Tłumaczenia na język włoski:

  • riga A   

Przykładowe zdania z "Wiersz Do:", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obszar dokumentu słownika wygląda jak siatka arkusza kalkulacyjnego. Siatka ta składa się z komórek w dwóch kolumnach i wielu wierszach. Każda kolumna i wiersz mają swój nagłówek. Nagłówki kolumn używane są do określenia tytułu dokumentu słownika. Można je ustawić wybierając Słownik Tytuły kolumn.... Nagłówki wierszy służą do numerowania wierszyL' area del documento di vocabolario ha l' aspetto di una griglia stile foglio di calcolo. La griglia è composta da celle ordinate in due colonne e varie righe. Ogni colonna e ogni riga ha un titolo. I titoli delle colonne sono usati per specificare i titoli del documento di vocabolario. Possono essere impostati selezionando Vocabolario Titoli delle colonne.... I titoli delle righe numerano le righe consecutivamente
Plik podany w opcji AccessFile zawiera informacjewykorzystywane przez & kdm; do kontroli dostępu z ekranów wysyłających żądania za pomocą & XDMCP;. Plik zawiera cztery typy wpisów: wpisy kontrolujące odpowiedzi na żądania typu Direct i Broadcast, wpisy kontrolujące odpowiedzi na żądania typu Indirect, definicje makr dla wpisów typu Indirect i wpisy określające to, na którym interfejsie sieciowym & kdm; nasłuchuje żądań & XDMCP;. Puste wiersze są ignorowane, ‧ traktowany jest jako znacznik komentarza powodujący ignorowanie reszty wiersza, a \\ powoduje ignorowanie następującego dalej znaku nowego wiersza, co pozwala na zajmującą wiele wierszy listę komputerówIl file specificato dall' opzione AccessFile fornisce informazioni che & kdm; usa per controllare l' accesso dai display che richiedono servizi da & XDMCP;. I file contengono quattro tipi di voci: le voci che controllano la risposta alle richieste Direct e Broadcast, le voci che controllano la risposta delle richieste Indirect, definizioni di macro e voci che controllano su quali interfacce di rete & kdm; si mette in ascolto per le richieste & XDMCP;. Le righe vuote sono ignorate, il carattere ‧ è trattato come un delimitatore di commento che fa ignorare il resto della riga, e \\ fa ignorare un a capo immediatamente successivo, permettendo alle liste di host indiretti di usare più righe
W części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się wiersze odnoszące się do fenitrotionu, a wiersze odnoszące się do cypermetryny, famoksadonu, mepanipyrimu, metidationu oraz tiakloprydu otrzymują brzmienieNell'allegato II, parte A, della direttiva ‧/‧/CEE le righe relative alla sostanza fenitrotion sono aggiunte e le righe relative a cipermetrina, famoxedone, mepanipyrim, metidation e thiacloprid sono sostituite dalle seguenti
Opcja ta, otwiera okno idź do wiersza, w którym użytkownik określa numer wiersza, do którego chce przenieść kursor. Numer może być wprowadzony bezpośrednio do pola tekstowego, można użyć strzałek w górę lub w dół znajdujących się obok tego pola, lub też ustawić żądaną linię za pomocą myszki i suwakaApre la finestra di dialogo vai alla riga, per far saltare il cursore ad una particolare riga (specificata da un numero) nel documento. Il numero della riga può essere inserito direttamente nella casella di testo o graficamente, facendo clic sulle frecce direzionali su o giù, a lato della casella di testo. La piccola freccia su incrementerà il numero della riga e la freccia giù lo decrementerà. C'è anche uno controllo di scorrimento a destra della casella di testo che permette all' utente di muovere il punto di " vai alla riga " in maniera analoga
wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych ‧.‧, ‧.‧ i ‧.‧ zastępuje się wierszami określonymi w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniale righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine ‧.‧, ‧.‧ e ‧.‧ sono sostituite dalle righe di cui all'allegato ‧ del presente regolamento
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Portugalii i FinlandiiNell’allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Włoch i LuksemburgaNell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative all'Italia e al Lussemburgo è inserita la seguente riga
Jeśli wybrane jest justowanie, wówczas & kword; zwiększy odległość między słowami tak, aby każdy wiersz rozciągał się na całą szerokość od lewego do prawego marginesu (wyjątkiem jest tutaj ostatni wiersz akapituSe è selezionato Giustificato, & kword; aumenterà lo spazio tra le parole, in modo che ogni riga (con l' eccezione dell' ultima riga del paragrafo), raggiunga sia il margine sinistro che quello destro
Wiersze w tabeli w odniesieniu do numerów porządkowych ‧.‧ i ‧.‧ zastępuje się następującymi wierszamiLe righe della tabella relative ai numeri d’ordine ‧.‧ e ‧.‧ sono sostituite dal testo seguente
Załącznik W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Portugalii i Finlandii: Państwo członkowskie Data przyjęcia euro Data wymiany pieniądza gotówkowego Państwo członkowskie korzystające z okresu stopniowego wycofywaniaAllegato Nell' allegato del regolamento (CE) n ‧ tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga: Stato membro Data di adozione dell' euro Data di sostituzione del denaro liquido Adozione di un periodo di « abbandono graduale "
Wiersze komentarza rozpoczynają się od znaku komentarza. Wiersze te są ignorowane, gdy kod jest wykonywany. Komentarze pozwalają programiście objaśniać swój kod, a także mogą być stosowane do tymczasowego wyłączania części koduLe righe che sono commentate iniziano con un carattere di commento. Queste righe sono ignorate quando il codice è eseguito. I commenti permettono ai programmatori di spiegare un po ' meglio il proprio codice o possono essere usati per evitare temporaneamente che un certo pezzo di codice venga eseguito
W odniesieniu do środków, o których mowa w tabeli ‧ wiersz III, władze polskie stwierdziły, że odroczenia płatności i płatności ratalne dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych w wysokości ‧,‧ miliona PLN (‧,‧ miliona EUR) (tabela ‧ wiersz II) należy traktować jako środki pomocy de minimisIn relazione alle misure di cui alla tabella ‧, punto III, le autorità polacche hanno affermato che le proroghe di pagamento e i pagamenti a rate delle imposte e dei contributi per un importo di ‧,‧ milioni di PLN (‧,‧ milioni di EUR) (tabella ‧, punto II) devono essere considerati aiuti de minimis
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Luksemburga i NiderlandówNell'allegato del regolamento (CE) n. ‧/‧, tra le voci relative al Lussemburgo e ai Paesi Bassi è inserita la seguente riga
Wiersze w załączniku ‧B do niniejszej dyrektywy zastępują odpowiadające im wiersze w Tabeli Ale righe di cui all
ze skutkiem od dnia ‧ stycznia ‧ r. wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych ‧.‧ i ‧.‧ zastępuje się wierszami znajdującymi się w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniacon effetto a decorrere dal ‧o gennaio ‧ le righe per i contingenti tariffari con numero d’ordine ‧.‧ e ‧.‧ sono sostituite dalla righe figuranti nell’allegato ‧ del presente regolamento
w polu ‧ tabela Lista skrótów do dokumentów pomiędzy wierszem T‧M a wierszem Inne wprowadza się wiersze w brzmieniualla casella ‧, nella tabella Elenco delle abbreviazioni dei documenti, tra le righe T‧M e Altro sono inserite la righe seguenti
W części B załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE po wierszu: szczególna potrzeba żywieniowa Wspomaganie funkcji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego wypadania sierści i przed wierszem: szczególna potrzeba żywieniowa Zmniejszenie ryzyka wystąpienia gorączki mlecznej dodaje się wiersz w brzmieniuNell'allegato I, parte B, della direttiva ‧/‧/CE, la seguente riga è inserita tra la riga del particolare fine nutrizionale Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli e la riga del particolare fine nutrizionale Riduzione del rischio di febbre lattea
po wierszu Buraki cukrowe i trzcina cukrowa wykorzystywane do produkcji cukru dodaje się wiersze w brzmieniudopo la riga Barbabietola e canna da zucchero utilizzate per la produzione di zucchero sono inserite le seguenti righe
W przypisach nr ‧ i ‧ odniesienie do wiersza A tabeli w ppkt ‧.‧.‧.‧ należy rozumieć jako odniesienie do tabeli ‧ w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w przypadku pojazdów homologowanych zgodnie z Euro ‧ i do tabeli ‧ w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w przypadku pojazdów homologowanych zgodnie z EuroNelle note ‧ e ‧, il riferimento alla riga A della tabella del punto ‧.‧.‧.‧. si intende come riferimento all’allegato I, tabella ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧ per i veicoli EUR ‧ e all’allegato I, tabella ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧ per i veicoli EUR
W ppkt ‧.‧.‧ odniesienie do wiersza B tabeli w ppkt ‧.‧.‧.‧ należy rozumieć jako odniesienie do tabeli ‧ w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w przypadku pojazdów homologowanych zgodnie z Euro ‧ i do tabeli ‧ w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w przypadku pojazdów homologowanych zgodnie z EuroNel punto ‧.‧.‧., il riferimento alla riga B della tabella del punto ‧.‧.‧.‧. si intende come riferimento all’allegato I, tabella ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧ per i veicoli EUR ‧ e all’allegato I, tabella ‧, del regolamento (CE) n. ‧/‧ per i veicoli EUR
Każda Dyrekcja Generalna (DG) Komisji- proporcjonalnie do liczby tekstów, które podlegają jej kompetencji, oraz do ich złożoności (przejawiającej się na przykład w całkowitej liczbie wierszy i odniesień wewnętrznych do wcześniejszych aktów prawnych oraz związanych z nimi zobowiązań administracyjnych)- powinna zaproponować odpowiednio dostosowany program uproszczenia, który zostanie włączony do ogólnego programu Komisji, precyzując jego konieczność i przewidywany wpływ na adresata propozycji prawodawstwa zgłoszonego do uproszczeniaOgni direzione generale della Commissione (DG), tenuto conto del numero dei testi rientranti nella sua competenza e della loro complessità (misurabile, ad esempio, in base al numero totale delle righe e dei rinvii interni ad altre normative anteriori, nonché degli adempimenti amministrativi obbligatori che ne derivano), deve proporre un programma proporzionato di semplificazione, da includere nel programma d'insieme della Commissione, precisando la necessità e il prevedibile impatto delle sue proposte per i destinatari della normativa da semplificare
Wiersz ‧ odnosi się jedynie do pszenicy durum kwalifikującej się do dodatku do płatności obszarowej, przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrLa riga ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all’articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
Wiersz nr ‧ odnosi się tylko do pszenicy durum, która kwalifikuje się do dopłaty uzupełniającej do płatności obszarowej przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrLa riga ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo ‧, paragrafo ‧, del regolamento (CE) n
Ten plik jest wykorzystywany do przekazywania danych uwierzytelniania z & kdm; do & X-Server;, przy pomocy opcji wiersza poleceń-auth programu & X-Server;. Powinien być przechowywany w katalogu, który nie jest dostępny do zapisu dla użytkowników, jako że mógłby być łatwo usunięty, co spowodowałoby wyłączenie mechanizmu uwierzytelniania w & X-Server;. Jeśli nic nie podano, tworzona jest losowa nazwa z AuthDir i nazwą ekranuQuesto file è usato per comunicare i dati di autorizzazione da & kdm; all' X-Server;, usando l' opzione-auth della riga di comando di & X-Server;. Dovrebbe essere tenuto in una directory che non sia scrivibile dal mondo, poiché potrebbe essere rimosso facilmente, disabilitando il meccanismo di autenticazione di & X-Server;. Se non è specificato, verrà generato un nome casuale in base al valore di AuthDir ed al nome del display
Wiersz ‧ odnosi się jedynie do pszenicy durum kwalifikującej się do dodatku do płatności obszarowej, przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrLa linea ‧ riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 785521 zdań frazy Wiersz Do:.Znalezione w 94,162 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.