Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zakładka Frazy pozwala na zdefiniowanie automatycznie generowanych wierszy, które są dodawane do odpowiedzi na wiadomości, wiadomości przesłanych dalej, i znaku, który jest dodawany przed cytowanym tekstem. Są to specjalne kombinacje znaków i znaku & percnt; które spowodują wyświetlenie określonych wartości pokazanych także u góry zakładki Frazy. Możesz dodać frazy odpowiedzi w innym języku niż Twój domyślny język & kde; za pomocą przycisku Dodaj.... Następnie możesz wybrać pomiędzy językami na liście rozwijanej Język. Będzie to działąć tylko dla języków, dla których zainstalowałeś pakiet i‧nLa scheda Frasi permette di definire le frasi generate automaticamente da aggiungere ai messaggi di risposta ed ai messaggi inoltrati, e i caratteri da inserire prima del testo citato. Ci sono sequenze di caratteri speciale, precedute da & percnt; che inseriranno certi valori. Questi sono mostrati in cima alla sezione Frasi. Puoi aggiungere frasi di risposta in linguaggi diversi da quello predefinito di & kde; usando il pulsante Aggiungi.... Ti verranno proposte diverse lingue attraverso il selettore Lingue. Le lingue disponibili sono solo quelle per cui è stato installato il relativo pacchetto i‧n
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się wiersze w odniesieniu do fosfamidonu i mewinfosu w brzmieniuNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos
W części B załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się wiersz w brzmieniuNell’allegato II, parte B, della direttiva ‧/‧/CEE è aggiunta la seguente sostanza
Tabela I załącznika do protokołu ‧ do Umowy zostaje zmieniona poprzez włączenie następującego wierszaNella tabella I dell’allegato al protocollo ‧ dell’accordo è aggiunta la seguente riga
w załączniku ‧ skreśla się wiersz ‧, odnoszący się do systemu płatności jednolitejnell’allegato I è soppressa la riga ‧ relativa al regime di pagamento unico
Punkt ‧ dodatku do załącznika ‧ uzupełnia się następującymi wierszami po pktAl punto ‧ dell’appendice dell’allegato ‧ sono aggiunti i punti seguenti dopo il punto
w części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, wiersze odnoszące się do azynofosu etylowego i triazofosu otrzymują następujące brzmienienell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE il testo delle righe relative all’azinfos-etile e al triazofos è sostituito dal testo seguente
w załączniku V wiersz odnoszący się do kategorii pozostały drób otrzymuje następujące brzmienienell’allegato V la riga relativa a altro pollame è sostituita dalla seguente
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wiersz dotyczący E ‧ zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzeniaNell'allegato I del regolamento (CE) n. ‧/‧ il testo relativo E ‧ è sostituito dall'allegato I del presente regolamento
Na str. ‧, wiersz drugi, skreśla się odesłanie do następującej normyA pagina ‧, seconda riga, il riferimento alla norma seguente è soppresso
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się następujące wierszeNell’allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE è aggiunto quanto segue
W & SuSE; dodaj jako pierwszy wiersz do/sbin/init. d/xdmPer & SuSE; modifica il file/sbin/init. d/xdm per aggiungere la prima riga
Mailsmith działa na platformach & Mac; i używa własnego formatu baz danych; jakkolwiek jest też możliwy eksport poczty do formatu mbox, korzystając z menu Plik Eksport Poczty na wybranych skrzynkach pocztowych lub wiadomościach. Gdy wiadomości zostały już wyeksportowane, należy przetłumaczyć łamania wierszy & Mac; na & UNIX; za pomocą dowolnego edytora lub używając poniżego polecenia w & Linux-miejscownikMailsmith gira in ambiente & Mac; ed usa il suo formato di database; comunque è possibile esportare la posta in un formato mbox usando File Export Mail con una casella di posta o con dei messaggi selezionati. Una volta esportati i messaggi, traduci i fine-linea & Mac; in fine-linea & UNIX; con il tuo editor preferito, od usando il seguente comando sotto & Linux
w części B dodaje się następujący wiersz w odniesieniu do fenmedifamunella parte B è aggiunta la seguente riga per il fenmedifam
Homologacja B, (wiersz B)- Pojazdy homologowane względem wymaganych poziomów emisji zanieczyszczeń gazowych w odniesieniu do silników zasilanych benzyną (bezołowiową) lub benzyną bezołowiową i gazem płynnym lub ziemnymOmologazione B, (riga B)- Veicoli omologati in base ai livelli di emissione di inquinanti gassosi prescritti per i motori alimentati a benzina (senza piombo) o a benzina senza piombo e GPL o GN
Ctrl; G Edycja idź do wierszaCtrl; G Modifica Vai alla riga
Plik podany w opcji AccessFile zawiera informacjewykorzystywane przez & kdm; do kontroli dostępu z ekranów wysyłających żądania za pomocą & XDMCP;. Plik zawiera cztery typy wpisów: wpisy kontrolujące odpowiedzi na żądania typu Direct i Broadcast, wpisy kontrolujące odpowiedzi na żądania typu Indirect, definicje makr dla wpisów typu Indirect i wpisy określające to, na którym interfejsie sieciowym & kdm; nasłuchuje żądań & XDMCP;. Puste wiersze są ignorowane, ‧ traktowany jest jako znacznik komentarza powodujący ignorowanie reszty wiersza, a \\ powoduje ignorowanie następującego dalej znaku nowego wiersza, co pozwala na zajmującą wiele wierszy listę komputerówIl file specificato dall' opzione AccessFile fornisce informazioni che & kdm; usa per controllare l' accesso dai display che richiedono servizi da & XDMCP;. I file contengono quattro tipi di voci: le voci che controllano la risposta alle richieste Direct e Broadcast, le voci che controllano la risposta delle richieste Indirect, definizioni di macro e voci che controllano su quali interfacce di rete & kdm; si mette in ascolto per le richieste & XDMCP;. Le righe vuote sono ignorate, il carattere ‧ è trattato come un delimitatore di commento che fa ignorare il resto della riga, e \\ fa ignorare un a capo immediatamente successivo, permettendo alle liste di host indiretti di usare più righe
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się następujące wiersze w odniesieniu do bifenazanu, petoksamidu, pirymetanilu i rimsulfuronuNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron
Rząd brytyjski naprawdę wierzył - a czytając między wierszami dowiedziałem się, jak doszedł do tego wniosku - że będzie potrzebować stałej jednostki koordynacyjnej i że będzie musiał w tym celu podwoić liczbę ludzi, w związku z czym zamiast prowadzić wymianę informacji drogą elektroniczną będzie mieć do dyspozycji dużo pracowników.Il governo britannico ritiene - e posso dedurre come sia arrivato a quella conclusione leggendo fra le righe - che avrebbe avuto bisogno di un'unità di coordinamento permanente e avrebbe dovuto assegnare a essa del personale, avendo quindi concentrato molto personale in un posto anziché limitarsi a scambiare informazioni elettronicamente.
Tryb wiersza poleceń do generacji obrazówModalità a riga di comando per la generazione di immagini
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się wiersz w brzmieniuNell’allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE è aggiunta la seguente riga
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się wiersze w brzmieniuNell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧ sono aggiunte le righe seguenti
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się następujące wiersze w odniesieniu do acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronuNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin, thiacloprid e tribenuron
Wiersz dotyczący substancji czynnej ‧-CPA (kwas ‧-chlorofenoksyoctowy) w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ otrzymuje brzmienieNell’allegato ‧ del regolamento (CE) n. ‧/‧, la riga relativa alla sostanza attiva ‧-CPA (acido ‧-clorofenossiacetico) è sostituita dalla seguente
Konieczne jest skreślenie wiersza dotyczącego fenbukonazolu w załączniku do tej decyzjiÈ necessario cancellare la voce riguardante il fenbuconazolo nell’allegato di tale decisione
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 848653 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 61,883 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.