Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przejdź do wybranego źródła wierszyVai alla sorgente riga selezionata
wiersze odnoszące się do acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-S-metylowego, aldryny, adrazyny, benalaksylu, bifentryny, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutryny, cypermetryny, cyromazyny, deltametryny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pendimetanilu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny otrzymują brzmienieLe righe per acefato, acetamiprid, acibenzolar-s-metile, aldrin, atrazina, benalaxil, bifentrin, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, deltametrina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerato, glifosato, imazalil, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipirim, metalaxyl-M, metidation, metossifenozide, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, tiacloprid, tiofanato-metile e triflossistrobina sono sostituite da quanto segue
w załączniku ‧ wiersze odnoszące się do deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu i metydationu zastępuje się tekstem z załącznika ‧ do niniejszej dyrektywyNell’allegato II, il testo delle colonne relative a deltametrina, endosulfan, fenitrotione e metidatione è sostituito dal testo di cui all’allegato ‧ della presente direttiva
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersze odnoszące się do diazynonu otrzymują następujące brzmienieNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE le righe relative al diazinon sono sostituite dalle seguenti
Po drugie, w skardze twierdzono, że w tytule wysyłanych do konsumentów wiadomości e-mail: umieszczano wprowadzający w błąd wiersz, w którym informowano każdego z konsumentów, że jego nazwa użytkownika eBayIn secondo luogo, abbiamo denunciato che i messaggi elettronici inviati ai consumatori contenevano una
W Załączniku do decyzji ‧/‧/WE wiersz dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje następujące brzmienieNell’allegato della decisione ‧/‧/CE la riga relativa al Regno Unito è sostituita dal testo seguente
W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pierwszy wiersz, datę ‧ września ‧ r. zastępuje się datą ‧ stycznia ‧ rNell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, prima riga, la data ‧ settembre ‧ è sostituita dal ‧ gennaio
do załącznika I dodaje się wiersz ‧ w brzmieniunell'allegato I è aggiunta la seguente riga
Po upływie dziesięciu dni od chwili przekroczenia limitów należy przypisać składniki tego nadmiernego zaangażowania, wyodrębnione zgodnie z powyższymi kryteriami, do odpowiedniego wiersza kolumny ‧ niżej przedstawionej tabeli, w kolejności od najniższych do najwyższych wymogów w zakresie ryzyka szczególnego ustalonych zgodnie z załącznikiem I i/lub wymogów określonych w załącznikuDieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest
Podkreśla, że poprzednie wiersze A-‧ są obecnie objęte podstawowymi aktami prawnymi i zastrzeżone ze stałymi ramami finansowymi na okres lat ‧- ‧; oczekuje, że Komisja przedłoży Parlamentowi najpóźniej do ‧ marca ‧ roku nowe propozycje aktów prawnych dla nowej generacji programów grantów po ‧ roku, co umożliwi włączenie ich do dyskusji nad nową Perspektywą Finansowąsegnala che le ex linee A-‧ sono ora coperte da atti giuridici di base e delimitate dai quadri finanziari per il periodo ‧-‧; si attende che, entro il ‧ marzo ‧, la Commissione presenti al Parlamento nuove proposte relative alle basi giuridiche della nuova generazione di programmi di credito per il periodo successivo al ‧, onde consentirne l'inserimento nelle discussioni sulle nuove prospettive finanziarie
w odniesieniu do Kanady dodaje się wiersze w brzmieniuper il Canada vengono inserite le righe seguenti
W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG, w specjalnej kolumnie dotyczącej zwierząt z rodziny koniowatych, dodaje się następujące wiersze, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISONella parte ‧ dell
Podgląd jest widokiem podobnym do widoku ikon. Różnica polega na tym, że wyświetla on podglądy plików. Są one dostępne dla obrazków takich, jak JPG, PNG, XCF, SVG i wielu innych. Podglądy pokazują również ‧ pierwszych wierszy dokumentów tekstowych. & dolphin; potrafi wyświetlać także podglądy plików & HTML; i PDF. Wielkość podglądów można zmienić w oknie dialogowym Konfiguracja: & dolphinLa vista Anteprima è simile alla vista icone. La differenza è che quando possibile sono mostrate le anteprime dei file. Questa funzione è disponibile per vari tipi di immagine come JPG, PNG, XCF, SVG e diversi altri. La vista delle anteprime è anche in grado di mostrare le prime ‧ righe di un documento di testo. & dolphin; può inoltre visualizzare un' anteprima dei file & HTML; e PDF in questa vista. È possibile modificare la dimensione delle anteprime dalla finestra Configura & dolphin
Na str. ‧, wiersz drugi, skreśla się odesłanie do następującej normyA pagina ‧, seconda riga, il riferimento alla norma seguente è soppresso
Wiersze dotyczące Niemiec w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ otrzymują brzmienieNell'allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧, le righe relative alla Germania sono sostituite dalle seguenti
W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG na końcu tabeli dodaje się następujące wierszeNell’allegato I, alla fine della tabella, è aggiunto il testo seguente
Podręcznik systemowy nie jest doskonały. Autorzy starają się dokładnie omawiać zagadnienia, ale także zbyt technicznie; często strony pisane są przez programistów i dla programistów. W niektórych przypadkach czyni to strony trudnymi do zrozumienia, jeśli nie nawet całkowicie niezrozumiałymi. Pomimo tego, podręcznik systemowy jest najlepszym źródłem konkretnej informacji o większości programów obsługiwanych z wiersza poleceń i to bardzo często źródłem jedynymLe pagine man non sono perfette. Tendono ad essere molto approfondite, ma anche estremamente tecniche, dato che spesso sono scritte da sviluppatori per sviluppatori. In qualche caso ciò le rende abbastanza complesse, o addirittura incomprensibili per molti utenti. Tuttavia, rimangono la migliore fonte di informazioni attendibili per la maggior parte delle applicazioni a riga di comando, e molto spesso sono l' unica fonte
W część ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG w specjalnej kolumnie dla zarejestrowanych koni dodaje się następujący wiersz zgodnie z kolejnością alfabetyczną krajowych kodów ISONella parte ‧ dell
w części A załącznika ‧ wiersz dotyczący dichlorfosu zastępuje się tekstem z załącznika ‧ do niniejszej dyrektywyNell’allegato II, parte A, il testo della riga relativa al dichlorvos è sostituito dal testo di cui all’allegato ‧ della presente direttiva
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji dodaje się wiersz w brzmieniuNell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative alla Germania e alla Grecia è inserita la seguente riga
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się wiersze w odniesieniu do fosfamidonu i mewinfosu w brzmieniuNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos
*) O d ‧ do ‧; ‧ = biegła; w razie potrzeby dodać wiersze*) Indicare da ‧ a ‧ dove ‧ = eccellente; aggiungere righe se necessario
Homologacja C (wiersz B)- Pojazdy homologowane względem wymaganych poziomów emisji zanieczyszczeń gazowych w odniesieniu do silników zasilanych olejem napędowymOmologazione C (riga B)- Veicoli omologati in base ai livelli di emissione di inquinanti gassosi prescritti per i motori alimentati a carburante diesel
Środki te w roku ‧ zostały przesunięte do wierszaStanziamento trasferito nel ‧ alla linea
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG wiersz odnoszący się do deltametryny otrzymuje następujące brzmienieNell’allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE, la riga relativa alla Deltametrina è sostituita dalla seguente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 785521 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 138,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.