Tłumaczenia na język włoski:

  • Commonwealth   
  • Commonwealth delle nazioni   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

Igrzyska Wspólnoty NarodówGiochi del Commonwealth
wspólnota narodówcommonwealth delle nazioni; commonwealth britannico

Przykładowe zdania z "Wspólnota Narodów", pamięć tłumaczeniowa

add example
nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, bądź na rzecz programów rozwoju instytucjonalnego Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz Wspólnotymateriale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw G-‧, rządom i parlamentom Zimbabwe i Republiki Południowej Afryki, sekretarzowi generalnemu Commonwealthu, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewodniczącemu Komisji i Rady Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, sekretarzowi generalnemu Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju oraz przewodniczącemu FIFAincarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi dei paesi G‧, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe, e del Sud Africa, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della commissione e del consiglio esecutivo dell'UA, al parlamento pan-africano, al Segretario generale della SADC e al Presidente della FIFA
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVCProposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską powierzono Wspólnocie zadanie tworzenia coraz ściślejszych związków między narodami Europy oraz przyczyniania się do rozkwitu kultur państw członkowskich przy poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej oraz równoczesnym uwypuklaniu znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowegoSecondo il trattato che la istituisce, la Comunità europea ha il compito di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa e di contribuire allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune
Wydarzenia te, o istotnej skali i zakresie, powinny mieć znaczny oddźwięk wśród narodów europejskich i pomóc zwiększyć ich poczucie przynależności do tej samej Wspólnoty, a także uświadomić im różnorodność kulturową Państw Członkowskich, jak i dialog międzykulturowy i międzynarodowyPer la loro straordinaria portata e per la risonanza significativa che hanno presso la popolazione europea, queste azioni dovrebbero contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza di appartenere a una stessa comunità, nonché a sensibilizzare alla diversità culturale degli Stati membri nonché al dialogo interculturale e internazionale
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów [COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC)]- Komisja Handlu ZagranicznegoRaccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. ‧ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante adozione di disposizioni comuni concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli [COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC)]- Commissione per il commercio internazionale
Nasze narody nie zgadzają się jednak na przyjęcie tego azjatyckiego kraju, którego ludność jest od czasu ludobójstwa Ormian i zniknięcia innych wspólnot chrześcijańskich w 99% muzułmańska.I nostri popoli però si oppongono all'ingresso di questo paese asiatico con una popolazione che, dopo il genocidio armeno e la scomparsa delle altre comunità cristiane, è ormai musulmana al 99 per cento.
Komisja jest niniejszym upoważniona do opowiedzenia się w imieniu Wspólnoty za zmianami tabel I i ‧ załącznika do Konwencji Narodów Zjednoczonych zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzeniaLa Commissione è autorizzata ad adottare, a nome della Comunità, una posizione favorevole alle modifiche delle tabelle I e ‧ dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite conformi all'allegato del presente regolamento
wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z ‧ czerwca ‧ r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ (Dz. U. L ‧ z ‧.‧.‧, strTutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del ‧ giugno ‧, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b), del regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag
wierzy, że stosunki z Ukrainą zależą od demokratycznego rozwiązania i zobowiązuje się do dalszego popierania, pomocy i zaangażowania na rzecz budowania przez obywateli Ukrainy wolnego i otwartego systemu demokratycznego, stworzenia prosperującej gospodarki rynkowej oraz zapewnieniu temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie narodów demokratycznychritiene che le relazioni con l'Ucraina dipendano da una soluzione democratica e ribadisce che continuerà ad apportare sostegno e assistenza e ad impegnarsi a favore del popolo ucraino nei suoi sforzi tesi ad istituire un sistema democratico libero e trasparente, a creare una prospera economia di mercato e a fare in modo che il paese occupi il posto che gli spetta nella comunità delle nazioni democratiche
uwzględniając preambułę traktatu Euratom, która przywołuje jego początkowy cel ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom), tworzącej warunki niezbędne do rozwoju silnego przemysłu jądrowego zapewniającego szeroki dostęp do zasobów energetycznych, prowadzącego do modernizacji procesów technicznych i zapewniającego, dzięki wielu innym zastosowaniom, dobrobyt ich narodówvisto il preambolo di detto trattato che ricorda la vocazione iniziale di costituire una Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) che promuova le condizioni per lo sviluppo di una potente energia nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così altre molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli
Specjalny charakter tych działań wynika z faktu, iż powinny one mieć znaczący zakres i skalę, poruszać kwestie przemawiające do uczuć narodów Europy i przyczyniać się do zwiększenia poczucia przynależności do wspólnoty, jak również uświadamiać im różnorodność kulturową Państw Członkowskich oraz przyczyniać się do dialogu między kulturami i między narodamiSono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale
uwzględniając deklarację milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia ‧ września ‧ r., która ustanawia milenijne cele rozwoju (MCR) jako kryteria uzgodnione przez całą wspólnotę międzynarodową z myślą o wyeliminowaniu ubóstwavista la dichiarazione del Millennio degli Stati Uniti del ‧ settembre ‧, che fissa gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) quali criteri collettivamente stabiliti dalla comunità internazionale per l’eliminazione della povertà
nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym do wykorzystania wyłącznie w celach humanitarnych lub ochronnych, w ramach programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wspólnoty lub w operacjach zarządzania kryzysem przeprowadzanych przez UE i ONZ; lubequipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; oppure
wzywa do bezzwłocznego ratyfikowania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie; podkreśla, że protokół fakultatywny do konwencji powinien być postrzegany jako jej nieodłączna część oraz wzywa do równoczesnego przystąpienia do konwencji i protokołuchiede la tempestiva ratifica, da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo
Środki przewidziane w ust. ‧ rezolucji ‧ Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, które nie zostały zniesione rezolucją ‧ , zostały wprowadzone we Wspólnocie rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, które w związku z tym powinno pozostać w mocyLe misure di cui al paragrafo ‧ della risoluzione ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non sono state sospese dalla risoluzione ‧ sono state attuate nella Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. ‧/‧ del ‧ novembre ‧, che dovrebbe pertanto restare in vigore
uwzględniając deklarację milenijną Narodów Zjednoczonych z dnia ‧ września ‧ r., określającą milenijne cele rozwoju jako ustanowione wspólnie przez wspólnotę międzynarodową kryteria zwalczania ubóstwavista la dichiarazione del Millennio, adottata dalle Nazioni Unite l'‧ settembre ‧, in cui sono fissati gli obiettivi di sviluppo del Millennio quali criteri definiti collettivamente dalla comunità internazionale per eliminare la povertà
Decyzją Rady ‧/‧/WE Wspólnota przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (zrewidowane porozumienie z ‧ rCon la decisione ‧/‧/CE del Consiglio, la Comunità ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del ‧ riveduto
Informacje przedstawiane Komisji corocznie są niezbędne do przeprowadzenia oceny rzeczywistych postępów w wypełnianiu zobowiązań Wspólnoty i jej Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia lub zmniejszenia wszystkich emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Konwencją Ramową Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Protokołem z Kioto, oraz do przygotowywania przez Wspólnotę rocznych sprawozdań zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z UNFCCC i z Protokołu z KiotoLe informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progressi effettivamente realizzati per l’assolvimento degli impegni che la Comunità e i suoi Stati membri hanno sottoscritto al fine di limitare o ridurre le emissioni di tutti i gas serra nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCCC) e del protocollo di Kyoto; servono inoltre a preparare le relazioni che la Comunità deve presentare ogni anno nel rispetto degli obblighi assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto
mając na uwadze, że zgodnie z definicją Narodów Zjednoczonych Afryka Zachodnia jest najdalej na zachód wysuniętym regionem Afryki, który obejmuje ‧ krajów: Benin, Burkina Faso, Republikę Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambię, Ghanę, Gwineę, Gwineę Bissau, Liberię, Mali, Mauretanię, Niger, Nigerię, Senegal, Sierra Leone i Togo (to jest kraje Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Mauretanię), jak również to, że Kamerun często zaliczany jest do Afryki Zachodniejconsiderando che le Nazioni Unite definiscono l'Africa occidentale come la regione più occidentale del continente africano, che comprende i ‧ paesi seguenti: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (ossia l'ECOWAS più la Mauritania) e che spesso anche il Camerun è considerato parte dell'Africa occidentale
Deklaracja dotycząca kompetencji Wspólnoty Europejskiej w kwestiach regulowanych Protokołem o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającym Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanejDichiarazione relativa all'ambito di competenza della Comunità europea con riferimento alle materie disciplinate dal protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
Wspólnota podpisała Porozumienie w sprawie implementacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia ‧ grudnia ‧ r., odnoszące się do osiadłych i daleko migrujących stad rybconsiderando che la Comunità è firmataria dell
w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotycząca tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania tytułu ‧ część ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejskąrelativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea
W odniesieniu do załącznika ‧ art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ oraz odpowiadając na pytanie delegacji USA, delegacja UE wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy członkami Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego są prócz państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej: Republika Albanii, Bośnia i Hercegowina, Republika Chorwacji, Republika Islandii, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Czarnogóry, Królestwo Norwegii, Republika Serbii i Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w KosowieRiguardo all'articolo ‧, paragrafi ‧, ‧ e ‧, all'articolo ‧, paragrafo ‧, e all'articolo ‧, paragrafo ‧, dell'allegato ‧ e in risposta alla delegazione USA, la delegazione dell'UE ha spiegato che alla data della firma dell'accordo i membri dello spazio aereo comune europeo comprendono, oltre agli Stati membri della Comunità europea, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e l'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo
Wspólne stanowisko ‧/‧/WPZiB przewiduje, między innymi, że Wspólnota Europejska podejmuje niektóre środki ograniczające, w tym zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, zgodnie z rezolucjami nr ‧, ‧ i ‧ Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów ZjednoczonychLa posizione comune ‧/‧/PESC prevede, tra l’altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni ‧ , ‧ e ‧ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112050 zdań frazy Wspólnota Narodów.Znalezione w 9,66 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.