Tłumaczenia na język włoski:

  • Commonwealth   
  • Commonwealth delle nazioni   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

Igrzyska Wspólnoty NarodówGiochi del Commonwealth
wspólnota narodówcommonwealth delle nazioni; commonwealth britannico

Przykładowe zdania z "Wspólnota Narodów", pamięć tłumaczeniowa

add example
W świetle celu interesu ogólnego o znaczeniu tak podstawowym dla wspólnoty międzyn arodowej jak walka wszelkimi środkami , zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych , z zagrożeniami dla pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego , jakie niosą akty terrorystyczne , zamrożenie funduszy , środków finansowych i innych zasobów gospodarczych osób zidentyfikowanych przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet ds . Sankcji jako powiązane z Osamą bin Ladenem , siecią Al-Kaida i talibami , nie może samo w sobie uchodzić za niewłaściwe lub nieproporcjonalne .Di fronte a un obiettivo di interesse generale così fondamentale per la comunità internazionale quale la lotta con ogni mezzo , conformemente alla Carta delle Nazioni Unite , contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici , il congelamento di capitali , proventi finanziari e altre risorse economiche dei soggetti indiv iduati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato per le sanzioni come associati a Osama bin Laden , alla rete Al-Qaeda e ai Talibani non può , di per se stesso , essere considerato inadeguato o sproporzionato .
Dnia 1 lipca wszedł w życie Traktat o Wspólnocie Energetycznej , który tworzy największy wewnętrzny rynek energetyczny świata , łącząc w jeden wielki blok handlowy dwadzieścia pięć państw członkowskich Unii Europejskiej i dziewięć bliskich państw i terytoriów europejskich ( dwa nowe państwa członkowskie Unii od 1 stycznia 2007 r . : Bułgaria i Rumunia ; kraje zachodniobałkańskie : Albania , Była Jugosłowiańska Republika Macedonii , Bośnia i Hercegowina , Chorwacja , Czarnogóra , Serbia i Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie ) .Il 1o luglio è entrato in vigore il trattato della Comunità dell energia , con cui viene creato il mercato interno dell energia più grande del mondo , che riunisce in un unico blocco commerciale i venticinque Stati membri dell Unione europea ed altri nove stati e territori europei vicini ( i due nuovi Stati membri dell Unione a partire dal 1o gennaio 2007 : Bulgaria e Romania ; i paesi dei Balcani occidentali : Albania , ex Repubblica iugoslava di Macedonia , Bosnia-Erzegovina , Croazia , Montenegro , Serbia e missione delle Nazioni Unite per l amministrazione provvisoria in Kosovo ) .
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej ustanowienia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAARisoluzione del Parlamento europeo del ‧ aprile ‧ sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA
wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strTutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Jesteśmy częścią wspólnoty narodów, która gwarantuje prawa obywatelskie, dąży do pokoju i dobrobytu, a także chce żyć w pokoju.Siamo parte di una comunità fatta di popoli che garantiscono i diritti dei propri cittadini, cercano la pace e il benessere, vogliono vivere in pace.
wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strtutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, zawarty w załączniku IIl protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che figura nell'allegato I, è approvato a nome della Comunità europea
dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, ani do dostaw materiałów przeznaczonych do wykorzystania w programach rozwoju instytucjonalnego przygotowanych przez Unię, Wspólnotę lub państwa członkowskie, w tym w programach z dziedziny bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach procesu pokojowego i procesu pojednania oraz zatwierdzonych uprzednio przez komitet ustanowiony na mocy pkt ‧ rezolucji RB ONZ ‧ , ani nie mają zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek przeciwodłamkowych i hełmów wojskowych, przywożonej na określony czas do Somalii wyłącznie na własny użytek przez pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli mediów i pracowników zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojem oraz związanego z nimi personelualle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale, dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, incluso nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal comitato istituito dal punto ‧ della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ‧ , né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, rappresentanti dei mass media e operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale
Decyzja Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązańDecisione del Consiglio del ‧ aprile ‧ riguardante l
Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za działanie lub zaniechanie , które w czasie , gdy miało miejsce , stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary , zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów .Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un azione o di un omissione che , al momento in cui è stata commessa , costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni .
W grudniu 2009 r. w Kopenhadze 192 Strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ( UNFCCC ) ( 191 krajów plus Wspólnota Europejska ) planują osiągnąć porozumienie dotyczące globalnych działańiach na rzecz zwalczania zmian klimatycznych obejmujące okres po roku 2012 .Nel dicembre 2009 , a Copenaghen ( Danimarca ) , le 192 parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ( UNFCCC ; cioè a dire 191 paesi più la Comunità europea ) cercheranno di raggiungere un accordo sull azione globale da intraprendere per contrastare il cambiamento climatico nel periodo successivo al 2012.
Wspólnota podpisała Porozumienie w sprawie implementacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia ‧ grudnia ‧ r., odnoszące się do osiadłych i daleko migrujących stad rybconsiderando che la Comunità è firmataria dell
mając na uwadze, że zgodnie z definicją Narodów Zjednoczonych Afryka Zachodnia jest najdalej na zachód wysuniętym regionem Afryki, który obejmuje ‧ krajów: Benin, Burkina Faso, Republikę Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambię, Ghanę, Gwineę, Gwineę Bissau, Liberię, Mali, Mauretanię, Niger, Nigerię, Senegal, Sierra Leone i Togo (to jest kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Mauretanię), jak również to, że Kamerun często zaliczany jest do Afryki Zachodniejconsiderando che le Nazioni Unite definiscono l'Africa occidentale come la regione più occidentale del continente africano, che comprende i ‧ paesi seguenti: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (ossia l'ECOWAS più la Mauritania) e che spesso anche il Camerun è considerato parte dell'Africa occidentale
zwraca się do Komisji i Rady jako do przedstawicieli prawnych Wspólnoty o złożenie dokumentu ratyfikacyjnego we współpracy z Narodami Zjednoczonymi do dnia ‧ grudnia ‧ rinvita la Commissione e il Consiglio, quali legali rappresentanti della Comunità, a procedere al deposito degli strumenti di ratifica presso le Nazioni Unite entro il ‧ dicembre
Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Porozumienia w sprawie implementacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia ‧ grudnia ‧ r., odnoszącego się do ochrony i zarządzania osiadłymi i daleko migrującymi stadami rybLa Comunità è parte contraente dell’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del ‧ dicembre ‧, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori
wierzy, że stosunki z Ukrainą zależą od demokratycznego rozwiązania i zobowiązuje się do dalszego popierania, pomocy i zaangażowania na rzecz budowania przez obywateli Ukrainy wolnego i otwartego systemu demokratycznego, stworzenia prosperującej gospodarki rynkowej oraz zapewnieniu temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie narodów demokratycznychritiene che le relazioni con l'Ucraina dipendano da una soluzione democratica e ribadisce che continuerà ad apportare sostegno e assistenza e ad impegnarsi a favore del popolo ucraino nei suoi sforzi tesi ad istituire un sistema democratico libero e trasparente, a creare una prospera economia di mercato e a fare in modo che il paese occupi il posto che gli spetta nella comunità delle nazioni democratiche
Art. ‧ nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Uzbekistanu wyłącznie do użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej Państw Członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczyL’articolo ‧ non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Uzbekistan da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale
podkreśla, że były brytyjski sekretarz stanu ds. zagranicznych i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Jack Straw, przyznał w grudniu ‧ r., iż urzędnicy brytyjskiego wywiadu spotkali się z Binyamem Mohammedem podczas jego aresztowania w Pakistanie; wskazuje w związku z tym, że niektóre pytania zadawane Binyamowi Mohammedowi przez marokańskich urzędników wydają się być zainspirowane informacjami dostarczonymi przez Wielką Brytanięsottolinea che Jack Straw, già Segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri e il Commonwealth, nel dicembre ‧ ha ammesso che agenti dei servizi segreti britannici avevano incontrato Binyam Mohammed al momento del suo arresto in Pakistan; indica a tale riguardo che alcune delle domande rivolte da agenti del Marocco a Binyam Mohamed sembrano essere state ispirate da informazioni di provenienza britannica
Jeżeli rejestry porozumiewają się z niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty poprzez niezależny dziennik transakcji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) to, z uwagi na charakter architektury systemu rejestracji, istnieje tylko możliwość zmiany adresowania transakcji dla wszystkich rejestrów jednocześnieVista la configurazione del sistema dei registri, se i registri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è possibile cambiare il routing solo per tutti i registri contemporaneamente
nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, bądź na rzecz programów rozwoju instytucjonalnego Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz Wspólnotymateriale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNSRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Państwa członkowskie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego należą do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, i - chociaż nie chcę irytować kolegów posłów z Hiszpanii - Gibraltar, o ile mi wiadomo, jest wciąż formalnie częścią dominiów Jej Królewskiej Mości.Alcuni Stati membri appartengono al Commonwealth e - lungi da me l'intenzione di irritare i colleghi spagnoli - Gibilterra, per quanto ne so, è ancora tecnicamente sotto il dominio di Sua Maestà.
Wspólnota stosuje Regulamin nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M‧ lub M‧ w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnychLa Comunità applica il regolamento n. ‧ della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M‧ o M‧ per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione
wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strtutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za działanie lub zaniechanie , które w czasie , gdy miało miejsce , stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary , zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów .Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un ' azione o di un ' omissione che , al momento in cui è stata commessa , costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 117791 zdań frazy Wspólnota Narodów.Znalezione w 24,071 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.