Tłumaczenia na język włoski:

  • With the Beatles   

Przykładowe zdania z "With The Beatles", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na pierwszy rzut oka niewiele łączy te dwie sprawy, ale wystarczy spojrzeć na tytuł jednej z piosenek Beatlesów "Back in the USSR”, czyli "Z powrotem w ZSSR”.Le due cose potrebbero sembrare totalmente avulse, a prima vista, ma basta guardare al titolo di una delle canzoni dei Beatles, per capire: Back in the USSR (Ritorno nell'URSS).
The Beatles , pierwsza supergrupa muzykipop , gdziekolwiek się tylkopojawiają , przyciągają ogromnerzesze nastolatków .I Beatles , primo gruppo pop , attirano orde di adolescenti ovunque siesibiscano .
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowane w Wielkiej Brytanii graficzne znaki towarowe nr ‧ BEATLES i THE BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowane w Niemczech graficzne znaki towarowe nr ‧ i nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Portugalii graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Włoszech graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; słowny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; graficzny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ iMarchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. ‧ dei marchi figurativi BEATLES e THE BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione spagnola n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazioni tedesche nn. ‧ e ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione portoghese n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione francese n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione italiana n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione comunitaria n. ‧ del marchio denominativo BEATLES, per prodotti delle classi ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, e ‧; registrazione comunitaria n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti delle classi ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, e
Mój gość sprzedał więcej płyt niż The Beatles, ale nadzwyczajną rzeczą jest to że nigdy o nim nie słyszałemIl mio ospite di stasera ha venduto piu ' dischi dei Beatles, ma la cosa straordinaria e ' che scommetto che quasi nessuno di voi lo abbia mai sentito nominare
Belgia na przykład raczej nigdy nie będzie miała swojego Joego Meeka czy Richarda Bransona i bądźmy szczerzy: Śpiewająca Zakonnica nigdy nie mogła się równać z The Beatles czy The Rolling Stones.Il Belgio, ad esempio, non potrà verosimilmente produrre un Joe Meek o un Richard Branson e, siamo onesti: suor Sorriso non è davvero paragonabile ai Beatles o ai Rolling Stones.
Pytałeś o to The Beatles?- CzyLo chiederebbe ai Beatles?
Nigdy nie będę w The Beatles, tak mi się wydaje ale to jest najbliższe temu wydarzeniu gdzieLa prima puntata fece i migliori ascolti della storia della FOX
Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex ‧ unless brought into conformity with national rulesAnimals from, or prepared in, third countries not listed in Annex ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex ‧ unless brought into conformity with national rules
Oficjalne sformułowanie jest następujące: "zgodność z prawem międzynarodowym jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez tymczasową autonomiczną administrację Kosowa” ("the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo”).La formulazione ufficiale è "the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo” (Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza formulata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo).
Given that assisting preparations for Structural Funds was always only one of the ESC objectives and that the Commission has met the aim of delivering around ‧ % of total financing for national programmes in the form of investment in the ESC, complemented by considerable related institutional building, results are consistent with the the original timeframeConsiderando che l'assistenza relativa ai preparativi in vista della gestione dei Fondi strutturali ha sempre rappresentato uno degli obiettivi della CES e che la Commissione ha raggiunto l'obiettivo di erogare circa il ‧ % dello stanziamento complessivo per i programmi nazionali sotto forma di investimenti a favore della CES, dando nel contempo un considerevole impulso alle relative attività di potenziamento delle istituzioni, è lecito affermare che i risultati sono in linea con il calendario fissato originariamente
Sir, my gracious lord...... your high self, the gracious mark o ' the land...... you have obscured with a swain' s wearing...... and me, poor lowly maid, most goddess- like prank' d upSir, my gracious Iord...... your high seIf, the gracious mark o ' the Iand...... you have obscured with a swain' s wearing...... and me, poor IowIy maid, most goddess- Iike prank' d up
As of ‧, the further alignment with Interreg meant that Joint Programming Documents in a multiannual perspective (although only indicative: for Phare those allocations have to be decided on an annual basis) were adopted to cover the ‧ to ‧ period and revised inA partire dal ‧, l'ulteriore allineamento con Interreg ha portato all'adozione di documenti comuni di programmazione in una prospettiva pluriennale (sebbene soltanto su base indicativa: per Phare tali stanziamenti devono essere decisi su base annuale) per il periodo ‧-‧, rivisti nel
For example, it is anticipated that because of the proximity of the JVCo facility to Q, that Q will be in a position to effectively provide JVCo with infrastructure services until such time as JVCo is able to provide such services independently. [I tak na przykład przyjmuje się, że Q z uwagi na geograficzną bliskość zakładów JVCo będzie w stanie świadczyć na rzecz JVCo usługi w zakresie infrastruktury aż do momentu, w którym JVCo samo przejmie realizację tego rodzaju usług.]For example, it is anticipated that because of the proximity of the JVCo facility to Q, that Q will be in a position to effectively provide JVCo with infrastructure services until such time as JVCo is able to provide such services independently. [Si presuppone, ad esempio, che data la sua vicinanza geografica allo stabilimento di JVCo, Q potrà fornire servizi di infrastruttura a JVCo fino a quando quest’ultima non sarà in grado di provvedervi da sola.]
& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia w & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde; środowisko wieloużytkownikowe & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Sieć w & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Obrazki, drukowanie i czcionki & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood& control-center; & base-kde-applications; & extragear-applications; Multimedia con & kde; & removable-disks; & playing-music; & playing-audiocds; & playing-movies; kde;, il desktop multiutente & your-kde-account; & kde-as-root; & switching-sessions; Usare la rete con & kde; & file-sharing; & networking-with-windows; & shared-sessions; Grafica, stampa e caratteri & printer-setup; & printing-from-apps; & pdf-files; & font-installation; & creating-graphics; & customizing-desktop; & konsole-intro; & kde-edutainment; & accessibility; & under-the-hood
d) dodaje się definicję w brzmieniu: „--- » User Detailed Functional Specifications (UDFS) « means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with ‧ "d) è aggiunta la seguente definizione: «--- « User Detailed Functional Specifications (UDFS) » means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with ‧ »
“ The impact of public ownership and competition on productivity ” (with P. Hernández de Cos), Kyklos ‧ o ‧ ppThe impact of public ownership and competition on productivity ” (con P. Hernández de Cos), Kyklos ‧ n ‧ pp
zwraca uwagę na niebezpieczeństwo martwych punktów; wzywa do podjęcia szybkich, efektywnych kosztowo działań zmierzających do wyposażenia ciężarówek w lusterka w celu wyeliminowania martwych punktów; wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę potrzeby dokonania rewizji ustawodawstwa wspólnotowego i jego wykonania, w celu umożliwienia wprowadzenia do produkcji słupków centralnych dających lepsze pole widzenia; {‧>calls for the fitting of articulated lorries with front view mirrors in particular, so as to counteract the blind spot for drivers at pedestrian crossings;wzywa do wyposażenia samochodowych ciągników siodłowych przede wszystkim w lusterka przednie, pozwalające kierowcom uniknąć martwego punktu na przejściu dla pieszychsottolinea il pericolo degli angoli ciechi; chiede che vengano adattate misure rapide e a basso costo per l'installazione sugli autocarri, di specchi retrovisori intesi a eliminare gli angoli ciechi; invita la Commissione ad esaminare la necessità e l'opportunità di rivedere la normativa comunitaria per consentire ai fabbricanti di introdurre montanti A centrali che assicurino un migliore campo visivo; chiede in particolare che gli autoarticolati siano equipaggiati di specchietti con vista frontale'così da neutralizzare l'angolo cieco per i conducenti ai passaggi pedonali
This application form should be completed by the applicant of the proposed mobility project, in cooperation with the planned partners. The application must be submitted to the National Agency of the country of the applicant byQuesto modulo di candidatura deve essere compilato dal richiedente del progetto di mobilità proposto in collaborazione con i partner previsti. La domanda deve essere presentata all'Agenzia Nazionale del paese del candidato da
„Initial experience with the changes to the Eurosystem 's operational framework for monetary policy implementation », lutyL' esperienza iniziale dell' Eurosistema dopo le modifiche all' assetto operativo per la conduzione della politica monetaria, febbraio
By letter dated ‧ maja ‧ r. (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with further informationBy letter dated ‧ maggio ‧ (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with further information
w języku angielskim: To be used for processing or delivery in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ or for export from the customs territory of the Communityin inglese: To be used for processing or delivery in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ or for export from the customs territory of the Community
W następstwie sprawozdania Wspólnego Centrum Badawczego dotyczącego możliwości ingerencji w system tachografu cyfrowego oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem adapterów instalowanych w samochodach dostawczych (Report on the Attacks to Security of the Digital Tachograph and on the Risk Associated With the Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles) przekazywanie danych elektronicznych między źródłem ruchu pojazdu i czujnikiem ruchu powinno być chronione przed ingerencją, na przykład przez stosowanie magnesów, a dane dotyczące ruchu pojazdu powinny zostać potwierdzone przez dodatkowe i niezależne źródła wewnętrzne oraz zewnętrzneA seguito della relazione predisposta dal Centro comune di ricerca (Report on the attacks to security of the digital tachograph and on the risk associated with the introduction of adaptors to be fitted into light vehicles – Relazione sugli attacchi alla sicurezza dei tachigrafi digitali e sui rischi connessi all’introduzione di adattatori da installare sui veicoli leggeri), è opportuno che la comunicazione di dati elettronici tra la fonte di movimento del veicolo e il sensore di movimento sia protetta contro le manomissioni, ad esempio mediante l’uso di magneti, e che i dati sul movimento del veicolo siano confermati da fonti ulteriori e indipendenti (esterne ed interne
However it is liquidity or refinancing risk that is the near-term focus of FT and rating agencies alike, with a daunting refinancing schedule ahead in ‧. [...] This would be impossible without government intervention – even FT acknowledged this in its Q‧ conference call) (podkreślenie zostało dodaneHowever it is liquidity or refinancing risk that is the near-term focus of FT and rating agencies alike, with a daunting refinancing schedule ahead in ‧. [...] This would be impossible without government intervention- even FT acknowledged this in its Q‧ conference call) (sottolineatura aggiunta
przychylnie odnosi się do tego, by w ramach procedury rozwiązywania sporów istotne posiedzenia stron (substantive meetings with the parties), grup specjalnych i organu odwoławczego, z uwagi na sądowy charakter procedury, odbywały się odtąd publicznie, tak jak jest przyjęte dla posiedzeń sądu, i by dokumenty, szczególnie komunikaty stron lub ekspertów, były udostępniane publicznie, za wyjątkiem rzadkich i należycie uzasadnionych przypadkówè favorevole a che, nel processo di composizione delle controversie, d'ora in poi le riunioni di fondo (substantive meetings) con le parti dei gruppi speciali e dell'organo di appello, visto il carattere giurisdizionale della procedura, si svolgano pubblicamente così come avviene per le udienze di una corte, e che i documenti, in particolare le memorie delle parti o degli esperti, siano messi a disposizione del pubblico, salvo rare eccezioni debitamente giustificate
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2377 zdań frazy With The Beatles.Znalezione w 1,86 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.