Tłumaczenia na język włoski:

  • Libro dei Proverbi   

Przykładowe zdania z "Księga Przysłów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przysłowie mówi, że diabeł tkwi w szczegółach.Un proverbio dice "il diavolo sta nei dettagli”.
Greckie przysłowie mówi: "zasady są dla ludzi, a nie ludzie dla zasad”.C'è un proverbio greco che dice: "Le norme sono fatte per gli uomini e non gli uomini per le norme”.
w imieniu grupy PSE. - (LT) Dobre płoty to dobre sąsiedztwo, jak mówi stare angielskie przysłowie.a nome del gruppo PSE. - (LT) Per parafrasare un antico proverbio inglese: "I buoni recinti fanno i buoni vicini”.
Obecnie Parlament Europejski działa skutecznie, a jak mówi chińskie przysłowie "Lepiej jest z wrogiem - dobrze”.Il Parlamento europeo com'è oggi lavora in modo efficace e, come dice il proverbio cinese, "Meglio lasciare le cose come stanno”.
Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.Un vecchio proverbio rumeno recita "non ci si può nascondere dietro un dito”.
Jest takie indyjskie przysłowieIn india abbiamo un detto
Jak mówi przysłowie: jeśli chcesz znaleźć miejsce na tym świecie, miej kamień zamiast sercaCome dice il proverbio: se a questo mondo vuoi trovare il tuo posto, al posto del cuore mettici un rospo!
Na zakończenie chciałbym poinformować mojego kolegę posła, pana Cornilleta, że przysłowie o rybach jest autorstwa Mao Tse-tunga, a nie René Dumonta.Desidero concludere informando il collega, l'onorevole Cornillet, che il detto relativo al pesce è di Mao Tse-tung e non di René Dumont.
To dobrze, że jest pan tutaj, ponieważ - jak mawia przysłowie - gdy małpa wchodzi na drzewo, lepiej widać jej tyłek!E' un bene che lei sia qui perché se la scimmia sale sull'albero è più facile vederle il sedere.
(HU) Przysłowie głosi, że "Temu, kto dobrze posługuje się młotem, wydaje się, że wszystko jest gwoździem”.(HU) "Chi sa usare il martello vede chiodi dappertutto", recita un detto.
(HU) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Politycy często cytują przysłowie "Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach, lecz ją pożyczamy od naszych dzieci”.(HU) Signora Presidente, onorevoli colleghi, spesso i politici citano il motto "non ereditiamo la Terra dai nostri antenati; la prendiamo in prestito dai nostri figli”.
Panie przewodniczący! Węgierskie przysłowie mówi: "dobry ksiądz uczy się przez śmiercią”.(EN) Signor Presidente, il proverbio ungherese dice "un buon prete impara fino alla morte”.
Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.Da ultimo, per citare un adagio polacco, volenti o nolenti in questo modo stiamo buttando il bambino con l'acqua sporca.
Wiemy, że Komisja stawiała twarde warunki, ale - jak mówi koreańskie przysłowie - "nawet najlepsi popełniają błędy”.Sappiamo che la Commissione ha negoziato duramente, però, come recita un proverbio coreano, "anche i più bravi fanno errori".
Funkcjonuje tam nawet przysłowie "jeżeli jesteś wystarczająco duży, żeby unieść nóż, jesteś na tyle dorosły, żeby walczyć za swoje plemię”.In Yemen c'è perfino un detto: "se hai l'età per usare un coltello, hai l'età per combattere per la tua tribù”.
Rejestr ten nieuchronnie przywodzi na myśl przysłowie o mądrym po szkodzie.Questo registro presenta tutte le caratteristiche della porta di una stalla, chiusa dopo che il cavallo è fuggito.
Być może autor tego hasła pamiętał o starym czeskim przysłowiu: "Niech chronią cię nie ogrodzenia, lecz przyjaciele”.Forse il suo autore si è rifatto a un vecchio proverbio ceco: "Proteggiti non con gli steccati ma con gli amici”.
Jednak, jak rzecze przysłowie, droga do piekła wybrukowana jest dobrymi intencjami.Tuttavia, come si suol dire, "la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni".
(BG) Jak mówi łacińskie przysłowie: to, co naturalne jest dobre.(BG) Un proverbio latino dice che naturale è buono.
(PL) W moim kraju jest takie powiedzenie, takie przysłowie, że jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś pijany, to możesz się tym nie przejmować, ale jak pięć osób mówi ci, że jesteś pijany, to lepiej idź do łóżka, połóż się spać.(PL) Nel mio paese abbiamo un proverbio, un adagio che dice che se una persona ti dice che sei ubriaco non ti devi preoccupare, ma se te lo dicono cinque persone faresti meglio ad andare a letto, stenderti e andare a dormire.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, bo oprócz tego, że umożliwia ono podejmowanie bardziej kompleksowych i uzasadnionych decyzji politycznych, pobrzmiewa w nim przysłowie "nie dziedziczymy ziemi od naszych przodków, ale pożyczamy ją od naszych dzieci”.Ho votato a favore della relazione, in quanto, oltre a consentire l'assunzione di decisioni in maniera più completa e ragionata, il testo è in linea con il detto secondo cui non ereditiamo la Terra dai nostri avi, la prendiamo in prestito dai nostri figli.
Chciałbym jednak zacytować angielskie przysłowie: the proof of the pudding is in the eating.Vorrei però citare un proverbio inglese: "the proof of the pudding is in the eating”, ossia sono i risultati a contare.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy Księga Przysłów.Znalezione w 1,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.