Tłumaczenia na język włoski:

  • Libro dei Proverbi   

Przykładowe zdania z "Księga Przysłów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.Sembra proprio che stiamo puntando tutto su una carta sola.
(NL) Panie przewodniczący! Ja także z pełnym przekonaniem głosowałem przeciw rezolucji, ponieważ - jak głosi przysłowie - kiedy lis pięknie przemawia, pilnuj swoich gęsi.(NL) Signor Presidente, anch'io ho votato di cuore contro la risoluzione, come quando la volpe predica "attento alle oche!”.
Przepraszam każdego, komu o tej późnej porze nie od razu przychodzi na myśl interpretacja tego przysłowia, ale pomimo że w Holandii mnichów pozostało już bardzo niewielu, wciąż używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że trzeba stosować takie same normy w jednakowych sytuacjach.Le mie scuse a chiunque debba fornirne un'interpretazione a quest'ora tarda ma, sebbene nei Paesi Bassi i monaci non siano tanto più di moda, ancora citiamo questo proverbio per dire che a parità di situazioni occorre applicare gli stessi standard.
Chciałbym jednak zacytować angielskie przysłowie: the proof of the pudding is in the eating.Vorrei però citare un proverbio inglese: "the proof of the pudding is in the eating”, ossia sono i risultati a contare.
Myślę, że w tym celu mogę posłużyć się holenderskim przysłowiem, które mówi, że: "Wszyscy mnisi z tego samego zakonu powinni nosić takie same habity”.Ritengo che il modo migliore per farlo sia citare un proverbio danese che recita: "Tutti i monaci appartenenti allo stesso ordine dovrebbero indossare lo stesso abito”.
Obecnie Parlament Europejski działa skutecznie, a jak mówi chińskie przysłowie "Lepiej jest z wrogiem - dobrze”.Il Parlamento europeo com'è oggi lavora in modo efficace e, come dice il proverbio cinese, "Meglio lasciare le cose come stanno”.
Pani przewodnicząca! Każda bezstronna osoba, która śledziła przebieg tych dwóch spraw w WTO dojdzie do wniosku, że, jak mówi przysłowie, na jedno wychodzi.(EN) Signora Presidente, ogni persona sensata che abbia seguito i due casi nell'OMC arriverebbe realmente alla conclusione che, per usare una frase inglese, "sei dell'uno e mezza dozzina dell'altro” (sono uguali).
Jest stare przysłowie, które mówi, że jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze ogniwo.Come dice un vecchio detto, siamo forti quanto il nostro anello più debole.
(BG) Jak mówi łacińskie przysłowie: to, co naturalne jest dobre.(BG) Un proverbio latino dice che naturale è buono.
(FI) Panie przewodniczący! Popularne przysłowie w moim kraju określa alkohol jako napój mądrych.(FI) Signor Presidente, uno dei proverbi più diffusi nel mio paese descrive l'alcol come la bevanda dei saggi.
Jak mówi chilijskie przysłowie , „ ten , kto dokonuje podziału i dzieli się z innymi , zawsze dostaje najlepszą część ” .® dice un proverbio cileno : « Chi divide e condivide ottiene sempre la parte migliore » .
(SK) Przysłowie mówi, że dobre umowy są zawierane przez równorzędnych partnerów.(SK) Signor Presidente, un detto dice che i buoni accordi vengono concordati tra partner paritari.
(ES) Panie przewodniczący! Chciałabym poświęcić kilka sekund z przydzielonego mi czasu, żeby zwrócić się tylko do tych, którzy zajmują miejsca na końcu sali, tam z prawej strony, dedykując im tradycyjne przysłowie mieszkańców Kastylii: "A palabras necias, oídos sordos - niemądre słowa trafią w próżnię”.(ES)Signor Presidente, le chiedo alcuni secondifuori dal tempo che mi è stato assegnato per indirizzareai banchi qui dietro, a destra, un detto proverbiale castigliano: "A palabras necias, oídos sordos” ("a parole stupide, orecchie sorde”).
Jest takie indyjskie przysłowieIn india abbiamo un detto
Przysłowie mówi, że diabeł tkwi w szczegółach.Un proverbio dice "il diavolo sta nei dettagli”.
Istnieje węgierskie przysłowie, które mówi, że człowiek mądry uczy się na błędach innych ludzi.Un proverbio ungherese afferma che il saggio impara dalle disgrazie altrui.
Na zakończenie chciałbym poinformować mojego kolegę posła, pana Cornilleta, że przysłowie o rybach jest autorstwa Mao Tse-tunga, a nie René Dumonta.Desidero concludere informando il collega, l'onorevole Cornillet, che il detto relativo al pesce è di Mao Tse-tung e non di René Dumont.
W odniesieniu do przysłowia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, chciałabym odnieść się do udanej formuły Hunger Project, międzynarodowej organizacji, która już osiągnęła wspaniałe, trwałe wyniki w wielu krajach za pomocą zintegrowanego podejścia.Per quanto riguarda il prevenire è meglio che curare, vorrei fare riferimento alla formula del successo di Hunger Project, un'organizzazione internazionale che ha già ottenuto risultati eccellenti e duraturi in svariati paesi mediante un approccio integrato.
Mimo to, sedno tego łacińskiego przysłowia pozostaje wciąż aktualne.Tuttavia, il principio che ispirava la massima latina conserva oggi il suo significato.
(RO) Zgadzam się z przysłowiem, które mówi, że jeśli spotkamy kogoś w drodze powrotnej z wycieczki na ryby, to zamiast dawać mu rybę, należy nauczyć go łowienia.(RO) Sono d'accordo con il proverbio secondo cui, incontrando qualcuno di ritorno da una battuta di pesca, bisogna insegnargli a pescare piuttosto che dargli il pesce.
Panie przewodniczący! Stare przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie.Signor Presidente, come si dice, gli amici si vedono nel momento del bisogno.
Ponieważ, jak mówi przysłowie łacińskie, "bona pecunia non olet", a więc eufemicznie, dobry pieniądz pachnie albo nie ma złego zapachu, to kto wie, czy nawet Brytyjczycy się nie przekonają, że może warto wprowadzić euro, ponieważ takie rozmaite korzyści to przynosi.Come dicevano i latini, bona pecunia non olet, o, per usare un eufemismo, i soldi buoni odorano ma non puzzano, così, chissà, forse persino i britannici finiranno per pensare che potrebbe essere una buona idea introdurre l'euro, dal momento che porta con sé una tale abbondanza di vantaggi.
Znam inne przysłowie, senatorzeC' è un altro vecchio proverbio, senatore
- (NL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana posła Moreno Sáncheza automatycznie nasuwa na myśl holenderskie przysłowie "zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, które oznacza, że dramatyczne czasy wymagają drastycznych środków.- (NL) Signor Presidente, leggendo la relazione Moreno Sánchez viene subito in mente il detto olandese "zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, che significa che tempi difficili richiedono misure drastiche.
Jak mówi przysłowie: jeśli chcesz znaleźć miejsce na tym świecie, miej kamień zamiast sercaCome dice il proverbio: se a questo mondo vuoi trovare il tuo posto, al posto del cuore mettici un rospo!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5218 zdań frazy Księga Przysłów.Znalezione w 1,584 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.