebuli z Sewennów, a mianowicieLe sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes
Małe części roślin, szczególnie cebule lub bulwy, używane do rozmnażania roślinParti di pianta, specialmente bulbi o tuberi, usate per la propagazione delle piante
próbki ciętych bulw urzędowo kontrolowane na obecność symptomów szarej pleśni powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith i uznane za wolne od takich symptomów w trakcie tych kontroli, na poziomie próbkowania, dla worków o wadze ‧ kg lub równoważnych, ‧ % wagi worka stanowi ‧ sprawdzanych bulw na worek, dla ‧ lub ‧ tonowych worków, przy poziomie próbkowania ‧ % wagi worka i ‧ sprawdzanych bulwach na woreksottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del ‧ % di sacchi e di ‧ tuberi per sacco per i sacchi da ‧ kg o equivalenti e del ‧ % di sacchi e di ‧ tuberi per sacco per i contenitori da ‧ o ‧ tonnellate
urzędowo sprawdzane na obecność szarej pleśni ziemniaczanej powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith na polu podczas sezonu wzrostu a uznane za wolne od takich symptomów w trakcie takich inspekcji i po pobraniu próbki ‧ bulw z pięciu feddanów (= ‧ hektara) lub ‧ bulw z jednego feddana (= ‧ hektara) lub części tej ilości z mniejszych pól ziemniaczanych tak blisko terminu zbiorów jak to możliwe dla badań laboratoryjnych włączając w to próbę inkubacyjną i optyczną kontrolę ciętych bulw na obecność symptomów szarej pleśni powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a uznane za wolne od tych symptomów w tych kontrolachsottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo, per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi nel corso di tali ispezioni; va prelevato un campione di ‧ tuberi per cinque feddans (=‧ ettari) o ‧ tuberi per feddan (=‧ ettari) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli immediatamente prima della raccolta per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d
Udział ziemniaków nieodpowiadających normom jakości (tzn. zgniłe bulwy, bulwy o obcym zapachu lub z kiełkami i powyżej ‧ mm, bulwy o nieprawidłowej wilgotności, zaatakowane chorobą czarna nóżka, szkliste, uszkodzone przez mróz lub wysoką temperaturę) oraz udział ciał obcych (kawałków ziemi lub pojedynczych kiełków) nie może przekraczać ‧ %Complessivamente la proporzione di patate che non rispettano le norme di qualità, cioè i tuberi marci, i tuberi con odori indesiderabili, o con germogli superiori a ‧ mm, anormalmente umidi, colpiti dalla gamba nera della patata, i tuberi vetrosi o danneggiati dal gelo o dal sole e da impurità (terra o germogli staccati) non può essere superiore al ‧ %
José Ruy Fernández odnosi się do Villa de Prades: jej głównym bogactwem są ziemniaki o najwyższej jakości, i dzięki temu, najbardziej cenione ze wszystkich ziemniaków, nie tylko w Katalonii, ale także na całym Półwyspie Iberyjskim, ponieważ nie tylko zapewniają wysokie plony, ale także bulwy te mają wyborny smak i właściwości mączaste, dzięki którym sprzedaje się je na wszystkich rynkach po wyższej cenie niż inne podobne bulwyJosé Ruy Fernández scrive a proposito della città di Prades: la sua ricchezza principale è costituita dalla patata: quella di più alta qualità e di conseguenza la più apprezzata che si raccolga non solo nel territorio catalano, ma in tutta la nostra penisola spagnola, poiché oltre a rappresentare in sé un tubero di eccellente produzione, dal punto di vista commestibile è di sapore squisito e assai farinosa, motivo per il quale viene venduta su tutti i mercati a prezzo più elevato di tutte le sue simili
Składniki odżywcze gleby w warstwie ornej obejmują: materia organiczna ‧,‧ %, N – zawartość całkowita ‧,‧ %, P – zawartość całkowita ‧,‧ %, P – metodą Olsena ‧,‧ mg/kg, dostępny K ‧ mg/kg i pH gleby ‧,‧–‧,‧, które to czynniki zapewniają wiele korzystnych cech Lixian Ma Shan Yao, takich jak: symetryczny kształt, krótkie, zwężające się końce, długie bulwy, cienka skórka, rzadkie, włókniste korzenie, gładkość i brak narośli na bulwieQuesti nutrienti conferiscono al Lixian Ma Shan Yao molte caratteristiche positive, come forma simmetrica, estremità corte e affusolate, tubero allungato, tegumento sottile, radici fibrose rade, levigatezza e assenza di protuberanze
określają jako skażone bulwy lub rośliny, przesyłkę i/lub partię oraz maszynę, pojazd, statek, skład lub ich jednostki oraz wszelkie inne przedmioty łącznie z opakowaniami, z których pobrana była próbka oraz, w miarę potrzeby, miejsce(-a) produkcji i pole(-a), z których bulwy lub rośliny zostały zebranedichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione e/o una partita, i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui è stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l
obejmują, jako wynik analizy prowadzonej na mocy art. ‧, bulwy lub rośliny mające takie same genetyczne pochodzenie, co bulwy lub rośliny zakreślone jako skażone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i w odniesieniu do których badania wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia skażeniadopo le prove di cui all
Udział bulw zaatakowanych zarazą ziemniaka, mokrą zgnilizną i suchą zgnilizną oraz bulw uszkodzonych przez mróz, wysoką temperaturę lub kontakt z solą nie może przekraczać ‧ %La proporzione di tuberi affetti da marciume bruno, molle o secco e danneggiati dal gelo, dal sole o dal sale non può essere superiore all'‧ %
Umyć ‧ bulw pod wodą bieżącą i usunąć skórkę wokół piętki każdej bulwy, posługując się każdorazowo dezynfekowanym skalpelem lub skrobaczką do ziemniakówLavare ‧ tuberi in acqua corrente e rimuovere l
rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające normy jakości bulw kwiatowych, cebulek i bulwregolamento (CEE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ marzo ‧, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore
Zaleca się badanie potomnych bulw lub podstaw łodygi dla gatunków nietworzących bulw, zaleca się jeden normalny cykl wegetatywny po badaniach, określonych w pkt ‧ isi raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti ‧ e
Państwa Członkowskie stanowią, że podejrzewane wystąpienie lub potwierdzona obecność organizmu w roślinach ziemniaka i bulwach lub bulwach zebranych, składowanych lub wprowadzonych do obrotu na ich terytorium zgłaszane jest właściwym organomGli Stati membri provvedono affinché ogniqualvolta si sospetti o venga confermata la presenza nel loro territorio dell
Sortowanie bulw (ziemniaków) przed magazynowaniem, usunięcie wszystkich bulw wykazujących objawy porażenia i składowanie w kontrolowanych pojemnikach na odpadyselezionare i tuberi (patate) prima di immagazzinarli, eliminare tutti quelli che presentano danni e depositarli in contenitori per rifiuti controllati
Chronione oznaczenie geograficzne (CHOG) Cipolla Rossa di Tropea Calabria oznacza bulwy z gatunku Allium Cepa ograniczające się wyłącznie do wymienionych poniżej odmian lokalnych, odróżniających się kształtem bulwy i wcześniejszym dojrzewaniem spowodowanym okresem oddziaływania światłaL'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P) Cipolla Rossa di Tropea Calabria, individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall'influenza del fotoperiodo
Pakowanie na polu pozwala uniknąć uszkodzenia cebuli i nadmiaru czynności manipulacyjnych, co pozwala na zachowanie cech charakterystycznych cebuli, a mianowicie cienkich, przezroczystych i bardzo delikatnych łusekIl condizionamento nella zona geografica permette di evitare manipolazioni eccessive e, pertanto, di preservare le caratteristiche della cipolla, in particolare le tuniche fini e traslucide, molto fragili, e di evitare alterazioni
Nazwa pochodzenia Makói vöröshagyma lub Makói hagyma może być stosowana jedynie do cebuli, której produkcja i pochodzenie są udokumentowane w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych poświadczonym przez Hagyma Terméktanács (radę ds. cebuliLa denominazione di origine Makói vöröshagyma o Makói hagyma può essere utilizzata esclusivamente per le cipolle la cui produzione e tracciabilità sono documentate in un registro di protezione dell'origine certificato dall'Hagyma Terméktanács (consiglio dei produttori di cipolle
Cebulę segreguje się, przechowuje i pakuje na wyznaczonym obszarze, dlatego niemożliwe jest jej pomylenie z cebulą wyhodowaną poza jego granicamiLe cipolle sono separate, conservate ed imballate all'interno della superficie delimitata e non possono pertanto essere mescolate a cipolle coltivate altrove
Po zakończeniu suszenia cebulom ucina się korzonki, usuwa uszkodzone lub łatwo odrywające się łuski, tak aby cebula była gładka i błyszczącaDopo l'essiccazione vengono tagliate le radici e vengono eliminate le tuniche danneggiate o che si staccano facilmente, per dare alla cipolla un aspetto liscio e brillante
Dzięki temu szczególnemu środowisku, wynikającemu z połączenia cech terenu (pedologia i hydrografia) i klimatu (opady deszczu w okresie jesienno-zimowym, temperatura w okresie wiosennym umiarkowana już od końca lutego i osiągająca optymalny poziom około ‧ °C w czasie formowania się bulw), ziemniak, który rozwija się na tych terenach, nabiera cech fizycznych, takich jak struktura i granulometria miąższu, oraz organoleptycznych, takich jak specyficzny zapach i smak, stanowiących o jego wyjątkowej jakościGrazie a questo ambiente particolare, dato dall’integrazione tra suolo (pedologia e idrografia) e clima (piovoso nel periodo autunno–vernino, con temperature primaverili tiepide già da fine febbraio e ottimali cioè intorno ai ‧ °C durante la formazione dei tuberi), la patata che qui si sviluppa possiede caratteristiche fisiche come la tessitura, la granulometria della polpa ed organolettiche come odore e gusto particolari, che ne determinano una specifica qualità
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1117781 zdań frazy cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy).Znalezione w 96 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.