Tłumaczenia na język włoski:

  • parti di piante per la propagazione   

Przykładowe zdania z "cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Cebule, łodygi bulwiaste i bulwy kwiatówBulbi e tuberi da fiore
Cebula nadająca się do przechowywania, o barwie białoperłowej do białomiedzianej, posiadająca kształt dużej bulwy o formie zaokrąglonej lub przypominającej romb, błyszcząca, pokryta cienkimi i przezroczystymi łuskamiCipolla da serbo di colore bianco madreperlaceo fino a ramato, con bulbi grandi di forma arrotondata fino a romboidale, di aspetto brillante, con tuniche fini e traslucide
Obejmuje rośliny rozmnażane przez cebule, bulwy i kłączaComprende piante ornamentali con bulbi, bulbo-tuberi, rizomi e tuberi
Warzywa uprawiane dla korzeni, cebul lub bulw (poza ziemniakamiOrtaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate
Nasiona pochodzą z bulw należących do gatunku Allium cépa L., posiadających cechy tradycyjnej odmiany słodkiej cebuli z Sewennów, a mianowicieLe sementi sono derivate da bulbi appartenenti alla specie Allium cepa L. e rappresentativi della varietà di cipolle dolci tradizionale delle Cévennes
Małe części roślin, szczególnie cebule lub bulwy, używane do rozmnażania roślinParti di pianta, specialmente bulbi o tuberi, usate per la propagazione delle piante
ex Dział ‧: Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobneex capitolo ‧, Piante vive e prodotti della floricoltura; Bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali
Analizy przeprowadza się na takich bulwach lub roślinach, które są konieczne do ustalenia prawdopodobnego pierwotnego źródła infekcji i rozmiaru prawdopodobnego skażenia w celu oceny stopnia ryzykaLe prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l
Procedura badania jest przeznaczona dla bulw ziemniaka i roślin z objawami śluzaka lub więdnięcia bakteryjnegoIl procedimento sottoindicato deve essere applicato ai tuberi e alle piante di patata che presentano sintomi tipici o sospetti di marciume bruno o di avvizzimento associato ad alterazioni vascolari
WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNEORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
Jeśli chodzi o maniok i inne korzenie oraz bulwy roślin tropikalnych, jak również wytworzone z nich mąki, ekonomiczny aspekt ich wywozu, jaki można przewidywać, biorąc przede wszystkim pod uwagę charakter i pochodzenie tych produktów, nie uzasadnia aktualnie potrzeby ustalania refundacji wywozowejPer quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione
Próbki te zostaną poddane kontroli urzędowej lub pod urzędowym nadzorem, poprzez nacięcie bulw i kontrolę wzrokową, orazQuesti campioni debbono essere sottoposti a ispezione visuale ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, comportante il sezionamento dei tuberi, e inoltre
W odniesieniu do drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, niniejsze rozporządzenie obejmuje wszystkie produkty wchodzące w zakres rozdziału ‧ nomenklatury scalonejNel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al capitolo ‧ della nomenclatura combinata
ziemniaków i bulw ziemniakówtuberi o tuberi-seme di patata
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalneLegumi , ortaggi , piante , radici e tuberi , mangerecci
rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające normy jakości bulw kwiatowych, cebulek i bulwregolamento (CEE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ marzo ‧, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore
Chronione oznaczenie geograficzne (CHOG) Cipolla Rossa di Tropea Calabria oznacza bulwy z gatunku Allium Cepa ograniczające się wyłącznie do wymienionych poniżej odmian lokalnych, odróżniających się kształtem bulwy i wcześniejszym dojrzewaniem spowodowanym okresem oddziaływania światłaL'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P) Cipolla Rossa di Tropea Calabria, individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall'influenza del fotoperiodo
Cipolla Rossa di Tropea Calabria znana jest dzięki swoim cechom jakościowym i organoleptycznym, takim jak delikatność bulw, słodki smak, wyjątkowa łatwostrawność i niska zawartość substancji siarkowych, dzięki czemu nie jest ostra ani cierpka w smaku, co czyni ją łatwostrawnąLa Cipolla Rossa di Tropea Calabria è conosciuta per le sue caratteristiche qualitative e organolettiche quali la tenerezza dei bulbi, la dolcezza, la particolare digeribilità, ed il tenore di sostanze solforose molto basso che la rendono poco piccante e acre, determinandone un alto grado di digeribilità
próbki ciętych bulw urzędowo kontrolowane na obecność symptomów szarej pleśni powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith i uznane za wolne od takich symptomów w trakcie tych kontroli, na poziomie próbkowania, dla worków o wadze ‧ kg lub równoważnych, ‧ % wagi worka stanowi ‧ sprawdzanych bulw na worek, dla ‧ lub ‧ tonowych worków, przy poziomie próbkowania ‧ % wagi worka i ‧ sprawdzanych bulwach na woreksottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del ‧ % di sacchi e di ‧ tuberi per sacco per i sacchi da ‧ kg o equivalenti e del ‧ % di sacchi e di ‧ tuberi per sacco per i contenitori da ‧ o ‧ tonnellate
O wyjątkowości lokalnych warunków stanowią także fotoperiody, które dzięki korzystnemu i równomiernemu stosunkowi światła dziennego do ciemności jeszcze lepiej predysponują obszar ten pod uprawę Liliacee z szybko wyrastającymi bulwami, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju części naziemnej (łodyga, itp.) rośliny oraz części podziemnej, która wykorzystując te szczególne warunki nabiera charakterystycznych cech organoleptycznych i morfologicznych, a także uzyskuje naturalnie biały kolorLa conformazione delle peculiarità ambientali è ulteriormente caratterizzata dal locale fotoperiodismo che con una idonea e ben distribuita alternanza di ore di luce e di buio predispone ancora meglio l'area alla coltura delle Liliacee a bulbo a ciclo breve, favorendo un equilibrato sviluppo tra la parte epogea (apparato superiore) della pianta e la parte ipogea che da questa particolare condizione trae ulteriori elementi per le sue caratteriche organolettiche e morfologiche oltre a determinare ulteriori vantaggi per l'imbianchimento naturale del bulbo
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka został wykryty w roślinach Solanum jasminoides Paxton i Brugmansia Pers. sppIl viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata è stato trovato su piante di Solanum jasminoides Paxton e di Brugmansia Pers. spp
w którym przed przemieszczeniem określonych roślin przeprowadzono testy wszystkich ich roślin matecznych i stwierdzono, że są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniakain cui tutte le piante madri associate delle piante specificate sono state controllate e trovate esenti dal viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto delle piante specificate
Na wniosek Egiptu i w świetle informacji dostarczonych przez to państwo Komisja stwierdziła, że ryzyko rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith poprzez wprowadzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie zostało wystarczająco opanowane, pod warunkiem przestrzegania określonych wymagańCome richiesto dall’Egitto e alla luce delle informazioni fornite da tale paese, la Commissione ha potuto stabilire che il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith derivante dall’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari di zone indenni da organismi nocivi dell’Egitto è stato ridotto in misura sufficiente purché siano rispettate determinate condizioni
niezwłocznie przed wywozem do Wspólnoty sprawdzone w porcie wysyłkowym przez pocięcie ‧ bulw z każdego obszaru wolnego od szkodników dla przesyłki i wyciągnięciu z ilości przynajmniej z pięciu toreb na obszar wolny od szkodnikówimmediatamente prima dell
Wszystkie nasiona i sadzonki (w tym cebulki, podziemne łodygi bulwiaste i bulwy) wytworzone i wykorzystane w gospodarstwieInsieme delle sementi e piante (compresi bulbi e tuberi) provenienti dall
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1228746 zdań frazy cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy).Znalezione w 104,139 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.